63
  • Alo Bilgi

Soru ve Cevaplarla 7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Yasa “Vergi Suçları” İle Yargılanan Mükelleflere Neler Getiriyor?


Soru 1:  Hangi vergi suçları infaz yasasından faydalanabilir?

Cevap: 213 sayılı VUK mad. 359 kapsamındaki vergi kaçakçılığı suçları ile ilgili olarak haklarında sahte fatura kullanma veya düzenleme konusunda 3 kat VZC tarhiyatı yapılan mükellefler 30 Mart 2020 tarihinden önce işledikleri suçlar Yasa kapsamına girmektedir.

 

 

Soru 2: Vergi suçlarının iştirak eden veya bunlara yardımcı olanlar Yeni İnfaz yasası kapsamına girmekte midir?

Cevap: Hileli vergi suçlarına iştirak edenler de asli failler gibi fer’i fail olarak bu yasa kapsamına dahil olacaktır. Örneğin; vergi suçlarına yardımcı olan kimselerden 30.03.2020 tarihinden önce iştirak fiilleri dolayısıyla bu Yasa kapsamına girecektir. (VUK mad. 359)

 

 

Soru 3: 7242 sayılı Yeni İnfaz Yasası uyarınca mükellefle birlikte yargılanan Mali Müşavir veya Yeminli Mali müşavirler infaz yasasından faydalanabilir mi?

Cevap: Mükellef ile birlikte müteselsil sorumlu sıfatıyla Asliye Ceza Mahkemelerinde veya bölge İdare Mahkemelerinde veya Yargıtay’ da davaları sürmekte olan meslek mensupları da 7242 sayılı Yasadan faydalanabilir.

 

 

Soru 4: 7242 sayılı İnfaz Yasası uygulaması nasıl hesaplanacaktır?

Cevap: Buna göre;

1- 30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlar açısından ayrı bir denetimli serbestlik ve infaz sisteminin uygulanması yasalaşmıştır.   Buna göre 5275 sayılı kanunun geçici 6. Maddesi ile 30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlar açısından şu düzenlenmeler yapılmıştır:

a.    Denetimli serbestlik süresi 3 yıl olarak uygulanacaktır.

b.    Bir kısım süreli hapis cezalarına mahkûm olanlar cezaların ½’sini infaz kurumunda çektikleri takdirde şartlı salıverme olanaklarından faydalanabilecektir.

c.    Örneğin, yeni infaz kanunu ile 6 sene veya aşağısında hapis cezası alan bir hükümlü doğrudan tahliye olma olanağı kazanacaktır.

d.    7 yıl hapis cezası alanlar 6 ay,

e.    8 yıl hapis cezası alanlar 1 yıl,

f.    9 yıl hapis cezası alanlar 1 yıl 6 ay,

g.    10 yıl hapis cezası alanlar 2 yıl,

h.    15 yıl hapis cezası alanlar 4 yıl 6 ay ceza evinde kaldıkları sürece tahliye olanağı elde edecektir.

2.    Bu açıklamalardan sonra konumuz gereği hileli vergi suçu işleyenler, bunlara yardımcı olanlarda bu konuda hüküm giyerek cezaevinde bulunanlar veya cezaevini gitme durumunda olanlar özetle yargılaması devam edenler de dahil olmak üzere çıkarılan 7242 sayılı infaz kanunu hükümlerinden faydalanabilir.

3.    Vergi suçlarında bilindiği gibi, rapor düzenlenmesi, mütalaa koşulu, Cumhuriyet Savcılığı kanalıyla suç duyurusunda bulunması, kamu davasının açılması veya açılmakta olması, … gerekmektedir.

 

 

Soru 5: Vergi İncelemesi devam eden ve 30.03.2020 tarihinden önce sahte fatura kullanma veya düzenleme fiilleri 7242 sayılı Yasadan etkilenecek midir?

Cevap:   Getirilen bu yeni infaz yasası ile haklarında incelemesi devam eden veya bitmiş birçok vergi mükellefi veya bunlara yardımcı olan iştirakçiler de bu olanaklardan faydalanabilir.   Aynı şekilde kamu davası açılmış veya açılmakta olan birçok mükellef bu hükümlerden istifade edebilecektir.   Kamu davası açılmış olay asliye ceza mahkemesine yansımış olan mükellefler ve hali hazırda bölge idare mahkemesinde bu konuda davası devam edenler veya Yargıtay da bu konuda davaları sürmekte olan mükellefler de 7242 sayılı infaz yasası hükümlerinden faydalanabilir.  Bu konuda verilen cezalar 3 yılı geçmiyor ise, ‘’hapiste yatma’’ durumu söz konusu olmayacaktır. 3 yılın üzerindeki kesinleşen cezalarda ise indirim koşullarının hesabında mutlaka bir hukuki yardım almalarını tavsiye ediyoruz.  Sonuç olarak, 30.03.2020 tarihinden önce sahte fatura kullanma veya düzenlemeyle ilgili fiiller Yasa kapsamındadır.

 

 

Soru 6: Vergi kaçakçılığı suçlarına iştirak eden veya bu fiilleri işleyenler hakkında 7242 sayılı Yasada bir sınırlama mevcut olacak mıdır?

Cevap: 7242 sayılı Yasa aslında bir Af Yasası değildir. 7242 sayılı Yasa 15.04.2020 gün ve 31100 sayılı resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasadan 30.03.2020 tarihinden önce işlenen bütün cezayı gerektirir bütün fiiller kapsam dahilindedir. Açılmış ve devam eden bütün davalar bu kapsama girmektedir. Hatta, cezaevinde bu konuda yatanlarda İnfaz kanunundan faydalanacaktır. Haklarında kamu davası açılmış veya açılma aşamasında olan bütün sanıklar bu Yasadan yararlanabilecektir.

 

 

Dr. MUSTAFA ALPASLAN
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız DenetçiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar