84
  • Alo Bilgi

Organize Sanayi Bölgeleri Mevzuatında Önemli Değişiklikler

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Değişti

Organize Sanayi Bölgelerinde uygulamada karşılaşılan bir çok konuya çözüm bulunarak daha verimli çalışmalarını sağlamak amacı ile Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde 16 Nisan 2020 Tarih 31101 Numaralı Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik ile bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

 

Bizim de uygulamacı olarak Organize Sanayi Bölgelerinde bizzat karşılaştığımız bazı tereddüt duyulan konulara çözüm bulunması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Organize Sanayi Bölgelerinin problemlerine karşı tepeden bakan bir yaklaşımla değil tam tersi son derece duyarlı olduğunu da tekrar göstermiştir.

 

 

Değişiklikler Genel Olarak;
1-Sanayi Parsellerinde Emsal Artışı

Yıllardır talep edilen emsal konusu çözülerek Organize Sanayi Bölgelerinde inşaat alanının kapasitesi artırıldı. Toplam bölge büyüklüğünün en az % 10’u kadar ortak kullanım alanı ayrılan bölgelerde sanayi parsellerinde emsal 1 olarak belirlenebilecektir. Zemin altı ilk bodrum kat ve tek asma kat gibi unsurlar toplam emsale esas alanın % 30 unu aşmamak üzere emsal hesaplamasının haricinde tutulacaktır.

 

 

2-Enerji Üretmenin Önü Açılmıştır

Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan sanayi ve destek parsellerinin boş kalan kısımlarında katılımcının kendi ihtiyacı için gerekli olan rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurabilmesi mümkün hale gelmiştir.

 

 

3-Geri Dönüşüm Tesisi Açılması Mümkün Hale Gelmiştir

Organize Sanayi Bölgesine ait teknik alt yapı alanında olması ve Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyet veya genel kurul kararı alınması şartı ile geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri organize sanayi bölgelerinde kurulabilecektir.

 

 

4-Yatırıma İzin Verilmeyen Alanlarda Bakanlığa Yetki Verilmiştir

Yatırımcıların mağdur olmaması adına organize sanayi bölgelerinde kurulmasına izin verilmeyen tesisler hakkında nihai karar bakanlık tarafından verilecektir.

 

 

5-Döviz Cinsinden Arsa Bedeli Konusu Çözülmüştür

Organize Sanayi Bölgelerinde Döviz cinsinden arsa satışı yapılmasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

6-Tasdik Edilecek Defterler Konusu Netleştirilmiştir

OSB’ler, pay defteri hariç olmak üzere, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda anonim şirket için öngörülen defterleri tutarlar. Müteşebbis heyet aşamasında olan OSB’lerde müteşebbis heyet toplantılarında görüşülen hususlar ve alınan kararlar müteşebbis heyet toplantı ve müzakere defterine kaydedilir. Müteşebbis heyetin görevinin sona erdiği genel kurula geçen OSB’lerde ise, genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutulur ve bu deftere genel kurul toplantılarında görüşülen hususlar ve alınan kararlar kaydedilir. OSB’nin muhasebesi ile ilgili olarak defterlere yapılacak kayıtlarda, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslara uyulur.

 

 

7-Bağış Konusu Netleştirilmiştir

Organize Sanayi Bölgelerinin bağış yapabilmesi için genel kurul veya müteşebbis heyet kararı alınması sonrasında ise alınan karar ile Sanayi Ticaret Bakanlığına başvurarak onay alması gerekmektedir.

Geçmiş dönemlerde yapılan bağışların bu usülde yapıldığı kabul edilecektir.

 

 

8-Müteşebbis Heyet ile Genel Kurulun Devir ve Terk Edemeyeceği Yetkiler Artırılmıştır
  • Katılımcılar ile OSB yönetim kurulu, denetim kurulu ve bölge müdürlüğü arasında doğabilecek uyuşmazlıklar hakkında, gerektiğinde Bakanlığın görüşünü de alarak karar verme,
  • OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma; bu çerçevede üretim tesislerini, ortak sağlık ve güvenlik birimlerini kurma ve işletme konularında gerekli kararları alma,

yetkilerinin yönetim kuruluna devri mümkün olamayacaktır. Bu yetkiler. Müteşebbis Heyet ile Genel Kurulun Devir ve Terk Edemeyeceği Yetkiler arasına alınmıştır.

 

 

9-Arsa Tahsisinin İptalinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Konusu Çözülmüştür

Bakanlık tarafından yatırıma geçemeyen sanayicilere süre verilmesi uygulamasına, yapı kullanma izin belgesi almış ancak henüz işyeri açma ve çalışma ruhsatı almamış katılımcılar da dahil edilmiş ve bir yıllık süre tanınmıştır.

 

 

10-Parsel Tahsis Bedeli Üzerinden Hesaplama Yapılacaktır

Yeniden değerleme oranındaki artış nedeni ile arsa iptal ve iadelerinde ödenecek bedelin hesaplanmasında parsel tahsis bedeli üst limit olarak belirlenmiştir.

 

 

11-Doluluk oranının tespiti müteşebbis heyet değil yönetim kurulu tarafından yapılacaktır

Müteşebbis Heyet yerine yönetim kurulu kararı ile doluluk oranının tespiti yapılarak bakanlığa bildirim bir hafta içinde bildirim yapılacaktır.

 

 

12-Müteşebbis Heyet Kişi Sayısı Artırılmıştır

Daha önceden 8 Asil 8 Yedek olarak belirlenen Sayı 9 Asil 9 Yedek olarak belirlenmiştir.

 

 

13-Genel Kurul Sürecine Geçiş Kolaylaştırılmıştır

İlk Genel kurulun toplanması süreci müteşebbis heyet değil, yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

14-Denetim Kurulunun Genel Kurula Çağırma Yetkisi Kaldırılmıştır

Denetim Kurulunun ilk genel kurula (Şartları oluştuğu halde çağrının yapılmaması durumlarında) çağırma yetkisi kaldırılmış sadece ilgili bakanlık ve yönetim kurulu tarafından çağrı yapılabilecektir.

 

 

15-Kayıtlı elektronik Posta ile Genel Kurul Çağrısı İmkanı Getirilmiştir

Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; kargo, iadeli taahhütlü mektupla veya imza karşılığı yöntemlerine ek olarak kayıtlı elektronik posta sistemi üzerinden de yapılması mümkün hale gelmiştir.

 

 

16-Oy Hakkı ve Temsilde Değişiklik olmuştur

Genel Kurulda, yapı kullanma izni almış her parsel için bir oy kullanılması mümkün hale gelmiş, özellikle kooperatifler aleyhine olan mevcut durum düzeltilmiştir.

 

 

17-Müteşebbis heyet/Genel kurul toplantısına katılanların salt çoğunluğu ile denetim kurulu ve Osbük Temsilcisi de değiştirilebilmesi mümkün hale gelmiştir

Mevcut durumda salt çoğunluk ile sadece yönetim kurulu değişikliği yapılabilirken değişiklikten sonra Müteşebbis heyet/Genel kurul toplantısına katılanların salt çoğunluğu ile denetim kurulu ve Osbük Temsilcisi de değiştirilebilmesi mümkün hale gelmiştir.

 

 

18-Denetim Kurulu Üyeliğinin boşalması durumunda süreç netleştirilmiştir

Mevcut durumda denetim kurulu üyeliği boşaldığı takdirde mevcut üye hazırun cetvelinden yer alan bir kişiyi göreve çağırırken değişiklik sonrası müteşebbis heyet aşamasındaki Organize Sanayi bölgelerinde müteşebbis heyet tarafından yedek ve asil denetim kurulu üyelik seçimi yapılacaktır.

 

 

19-Denetim Kurulunun Olağanüstü Genel Kurula da Çağırması mümkün olmayacaktır

Denetim Kurulunun görev ve yetkileri arasından “gerekli hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırma” yetkisi kaldırılmıştır.

 

 

20-Huzur Hakları Aylık Değil Toplantı Başı Ödenecektir

Mevcut durumda aylık olarak belirlenebilen Huzur hakkı tutarı toplantı başına tespit edilen tutarda ödenebilecektir.

 

 

21-Organize Sanayi Bölgelerinin Türünün Değiştirilmesi mümkün olabilecektir

Organize Sanayi Bölgelerinin kuruluşunda ihtisas veyahut karma olarak belirlenen türünün daha sonradan değiştirilmesi mümkün hale gelmiştir.

Değişiklik için öncelikle müteşebbis heyet veya genel kurul kararı alınması gerekmektedir. Karar alındıktan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onay alınarak tür değişikliği gerçekleşecektir.

 

 

22-Bakanlık Tarafından Hazırlanmış Tip Arsa Tahsis Sözleşmesi Kullanılması Zorunluluğu Kaldırılmıştır

Maddenin mevcut hali aşağıdadır.

Kredi kullanan OSB’lerde, arsa tahsislerinde, OSB ile katılımcı arasında “Arsa Tahsis Sözleşmesi” düzenlenir. Arsa tahsisinin kesinleştiği tarihi takip eden ayın ilk haftası içerisinde Bakanlığa bilgi verilir.

 

 

Saygılarımla

 

 

EVREN ÖZMEN
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
BilirkişiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar