221
  • Alo Bilgi

7226 Sayılı Kanun İle Değişen Sosyal Güvenlik Hakları

26 .Mart.2020 Tarihinde Resmi Gazetenin 31080 Mükerrer Sayısında 7226 sayılı Kanunla Çalışma hayatında değişikliklere gidilmiştir.

 

 

Kısa Çalışma Ödeneği Virüs Düzenlemesi

29/02/2020 itibaren geçerli olmak üzere 4447 sayılı Kanuna Geçici Madde 23 eklenmiştir. 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanır. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam eder.Kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir. Bu madde kapsamında yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılır.Başvuru tarihini 31/12/2020 tarihine kadar uzatmaya ve birinci fıkrada belirlenen günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

 

 

Telafi Çalışmasında Süre Uzatımı

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ibare dört ay şeklinde değiştirilmiş ,Cumhurbaşkanı bu süreyi iki katına kadar artırmaya yetkilidir denilerek sekiz ay kadar süre uzayabilir.
Kısmi Süreli Çalışanlarda 8 Günden Az Çalışırlarsa Gss Ödeyecekler
01/04/2020 itibaren 8 günden az çalışanlara GSS tamamlayın denilirken,9 gün üstünde çalışanlara artık GSS tamamla denilmeyecektir.

 

 

Mesleki Belge De Destek Uzadı

İşsizlik Sigortasından finansmanı sağlanan Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olan 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2021 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti Fondan karşılanır.

 

 

Ahilik Sandığı Primleri Ertelendi

Ahilik Sandığı 1 yıl kadar esnaftan prim kesintisi yapılmayacaktır.

 

 

İşverenlere Asgari Ücret Desteği Geri Geldi

01/01/2020 itibaren uygulanmak üzere 4 -1 (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

 

 

a) 2019 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 128 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2020 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

 

 

b) 2020 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 256 Türk lirası olarak esas alınır.
Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2019 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

 

 

Gazi Olup Çalışanlar İçin Sorun Çözüldü

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’dan maaş alanlar için 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.“Ancak, bu kapsamdakiler aylık bağlandığı tarihten sonra geçen çalışmaları esas alındığında en az 20 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 5000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla talepleri halinde ayrıca yaşlılık aylığından yararlanırlar.” ifadesiyle , 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 81’le birlikte 26/03/2020 tarihinden itibaren engeller kalkmış oldu.

 

 

Bayram İkramiyesinde Hata Düzeldi

5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ödemenin yapılacağı tarihte” ibaresi “bayramın içinde bulunduğu ayda” şeklinde olarak değiştirilerek 26/03/2020 yürürlüğe girmiştir.Ramazan Bayramı ikramiyesi her ne kadar mevcut emekli aylığı alanlar için Nisan 2020’de ödense bile ,Mayıs ayında ilk defa emekli aylığa alanlara da Bayram İkramiyesi ödenecektir.

 

 

Emekli Aylıklarında Alt Sınır Nisan 2020 1.000 Tl’den 1.500 Tl’ye Yükseldi

5510 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrası 1.500 TL olarak yeniden düzenlenmiştir.5510 sayılı Kanunun veya 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme dâhil 1.500 Türk lirasından az olamaz. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamaz. Bu Kanun kapsamında hesaplanan aylıklar, bu madde ile belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazineden tahsil edilir. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu madde hükümleri uygulanmaz.

 

 

Kısaca emekli aylıklarınız ek ödeme dahil 1.500.-TL altında bağlanması halinde ,1.500.-TL tamamlanacaktır.
Yurtdışından bağlanan hizmetlerle kısmi aylıklar bu uygulama dışında tutulmuştur.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar