265
  • Alo Bilgi

İşten Çıkarma Yasağı Ne Zaman Bitecek?

İş Kanununun uygulandığı 30 veya daha fazla işçi çalıştırılan iş yerlerinde en az 6 aylık kıdemi bulunan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesinin geçerli sebep gösterilmeden veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iş mahkemesince veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verilmesi hâlinde; işçiyi başvurusu hâlinde bir ay içinde işe başlatmayan işverence işçiye (mahkeme veya özel hakemce belirlenen) en az 4, en çok 8 aylık ücreti tutarındaki tazminat ödenmektedir.

Diğer yandan feshin geçersizliğine dair mahkeme veya özel hakem kararının kesinleştirilmesine kadar işçiye çalıştırılmadığı süre için en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakların da işverenin işçiyi işe başlatması veya başlatmamasına bakılmaksızın ödenmesi söz konusu olmaktadır.

 

 

SGK TAZMİNATTAN PRİM KESMİYOR

İşe iade davasını kazanan işçiyi işe başlatmayan işverence en az 4, en çok 8 aylık ücreti tutarındaki tazminat niteliği itibarıyla ücret sayılabilecek bir kazanç durumunda olmaması ve işe başlatılmayan sigortalının sigortalılık niteliğinin de kalmaması nedeniyle anılan tazminat tutarı SGK tarafından prime tabi tutulmamaktadır.

 

 

BOŞTA KALMA ÜCRETLERİ SGK PRİMİNE TABİ

Feshin geçersizliğine dair mahkeme veya özel hakem kararının kesinleştirilmesine kadar işçiye çalıştırılmadığı süre için en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakların da işverenin işçiyi işe başlatması veya başlatmamasına bakılmaksızın ödeneceğinden, bu düzenleme ile feshin geçersizliğine dair karar alan işçiyi, işe başlatıp başlatmama konusunda işverene verdiği inisiyatife karşılık işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının ödenmesini hüküm altına alarak korumuş, sözleşmenin fesih tarihini, en çok dört aya kadar ileri bir tarihe atmış bulunmaktadır.

Buna göre, işçinin işe iadesi için kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işe başlamak üzere başvurmuş olması kaydıyla, işe başlatılsın veya başlatılmasın bu nitelikteki işçilere çalıştırılmayan süre için ödenen en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklar, akdin feshedildiği aydan başlanılarak ilgili ayların prime esas kazançlarına dâhil edilerek işsizlik sigortası primi de dâhil olmak üzere tüm sigorta kollarına ait primler kesilecek ve bu süreler hizmetten sayılacaktır.

 

 

MAHSUP EDİLMEDEN PRİMLENDİRME YAPILMALI

İşçi işe başlatıldığında bildirim süresine ait (ihbar) ücreti ile kıdem tazminatı peşin olarak ödenmiş ise işçiye ödenecek en çok dört aya kadar olan ücret ve diğer alacaklarından mahsup edileceğinden, bildirim süresine ait (ihbar) ücret ile kıdem tazminatının prime tabi tutulmaması nedeniyle işçiye işe başlatılması hâlinde ödenecek en çok dört aya kadar olan ücret ve diğer hakları mahsup edilmemiş hâliyle prime tabi tutulacak ve bu süreler prim ödeme gün sayısından sayılacaktır.

Bu doğrultuda, İş Kanunu uyarınca işçiye ödenecek olan en çok 4 aya kadar ücret ve diğer alacaklardan (haklardan) prim alınarak bu süreler prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilecektir.

 

 

“İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?” Atakan Özyurt

Atakan Bey, en son yapılan değişiklikle İş Kanunu uyarınca belirtilen sürelerin 17/9/2020 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına karar verildi. Buna göre işten çıkarma yasağı 17 Kasım 2020 gününe kadar devam edecektir. Akabinde tekrar uzatmaya karar verilebilir.

 

 

“Aile Sağlığı Merkezleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verecek midir?” Gülce Sarıtaş

Gülce Hanım, Aile Sağlığı Merkezleri SGK mevzuatına göre adi ortaklık veya gerçek kişi olarak tescil edilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemelere göre ise Aile Sağlığı Merkezindeki doktorlardan birisi adına 0003 gelir stopaj mükellefiyeti tesis edilmesi gerekmektedir.

Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli husus bağlı olunan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde Aile Sağlığı Merkezi tescilinde yer alan NACE kodunun “8621.02-Aile ve toplum sağlığı merkezleri tarafından sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile ebeler, hemşireler ve fizyoterapistlerce gerçekleştirilen paramedikal faaliyetler hariç)” olmasının sağlanmasıdır. Aile Sağlığı Merkezlerinin NACE kodlarının farklı olması durumunda beyanname gönderilemeyecektir. Bu nedenle Aile Hekimliklerinin NACE kodunun doğru olması önem arz etmektedir.

 

 

“Normalleşme Prim Desteğinden faydalanma süresi ne kadardır?” Ercan Umurca

Ercan Bey, Normalleşme Prim Desteği uygulaması 01/08/2020 tarihinden itibaren başlayarak 31/12/2020 tarihine kadar uygulanmak üzere, kısa çalışmanın/nakdî ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle uygulanacaktır.

Destekten, sigortalı üç aylık süre boyunca her ay kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı/nakdî ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı kadar yararlanabilecektir. Prim desteğinin süresi Cumhurbaşkanımız tarafından sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 ay uzatılabilecektir.

 

 

İsa Karakaş / Türkiye GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar