348
 • serpil

Yeni Vergi ve Yeni Bir Beyanname İle; Mali Müşavirlere De Ek Bir Yük Geldi!

7194 Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 07 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete de yayınlandı. Bu yazı özellikle önemli yeni konuların daha rahat anlaşılması için özetlenmiştir.

 

1- DİJİTAL HİZMET VERGİSİ ve BEYANNAMESİ:

Dijital hizmet sağlayıcıları dikkat, size yeni bir vergi yükü geldi, 01.03.2020 tarihinden itibaren sorumluluğunuz ve vergi beyanname sayısı da arttı!

 

KONU:

Aşağıda sayılan hizmetlerden elde edilen hasılat ve bu hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat %7,5 DİJİTAL HİZMET VERGİSİ’ne tabidir.

 

a) Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri

b) Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dâhil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler

 

c) Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dâhil)

 

YENİ BEYANNAME:

Dijital hizmet vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine vermekle ve ödemekle yükümlüdürler. Beyanname verme ve ödeme yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeyenlere veya Türkiye’deki yetkili temsilcisine, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için dijital hizmet vergisini tarha yetkili vergi dairesi tarafından internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler kullanılarak tebligat yöntemleri, elektronik posta veya diğer tüm iletişim araçları ile ihtarda bulunulabilir ve bu durum Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde ilan edilir.

 

Vergi güvenliği düzenlemesinde dikkat çekici önlemler de düşünülerek; İlandan itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde, dijital hizmet sağlayıcılarının sunmuş oldukları hizmetlere erişimin, bu yükümlülükler yerine getirilinceye kadar engellenmesine Hazine ve Maliye Bakanlığınca karar verileceği ve bu karar erişim sağlayıcılarına bildirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderileceği açıklanmıştır.

 

KİMLER MUAF:

Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar dijital hizmet vergisinden muaftır.

 

2- KAMBİYO VE KONAKLAMA VERGİSİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER:
** KAMBİYO MUAMELELERİ VERGİ ORANI YÜKSELDİ:

Bugünden itibaren Kambiyo Muameleleri Vergi Oranı; matrahın binde biri yerine binde iki oldu, vergi yükü %100 artmış oldu.

 

** KONAKLAMA VERGİSİ ve BEYANNAMESİ:

6802 sayılı Kanunun İkinci Kısmının İkinci Bölümünün mülga başlığı “Konaklama Vergisi” şeklinde ve mülga 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler konaklama vergisine tabidir.

 

Konaklama vergisinin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, katma değer vergisi hariç, sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır.

 

1/4/2020 tarihinde başlayacak olan konaklama vergisinin oranı % 2’dir. Ancak düzenleme 31/12/2020 tarihine kadar % 1 olarak uygulanacağını düzenlemiştir. Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir ve aylık vergilendirme dönemini takip eden ayın 26. günü akşamına kadar vergi dairesine beyan edilir ve ödenir.

 

Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler ile karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler bu vergiden müstesnadır.

 

3- GELİR VERGİSİ VE VUK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:
** SERBEST MESLEK GELİRLERİ İÇERİSİNDE YER ALAN İSTİSNA MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK:

 

Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesine ilave edilen fıkra ile; bu madde kapsamındaki kazançları toplamı 2019 yılı için yeni dilim olan 500.000 TL’den fazla olanlar, 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere, istisnadan yararlanma imkanı kaldırıldı ve yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekecektir.

 

** PERSONEL SEVİSİ OLMAYANLAR TOPLU TAŞIMA KART VB. ÖDEME GİDERLERİ DÜZENLEMESİ:

Gelir Vergisi Kanunun 23 üncü maddesine aşağıda ki hüküm eklenmiştir.

1/1/2020 tarihinden itibaren, işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 Türk lirasını aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.

 

** HAKEMLERİN BİR BÖLÜMÜ VERGİ İSTİSNASINDAN ÇIKARILDI:

Gelir Vergisi Kanunun 29 uncu maddesi 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapıldı: Gelir Vergisi’nden müstesna olan Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler yerine “4. Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler (basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç);” şeklinde düzenlenmiştir.

 

** BİNEK OTOLARIN GİDER YAZILMASINA GETİRİLEN KISITLAMALAR:

Gelir Vergisi Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1), (5) ve (7) numaralı bentlerine sırasıyla aşağıdaki düzenlemeler eklenmiş olup faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları otomobilleri kapsamamaktadır. Değişiklik 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanacaktır.

 

 • Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL’ye kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 TL’ye kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.
 • Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i indirilebilir.)”
 • Özel tüketim vergisi (ÖTV) ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL’yi, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.)”

 

 

** SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE BELİRTİLEN GİDERLERDE BİNEK ARAÇ KISITLAMASI:

Gelir Vergisi Kanunu 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerine sırasıyla aşağıdaki hükümler eklenmiştir. Değişiklik 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanacaktır.

 

 • Şu kadar ki özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.
 • Şu kadar ki binek otomobillerine ilişkin giderlerin en fazla %70’i ve kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL’ye kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabında ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.

 

** ÜCRET GELİRLER İÇİN YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLMESİNE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİK:

Gelir Vergisi Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıda ki şekilde düzenlenmiştir.

 

 • Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı ve birinci işverenden alınan dâhil ücret gelirleri toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dâhil)

 

Bu düzenleme ile; tek işverenden alınan ücret geliri toplamının 2019 yılı için yeni dilim olan 500.000 TL’den fazla olması halinde, 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere Yıllık GV. Beyanına eklemesi gerekeceği anlaşılmaktadır.

 

** 2019 YILI GELİRLERİ İÇİN UYGULANACAK GELİR VERGİSİ ORANLARI DEĞİŞTİ:

 

** VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİM ŞARTLARINA BEKLENEN KOLAYLIK GETİRİLDİ:

Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 121 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve (3) numaralı bentleri ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 1/1/2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanacaktır.

 

 • 1- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) olması,”
 • 3- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, (1) numaralı bent kapsamındaki vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması (Ödemenin, ilgili mevzuatı gereği istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması koşuluyla, vergi kanunları gereği doğan iade alacaklarından mahsuben yapılmış olması ve indirimden yararlanıldıktan sonra söz konusu iade alacağı tutarının mahsuben ödemesi talep edilen vergi borcu tutarının altına düşmesi hâlinde, eksik ödenmiş duruma gelen vergilerin mahsuben ödenmek istenilen tutarın %10’unu aşmaması kaydıyla, eksik ödenmiş vergiler dolayısıyla veya vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması hâlinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden onbeşinci günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla, bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.), ayrıca, vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,”

 

 • 5.Fıkra: Bu maddede geçen vergi beyannameleri ibaresiyıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerini; vergi ibaresi, anılan Bakanlığa bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ifade eder.”

 

** SPORCULARA YAPILAN ÜCRETLERE BELİRLENEN ORANLARDA VERGİ TEVKİFATI DÜZENLEMESİ:

Gelir Vergisi Kanunun geçici 72 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2023” şeklinde, fıkranın (a) bendi ile En üst ligdekiler için “% 15,” ibaresi “%20,” şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek; bu gelirler için yıllık beyanname verilmez yerine hadleri aşmasına bağlı yıllık beyannameyle beyan edilir düzenlemesi yapılmıştır.

 

“(2) Bu ödemeler üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu madde kapsamındaki gelirler toplamının, 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı aşması hâlinde, bu gelirler yıllık beyannameyle beyan edilir. Yıllık beyanname verilmesi durumunda, beyan edilen bu gelirler üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca vergi dairesine ödenmiş olması şartıyla, bu Kanuna göre kesilen vergiler mahsup edilir.” (1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanacaktır.)

 

** GELİR VERGİSİ KANUNA GEÇİCİ 91. MADDE İLE AŞAĞIDAKİ DÜZENLEME EKLENMİŞTİR:
 • 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında elde edilen ücret gelirlerine, bu maddeyi ihdas eden Kanunla Gelir vergisi tarifesine yer veren 103 üncü maddede yapılan değişiklik öncesi tarife uygulanır.
 • Mükerrer 123 üncü maddeye bu maddeyi ihdas eden Kanunla eklenen 40/1 maddesi ile 68 inci maddede yer alan 5.500 Türk liralık kira tutarı hakkında, 2019 yılına ilişkin olarak 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yeniden değerleme yapılmaz.
 • Geçici 72 nci maddenin sporculara yapılan ücretlere belirlenen oranlarda vergi tevkifatı düzenlemesi ile En üst ligdekiler için “% 15,” ibaresi “%20,” şeklinde ki düzenleme ile hadleri aşması halinde gelirler yıllık beyannameyle beyan edilir düzenlemesi 1/11/2019 tarihinden önce akdedilerek geçerlilik kazanmış sporcu sözleşmeleri kapsamında yapılan ücret ödemelerine uygulanmaz.

 

** ÖZEL ÖDEME ZAMANLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME:

Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesinin üçüncü fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere, 1/1/2020 tarihinde itibaren aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) 379 uncu madde kapsamında kanun yolundan vazgeçilmesi durumunda söz konusu maddeye göre hesaplanacak vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarihe kadar;”

 

** MÜKELLEFİYET KAYDININ ANALİZ VE DEĞERLENDİRME SONUCUNA BAĞLI OLARAK TERKİNİ:

Vergi Usul Kanuna 160 ıncı maddesinden sonra gelmek üzere 160/A maddesi eklenmesi ile:

Mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar dikkate alınarak mükelleflerin vergisel uyum seviyelerine yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler vergi incelemesine sevk edilir ve bunlar nezdinde yoklama yapılması vb. işlemlerin yapılacağı şeklinde işlemler sayılmıştır.

 

** İZAHA DAVET İLE İLGİLİ VUK 370. MAD. 1/1/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN AŞAĞIDAKİ GİBİ DEĞİŞTİ:

a) Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir. Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, bu Kanunun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz. İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük süre içerisinde izahta bulunulması durumunda, yapılan izah değerlendirilerek değerlendirme sonucunu içeren yazı mükellefe tebliğ edilir.

 

1. Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmaz veya takdir komisyonuna sevk edilmez.

 

2. Mükelleflerce yapılan izahın yeterli bulunmaması hâlinde, değerlendirme sonucunu içeren yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. Bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmez.

 

b) (a) fıkrası uyarınca yapılmış ön tespitlerin, verginin bu Kanunun 359 uncu maddesinde yer alan fiillerle ziyaa uğratılmış olabileceğine ilişkin olması hâlinde bu kapsamdaki mükellefler izaha davet edilmez. Şu kadar ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan mükelleflere ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilebilir. Mükelleflerce, haklarında yapılan tespite ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. Bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmez. Bu fıkra kapsamında kendisine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükellefler, tespitle sınırlı olarak bu Kanunun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz. Bu fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

 

c) Hazine ve Maliye Bakanlığı bu madde uyarınca ön tespiti ve/veya izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek mercii, yapılacak ön tespitin ve/veya izaha davetin şekli ve kapsamını, davet yapılacakları, yapılan izahın değerlendirme süresini, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

 

** VUK – CEZALARDA İNDİRİM 376. MADDE BİRİNCİ FIKRA DEĞİŞTİRİLMİŞTİR:

Öncesi halinde; vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri indirilir şeklinde iken, yeni halinde ise aşağıdaki şekil ve oranlar da indirilir;

 

1. İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısını ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse kesilen cezanın yarısı,

2. Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı cezasının %75’ini, bu Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan ödeme süreleri içinde öderse üzerinde uzlaşılan cezanın %25’i,

 

** VUK – KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME MÜLGA 379. MADDE 1/1/2020 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLACAK ŞEKİLDE YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR:

Mükellef için geçerli olan kanun yoluna başvuru süresi içerisinde, dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin ilgili vergi dairesine verilmesi şartıyla kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın tahakkuk etmesi ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

 

4- DİĞER KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:
** 1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNUNA 4.KISIM BAŞLIĞI VE 9 AD. MADDE EKLENMİŞTİR:

Değerli Konut Vergisi: MADDE 42– Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk lirası ve üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir.

 

Vergiye ait değerlerin tespiti, ilanı ve kesinleşmesi: MADDE 43-

Matrah ve nispet: MADDE 44- Verginin matrahı, bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerden yüksek olanıdır. Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar     (Binde 3)

7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar   (Binde 6)

10.000.001 TL’yi aşanlar (Binde 10) oranında vergilendirilir…

 

Mükellefiyet: MADDE 45-
Muaflıklar: MADDE 46-
Verginin beyanı, ödeme süresi ve ödeme yeri: MADDE 47-
Değerli konut vergisi hasılatı: MADDE 48-
Yetki: MADDE 49-
** SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU 34. MADDEDE DEĞİŞİKLİK ve GEÇİCİ 5.MADDE EKLEME YAPILMIŞTIR:
** GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU- Amatör sporun desteklenmesi-EK 12 NCİ MADDE BAŞLIĞI İLE BİRLİKTE 1/1/2020 TARİHİNDE GEÇERLİ OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR:
** 25/3/1987 TARİHLİ VE 3332 SAYILI SERMAYE PİYASASININ TEŞVİKİ, SERMAYENİN TABANA YAYGINLAŞTIRILMASI VE EKONOMİYİ DÜZENLEMEDE ALINACAK TEDBİRLER İLE 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU VE 3182 SAYILI BANKALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNA GEÇİCİ MADDE EKLENMİŞTİR.
** KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINA (Z) BENDİNDEN SONRA GELMEK ÜZERE aa) BENT EKLENMİŞ ve GEÇİCİ 4 ÜNCÜ MADDE 5. FIKRASI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR:
** 4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN 3 üncü maddesinde yer alan “dış borcun tahsisi” tanımına “devlet su işleri genel müdürlüğüne” ibaresinden sonra gelmek üzere “, türkiye sağlık enstitüleri başkanlığına” ibaresi eklenmiştir.
** 4749 SAYILI KANUNA AŞAĞIDAKİ GEÇİCİ MADDE EKLENMİŞTİR:

GEÇİCİ MADDE 31- 5 inci maddede düzenlenen net borç kullanımı tutarı 2019 yılı için, 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Bakan ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarına yetmiş milyar Türk lirası ilave edilerek uygulanır.

 

** 5510 SAYILI SGK MEVZUATINA AŞAĞIDAKİ GEÇİCİ MADDE EKLENMİŞTİR:

“GEÇİCİ MADDE 79- 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi, bu Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası ile 2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara, 1005 sayılı Kanun, 3713 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine, 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna ve 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanuna göre aylık bağlanmış olanların kendilerine veya bunlardan ölenlerin hak sahiplerine, bu kapsamda maddenin yürürlük tarihine kadar yapılan ve bu Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olduğu Kurumca tespit edilen fazla veya yersiz ödemelere ilişkin borç çıkarılmaz, çıkarılmış borçların ödenmemiş olan kısımları terkin edilir, maddenin yayımı tarihinden önce tahsil edilmiş tutarlar iade ve mahsup edilmez.

 

2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı cümlelerine aykırı olacak şekilde ödenen ve bu Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olduğu Kurumca tespit edilen fazla veya yersiz olarak yapılan ödemeler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.

 

** 5684 SAYILI SİGORTACILIK KANUNUNA Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ilişkin-EK MADDE-5 EKLENMİŞTİR:
** 8/11/2016 TARİHLİ VE 6755 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER İLE BAZI KURUM VE KURULUŞLARA DAİR DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNUN 37 NCİ MADDESİNE AŞAĞIDAKİ FIKRA EKLENMİŞTİR:

(3) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve bu nedenle kamu görevinden çıkarılmış olan kişilerden, adli veya idari soruşturma veya kovuşturması devam edenlerin sosyal güvenlik haklarına ilişkin başvuruları hakkında 31/10/2019 tarihine kadar karar alan, bu kararları yerine getiren veya işlem yapmayan kamu görevlilerinin bu karar ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.

 

** 27/6/1989 TARİHLİ VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK MADDE-32 İLE VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ İLE İLGİLİ DÜZENLENMİŞTİR:

Kanunu görmek için link https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-1.htm

10.12.2019

Sinan Arslan

Kaynak: www.MuhasebeTR.com Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar