295
  • serpil

Yatırım teşviklerinde uzatmalar (2020)

Yatırım teşviklerinde uzatmalar (2020)

Yatırım Teşvik Belgesi sahiplerinin büyük bir heyecanla beklediği karar nihayet çıktı. Her yıl olduğu gibi yatırım teşvik belgeleri ile ilgili uygulamada uzatma kararları 30.12.2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

(1) Yatırım teşvik belgeli İnşaat KDV iade süresi hakkında.
Yukarıda belirtilen Resmi Gazete’de yayımlanan 1950 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesinin 1. maddesine göre:
25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı KDV kanununun imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesi hakkındaki geçici 37. maddesi, mezkur maddede düzenlendiği şekilde, 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de uygulanır. KDV kanununun geçici 37. maddesini son karardaki ilaveleri de yaparak hatırlatmak için aşağıya alalım.

 

Geçici Madde 37
İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;
a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle ve 2017, 2018 ve 2019
 (SON KARARLA 2020 VE 2021) yıllarında yüklenilen ve 2017, 2018 ve 2019 (SON KARARLA 2020 VE 2021 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

 


b) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017, 2018 ve 2019, 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve 2017, 2018 ve 2019, 2020 ve 2021 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar.

 

Bu karara göre gerek geçmiş yılların ve gerekse bu yılın ve 2021 yılının inşaat KDV iadeleri daha önceki bir çok yazılarımızda açıkladığımız gibi geri alınmaya devam edecektir.

 

(2) 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97) Kodu: 25-37 ) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2020-31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz %100 olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

 

(3) Bu karar 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yine, Kurumlar vergisi kanununun geçici 9. Maddesini hatırlamak üzere aşağıya alalım.

Geçici Madde 9
(1) Mükelleflerin 2017, 2018 ve 2019 (SON KARARLA 2020-2021 VE 2022 ) takvim yıllarında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde ‘%55’, ‘%65’ ve ‘%90’ şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla ‘%70’, ‘%80’ ve ‘%100’ şeklinde ve (c) bendinde ‘%50’ şeklinde yer alan kanuni oran ise ‘%100’ şeklinde uygulanır.Teşviklerle ilgili süre uzatımı kararı böylece inşaat KDV iadesi konusunda şimdiden 2021 yılı sonuna kadar, yatırıma katkı oranı ve indirim oranı konusunda ise 2022 yılı sonuna kadar uzatılmış olup yatırımcılar böylece önlerindeki bir veya iki yılı önceden görebilecekler, gerek yatırım planlarını ve gerekse bütçelerini ve vergi planlamalarını da önceden yapabileceklerdir.
Muhasebe mesleğini sürdüren meslektaşlarımıza ve firma sahiplerine gerek inşaat KDV iadesinin ve gerekse indirimli oranda Kurumlar vergisi hesaplamalarının çok detaylı ve önemli olduğunu bir daha hatırlatmak isterim.
Bu konularda, uygulama yapmış, başından tecrübeler geçmiş SMMM ve YMM’lerden yardım almalarını özellikle tavsiye ediyorum.

 

Kaynak : http://www.ekohaber.com.tr/ekohaber-cevdet-akcakoca-07-01-2020-yazisi-yazi_id-33074.htmlSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar