297
  • Alo Bilgi

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler ve Bölgeler Kapsamındaki İller

19 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28682

Maliye Bakanlığından:

MADDE 1 – 2/4/2011 tarihli ve 27893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliğinin (Sıra No: 334) “I. GİRİŞ” başlıklı bölümünün birinci fıkrası ile “II. SATIŞ ŞARTLARI” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “16/7/2009 tarihli ve 27290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla” ibaresi, “19/6/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Genel Tebliğin “IV. SATIŞ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, BEDEL VE ÖN İZİN” başlıklı bölümünün “C) Ön izin” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında olan ve plansız alanda kalan taşınmazlara yönelik olarak yatırımcılara, satış işlemine esas olmak üzere ve taşınmazın üzerinde yapılacak yatırımların türüne uygun hale getirilmesinin sağlanması amacıyla; tescil, ifraz, tevhid, terk ve benzeri işlemlerin yapılması, gerekli izinlerin alınması ve imar planının yaptırılmasını ve onaylatılmasını, uygulama projesinin hazırlatılmasını ve onaylatılmasını sağlamak üzere bir yıla kadar bedelsiz ön izin verilir ve yatırımcı ile bu Genel Tebliğ ekinde (Ek-5) yer alan “Ön İzin Sözleşmesi” düzenlenir.

c) İmar planı sınırları içinde kalan, ancak imar planında ayrıldığı amaca uygun olmayan yatırım için satışı talep edilen taşınmazın imar durumunun yatırımın amacına uygun hale getirilmesini sağlamak üzere imar planının değiştirilmesi ve onaylatılması ile uygulama projesinin hazırlatılması ve onaylatılması amacıyla bir yıla kadar bedelsiz ön izin verilir ve yatırımcı ile bu Genel Tebliğ ekinde (Ek-5) yer alan “Ön İzin Sözleşmesi” düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Genel Tebliğin “X. SON HÜKÜMLER” başlıklı bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine 3/7/2003 tarihli ve 4916 sayılı Kanunla eklenen üçüncü fıkrasındaki; “üzerinde en az yirmibeşmilyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında ve en az yüz kişi istihdam sağlayacak sınai yatırım yapacaklara,” hükmü ile bu hükmün 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunla; “üzerinde en az onmilyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında ve en az elli kişi istihdam sağlayacak yatırım yapacaklara,” şeklinde değiştirilen ve 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunla da yürürlükten kaldırılan hükmü uyarınca; 28/2/2009 tarihinden önce, üzerinde bu hükümlerde belirtilen şekilde yatırım yapılmak amacıyla 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan Hazine taşınmazı satışı yapılan yatırımcılar tarafından şirket hisselerinin yüzde elli ve daha fazlasının üçüncü kişilere devredilmesinin talep edilmesi halinde; yatırım yeri tahsisine ilişkin şartlar ile diğer satış şartları aynı kalmak kaydıyla ve taşınmazın harca esas bedeli ile güncel rayiç bedeli arasındaki fark ödenmek şartıyla Bakanlık tarafından izin verilebilir. Bu durumda, rayiç bedeli ödenen taşınmazın tapu kütüğünde bulunan şerhlerden, taşınmazın; “taahhüt edilen yatırım süresinde tamamlanarak işletmeye geçilmeden üzerinde ipotek tesis edilemeyeceğine ve teminat olarak gösterilemeyeceğine” ilişkin olan şerhler kaldırılır.”

MADDE 4 – Aynı Genel Tebliğin ekinde (Ek-1) yer alan “Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler ve Bölgeler Kapsamındaki İller” tablosu, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Genel Tebliğe, bu Genel Tebliğin ekinde yer alan “Ön İzin Sözleşmesi” (Ek-5) olarak eklenmiştir.

MADDE 6 – Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Genel Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

“Ek-1

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER

VE BÖLGELER KAPSAMINDAKİ İLLER

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı
Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman
Eskişehir Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç) Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl
İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis
İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır
Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari
Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır
Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars
Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin
Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş
Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt
Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa
Malatya Tokat Şırnak
Nevşehir Tunceli Van
Rize Yozgat Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri
Sivas

 “Ek-5

ÖN İZİN SÖZLEŞMESİ

MADDE 1

 Ön izin verilen taşınmazın :
 İli :
 İlçesi :
 Mahalle/Köyü :
 Mevkii :
 Pafta No / Cilt No :
 Ada No / Sayfa No :
 Parsel No / Sıra No :
 Yüzölçümü :
 Hazine Payı :
 Cinsi :
 Tapudaki şerhler :
 Sınırları :
 Niteliği (Taşınmazın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler yazılacaktır)
 Ön izin sahibinin :
 Adı-Soyadı, Unvanı :
 T.C. Kimlik No / :
 Vergi Kimlik No :
 Telefon Numarası :
 Adresi :

MADDE 2- Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın üzerinde ……………………………………………………. tesisleri yapılmak üzere ve satış işlemine esas olmak üzere taşınmazın üzerinde yapılacak yatırımın türüne uygun hale getirilmesinin sağlanması amacıyla; tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması, gerekli izinlerin alınması ve/veya imar planının yaptırılması ve/veya değiştirilmesi ve onaylatılması, uygulama projelerinin hazırlatılması ve onaylatılmasını sağlamak amacıyla bedelsiz olarak ön izin verilmiştir.

MADDE 3- Ön izin süresi bir yıldır. Ancak, ön izin süresi içerisinde mücbir veya kamudan kaynaklanan sebeplerle bu sözleşmenin 2 nci maddesinde belirtilen işlemlerin tamamlanamaması halinde bu süre en çok bir yıl daha uzatılabilir.

MADDE 4- Ön izin süresi içerisinde yatırımcı tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde, yatırımcıya taşınmaz satışı yapılmaz ve yatırımcı tarafından Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.

MADDE 5- İş bu sözleşme ile ilgili bütün vergi, resim, harç ve katkı payları ve diğer giderler ön izin sahibine aittir.

MADDE 6- Ön izin sahibi bu hakkını devredemez ve ortak alamaz.

MADDE 7- Bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere uyulmadığının tespit edilmesi hâlinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek olmaksızın ön izin iptal edilir. Ancak, ön izin sahibinin kusuru dışında, ön izin süresi içinde ön izin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağının anlaşılması hâlinde, yatırımcı tarafından İdareye yapılacak başvuru üzerine sözleşme feshedilir. Bu durumda yatırımcıya taşınmaz satışı yapılmaz.

MADDE 8- Bu sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların çözüm yeri ………………………. icra daireleri ve mahkemelerdir.

MADDE 9- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe, 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara, 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliğine (Sıra No: 313), 2/4/2011 tarihli ve 27893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliğinin (Sıra No: 334) ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

MADDE 10- (İdarece ilave edilecek diğer hususlar)

TARAFLAR

İTA AMİRİ ÖN İZİN SAHİBİ”


Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar