816
 • Alo Bilgi

Yapılandırma Kapsamındaki SGK Borçları

Yeni SGK prim affı var mı? Bu soru en çok gazetemizi takip eden esnaf, şirket ortağı ve diğer iş yeri sahibi okurlarımızdan gelmektedir. Bu konuda herhangi bir yasal düzenleme hazırlığı ya da resmî ağızdan bir açıklama olmaması nedeniyle biz de kesin cevap veremiyorduk. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında neredeyse her yıl veya en geç 2 yılda bir SGK ve Maliye borçlarının yapılandırıldığını göz önünde bulundurduğumuzda yeni bir düzenlemenin her an açıklanmasının ihtimal dâhilinde olduğunu okurlarımıza belirtiyorduk. Nihayet iş yeri sahiplerinin uzun süredir beklenti içinde olduğu SGK ve Maliye borçları konusunda hükûmet yetkilileri tarafından bizzat açıklama geldi. Akabinde TBMM komisyonunda “Torba Yasa”ya vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin madde kanun teklifine ihdas edildi.

 

 

YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ SGK BORÇLARI

TBMM’ye intikal ettirilen kanun teklifinde borç yapılandırmasına ilişkin Kanunun yayım tarihinden önce Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan SGK alacakları ile takip ve tahsili SGK’ya verilen alacakların yeniden yapılandırılması öngörülmektedir. Buna göre;

 • SSK sigorta primi,
 • SGK idari para cezaları,
 • Emeklilik keseneği, kurum karşılığı,
 • İşsizlik sigortası primi,
 • Sosyal güvenlik destek primi,
 • İlgili mevzuata göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi ile SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

Yapılandırma kapsamında olması söz konusudur. Ayrıca özel nitelikteki inşaatlar, ihale konusu işlere ilişkin olan ve SGK tarafından işverene tebliğ edildiği hâlde ödenmemiş olan özel nitelikteki inşaatlara ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri için de aynı yapılandırma kapsamında olabilecektir.

 

 

YAPILANDIRMA NASIL OLACAK?

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecektir.

Taksit sayısı maksimum 18 olacaktır. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Şubat 2021’de gerçekleştirilecektir. Taksitler iki ayda bir ödeneceğinden toplamda 36 aya kadar borcun ödenmesi söz konusu olacaktır. Yapılacak taksitlendirme;

 • Altı eşit taksit için
 • Dokuz eşit taksit için
 • On iki eşit taksit için ve
 • On sekiz eşit taksit için

Belirlenecek katsayısı ile çarpılarak bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır.

Yapılandırılan SGK borçları peşin ya da taksitle ödenebilecektir. Taksit sayısı arttıkça yapılandırma maliyeti artacaktır.

 

 

ÖDEMEYİ AKSATAN HAKKINI KAYBEDECEK

SGK’nın borç yapılandırmasından yararlanmak isteyen borçluların, taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini yapılandırma kanuna uygun şekilde ve sürede yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde yapılandırma haklarını kaybedecek.

Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak.

Yapılandırılan borçlar nedeniyle daha önce mallara konulan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde, üçüncü şahıslar nezdindeki hak ve alacaklarla ilgili hacizler ise SGK’nın öngöreceği ödeme nispetinde kaldırılabilecek.

 

 

YAPILANDIRILACAK DİĞER KAMU BORÇLARI

Kanun teklifinde gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılıyor.

Teklif, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları; kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezalarını kapsıyor.

Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da vergi yapılandırması kapsamında olacak. Ayrıca il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri ile diğer kamu alacakları da yapılandırılabilecek.

 

 

İsa Karakaş / Türkiye GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar