553
  • Alo Bilgi

Vergi-SGK Affı ve Ekonomiye İnce Ayar Geliyor

İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesini müteakip TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Torba Kanun teklifinde 43 madde olup, komisyonlarda ilave edilecek maddelerle SGK ve Vergi Borçlarının yapılandırılması, bazı teşviklerin süresinin uzatılması gibi önemli düzenlemeler yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı kararıyla işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023’e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek.

Teklifle İşsizlik Sigortası Kanunu’na yeni madde ekleniyor. Buna göre, işsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, Kovid-19 salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak 2021’den 31 Aralık 2023 tarihine erteleniyor.

Cumhurbaşkanına Covid-19 kapsamında uygulanan kolaylaştırılmış Kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisi veriliyor.

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan prim desteği süresini de 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilecek.

6111 ve 7103 gibi bazı teşvik sürelerinin 31/12/2023 tarihine kadar teşviklerin uzatılması için Cumhurbaşkanı’na yetki verilecek.

7252 sayılı Kanunla getirilen Normalleşme desteği uygulaması uzatılacak.

İşsizlik ödeneğinden yararlanan kişilerin, 90 gün içinde işe dönmesi halinde 12 ay süreyle uzun vadeli sigorta primlerinin tamamı işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.

1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 tarihleri arasında işsiz kalan çalışanların işe alınması halinde, işverenlere bu çalışanları pandemi ücretsiz izne çıkarma imkanı verilecektir.

Son 16 aylık dönemde işletmenin çalıştırdığı sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılan personeller için, fiilen çalıştırılacakları her gün için ücret desteği ve ücretsiz izne çıkartılanlar için nakdi ücret desteği sağlanacaktır.

İşverenlere, Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan ay veya dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK’ye ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret desteği sağlanacak.

Cumhurbaşkanına, yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranını beş puana kadar indirme ve tekrar kanuni seviyesine getirme yetkisi veriliyor.

Torba Kanun Teklifinde SGK ve Vergi affına ilişkin hüküm yer almamakla birlikte, komisyon görüşmelerinde eklenmesi beklenmektedir.

SGK ve Vergi Borçlarının yapılandırılmasına ilave olarak matrah artırımı, kasa affı, stok affı, trafik cezalarına ödeme kolaylığı, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan malların gayrisafi kâr oranı eklenmek suretiyle fatura kesilerek kayıtlara alınması, imar affı da eklenmelidir.

Resul Kurt / Star GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar