460
  • Alo Bilgi

Vazife ve Harp Malullerine İkinci Maaş

Harp ve Vazife Malullüğü Aylığı Alanlar Yeniden Çalışabilir Mi?

Harp malullüğü ile vazife malullüğü aylığı alanlardan, 4/1-a (SSK) ve 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmeksizin ve haklarında sosyal güvenlik destek primi uygulanmaksızın sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanacaktır. Emekliliğe yarayan uzun vadeli sigorta kollarına ise tabi olmayı istemeleri hâlinde ise bu isteklerini kuruma bildirdikleri tarihi takip eden ay başından itibaren uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanacak, bunlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmayacaktır.

Başka bir deyişle diğer emeklilerden farklı olarak sosyal güvenlik destek primi ödemeseler de aylıkları kesilmemektedir. Ayrıca uzun vadeli (yaşlılık, malullük ve ölüm) sigorta kollarına tabi olmak da isteklerine bırakılmıştır.

Örneğin polis memuru iken malul olması nedeniyle tarafına aylık bağlanan, 12/1/2021 tarihinde basit usulde vergi mükellefiyeti başlayan ve vergi mükellefiyetine istinaden 15/1/2021 tarihinde 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında tescilinin yapılması için talepte bulunan sigortalının 12/1/2021 tarihinden itibaren tescili yapılacaktır. Sigortalının tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 3713 sayılı kanuna göre almakta olduğu aylıkları kesilmediğinden, sigortalılığının başladığı tarih itibarıyla hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanacak, talebi hâlinde ise uzun vadeli sigorta kollarına prim ödeyebilecektir.

 

 

VAZİFE VE HARP MALULLERİNE İKİNCİ MAAŞ

Bu yıl içinde yürürlüğe konan “Torba Yasa” ile Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna eklenen; “Ancak, bu kapsamdakiler aylık bağlandığı tarihten sonra geçen çalışmaları esas alındığında en az 20 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 5000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla talepleri hâlinde ayrıca yaşlılık aylığından yararlanırlar” hükmü ile aylık bağlanan ve çalışmaya devam eden maluller ile harp malullerine, vazife malullüğü aylığı bağlanma tarihinden sonra geçen hizmetleri esas alınarak, en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödeme şartıyla talepleri hâlinde emeklilik (yaşlılık) aylığı da bağlanacaktır.

Böylece anılan kanun gereğince aylık almakta olanlar ayrıca 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ile yaş şartı aranmaksızın ikinci bir maaş bağlanabilecektir.

Diğer yandan vazife ve harp malullerimizden çalışmaya devam edenlere en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödenmiş olması şartıyla ikinci bir aylık bağlanma imkânının verilmesi; daha önce prim ödemeleri yanlış hesaplanıp emekli maaşları kesilen malullerin mağduriyetleri de giderilmiş olunmaktadır.

 

 

4/1-C KAPSAMINDA ÇALIŞMAYA BAŞLANILMASI 

3713 sayılı kanuna göre aylık bağlanmış olan maluller ile bu kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malullüğü aylığı alan er ve erbaşların (4/1-c) kapsamında sigortalı olmaları hâlinde aylıkları kesilmemekle birlikte haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanacaktır.

Diğer taraftan, yapılan yasal değişiklikle bu değişikliğin yürürlük tarihi olan 01/08/2013’e kadar harp malulleri ile 2330 sayılı kanuna göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanların (4/1-c) kapsamında sigortalı olmaları hâlinde aylıkları kesildiğinden haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanacak, buna karşılık 1/8/2013 tarihinden sonra harp malulleri ile 2330 sayılı kanun hükümlerine göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış malullerin (4/1-c) kapsamında çalışmaları hâlinde aylıkları kesilmeksizin haklarında uzun vadeli sigorta kolları uygulanmaya devam edilecektir.

 

 

ADİ MALULLÜK AYLIĞI ALANLAR

Emekli Sandığı Kanununun 44. maddesi gereğince malullük aylığı alıp 4/1-a kapsamında çalışanlar için sosyal güvenlik destek primi ve iş kazası ve meslek hastalığı primi alınacaktır.

Adi malullük aylığı alıp 4/1-b kapsamında çalışanlar hakkında Bağ-Kur Kanunu gereğince sosyal güvenlik destek primine ilişkin hükümler 29/2/2016 tarihine kadar uygulanacak ve bu tarihten sonra aylıklardan yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintisi kaldırılacaktır.

 

 

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLAR

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar bu gelirleri kesilmeksizin 4/1-a (SSK) ve 4/1-b (Bağ-Kur) ile 4/1-c kapsamında sigortalı olarak çalışabileceklerdir.

Diğer bir deyimle işçi, memur ya da kendi adlarına veya şirket ortağı olsalar dahi almakta oldukları sürekli iş göremezlik ödenekleri kesilmez.

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar SGK tarafından yapılacak kontrol muayenelerinde sürekli iş göremezliklerinin ortadan kalktığının tespit edilmesi durumunda belirtilen gelirleri elbette kesilecektir.

 

 

İsa Karakaş / Türkiye GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar