394
  • serpil

Turizm Payı (Vergisi)

7183 sayılı Kanun ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuştur. Ajansın kuruluş amacı   Ülkeye kazandırdığı döviz ve istihdama katkısı ile stratejik sektör olan  turizmin imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının, turizmin ülke ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, destek ve kaynak sağlamaktır.

 

Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi için ilgili kanunun 6. Maddesine göre turizm payının alınmasına karar verilmiş olup 01/10/2019 tarihi itibariyle Turizm Payı yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu maddenin yürürlüğe girmesi ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 02/11/2019 tarihinde Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği yayınlanarak Turizm Payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

Tebliğe göre;

Turizm Payı Beyannamesi vermekle yükümlü olanların turizm payı mükellefiyetinin tesis işlemlerinin yapılması için bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Başkanlığın İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmaları ya da dilekçe ile yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri veya dilekçelerini  posta ile göndermeleri gerekmektedir.

 

Yine belirtilen tebliğe göre Gerçek ve Tüzel kişilerin aşağıda belirtilen turizm işletmelerinden elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden turizm payı alınır.

Mükellef Grubu Oranı
Bileşik tesisler ile konaklama tesisleri %075

(Binde 7,5)

Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri
Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından,
Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç), %0075

(Onbinde 7,5)

Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden)
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden %002

(Binde 2)

Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanır
Kamu idareleri tarafından işletilen konaklama tesisleri ile kış turizmine yönelik faaliyet gösteren ve kamu idareleri tarafından işletilen mekanik tesis işletmelerinden turizm payı alınmaz

 

Yukarda belirtilen turizm paylarının elektronik ortamda gönderilecek şekilde takip eden ayın son gününe kadar beyanname verilerek aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

 

Söz konusu beyanname Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından aylık, diğerleri üç aylık olarak verilecektir.  İlgili beyanname Gelir ve Kurumlar Vergisi yönünden bağlı bulunulan Vergi Dairelerine, gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu yer Vergi Dairelerine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Tahsil edilen turizm payının yüzde beşi genel bütçe geliri olarak ayrıldıktan sonra kalan kısmı emanet hesabına alınır ve en geç takip eden ayın yirminci günü Ajansın banka hesabına aktarılır.

 

Sonuç

Kamu hizmetinin karşılığı olarak alınan vergilerin bu şekilde bir kurumun bütçesine tahsis edilmesi bütçenin genellik ilkesi ve birlik ilkesinin ihlal edilmesine sebep olmuştur. Bu durum genel bütçelerin denetimlerini zorlaştırmakta ve karmaşık olan vergi sistemi içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Yaşanan bu değişiklikler mükelleflerin vergiye uyumunu daha da zorlaştırarak vergi ihtilaflarını arttıracaktır.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar