416
  • Alo Bilgi

Tarım Sektörüne Bir Darbe De Maliye’den!

Ülkemizde bugün itibarıyla tarım sektörünün gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı yüzde 6, istihdam içindeki payı ise yüzde 19’lar seviyesindedir. Türkiye’de tarım katma değerinin milli gelire oranının 1990’lı yılların ortalarında yüzde 16-17’ler düzeyinde olduğu, ancak zaman içerisinde gerileyerek, 2018 yılı itibarıyla  yüzde 5.5 seviyelerine düştüğü görülmektedir. Kendi kendine yeten ülke olmakla övündüğümüz Türkiye’nin dünyadaki toplam tarımsal ihracatın sadece yüzde birini yapabildiğini görüyoruz. Tarımsal ürün ihracatı dibe vurmuş bir ülkenin, saman ithal etmesini de artık doğal karşılıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2023 yılı için tarım sektöründe 150 milyar dolar  üretim, 40 milyar  dolar  ihracat hedefi koymuştur. Bu hedeflere ulaşabilmek için, tarım sektörü devlet tarafından belirli alanlarda desteklenmektedir.

 

 

SULAMA BÜYÜK SORUN…

Türk tarımının en önemli sorunlarından bir tanesi, doğal kaynakların yani toprak ve suyun etkin kullanılmamasıdır.

Sulanabilir arazilerin kısıtlı olması ve kuru tarım nedeniyle arazinin yaklaşık yarısında ekilen tahıllarda verim ve kalite düşüklüğü temel problemdir. Arazilerin daha verimli kullanılabilmesi için, tarım arazilerine ilişkin olarak sulama sistemleri üretilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.

Bilimsel yöntemlerden daha fazla yararlanarak, tarımsal faaliyetlerde ortaya çıkacak verimin artırılması amacıyla, teşvik niteliğinde; KDV oranlarını belirleyen, 18.12.2007 tarihli, 2007-13033 sayılı kararname ekindeki (II) sayılı listenin “B” bölümünün 28. sırasına; 2008-13234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 09.02.2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin “84.24.81” Tarım ve bahçeciliğe ait olanlar (sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya, pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar) tarife alt pozisyonunda yer alan eşyalar da eklenmiştir.

Bu uygulama kapsamında; tarım ve bahçeciliğe ilişkin sulama cihazlarının (damlama sulama sistemleri, yağmurlama sulama sistemleri, yağmurlama sulama başlıkları) teslimlerinde uygulanacak KDV oranı yüzde 8 olarak tespit edilmiştir.

Maliye Bakanlığı tarafından, değişik tarihlerde verilen özelgeler ( Nevşehir Valiliği Nevşehir Defterdarlığı Gelir Müdürlüğü – B07.4.DEF.0.50.10.00-KDV-1-1 – 01.07.2010, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü-39044742-KDV.28-957-02.07.2013, Aksaray Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü-82185597-068-KDV-15-16.08.2013) ile uygulamanın detaylarına yön verilmiş, sulama sistemine ait aksam ve parçaların; yardımcı veya tamamlayıcı unsur olarak, bir bütün halinde teslim edilen sistemin içerisinde yer aldığı durumda yüzde 8 oranında KDV uygulanması, sistemden bağımsız olarak tesliminde ise; yüzde 18 oranında KDV uygulanması yönünde görüş birliği oluşmuştur.

Ayrıca; 18.12.2007 tarihli, 2007-13033 sayılı kararname ekinde yer alan, (II) sayılı listenin “B” bölümünün 28. sırasında GTİP numaraları itibariyle sayılan eşyaların tesliminde; nihai tüketici veya gerçek ya da tüzel kişilerden oluşan bayii ayrımına yer verilmediğinden; sulama sisteminin bütün halinde gerçek ya da tüzel kişilerden oluşan bayilere tesliminde herhangi bir fark gözetmeksizin, yüzde 8 oranında KDV uygulanması yönünde de görüş birliği hasıl olmuştur.

 

 

YORUM YOLUYLA KDV ORANI ARTIRILIYOR CEZALI TARHİYAT YAPILIYOR

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu’na bağlı vergi müfettişleri son aylarda tarım sektörüne sulama sistemleri satan firmaları denetleyerek; sulama sistemlerinin yüzde 8 değil yüzde 18 Katma Değer Vergisi’ne tabi olması gerektiğine ilişkin yorum yaparak ve daha önce verilmiş olan özelgeleri de dikkate almadan raporlar düzenlemektedirler. Yorum yoluyla Anayasa’nın 73. maddesinde yer alan “Vergilerin Yasallığı İlkesi” ne aykırı bir şekilde vergi alınamaz.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın özellikle teşvik ettiği ve önemli hedefler koyduğu tarım sektörüne ilişkin olarak; Maliye Bakanlığı’nın geçmiş 5 yılı kapsayacak şekilde yorum yoluyla vergi almaya çalışması Anayasa’ya aykırıdır.

Zaten sulu tarım alanında kayda değer gelişme gösteremeyen ülke tarımının önüne yorum yoluyla KDV oranını artırarak çıkmak, vergi yargısının duvarına toslayarak geri dönecektir.

 

 

Nedim Türkmen / Sözcü GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar