390
  • Alo Bilgi

Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesi

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesinin Maliye ve Hazine Bakanlığı’na vermiş bulunduğu yetkiye istinaden 3568 sayılı kanun uyarınca yetki almış olup Bağımsız Çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler (meslek mensuplarının) mükelleflerin vergi beyannamelerini, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür. Şöyle ki;

Buna göre elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisiyle ilgili işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

 

 

Şöyle ki;

1) Aracılık Yetkisinin Talep Edilmesi ve Sözleşmelerin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar:

Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almak isteyen meslek mensuplarının bu tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formunu” edinip doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine bizzat, tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunanların ise kanuni temsilcilerinin müracaat etmeleri gerekmektedir.

Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi talep eden meslek mensubunun mesleği faal olarak icra ettiği hususu vergi dairesince dosya bilgilerinden teyit edildikten sonra müracaat anında sistem tarafından üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf meslek mensubuna verilecektir. Şifre zarfının meslek mensubuna tesliminde “…. Vergi Dairesinin …. vergi kimlik numaralı mükellefi Serbest Muhasebeci / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / Yeminli Mali Müşavir …. Elektronik beyanname göndermeye aracılık etmek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden (içeren) tutanak”, meslek mensubu ile vergi dairesi müdürü veya müdür yardımcısı tarafından tarih konulmak suretiyle imzalanacaktır. Tanzim edilen Teslim Tutanağı ve Talep Formu’nun birer örneği meslek mensubunun dosyasında muhafaza edilecektir.

Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilen meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannamelerin yanı sıra, münferit olarak talepte bulunan müşterilerin beyannamelerinin gönderilmesinde de aracılık edebileceklerdir. Bu durumda, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesinin son fıkrasında yer alan hüküm uyarınca, meslek mensubu ile mükellef veya vergi sorumlusu arasında buna ilişkin özel bir sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir.

Aracılık yetkisi verilen meslek mensuplarının kendi mükellefiyetleri ile ilgili vergi beyannamelerini de elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

Yetki verilmiş meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için müşterileriyle bu Tebliğin ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”ni, münferit talepte (istemde) bulunan müşterileriyle de örneği bu Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” ni düzenleyecekler ve sözleşmelerin bir örneğini müşterilerine verecekler, bir örneğini de gerektiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edeceklerdir.

Mükelleflerin, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesini teminen meslek mensuplarıyla Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenlemiş olması, beyannamelerin kanuni süresinde verilmesi ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olduğu anlamına gelmeyeceğinden, mükelleflerin beyannamelerinin kanuni sürede elektronik ortamda verilip verilmediğini titizlikle takip etmeleri gerekmektedir. Meslek mensupları, mükellefin/vergi sorumlusunun talebi halinde, e-beyannamenin vergi dairesince alınıp kabul edildiğinden mükellefi haberdar etmek ve tahakkuk fişinin bir örneğini mükellefe/vergi sorumlusuna vermek zorundadır.

 

 

2- Düzenlenen Sözleşmeler İle İptal/Fesih Edilen Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan ve elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilmiş meslek mensupları, mükellefler ile imzalamış oldukları Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/ Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine veya bunların iptaline/feshine ilişkin bilgileri elektronik ortamda internet vergi dairesine girmek zorundadırlar.

Sözleşme bilgi ve iptal/fesih girişleri Gelir İdaresi Başkanlığının bilgisi dahilinde olan herhangi bir teknik arıza nedeniyle bu Tebliğ ile öngörülen sürelerin son gününe kadar yerine getirilememiş ise, Gelir İdaresi Başkanlığınca verilecek ek sürede bilgi ve iptal/fesih girişleri yapılabilecektir.

2.1 Sözleşmelerin elektronik ortamda bildirilmesi

Meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi’ne/ Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi’ne ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd. gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir. Bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenmiş ve hükmü devam eden Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi’ne/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi’ne ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından en geç bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.

 

 

Veysi Seviğ / Dünya GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar