+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Yapı Denetim

Denetçi Belgesi Almak Üzere Yapılan Başvurunun Sonuçları Nereden Görülebilir?

Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı'nın web adresi olan http://www.yds.gov.tr/ adresinden Ulusal Yapı Denetim Sistemine kullanıcı adı ve şifresi ile yapılarak başvuru süreci takip edilebilmektedir.
Boran Erdil 23 Ağustos 2017 Çarşamba 22:15
Yapı Denetim

Yapım Işlerinde Yüklenici Ve Alt Yükleniciler Kaç Yıl Sorumludur?

Yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de on
Şafak Akar 23 Ağustos 2017 Çarşamba 18:51
Yapı Denetim

Yapı Denetim Firmalarının Özellikleri Nelerdir?

Bir yapı denetim firmasında en az 4 adet 12 yılını doldurmuş mühendis çalışır. Bir yapının denetlenebilmesi için mutlaka bir mühendisi, bir elektrik mühendisi, bir makine mühendisi ve bir de mimar gerekmektedir. Günümüzde kurulan yapı denetim şirketlerinde bu 4 adet
Birol Güveci 22 Ağustos 2017 Salı 16:36
Yapı Denetim

Olumsuz Yapı Denetimi Raporu Sonucunda Ne Yapılır?

Denetçi firma usullere uygun bir proje olmaması durumunda bu projeyi geri gönderme hakkına sahiptirler. Denetçi firmanın projeyi geri göndermesi ise inşaat süreci devam edemez. Yapı denetim sıkça sorulan sorular yazımızda en çok merak edilen sorulardan birisi de bu sorudur.
Deniz Tuzcu 21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:53
Yapı Denetim

Şantiye Günlük Defterinin Tutulması Zorunlumudur?

İşyerlerinde, yapılan işlerin bütün ayrıntılarını günü gününe kayıt altına almak için, örneklerine göre şantiye günlük defteri yüklenici ile birlikte denetim görevlisi tarafından tutulur. Yüklenici bu defterleri ve ilgili belgeleri imzalamak zorundadır. Bunlardan imzalı birer kopya yükleniciye verilir. Hakediş ödemelerinde
Kadir Öztürk 21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:29
Yapı Denetim

Müteahhitlik Yetki Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

Müteahhitlik Yetki Belgesi, 16 Aralık 2010 tarihli ve 27787 sayılıResmi Gazete’de yayımlanan YapıMüteahhitlerinin Kayıtlarıile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar gereği tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 m2 yi geçen yapıların
Aygül Özel 20 Ağustos 2017 Pazar 04:39
Yapı Denetim

Yapı Denetim Kuruluşları Hangi Görevleri Yerine Getirmekle Yükümlüdür?

a) Proje müelliflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata incelemek, proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dışında başka bir kurum
Can Kuzey Birdal 18 Ağustos 2017 Cuma 20:12
Yapı Denetim

Kanun Kapsamı Dışında Kalan Yapılar Nelerdir?

Kanun kapsamı dışında kalan yapılar: 4708 sayılı Kanunun birinci maddesinin 8/8/2011 tarih 648 sayılı KHK’nin 24. maddesi ile değişik ikinci fıkrasında üzere Kanun kapsamı dışında kalan yapılar; a) 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile
Serdar Gökay 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:49
Yapı Denetim

İşyerinin Yükleniciye Tesliminde Gecikme Olması Durumunda Süre Uzatımı Verilir Mi?

İşlerin yapılacağı yerlerin yükleniciye tesliminde gecikme olması ve bunun işin bir kısmının veya tamamının zamanında bitirilmesini geciktirmesi halinde, sözleşmede edilen iş süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.
Ece Eski 15 Ağustos 2017 Salı 16:47
Yapı Denetim

Yapı Denetim Görevlisi Için Gerekli Bina Ve Barakalar Yapım Işinin Sonunda Kimin Malı Sayılır?

Bina ve barakalar, ister bedeli karşılığında, ister bedelsiz olarak yapılmış olsun, işin bitiminde idarenin malı olur.
Kaan Tekiner 15 Ağustos 2017 Salı 15:22
Yapı Denetim

Geçici Hakediş Raporları Ile Ödemesi Yapılacak Imalatlar Ve Miktarları Nasıl Belirlenir?

Yüklenici tarafından meydana getirilen işler, yapı denetim görevlisi tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte ölçülür ve bulunan miktarlar sözleşmedeki uygun olarak hakediş raporuna dahil edilir.
Dilara Çevik 14 Ağustos 2017 Pazartesi 15:57
Yapı Denetim

Yapı Denetim Izin Belgesi Almak Için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı'nın web adresi olan http://www.yds.gov.tr/ adresinde yapı denetim izin belgesi almak üzere hangi evraklar ile edileceği ilan edilmiştir.
Semra Öz 13 Ağustos 2017 Pazar 13:35
Yapı Denetim

4708 Sayılı Kanun Kapsamında Şantiye Şefliğini Hangi Mühendisler Yapabilir, Görevlendirilmesi Nasıl ...

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin "Tanımlar" başlıklı 3 ncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde "Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mühendis veya mimar diplomasına sahip teknik personeli, ... ifade eder.", 01.08.2013 tarih ve 6581
Deniz Tuzcu 12 Ağustos 2017 Cumartesi 13:11
Yapı Denetim

Sözleşmenin Fesih Tarihi Nasıl Belirlenir?

4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin 20 nci maddenin (b) bendi ile 21inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi
Büşra Efe 12 Ağustos 2017 Cumartesi 07:54
Yapı Denetim

Yüklenicinin Iş Başında Bulunması Zorunlumudur?

Yüklenicinin üstlenmiş olduğu işin devamı süresince, iş yerinde bulunması esastır.
Muhammet Demirci 11 Ağustos 2017 Cuma 17:44
Yapı Denetim

Fesih Kararı Kim Tarafından Ve Ne Zaman Alınır?

Sözleşmenin feshedilmiş sayıldığı tarihi izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen gün içinde yükleniciye bildirilir.
Demet Elizan 11 Ağustos 2017 Cuma 17:38
Yapı Denetim

Yapı Denetim Görevlisi Için Gerekli Binaların Yapılması Yüklenicinin Sorumluluğundamıdır?

Yüklenici, yapı denetim görevlisinin işle ilgili her türlü çalışmaları ve gerektiğinde yatıp kalkmaları için, sözleşmesinde belirlenen şartlar altında uygun bina ve/veya barakalar hazırlayıp bedelsiz olarak idareye teslim etmek zorundadır.
Dilara Çevik 3 Ağustos 2017 Perşembe 15:37
Yapı Denetim

Projelerin Yükleniciye Teslimi Nasıl Yapılır?

Anahtar teslimi götürü bedel veya birim fiyat esaslı sözleşmelerde, sözleşmenin imzalanması sırasında projeler yükleniciye verilir.
Rümeysa Tatlı 3 Ağustos 2017 Perşembe 14:21
Yapı Denetim

Yüklenici Teknik Personel Bildirimi Yapmak Zorundamıdır?

Yüklenici, bünyesinde görev alacak teknik personeli, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içerisinde İdareye bildirmek zorundadır.
Esma Çiftçi 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:34
Yapı Denetim

Denetçi Belgesi Almak Için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı'nın web adresi olan http://www.yds.gov.tr/ adresinde denetçi belgesi almak üzere hangi evraklar ile müracaat edileceği edilmiştir.
İlke Atasever 31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:13
Yapı Denetim

İşyerindeki Mevcut Yapıların Yıkılması Için Bedel Ödenmesi Zorunlumudur?

İşyerlerinde yıkılması gereken ve yükleniciye yıktırılan mevcut yapılardan çıkacak malzemenin, yeniden değerlendirilmesi ve gerektiğinde kullanılabilmesi için bu malzemenin yüklenici dikkatle ayıklanması ve yapı denetim görevlisinin göstereceği yerlere istif edilmesi gereklidir. Bu yıkmalar için varsa teklif kapsamında verilen bedeller ödenir.
Emirhan Gürbüz 29 Temmuz 2017 Cumartesi 12:48
Yapı Denetim

İdarenin, Sözleşme Kapsamında Yer Alan Ilave Işleri Aynı Yükleniciye Yaptırması Zorunlumudur?

İdare istediği taktirde; bir işte, sözleşmeye esas proje içinde kalan ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu ayrıca bir yükleniciye yaptırılması mümkün olan bir işi başkasına da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
Serdar Gökay 29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:42
Yapı Denetim

Yüklenicinin Bakım Ve Düzeltme Sorumluluğuna Uymadığı Takdirde Ne Yapılabilir?

İdare, yükleniciden bir yazı ile yükümlülüklerini yerine getirmesini ister. Bu talimatın yükleniciye tebliği tarihinden başlamak üzere işin özelliğine göre, yazısında idarece daha uzun bir süre verilmemişse, yüklenici on gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye fiilen başlamadığı veya başlayıp da belirlenen
Selen Işık 26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:39
Yapı Denetim

Parsel Maliki Kendi Yapısını Inşa Edebilir Mi?

4708 sayılı Kanunun birinci maddesinin 8/8/2011 tarih 648 sayılı KHK’nin 24. maddesi ile değişik ikinci fıkrasında belirtildiği üzere; Yalnızca bir katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda geçici yapı müteahhidi yetki belgesi almak ve mimar veya mühendis
Mehmet Özdil 25 Temmuz 2017 Salı 16:57
Yapı Denetim

Yüklenicinin Bu Işten Dolayı Idareye Herhangi Bir Borcunun Olmadığı Nasıl Tespit Edilir?

Geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yapım işine ait kesin hesabın yapılması, yüklenicinin idareye borçlu olup olmadığını tevsik eder.
Sevgi Söylemez 25 Temmuz 2017 Salı 15:32
Yapı Denetim

Yapı Denetim Kuruluşu Ve Sorumlu Denetim Elemanları Hakkında Şikâyetlerimi Nereye Ve Nasıl Iletmem G...

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında olan yapılarla ilgili olarak başvurularınızı, ekinde şikâyetinize ilişkin bilgi ve belgeleri de dilekçe veya BIMER yolu ile yapının bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne veya Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne iletmeniz gerekmektedir.
Sevda Artuk 25 Temmuz 2017 Salı 15:11
Yapı Denetim

İnşaat Istikamet Rölevesi Ve Kot Kesit Belgesi Nasıl Çıkartılır?

Dilekçe, tapu, imar durumu, çap (belediyesinin talebi halinde), aplikasyon krokisi veya röperli kroki ile İlçe Belediye Başkanlığınca tanzim edilir.
Kadir Öztürk 19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:24
Yapı Denetim

Yapı Denetimde Yapılan Bina Zarar Görürse Uygulanan Prosedür Nedir?

Yapı denetim sürecinden geçen binaların daha sonra hasar görmesinden yapı denetimini yapan şirket sorumlu tutulur. İnce yapıda bir hasar dair yapı denetçisi firma 2 yıl taahhüt, kaba yapıda ise 15 yıl taahhüt eder. Eğer yapılan binada hasar oluşursa bu
Taylan Bıçak 18 Temmuz 2017 Salı 15:08
Yapı Denetim

Yüklenici Yapı Denetim Görevlisinin Talimatlarına Uymak Zorundamıdır?

Yüklenici bütün işleri yapı denetim görevlisinin, sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.
Birsen Alaycı 17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:15
Yapı Denetim

Feshedilen Sözleşme Konusu Işlerin Hesabı Genel Hükümlere Göre Nasıl Yapılır?

Sözleşmenin feshedilmesine ait onay tarihinde işlerin mevcut durumu, idarece görevlendirilecek bir heyet tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte tespit bir "Durum Tespit Tutanağı" düzenlenir. Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir. Kesin hesabın yapılabilmesi için işlerin ve
Uğurcan Altay 17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:52
Yapı Denetim

Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi; 4708 sayılı Kanunun birinci maddesinin 8/8/2011 tarih 648 sayılı KHK’nin 24. maddesi ile değişik ikinci fıkrasının bendinde belirtilen şartların (Yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı(“ışıklıkları ve yalnız bir bodrum katının alanı hariç, asma
Elanur Şimşek 15 Haziran 2017 Perşembe 10:59
Yapı Denetim

Yapı Denetim Süreci Nasıl Başlatılıyor?

İnşa edilen tüm binaların bir yapı denetim sürecinden geçmesi gerekiyor. Bu noktada yapı denetim sıkça sorulan sorular yazılarının en çekici bölümünün bu soru olduğunu da söylemek mümkün. Yapıyı ortaya çıkaracak olan firma, belediye ile anlaşma yaptığı sırada, bir yapı
Yılmaz Yalman 13 Haziran 2017 Salı 12:41
Yapı Denetim

İdare Sözleşmeyi Fesih Edebilir Mi?

İdare aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder; a)Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına
Kadir Öztürk 13 Haziran 2017 Salı 11:49
Yapı Denetim

Hakediş Raporu Ile Belirlenen Tutar Yükleniciye Kaç Gün Içerisinde Ödenmelidir?

Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere on beş gün içinde de ödeme yapılır.
Burcu Nişancı 13 Haziran 2017 Salı 02:16
Yapı Denetim

Yapı Denetim Görevlisi, Deney Yaptırmak Zorundamıdır?

Yüklenici tarafından kullanılacak her türlü malzemenin, projesine, şartnamesine, teknik tarifine uygunluğunun belirlenmesi bağlamında deney yapılmasına yapı denetim görevlisi karar
Abdulkadir Sarıbaş 12 Haziran 2017 Pazartesi 17:49
Yapı Denetim

İş Programı Revize Edilir Mi?

İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliğ tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde süreye göre revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır
Aleyna Birdir 5 Haziran 2017 Pazartesi 22:26
Yapı Denetim

Yüklenici Sözleşmeyi Fesih Edebilir Mi?

özleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek
Sevda Artuk 4 Haziran 2017 Pazar 20:38
Yapı Denetim

Hakedişin Raporu Ile Belirlenen Tutar Yükleniciye Kaç Gün Içerisinde Ödenmelidir?

Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere on beş gün içinde de ödeme yapılır.
Tuğberk Turna 3 Haziran 2017 Cumartesi 16:39
Yapı Denetim

Yüklenicinin Bakım Ve Düzeltme Sorumlulukları Nelerdir?

Taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı tarihe kadar tamamen yükleniciye aittir. Yüklenici, gerek şartnameye uygun olmamasından ve gerekse yapım işlerinin kusur ve eksiklerinden dolayı, idarece gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli
Hümeyra Sevinç 2 Haziran 2017 Cuma 13:14
Yapı Denetim

Yükleniciye Ait Kesin Teminatın Iadesine Ait Şartlar Nelerdir?

Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve
Fehmi Yılmaz 2 Haziran 2017 Cuma 11:54
Yapı Denetim

Yapı Denetim Görevlisi Ile Yüklenici Arasında Çıkabilecek Anlaşmazlıklar Kim Tarafından Çözüme Bağla...

İşin yürütülmesi veya kesin hesapların çıkarılması aşamasında yapı denetim görevlisi ile yüklenici arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, öncelik sırası sözleşmesinde belirtilen, eklerindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle aşağıda yazılı olduğu şekilde idare tarafından çözüme bağlanacaktır. Yüklenici, anlaşmazlığa yol açan konuda, bu durumun ortaya
Hakan Yeni 1 Haziran 2017 Perşembe 16:10
Yapı Denetim

Sözleşmenin Devredilmesinde Devir Alanın Taşıması Gereken Kriterler Varmıdır?

Sözleşmenin devredilmesinde devir alanın taşıması gereken kriterler varmıdır?
Ayça Güneş 30 Mayıs 2017 Salı 22:39
Yapı Denetim

Yapım Işinde Yüklenicinin Kusurundan Kaynaklanan Ve Acilen Ele Alınması Gereken Aksaklıklar Meydana ...

Yüklenicinin o anda işle ilgilenip konuyu ele alma imkanı yoksa bu takdirde idare, yazılı olarak haber vermek suretiyle yüklenici bu aksaklığı giderir. Yüklenicinin tebligat adresinde bulunamaması veya işe ilgi göstermemesi halinde idare, yüklenici hesabına aksaklığı giderip gerekli tedbirleri alır
Mertay Karakaş 30 Mayıs 2017 Salı 13:59
Yapı Denetim

Yüklenici Kullanacağı Her Türlü Malzemeyi Yapı Denetim Görevlisine Gösterip Onay Almak Zorundamıdır?

Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlisine gösterip onay almak zorundamıdır?
Can Atacı 29 Mayıs 2017 Pazartesi 12:14
Yapı Denetim

Yapı Denetim Görevlisinin Talebi Üzerine Deney Yapılması Durumunda Deney Masrafları Kim Tarafından K...

Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için yapı denetim görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister ister özel veya resmi laboratuarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır.
Ülkü Aydoğdu 23 Mayıs 2017 Salı 16:38
Yapı Denetim

Denetçiler Cezalı Oldukları Süre Içerisinde Proje Müellifliği, Şantiye Şefliği Veya Müteahhitlik Yap...

4708 sayılı Kanun'un 8 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca, Kanunda öngörülen esaslara göre denetim görevini yerine getirmediği tespit yapı denetim kuruluşunun mimar ve mühendislerinin 4708 sayılı Kanun çerçevesinde Bakanlığımızca her ne ad altında olursa olsun yapı denetim faaliyeti
Taylan Bıçak 17 Mayıs 2017 Çarşamba 01:54
Yapı Denetim