+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Vergi İndirimi

Vergi, Resim Ve Harç Istisnası Belgesi Kapsamında Istisna Uygulanmak Suretiyle Ithalat Gerçekleştiri...

Vergi resim harç istisnası belgeleri ithal hakkı içermemektedir ve dolayısıyla ithalata ilişkin dayanak belge olarak gösterilebilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Hakan Yeni 21 Ağustos 2017 Pazartesi 14:25
Vergi İndirimi

Vergiye Tabi Ücret Matrahının Tespitinde Sigorta Primleri Hangi Oranda Dikkate Alınır?

Vergiye tabi ücret matrahının tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri; sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı
Zeynep Birsen 21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:27
Vergi İndirimi

Vergi, Resim Ve Harç Istisnasının Kapsamına Giren Vergiler Nelerdir ?

Vergi, resim ve harç istisnası; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu kapsamında banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), 488 sayılı Vergisi Kanunu kapsamında damga vergisi, 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında alınması gereken harçlar, diğer kanunlarda yer alan vergi, resim ve
Hatice Terzioğlu 17 Ağustos 2017 Perşembe 14:08
Vergi İndirimi

Tevsi Yatırımlarda Indirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Oranlama Yapılırken Toplam Sabit Kıymet ...

Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan sabit kıymet ifadesinden Vergi Usul Kanununun 313 üncü uyarınca amortisman mevzuunu oluşturan iktisadi kıymetlerin anlaşılması gerekmektedir.
Nuran Keske 16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:52
Vergi İndirimi

Vergi, Resim Ve Harç Istisnası Kapsamındaki "ihracat" Kavramından Ne Anlaşılması Gerekir ?

Vergi, resim ve harç istisnası mevzuatı kapsamında ihracat, bir malın yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılan ya da Ekonomi Bakanlığınca ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemlerdir.
Öznur Sözübir 16 Ağustos 2017 Çarşamba 18:35
Vergi İndirimi

Organize Sanayi Bölgelerinde Yapılan Yatırımlarda Indirimli Oran Uygulaması Nasıldır ?

Bölgesel teşvik ve büyük ölçekli yatırım uygulamaları kapsamında organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilen yatırımlarda, kendi bulunduğu bölgenin bir alt bölgesine oranlarda vergi indirimi uygulanacaktır. Örneğin; 2. bölgede yer alan organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek bölgesel teşvik kapsamındaki bir yatırıma, daha avantajlı
Serdar Gökay 16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:45
Vergi İndirimi

Primler Hangi Dönemde Indirim Konusu Yapılabilecektir?

Yıllık beyannamede indirim konusu yapılacak primlerin, beyannamenin ilgili olduğu dönem ile ilişkili olması ve ödemenin bu dönem yapılmış olması, ücretlere ilişkin indirimde ise ücretin ilgili olduğu ay ile ilişkili olması ve en geç bu aylık dönem
Hülya Asım 12 Ağustos 2017 Cumartesi 12:52
Vergi İndirimi

Tevsi Yatırımlarda Indirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Kazancın Oranlama Yapılmak Suretiyle Tes...

Tevsi yatırımlardan elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, bu kazanca indirimli vergi uygulanacaktır. Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise tevsi yatırım dolayısıyla indirimli vergi oranı uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım
Dilara Çevik 3 Ağustos 2017 Perşembe 14:54
Vergi İndirimi

Geçmiş Dönemlere Yönelik Yapılan (Gecikmiş) Ödemeler Indirim Konusu Yapılabilir Mi?

Gelir Vergisi Kanununun 63 ve 89 uncu maddelerinde yapılmış olan düzenlemelere göre, ödenmemiş primler, sigorta poliçesi bulunsa dahi indirim yapılamamaktadır. Geçmiş dönemlere ilişkin olarak yapılan prim ödemelerinin düzeltme yoluyla ödemenin ilgili olduğu dönemin matrahının tespitinde indirim konusu yapılması da
Hülya Asım 3 Ağustos 2017 Perşembe 14:17
Vergi İndirimi

Bireysel Emeklilik Ve Sigorta Şirketleri Tarafından Yapılan Hangi Tür Ödemeler Menkul Sermaye Iradı ...

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca; Tüzel haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından; a) On yıldan az süreyle
Nazlı Demir 1 Ağustos 2017 Salı 16:17
Vergi İndirimi

Gelir Vergisi Matrahının Tespitinde Indirim Konusu Yapılacak Prim Ve Katkı Payları Nasıl Belgelendir...

Gelir Vergisi Kanununun 63/3 ve 89/1 inci maddelerinde yer alan hükümler uyarınca şahıs sigortalarına ödenen primlerin, belirli şartlar çerçevesinde, vergisi matrahının tespitinde indirimi mümkün bulunmakta olup, bu indirimin gerçekleştirilebilmesi için ödeme tutarı ile tarihinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Ödeme tutarı ve
İrem Taşkın 1 Ağustos 2017 Salı 13:15
Vergi İndirimi

Vergi Ziyaı, Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarında Indirim Oranları Nedir?

İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ya özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine müracaatla vadesinde
Aysen Mert 1 Ağustos 2017 Salı 12:08
Vergi İndirimi

Vergi, Resim Ve Harç Istisnasından Yararlanmak Için Belge Şartı Var Mıdır ?

İhracat işlemlerinde istisna re’sen ve belge ibraz edilmeksizin tatbik edilebilmektedir. Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalat veya yurt içi ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılabilmesi için ise Ekonomi
Zeynep Özsemiz 1 Ağustos 2017 Salı 09:52
Vergi İndirimi

Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları Vergi, Resim Ve Harç Istisnasından Yararlanabilir Mi?

Vergi, resim ve harç istisnası belgesi kapsamında gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarının belgedeki taahhüdü geçmemek kaydıyla yurt dışından alacakları mala ilişkin akreditif, transfer işlemleri ile bunlara ait teminatlar ve garantiler istisnadan yararlandırılır. Ancak, gümrük hattı dışı eşya satış
Hülya Asım 31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:46
Vergi İndirimi

Faiz Desteğinden Yararlanmak Için Nereye Başvurulmalıdır ?

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün protokol imzaladığı aracı kurumlar olan banka, leasing şirketi gibi finansal şirketlere başvurulması Aracı kurumlar gerekli değerlendirmeyi yaptıktan sonra yatırımcı adına faiz desteği için Genel Müdürlüğe onay için başvururlar.
Berkay Taşçı 28 Temmuz 2017 Cuma 13:39
Vergi İndirimi

Teşvik Belgesi Kapsamındaki Yatırımın Bir Başka Yatırımcıya Devredilmesi Halinde Yeni Yatırımcı Var ...

Şayet yeni yatırımcının yatırım teşvik belgesi varsa ve bu belgede faiz desteği öngörülmüş ise; aracı kurumun kabul etmesi halinde, kredinin vade, miktar vb. şartlar değiştirilmeksizin bakiye kredi için yeni yatırımcı adına düzenlenecek yeni itfa planına göre faiz desteğine devam
Büşra Efe 28 Temmuz 2017 Cuma 12:45
Vergi İndirimi

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yatırımlar Için Birden Fazla Kredi Kuruluşundan Kredi Kullanmak Mü...

Stratejik yatırımlar haricinde protokol yapılmış aracı kurumlardan yalnızca bir tanesinden kredi kullanılabilir. Birden fazla aracı kurumdan kredi kullanılması durumunda, bir tanesi için faiz desteğinden yararlanılır. Bununla birlikte, bir aracı kurumdan birden fazla kredi kullanmak mümkündür.
Asena Kalkan 25 Temmuz 2017 Salı 21:04
Vergi İndirimi

Kredi Ödemelerinin Aksaması Durumunda Faiz Desteği Kesilir Veya Iptal Olur Mu ?

Kullanılan kredilerin geri ödemelerinin yapılamadığı ilk dönemde, aracı kurum Bakanlığa durumu hemen bildirmek zorundadır. Ödemenin yapılmadığı süre boyunca, yatırımcı desteğinden yararlanamaz. Aracı kurum tarafından ödemelerin tekrar yapıldığının bildirildiği dönemde faiz desteği takip eden dönemden itibaren verilmeye devam eder. Ancak; faiz
Müjde Er 25 Temmuz 2017 Salı 16:10
Vergi İndirimi

Mücbir Sebep Ve Fevkalade Haller Dolayısıyla Süre Uzatımı Talebinde Bulunmak Için Yapılması Gereken ...

Firmaların mücbir sebep ve fevkalade hallerden yararlanabilmesi için; vergi resim ve harç istisnası belgesi kapsamında en geç belge süresi itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığa, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden
Selim Güngören 24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:08
Vergi İndirimi

İşyeri Kira Geliri Elde Edenlerin Vergisi Azmı Çıkıyor?

Gerçek kişiler tarafından işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkullerden sağlanan kira gelirleri üzerinden, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesine göre yüzde oranında tevkifat yapılmaktadır. Kiracının ödediği bu tevkifat, gayrimenkul sahibi adına ödenen peşin vergi olduğundan gayrimenkul sahibi beyanname verdiğinde, beyanname üzerinden
Yılmaz Yalman 24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:34
Vergi İndirimi

Stratejik Yatırımlar Için Vergi Indirim Oranları Ile Yatırıma Katkı Oranı Nedir ?

Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirim oranı % 90 ve yatırıma katkı oranı % 50‘dir.
Cemalettin Aydıngöz 24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:15
Vergi İndirimi

Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Gerekirken Kağıt Ortamda Düzenlenen Fatura Kdv Ve Gider Olarak Indir...

Bilindiği üzere; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6’ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri “safi kazancı” üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde ise Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı ve zirai faaliyetle uğraşan
Sevcan Karaduman 24 Temmuz 2017 Pazartesi 03:54
Vergi İndirimi

Vergi, Resim Ve Harç Istisnası Belgesi Nedir ?

“Vergi, resim ve harç istisnası belgesi”, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim harç istisnasından yararlandırılmasına imkân sağlayan ve Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen bir belgedir.
Aygül Özel 14 Haziran 2017 Çarşamba 21:17
Vergi İndirimi

Hangi Tür Yatırımlar Için Faiz Desteği Vardır ?

Bölgesel ve stratejik yatırımlara, Ar Ge ve çevre yatırımlarına uygulanan teşvik kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlar için faiz desteğinden yararlanılabilir. Genel büyük ölçekli yatırımlar için uygulanan teşvikte, destek unsuru olarak faiz desteği bulunmamaktadır.
Rümeysa Tatlı 14 Haziran 2017 Çarşamba 12:22
Vergi İndirimi

Şahıs Sigorta Şirketlerine Ödenen Şahıs Sigorta Primleri Ile Bireysel Emeklilik Şirketlerine Ödenen ...

Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesine göre, beyan edilen gelirin % 15'ini ve asgarî ücretin yıllık tutarını şartıyla Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesine göre, beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla (Bu
Çağatay Gürcü 13 Haziran 2017 Salı 09:11
Vergi İndirimi

Bireysel Emeklilik Sistemine Ödediğim Primleri Gelir Vergisi Matrahımdan Indirebilir Miyim?

Bireysel emeklilik sistemine ödenen primlerin brüt aylık gelirin “10/100”’ una kadar olan kısmı gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir. Ancak; bir içinde yapılabilecek toplam indirim tutarı aynı yıl için belirlenen asgari ücretin yıllık brüt tutarıyla sınırlıdır.
Fehmi Yılmaz 9 Haziran 2017 Cuma 17:52
Vergi İndirimi

Bireysel Emeklilik Pirimi Ödemekteyim. 10 Yıldan Önce Sistemden Vazgeçerek Paramı Iade Alırsam Stopa...

Bakanlar Kurulunun 12/01/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Kararnamesinin eki Kararda değişiklik yapan 6/9/2012 tarihli ve 2012/3571 sayılı Kararı ile konusu tevkifat oranları belirlenmiştir. Buna göre; bireysel emeklilik sisteminden; on yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre
Eray Sezer 9 Haziran 2017 Cuma 14:05
Vergi İndirimi

Asgari Geçim Indiriminden Kimler Yararlanamaz?

Asgari geçim indiriminden; • Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı (Bunlar; a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret yanında çalışanlar; b) Özel hizmetlerde çalışan şoförler; c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri; d) Gayri menkul sermaye iradı
Tevfik Ataberk 7 Haziran 2017 Çarşamba 00:23
Vergi İndirimi

Nevi Değişikliği Yoluyla Münfesih Hale Gelen Limited Şirketin Indirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması ...

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19’uncu maddesinde; kurumların, birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanunî veya iş merkezlerinin münfesih kurumun devir tarihindeki bilânço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilânçosuna geçirilmesi şartları dahilinde tür
Nazlı Demir 6 Haziran 2017 Salı 14:45
Vergi İndirimi

Faiz Desteği Oranının Altındaki Bir Faiz Oranından Kredi Bulunması Halinde Uygulanacak Faiz Desteği ...

Banka ve finans kuruluşlarının uyguladıkları faiz ve kar payı oranları, bölgelere göre belirlenen faiz destek puanının altına düştüğünde faiz olarak düşük oran dikkate alınacaktır.
Taylan Bıçak 5 Haziran 2017 Pazartesi 18:57
Vergi İndirimi

Bir Ücretli Yapmış Olduğu Şahıs Sigorta Primlerini Hangi Şartlarda Indirim Konusu Yapabilir?

1 Şahıs sigorta şirketlerine ödenen şahıs sigorta primlerinin, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait olması. 2 Sigorta Türkiye'de kâin ve merkezinin Türkiye'de olması. 3 Sigorta mukavelesinin bu nitelikteki şirketlerle yapılması. 4 Sigorta priminin ödenmiş olduğunun belgelendirilmesi. 5
Salih Aksu 4 Haziran 2017 Pazar 02:16
Vergi İndirimi

Tevsi Yatırımlarda Indirimli Kurumlar Vergisi Uygulanırken Kazancın Tespitinde Gerçekleşen Yatırım H...

İndirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazancın ayrı bir şekilde belirlenmesine imkan bulunmaması halinde indirimli kurumlar vergisi oranının uygulanacağı kazanç, yatırım dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenecektir.
Selen Işık 2 Haziran 2017 Cuma 17:56
Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Tutarı Ve Oranı Nedir ? Nasıl Belirlenmiştir ?

İndirimli gelir ve Kurumlar Vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların devletçe karşılanacak tutarına yatırım katkı tutarı, bu yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak orana ise yatırım katkı oranı denmektedir. Yatırımlardan sağlanan kazanca uygulanacak vergi oranları ile yatırıma
Salih Aksu 1 Haziran 2017 Perşembe 10:56
Vergi İndirimi

İşverenler Tarafından Ücretliler Adına Ödenen Şahıs Sigorta Primleri Gider Olarak Indirim Konusu Yap...

İşverenlerce ödenen şahıs sigorta primleri, işle ilgili olarak ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen ücret kapsamında Gelir Vergisi Kanununun 40 ve 68 inci maddeleri çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir.
Aynur Aydın 1 Haziran 2017 Perşembe 01:54
Vergi İndirimi

Vergi Indirimi, Geçici Vergi Dönemlerinde De Uygulanabilir Mi ?

İndirimli kurumlar vergisi uygulaması, dönem sonunu beklemeye gerek olmaksızın geçici vergi dönemlerinde de uygulanabilecektir.
Zeynep Birsen 28 Mayıs 2017 Pazar 12:16
Vergi İndirimi

Aynı Dönemde, Işverenin Çalışanı Adına Katkı Payı Ve Şahıs Sigortası Primi Ödemesi Halinde, Bunların...

İşverenin, aynı dönemde çalışanı adına, hem bireysel emeklilik katkı payı ve hem de şahıs sigortası primi ödemesi halinde, bunların, ve çalışanın vergi matrahlarının hesaplanması sırasında gider ve indirim olarak dikkate alınması, belli şartlarla mümkün olabilecektir. Örneğin; bir işverenin brüt aylığı
Orhan Kılıç 26 Mayıs 2017 Cuma 09:42
Vergi İndirimi

Vergi, Resim Ve Harç Istisnası Belgesi Revize Edilebilir Mi ?

Vergi resim harç istisnası belgeleri, ilgili firmanın başvurusuna istinaden belge ihracat taahhüdü kapatılıncaya kadar Bakanlıkça revize edilebilir.
Aleyna Birdir 25 Mayıs 2017 Perşembe 10:48
Vergi İndirimi

Mükellef Cezalarda Indirim Hakkını Kullanmak Isterse Indirim Oranları Ne Olur?

Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesi hükmüne göre; Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri, Usulsüzlük özel usulsüzlük cezalarının üçte biri indirilir.
Can Kuzey Birdal 24 Mayıs 2017 Çarşamba 23:30
Vergi İndirimi

Aynı Yıl Içinde Hem Bireysel Emeklilik Sistemine Katkı Payı Ve Hem De Şahıs Sigortası Primi Ödeyen B...

Aynı yıl içinde hem katkı payı, hem de şahıs sigortası primi ödeyen bir beyannameli mükellefin ödediği prim ve katkı belirli koşullarla, beyan ettiği gelirden indirilebilecektir. Daha açık bir ifade ile, bu mükellefin ödediği katkı payları, beyan ettiği gelirin %
Abdulkadir Sarıbaş 24 Mayıs 2017 Çarşamba 15:25
Vergi İndirimi

Entegrasyon, Ürün Geliştirme Ve Modernizasyon Yatırımlarına Da, Bu Yatırımlardan Elde Edilen Kazanç ...

Her ne kadar modernizasyon, ürün çeşitlemesi, entegrasyon yatırımları için kanunda tevsi yatırımlarda olduğu gibi özel bir düzenlemeye yer verilmemişse bu tür yatırımlar için de tevsi yatırımlarda olduğu gibi kazancın ayrıştırılamaması halinde oranlama yönteminin uygulanması gerekir.
Zeynep Birsen 21 Mayıs 2017 Pazar 14:26
Vergi İndirimi

Re'sen Vergi, Resim Ve Harç Istisnası Uygulanan Işlemler Nelerdir ?

Aşağıda belirtilen işlemler ve bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kağıtlara; ihracata ilişkin olduklarının tevsik edilmesi durumunda, işlemi yapan kuruluşlarca re’sen resim ve harç istisnası uygulanmaktadır: Vergi, resim harç istisnası belgesi almak amacıyla proje formu ekinde verilecek taahhütnameler İhracat karşılığı yapılacak
Kadir Kolcu 18 Mayıs 2017 Perşembe 12:46
Vergi İndirimi

31/12/2006 Da Çıkarılacak Işçilerin 2006 Yılına Ait Özel Gider Indirimi Vergi Iadesi Zarfları 20 Oca...

Değerli Meslek Mensubu Konu ile ilgili açıklamanın tüm detayı Başkanımız Sn. Yahya Arıkan tarafından sitemizin web sayfasında güncel duyurular sütununda
Özlem Özdemir 29 Nisan 2017 Cumartesi 11:12
Vergi İndirimi

2004 2.ayda Ithal Edilen Teşvik Belgeli Bir Makina Bu Tarih Itibariyle 258 Hesaba Alınmış 6.ay Sonu ...

Kur farkından oluşan maliyet farkının yatırım indirimi tutarına dahil edilmesi gerekmektedir.
Deniz Tuzcu 28 Nisan 2017 Cuma 23:39
Vergi İndirimi

Sayın Hocam, Firmaya Ait Yemek Faturasında Alkollü Içki Diye Belirtilen Tutar Gider Kaydedilirmi?

GVK'nun 40/1'nci maddesi uyarınca, işle ilgili giderlerin indirimi mümkündür. Alkollü içki harcamasının müşteri ağırlama v.b. gibi işle ilgili olan indiriminin mümkün olduğunu düşünüyoruz.
Kerim Bir 28 Nisan 2017 Cuma 01:36
Vergi İndirimi

2006 Yılı Içinde 01-01-2006/ 31-08-2006 Tarihleri Arasında Gelir Elde Eden Bir Ücretli Yıl Içinde Bu...

Değerli Meslek Mensubu Ücretlilerde vergi indirimi (vergi iadesi) 2006 raporu hakkında açıklama odamız Başkanı Sn.Yahya Arıkan tarafından sitemizin web sayfasında duyurular kısmında açıklanmıştır. BKNZ....
Dilara Çevik 23 Nisan 2017 Pazar 00:30
Vergi İndirimi

Sayın Meslektaşım, Navlun Ticareti Yapan Bir Şirkette; Gemilere Sağlanan Vergi Indirimleri,istisnala...

Bahsetmiş olduğunuz konulara ilişkin hepsinin değerlendirildiği bir kaynağın olduğunu zannetmiyoruz. Genel olarak vergi indirimi, istisnalar ve teşviklere ilişkin derlenmiş hukuk kitapları satan yerlerden temin edebilirsiniz.
Hülya Asım 21 Nisan 2017 Cuma 21:37
Vergi İndirimi

Sayın Hocam..2007 Yılında Yatırım Indirimi Endeksleme Oranı Yüzde Kaç Tır..teşekkürler.

Sitemizin prakit bilgiler bölümünde ÜFE endekslerine bakınız.
Saadet Ercan 21 Nisan 2017 Cuma 12:11
Vergi İndirimi

Merhabalar,limited Şirket Ortaklarına Ait Ödenen Bağkur Primleri Şirket Kayıtlarına Gider Olarak Yaz...

Bağ Kur primlerinin şirket kayıtlarında gider olarak indirimi mümkün değildir.
Necmi Güvercin 21 Nisan 2017 Cuma 07:35
Vergi İndirimi

İyi Çalışmalar. Yürürlükte Olan 5510 Sayılı Kanundan (18-29 Arası Erkek Lerin Ve Ilk Defa Ssk Lı Ola...

Değerli Meslek Mensubu Aynı kurumun iki teşvikinden yararlanılamamaktadır. Ancak konu ile ilgili SGK dan görüş istemeniz gerekmektedir.
Berkay Taşçı 19 Nisan 2017 Çarşamba 08:27
Vergi İndirimi

Yeni Sistemde Leasingle Alınan Bir Makine Ve Tesisten (Aktife Alınan Değerinden) % 40 Yatırım Indiri...

15/03/2005 tarihli 32 no’lu GVK Sirkülerine bakınız.
Sevilay Kızıl 14 Nisan 2017 Cuma 09:45
Vergi İndirimi