+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Vergi Hesaplama

Teslim Ve Hizmet Bedelleri) ( Pos ) Ile 6.satırın (Teslim Ve Hizmet Bedeli) Uyumlu Mu Olması Gerekiy...

KDV beyannamesinin 45. satırında istenen bilgi, verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili olmayan denetim amaçlı bir bilgidir. Burada vergiyi olay vuku bulsun bulmasın belirli bir dönemde kredi kartı ile yapılan tahsilatlar gösterilecektir. Bu satırda yer alan tutarların 6. satırdaki
Seranay Avcı 14 Ağustos 2017 Pazartesi 13:02
Vergi Hesaplama

Asılları Tamamen Ödenmiş Vergilere Ilişkin Gecikme Faizi Ve Zamlarından 6736 Sayılı Kanunun Yayımla...

Asılları tamamen ödenmiş vergilere ilişkin gecikme faizi ve gecikme zamlarından, Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen tahsilât yapılmışsa, Vergi aslının tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammı yerine, Gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme faizi yerine, Yİ ÜFE aylık değişim
Sevda Artuk 13 Ağustos 2017 Pazar 13:54
Vergi Hesaplama

Adi Ortaklık Ve Kollektif Şirket Ortaklarının, Yıllık Gelir Ve Geçici Beyannamelerinin Internetten G...

Adi ortaklık veya kolektif şirketlerde meslek mensubu ile adi ortaklık veya kolektif şirketin KDV ve Muhtasar Beyannamesinin dışında ortakların gelir vergisi veya geçici vergilerinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için ortakların her birinin meslek mensubu ile ayrı ayrı Elektronik Beyanname Aracılık
Sevinç Gözüpek 11 Ağustos 2017 Cuma 21:06
Vergi Hesaplama

Kiralık Olarak Ikamet Edilen Evin Bir Odasının, Ticari Ve Veya Serbest Meslek Faaliyeti Için Işyeri ...

İkamet olarak kullandığı konutun aynı zamanda bir odasını da işyeri olarak kullandığı takdirde konutun tamamı işyeri olarak kabul edilecek GVK.'nın 94/5 a md. si hükmüne göre; % 20 oranında stopaj kesintisi yapılacaktır. Ayrıca mülk sahibi tarafından da elde edilecek
Taylan Bıçak 3 Ağustos 2017 Perşembe 17:19
Vergi Hesaplama

Spor Kulüplerine Tanınan Özel Ödeme Süreleri Ve Faiz Oranları Ne Şekildedir?

6736 Sayılı Kanunun ödeme süreleriyle ilgili 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasının (d) bendinde il özel idareleri ve bunlara bağlı bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve
Esma Aşçı 3 Ağustos 2017 Perşembe 12:32
Vergi Hesaplama

Diplomatik Temsilcilik Ve Konsolosluklara Yapılacak Teslim Ve Hizmetlerde Kdv Hesaplanacak Mı ?

KDV Kanununun (15/1 a) maddesine göre, karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına yapılan teslim ve hizmetler istisnadır. Diplomatik temsilcilikler ve konsolosluklara yönelik istisna uygulaması karşılıklılık ilkesi çerçevesinde yürütülmekte, istisna uygulanacak ülkeler ile istisna kapsamına giren mal
Sevilay Kızıl 28 Temmuz 2017 Cuma 13:04
Vergi Hesaplama

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Belediyelere Ve Bunlara Bağlı Müstakil Bütçeli Ve Kamu Tüzel Kişiliği...

6736 Sayılı Kanunun ödeme süreleriyle ilgili 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasının (e) bendinde belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, 2/7/2008 tarihli ve 5779
Tuğberk Turna 25 Temmuz 2017 Salı 09:39
Vergi Hesaplama

Hangi Kira Ödemelerinde Tevsik Zorunluluğu Yoktur ?

Her bir konut için aylık tutarı 500 TL' nin altındaki konut kira geliri ile mahkeme ve icra yoluyla yapılan ve işyeri kira gelirine ilişkin tahsilatlar zorunluluk kapsamında değildir. Aynî olarak yapılan ödemeler de bu zorunluluk kapsamında değildir.
Elanur Şimşek 24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:59
Vergi Hesaplama

Bkk Göre Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar Kimlerdir

95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Büyükşehir Belediyesi olan illerin [Erzurum, Diyarbakır, Sakarya ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerden, yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel nüfus sayımındaki nüfusu 30.000'den az olan yerler
Abdulkadir Sarıbaş 24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:20
Vergi Hesaplama

Hangi Mükellefler "mükellef Bilgileri Bildirimi" Vermek Zorundadır? Bildirimin Merkez Ve Her Bir Şub...

Mükellef Bilgileri Bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı gün olan 1 Nisan tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler tüm; a. Kurumlar vergisi (Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, kamu iktisadi teşekkülleri, kooperatifler, adi ortaklıklar, iş ortaklıkları, adi komandit
Eda Tosun 8 Haziran 2017 Perşembe 09:36
Vergi Hesaplama
ÖY

Tevsi Yatırımlarda Indirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Oranlama Yapılırken Toplam Sabit Kıymet ...

Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan sabit kıymet ifadesinden Vergi Usul Kanununun 313 üncü uyarınca amortisman mevzuunu oluşturan iktisadi kıymetlerin anlaşılması gerekmektedir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Vergi Hesaplama
ÖY

Tevsi Yatırımlarda Işletme Aktifindeki Sabit Kıymetlerin Yeniden Değerlenmiş Tutarları Hesaplanırken...

Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde yer alan "Bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı yeniden değerlenmiş tutarları ile dikkate alınır." ifadesi ile kastedilen sabit kıymetlerin gerekli şartların oluşması halinde yapılan enflasyon düzeltmesi
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Vergi Hesaplama
ÖY

Tevsi Yatırımlarda Indirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Kazancın Tespitinde Gerçekleşen Yatırım ...

Tevsi yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulamasında kazancın tespitinde gerçekleşen yatırım harcamaları tutarı sabit kıymetlere oranlanırken sabit kıymetlerin amortisman düşülmeden tutarları mı yoksa amortisman düşülmüş net tutarları mı dikkate alınacaktır? İndirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazancın ayrı bir şekilde belirlenmesine imkan bulunmaması
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Vergi Hesaplama
ÖY

Yatırımın Faaliyete Geçmeden Yahut Kısmen Veya Tamamen Faaliyete Geçmesinden Sonra Devredilmesi Hali...

Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde, devralan kurum, ilgili mevzuatta belirtilen koşulları aynen yerine getirmek kaydıyla indirimli vergi oranı yararlanabilecektir. Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde devreden kurumun bu yatırım dolayısıyla indirimli vergi oranı uygulamasından yararlanması mümkün değildir. Yatırımın kısmen
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Vergi Hesaplama