+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Vergi Affı

Dokuz Eşit Taksit Seçeneğine Göre Vergi Borçlarımı Yeniden Yapılandırdım. Ilk Taksitimi Süresinde (3...

Yeniden yapılandırılan borçların 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerinin ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır. Dokuz eşit taksitte gerek borcunuzun, 2’ici taksitten itibaren kalan taksit süreleri dörder ay uzatılmış bulunmaktadır. Bu durumda, 31 Ocak.2017 tarihinde ödemeniz gereken ikinci
Sena Başçı 23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:26
Vergi Affı

Mükellefler, V.u.k.' Un Cezalarda Indirim Hükümlerinden Yararlanıp Aynı Zamanda Uzlaşma Hükümlerinde...

Mükellefler, tarh edilen vergi ve kesilen cezalar için uzlaşma veya cezalarda indirim talebinde bulunma haklarından sadece birinden yararlanabilir. Uzlaşma bulunan mükellef, uzlaşma tutanağını imzalayıncaya kadar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyan ederek kesilen vergi ziyaı cezaları için indirimden yararlanabilir. Uzlaşma tutanağı
Dilara Çevik 23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:48
Vergi Affı

Karar Düzeltme Talep Süresi Geçmemiş Veya Karar Düzeltme Yoluna Başvurulmuş Olan Vergi Tarhiyatları...

Kanunun 3 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan vergi ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar da Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan hükümlerden faydalanabilecektir. Ancak yargılamanın yenilenmesi süreci Kanun kapsamı dışında bırakılmıştır.
Merve Temel 21 Ağustos 2017 Pazartesi 18:06
Vergi Affı

Yapılandırma Başvurusunda Peşin Ödemeyi Seçtim. Ancak Yeniden Yapılandırılan Borcumu Bugüne Kadar Öd...

Hayır yeniden yapılandırılan borcunuza katsayı uygulanmayacak. Ayrıca Yİ ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden %50 indirim yararlanacaksınız.
Boran Erdil 21 Ağustos 2017 Pazartesi 14:42
Vergi Affı

Vadesi Geldiği Halde Ödenmemiş Olan Ya Da Ödeme Süresi Henüz Geçmemiş Olan Vergiler Ile Bunlara Iliş...

Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
Aygül Özel 21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:40
Vergi Affı

Hangi Tarihe Kadar Ödenmemiş, Hangi Vergileri Kapsamaktadır?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 1) 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2016 yılı Temmuz ayında ödenmesi gereken
Müşerref Koç 20 Ağustos 2017 Pazar 09:57
Vergi Affı

İflas Halindeki Kurumların 6736 Sayılı Kanun Hükümlerinden Yararlanması Mümkün Mü?

6736 sayılı Kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihi itibarıyla haklarında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre iflasın açılmasına karar verilen ve tüzel kişilerin Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için iflas işlemlerini yürüten iflas idaresinin ilgili vergi dairesine yazılı olarak müracaat etmesi zorunludur. Bununla birlikte, iflas
Müşerref Koç 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:53
Vergi Affı

Trafik Para Cezaları, Gümrük Vergileri, Emlak Vergileri, Çöp Vergisi Yasa Kapsamında Mıdır?

Trafik para cezaları, emlak vergileri, bunların gecikme zamları, gümrük vergileri, bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları da af kapsamındadır. Bakanlık çıkarılacak genel tebliğler ekindeki standart dilekçeler doldurularak, en geç Ekim ayı içerisinde vergi dairelerine başvurulması gerekir. Müracaatlar yazılı dilekçe dışında
Sevda Artuk 16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:19
Vergi Affı

Vergi Affından Kimler Yararlanabilir ?

TBMM’ye sunulan ve 26.07.2016 tarihinde görüşülecek olan Yasa muhtemelen Ağustos ayı içinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecektir. Yasa 30.06.2016 kadar ödenmemiş kesinleşmiş vergi, resim, harç, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi, gecikme zammı… içermektedir. 6183 sayılı Yasa hükümlerine göre
Hümeyra Sevinç 12 Ağustos 2017 Cumartesi 11:58
Vergi Affı

Usulsüzlük Cezaları Ve Diğer Sgk Idari Para Cezalarının Durumu Nedir ?

Özel usulsüzlük cezaları af kapsamındadır. Tarhiyat aşamasında olan cezalar için tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde dava açılmaması daha önce dava açılmışsa bu davadan vazgeçilmesi gerekecektir. İhtilafın aşamasına göre kesilen cezanın %50’si veya duruma göre cezanın %75’lik kısmı
Yeşim Elmalı 1 Ağustos 2017 Salı 13:45
Vergi Affı

Uzlaşma Talebini Mükellef Adına Kimler Yapabilir?

Uzlaşma talebinde mükelleflerin şahsen başvurması gerekir. Ancak mükellefin temsilcisi de noterden alınmış vekâletnameye dayanarak başvuruda bulunabilir. Tüzel kişiler, küçükler ve ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunların kanuni temsilcileri uzlaşma talebinde bulunabilir.
Batuhan Aydın 1 Ağustos 2017 Salı 12:17
Vergi Affı

6736 Sayılı Kanun Hükümlerinden Yararlanmak Üzere Ödeme Emrine Karşı Açılmış Davalardan Vazgeçildi...

Kanunun 2 nci maddesi hükümlerinden yararlanmak için açılmış davalardan vazgeçilmesi şart olduğundan, borçlular tarafından Kanundan yararlanmak için yapılan başvurular üzerine tahsilat dolayı açılmış davalar sulh yoluyla sonuçlanacaktır. Bu nedenle, 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca alacağın takibi için düzenlenerek tebliğ edilen ödeme
Cezmi Uzun 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:52
Vergi Affı

Kanundan Yararlanmak Için Ne Zaman, Nasıl Ve Nereye Başvurulacak?

Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar borçlu olunan vergi daireleri, belediyeler ve gümrük idarelerine başvurulacaktır. bir ifadeyle Başvuruların en geç 31 Ekim 2016 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
Rojda Gökçen 26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:01
Vergi Affı

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talep Eden Ancak Kendisiyle Uzlaşma Temin Edilemeyen Veya Uzlaşmaya Varılama...

Hayır edemez, mevzuat gereği mükellef bu iki hakkın ancak birinden yararlanabilir.
Sevcan Karaduman 25 Temmuz 2017 Salı 15:46
Vergi Affı

Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Ancak Süresinde Ödenmeyen Tutarlar Için Bir Yaptırım Uygulanacak ...

Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan amme alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurum (stopaj) katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddesi hükmünden (kesinleşmiş kamu alacakları ve kesinleşmemiş veya
Burak Sedef 20 Temmuz 2017 Perşembe 17:42
Vergi Affı

Yeni Vergi Affı Hükümlerine Göre Sahte Fatura Düzenleyenlerin Veya Kullananların Bu Yasa Karşısında ...

Sahte fatura düzenlenme hakkında düzenleme raporu alan kimseler bu Yasa’nın matrah artırımı ile ilgili hükümlerinden faydalanamazlar. Sahte fatura kullanıcıları Yasa’nın matrah artırımı hükümleri uygulanır. Özetle sahte fatura kullananlar matrah artırımı yoluyla vergi incelemesinden kurtulacaklardır. Böylece gelir, kurumlar, KDV ve
Nuran Keske 19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:28
Vergi Affı

Yapılandırma Başvurusunda 18 Eşit Taksitle Ödemeyi Seçtim. Ancak Yeniden Yapılandırılan Borcumun Hiç...

Borçlarınızı 18 eşit taksitli seçeneğine göre yeniden yapılandırmış olduğunuzdan, ilk taksiti 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödemeniz gerekiyordu. İkinci ise 31 Ocak 2017 tarihine kadar ödemeniz gerekiyor. Ancak ilk iki taksiti süresinde ödemeyenler aftan yararlanamıyor. Bu durumda ilk taksiti
Ceren Özdemir 18 Temmuz 2017 Salı 15:27
Vergi Affı

İhtilaf Konusu Vergiler Ve Cezaları Ne Olacak?

İhtilaflı vergi alacakları davanın aşamasına ve verilen kararın durumuna göre % 80’ e varan oranlarda indirimlerle yapılandırma başvurusuna konu ve sulh yolu ile vergi ihtilafları sonlandırılabilecektir.
Burak Sedef 17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:19
Vergi Affı

6736 Sayılı Kanunun Yayım Tarihi Itibariyle Asılları Kısmen Ya Da Tamamen Ödenmiş Vergilerde Yapıl...

Kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihi itibarıyla, asılları kısmen ya da tamamen ödenmiş olan vergilerle ilgili olarak aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır. a) Asılları ödenmiş olan vergiler; Asılları kısmen ödenmiş olan vergilerin ödenmemiş kısmına, vade tarihinden Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanacak gecikme zammı yerine,
Nuran Keske 14 Haziran 2017 Çarşamba 15:52
Vergi Affı

Uzlaşma Vaki Olduktan Sonra Ne Kadar Sürede Ödemenin Yapılması Gerekir?

Uzlaşmanın vaki olması halinde, üzerinde uzlaşılan vergi ve cezanın, düzenlenen uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme zamanlarından önce mükellefe olunmuşsa normal vade tarihlerinde; ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ olunmuşsa ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma tutanağının tebliğinden
Sevcan Karaduman 14 Haziran 2017 Çarşamba 05:44
Vergi Affı

Taksitler, Vergi Iade Alacağından Mahsup Edilebilir Mi?

İlgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen borçluların, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri şarttır. Bu takdirde, ilgili mevzuatın borçlunun
Kerim Bir 11 Haziran 2017 Pazar 10:22
Vergi Affı

Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Olan Alacaklar Açısından Durum Nedir?

Yasa’nın 3/1 hükmüne göre Yasa’nın yayımlandığı tarih itibari ile vergi mahkemelerinde veya Danıştay da devam eden davalarda ( Gümrük dahil) dava sonuçlanmadan Yasadan faydalanabilir. Bu durumda vergi aslının %50’si Yasada belirtilen koşullar dahilinde ödenmesi veya defaten ödenerek itilafın sonlanması
Aleyna Birdir 10 Haziran 2017 Cumartesi 15:06
Vergi Affı

Mükellefler Hangi Vergi Ve Cezalar Için Uzlaşma Hükümlerinden Yararlanabilirler?

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Kaçakçılık fiili veya bu fiile iştirak nedeniyle vergi ziyaı cezası kesilecek tarhiyata ilişkin vergi ve cezalar hariç, incelemeleri sonucunda bulunan matrah veya matrah farkları üzerine salınacak vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı
Ceren Özdemir 8 Haziran 2017 Perşembe 12:25
Vergi Affı

Yapılandırma Başvurusunda Bulundum Peşin Ödemeyi Seçtim. Ancak Yeniden Yapılandırılan Borcumu Bugüne...

Yeniden yapılandırılan borcun tamamını Kanuna göre, 30.Kasım.2016 tarihine kadar ödemeniz gerekiyordu. Ancak bu ödemeyi 2 Ocak 2017 Pazartesi (bu dâhil) gününe kadar %1,40 oranında gecikme zammı ile birlikte yapmanız halinde Bakanlık aftan yararlanabileceğinizi duyurmuştu. Bu süreyi de geçirdiğinizden aftan
Çağatay Gürcü 3 Haziran 2017 Cumartesi 15:28
Vergi Affı

Geçici Vergi Mahsup Döneminden Önce Kanun Hükümlerinden Yararlanmak Üzere Başvuruda Bulunan Mükelle...

6736 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında, Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak 2016 yılında tahakkuk eden ve Kanunun yayımlandığı kadar ödenmemiş olan geçici vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ ÜFE aylık değişim oranları esas
Hatice Terzioğlu 2 Haziran 2017 Cuma 13:13
Vergi Affı

Pişmanlıkla Ya Da Kendiliğinden Beyanname Verilebilecek Mi?

30 Haziran 2016 tarihinden önceki dönemlere ait beyan edilmemiş vergiye tabi gelir ve kazançların (tapu harcı, kira geliri, değer kazancı, vb.) pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname verilmesi suretiyle Kanun kapsamında beyan edilmesi mümkündür.
Hülya Asım 1 Haziran 2017 Perşembe 18:28
Vergi Affı

Yeni Ödeme Planındaki Vadeler (Taksitler) Nasıl Belirlenecek?

Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitle ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ilk taksit 30 Kasım 2016 tarihine kadar, kalan taksitlerde takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek ve katsayı uygulanacaktır. Başvuru sırasında
Esma Aşçı 31 Mayıs 2017 Çarşamba 07:04
Vergi Affı

Harçlar Kanununa Göre Alınan Harçlar 6736 Sayılı Kanundan Yararlanabilir Mi?

Bilindiği üzere 492 sayılı Harçlar Kanununa göre alınan harçlar genel olarak işlem anında beyanname alınmaksızın tahakkuk ettirilerek tahsil edilmektedir. Bununla harçlar da 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tarhiyata konu olabilmektedir. 492 Sayılı Harçlar Kanununa göre genellikle gayrimenkullerin devir ve iktisap
İbrahim Yılmaz 29 Mayıs 2017 Pazartesi 08:40
Vergi Affı

2016 Vergi Affından Kimler Yararlanamayacak?

Vergi Usul Kanunu’nda Kaçakçılık Suçları ve Cezalarını düzenleyen maddede (359/b) geçen “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak
Rojda Gökçen 25 Mayıs 2017 Perşembe 13:53
Vergi Affı

Uzlaşma Başvurusu Nereye Yapılmalı?

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talep, vergi incelemesini yapana veya bağlı bulunduğu birime yahut ekip Başkanlığına yazılı olarak yapılmalıdır. Ayrıca uzlaşma talebinin tutanağında yer alması da ilgili mercie yazılı başvuru yerine geçer. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Uzlaşma talebi, yetkili uzlaşma komisyonuna veya mükellefin bağlı olduğu
Boran Erdil 16 Mayıs 2017 Salı 13:41
Vergi Affı

Mükellefler Hangi Vergi Ve Cezalar Için Uzlaşma Hükümlerinden Yararlanabilirler?

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamındaki vergi ve cezalar şunlardır: Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca yapılan vergi incelemelerine dayanılarak matrah veya matrah farkları üzerine salınacak vergi, resim ve harçlar, Yukarıda belirtilen vergi, resim ve harçlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı
Ülkü Aydoğdu 15 Mayıs 2017 Pazartesi 12:19
Vergi Affı
ÖY

Yeni Vergi Affı Yasa Tasarısı Ile Ilgili Merak Etmiş Olduğumuz En Ehemmiyetli Soru Bu Yasadan Borç T...

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’ye sunulan ve 26.07.2016 tarihinde görüşülecek olan Yasa muhtemelen Ağustos ayı içinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe Yasa 30.06.2016 tarihine kadar ödenmemiş netleşmiş vergi, resim, harç, vergi ziyaı cezası ve gecikme üremi, gecikme zammı… içermektedir. 6183 sayılı
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Vergi Affı
ÖY

Vergi Aslı, Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Aslı, Yönetimsel Para Cezaları Yasa Dahilinde Nasıl Değerlen...

Vergi asılları affa girmemektedir. Ancak, bu anapara 36 takside kadar vadelendirilecektir. Mükelleflerin istemesi halinde anapara üremsiz peşin olarak ödenebilir. Ekim 2016 tarihinde ilk taksit başka bir deyişle birinci taksit olarak başlamaktadır. Yasa’nın Resmi Gazetede yayımını izleyen ikinci aydan itibaren
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Vergi Affı
ÖY

Yeni Vergi Affı Kararlarına Göre Düzmece Fatura Tertip Edenlerin Veya Kullananların Bu Yasa Karşısın...

Düzmece fatura tertip etme ile ilgili tertip etme raporu alan kimseler bu Yasa’nın matrah artırımı konusunda kararlarından yararlanamazlar. Düzmece kullanıcıları açısından Yasa’nın matrah artırımı kararları uygulanır. Özetle düzmece fatura kullananlar matrah artırımı yoluyla vergi incelemesinden kurtulacaklardır. Böylelikle gelir, müesseseler,
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Vergi Affı
ÖY

Yeni Vergi Affı Yasası Dahilinde Yurtiçi Ve Yurtdışı Hangi Varlıklar Türkiye'ye Getirilecektir?

Yeni vergi affı Yasası kararlarına göre ( mad. 7 kararına göre ) yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul değer diğer anapara piyasası araçları ile her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının, bu maddedeki kararlar kapsamında 31.12.2016 tarihine kadar
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Vergi Affı
ÖY

Trafik Para Cezaları, Gümrük Vergileri, Emlak Vergileri, Çöp Vergisi Yasa Dahilinde Mıdır?

Trafik para cezaları, emlak vergileri, bunların gecikme zamları, gümrük vergileri, bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları da bağışlama kapsamındadır. Bakanlık çıkarılacak genel tebliğler ekindeki standart arzuhaller doldurularak, en geç Ekim ayı içerisinde vergi dairelerine müracaat edilmesi gerekir. Başvurular yazılı arzuhal
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Vergi Affı
ÖY

Vergi Borcu Taksitlendirmesi Nasıl Yapılacak?

Yapılandırma müracaatlarında 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödeme seçeneği sunuluyor. 6 taksit için 1,08, 9 taksit için 12 taksit için 1,16 ve 18 taksit için 1,24'lük katsayılı ile çarpılarak çıkan meblağ taksit sayısına ayrılıyor. Taksitler birer ay
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Vergi Affı
ÖY

Özel Usulsüzlük Cezaları Ve Diğer Sosyal Güvenlik Kurumu Idari Para Cezalarının Vaziyeti Nedir?"

Özel usulsüzlük cezaları af kapsamındadır. Tarhiyat mertebesinde olan cezalar için tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük müddet içerisinde dava açılmaması önceden dava açılmışsa bu davadan vazgeçilmesi gerekecektir. İhtilafın mertebesine göre kesilen cezanın %50’si veya vaziyete göre cezanın %75’lik bölümü silinmektedir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Vergi Affı
ÖY

Netleşmemiş Veya Dava Evresinde Olan Alacaklar Açısından Vaziyet Nedir?

Yasa’nın 3/1 kararına göre Yasa’nın yayımlandığı tarih itibari ile vergi mahkemelerinde veya Danıştay da devam eden davalarda ( Gümrük dahil) dava sonuçlanmadan Yasadan yararlanabilir. Bu durumda vergi aslının %50’si Yasada belirtilen koşullar dahilinde ödenmesi veya defaten ödenerek itilafın sonlanması
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Vergi Affı
ÖY

Uzlaşma Toplantısına Giderken Mükelleflerin Hangi Belgeleri Hazırlamaları Gerekir?

• Uzlaşma toplantısına getirilecek belgeler : Tüzel kişiliği haiz müesseseler adına toplantıya katılacaklar için; imza sirkülerinin aslı veya noter örneği, nüfuz cüzdanı/sürücü belgesi aslı, ayrıca bunların birer fotokopisi ile şirket kaşesi, Vekâletmane ile katılacaklar için; Vekâletnamenin aslı ("uzlaşma"
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Vergi Affı
ÖY

Mükellefler Vadesinde Ödemedikleri Borçları Için Uzlaşmadan Yararlanabilirler Mi?

• Uzlaşmanın konusuna ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergiler girmekte olup, kesinleşmiş ve tahsil aşamasına gelmiş kamu alacakları uzlaşma dışındadır.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Vergi Affı
ÖY

İnceleme Esnasında Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebinde Bulunan Veya Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebinde ...

• Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunmayan mükellef, şartları taşıyorsa tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunabilir. Tarhiyat öncesi uzlaşma talep eden mükellefin, uzlaşma önce bu talebinden vazgeçtiğini yazılı olarak bildirmesi durumunda, şartları taşıyorsa tarhiyat sonrası uzlaşma hakkı vardır.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Vergi Affı
ÖY

Mükellef Uzlaşılan Vergi Ve Cezayı Ödeyemezse Uzlaşma Geçersiz Olur Mu?

• Uzlaşmaya varıldıktan sonra üzerinde uzlaşılan tutar kesinleşmekte olup, söz konusu tutarın süresinde ödenmemesi halinde uzlaşma geçersiz sayılmaz. Ancak, kesinleşen üzerinden gecikme zammı hesaplanır.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Vergi Affı
ÖY

Uzlaşma Vaki Olduktan Sonra Ne Kadar Sürede Ödemenin Yapılması Gerekir?

• Uzlaşmanın vaki olması halinde, üzerinde uzlaşılan vergi ve cezanın, düzenlenen uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme zamanlarından önce mükellefe olunmuşsa normal vade tarihlerinde; ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ olunmuşsa ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma tutanağının tebliğinden
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Vergi Affı
ÖY

Uzlaşma Talebi Ne Kadar Süre Içinde Yapılmalı?

• Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Nezdinde inceleme yapılan mükellefler incelemenin başlangıcından inceleme ile ilgili son tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde her uzlaşma talebinde bulunabilirler. İnceleme elemanlarınca yapılacak "uzlaşmaya davet" hallerinde ise, davet yazısının mükellefe tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Vergi Affı
ÖY

Uzlaşma Başvurusu Nereye Yapılmalı?

• Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talep, vergi incelemesini yapana veya bağlı bulunduğu birime yahut ekip Başkanlığına yazılı olarak yapılmalıdır. Ayrıca uzlaşma talebinin tutanağında yer alması da ilgili mercie yazılı başvuru yerine geçer. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Uzlaşma talebi, yetkili uzlaşma komisyonuna veya mükellefin bağlı olduğu
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Vergi Affı
ÖY

Mükellefler, V.u.k.' Un Cezalarda Indirim Hükümlerinden Yararlanıp Aynı Zamanda Uzlaşma Hükümlerinde...

• Mükellefler, tarh edilen vergi ve kesilen cezalar için uzlaşma veya cezalarda indirim talebinde bulunma haklarından sadece birinden yararlanabilir. Uzlaşma bulunan mükellef, uzlaşma tutanağını imzalayıncaya kadar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyan ederek kesilen vergi ziyaı cezaları için indirimden yararlanabilir. Uzlaşma tutanağı
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Vergi Affı
ÖY

Mükellefler, Yapılan Tarhiyata Dava Açıp Aynı Zamanda Uzlaşma Başvurusunda Bulunabilirler Mi?

• Uzlaşma talebinde bulunan mükellef, uzlaşma talep ettiği vergi ve vergi ziyaı cezası için ancak uzlaşma vaki olmadığı veya temin durumda yargı yoluna başvurabilir. Mükellef tarafından aynı vergi ve ceza için uzlaşma talebinden önce dava açılmışsa dava, uzlaşma işleminin sonuca bağlanmasından
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Vergi Affı
ÖY

Uzlaşma Talebini Mükellef Adına Kimler Yapabilir?

• Uzlaşma talebinde mükelleflerin şahsen başvurması gerekir. Ancak mükellefin temsilcisi de noterden alınmış vekâletnameye dayanarak başvuruda bulunabilir. Tüzel kişiler, küçükler ve ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunların kanuni temsilcileri uzlaşma talebinde bulunabilir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Vergi Affı

Kolay Gelsin 6736 Sayılı Kanun Mükellef 2015 Yılı Nisan Ayı Ltd Kuruluş Tarihli 2015 Sonuna Kaadar 8...

Beyannamelerin Tamamı Verilmekle Birlikte, Vergiye Tabi İşlemlerin Bulunmaması Hâlinde Artırım Tutarı Mükelleflerce verilen KDV beyannamelerinde, vergiye tabi işlem bulunmaması nedeniyle hiç Katma Değer Vergisi” beyan edilmemesi durumunda, Tebliğin (V/D 3 a) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacaktır. No.lu KDV Beyannamelerinde, Hesaplanan KDV
Nuran Keske 27 Ocak 2017 Cuma 13:06
Vergi Affı