+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Türk Ticaret Kanunu

Yeni Düzenleme Ile Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler Nelerdir? Bağımsız Denetim Kapsamından Ba...

Yeni TTK’nın getirdiği düzenlemeye göre; bağımsız denetime tabi olacak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir. Söz konusu bu şirketlerin bağımsız denetiminin aşamasında; finansal tabloları (bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişik tablosu, dipnotlar), şirket yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporları, riskin
Yılmaz Yalman 18 Ağustos 2017 Cuma 21:31
Türk Ticaret Kanunu

Yeni Ttk Ile Anonim Şirketlerin Yönetim Kurullarına Ilişkin Olarak Getirilen Yenilikler Nelerdir?

Yeni TTK’nın anonim şirketlerin yönetim kurullarına ilişkin getirdiği yeni düzenlemenin 6762 sayılı TTK yapısından oldukça farklı olduğu söylenebilir. Yeni kurumsal yönetim ilkeleri dikkate alınmakla birlikte, profesyonel yönetimin amaçlandığı, şeffaflığı sağlamak amacıyla yönetim kurulunun yapısında değişiklikler yapıldığı görülmektedir. Yeni TTK’nın
Ceren Özdemir 18 Ağustos 2017 Cuma 16:56
Türk Ticaret Kanunu

Şirketlerin Bakanlık Iznini Almalarındaki Başvuru Usulü Nasıldır?

Bahsedilen şirketlerin kurulabilmesi için kurucuların imzaları noter tarafından onaylanmış esas sözleşme ve Kuruluşu, diğer resmi kurumların uygun görüşünü veya gerektiren şirketler için uygun görüş veya izin yazısı ile Genel Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.
Dilara Çevik 18 Ağustos 2017 Cuma 16:50
Türk Ticaret Kanunu

Yeni Ttk'ya Göre; Limited Şirketin Kurulabilmesi Için Hangi Işlemler Yapılmalıdır?

Limited şirket kurmak isteyen kişi veya kişiler sırasıyla aşağıdaki işlemleri yerine getirmelidirler. 1. Adım: Kurulacak olan limited şirkete; gayrimenkul, marka, taşıt, makine gibi varlıklar sermaye olarak konulacak ise bunların değerlerinin bilirkişiler tarafından belirlenebilmesi için kurulacak şirketin merkezinin bulunacağı yerdeki asliye
Salih Atacı 18 Ağustos 2017 Cuma 14:17
Türk Ticaret Kanunu

Yeni Ttk'nın Sermaye Şirketlerini Sınıflandırması Denetim Aşamasında Bir Farklılık Getirecek Midir?

Evet. Bu konuda bir farklılıktan bahsedebiliriz. Yeni düzenlemeye göre; büyük ölçekli şirketler bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilen bir sermaye tarafından denetlenecektir. Bunun yanında söz konusu ölçekler başta finansal tablolar ve raporlamaya ilişkin hükümlerinin belirlenmesini sağlayacaktır. Bu ayrımda hangi ölçütün
Miray Güçal 18 Ağustos 2017 Cuma 14:08
Türk Ticaret Kanunu

Şirketten Para Çeken Şirket Ortaklarının Üçyüz Günden Başlayan Adli Para Cezası, Hakimin Takdirine G...

Yeni Türk Ticaret Kanunu, adli para cezasının uygulanması için şirketten alınacak borç miktarına bir alt sınır öngörmemiştir. TCK m.52 göre, hakim, kişinin ekonomik ve diğer şahsi hallerini göz önünde bulundurarak en az yirmi en fazla yüz Türk Lirası olan
Çağla Akçay 18 Ağustos 2017 Cuma 13:49
Türk Ticaret Kanunu

Nama Ve Hamile Yazılı Pay Senetleri Ile Ilgili Getirilen Yenilikler Nelerdir?

Yeni TTK uyarınca anonim şirketlere hamiline yazılı pay senetlerini mutlak surette çıkarma zorunluluğu getirilmektedir. Buna göre, şirket esas sözleşmesinde yazılı pay senedi çıkarılacağı belirtilmişse, pay bedelinin tamamen ödendiği tarihten itibaren en geç 3 ay içerisinde hamiline yazılı pay senetleri
Müşerref Koç 18 Ağustos 2017 Cuma 13:01
Türk Ticaret Kanunu

Ticaret Sicili Müessesine Yönelik Olarak Getirilen Yenilikler Nelerdir?

Ticaret sicili müessesesine yönelik olarak getirilen en önemli yenilik; sicil kayıtlarının aleniyetinin sağlanması açısından kayıtların elektronik ortamda tutulmasıdır. Ticaret tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulabilen merkezi ortak veri tabanı, Gümrük ve Ticaret
Erol Ekin 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:21
Türk Ticaret Kanunu

Yeni Ttk Hükümlerinde Şirketlere Getirilen Bazı Yükümlülüklerden Poliklinik/ağız Ve Diş Sağlığı Merk...

Yeni TTK şirketlere internet sitesi kurma zorunluluğu getirmiştir. Kanuna göre, mevcut şirketlerin 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren üç ay internet sitelerini oluşturmaları gerekmektedir. İnternet sitelerinde ise, TTK 39. madde uyarınca, Şirketin sicil numarası, Ticaret Unvanı, İşletmenin Merkezi, Taahhüt edilen
Mertay Karakaş 17 Ağustos 2017 Perşembe 15:50
Türk Ticaret Kanunu

Eşit Işlem Ilkesi Ile Ilgili Olarak Yeni Ttk Somut Bir Düzenlenme Öngörmüş Müdür?

6762 sayılı TTK’da eşit işlem ilkesi ile ilgili olarak somut bir düzenleme bulunmamasına karşın, Yargıtay’ın yerleşik uygulamaları ile benimsenin kural Yeni TTK ile hükme bağlanmıştır. Yeni TTK’da pay sahiplerinin eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulacağı öngörülmüştür. Bu mutlak ilke
Mehmet Özdil 17 Ağustos 2017 Perşembe 15:30
Türk Ticaret Kanunu

İktisadi Işletmeler Yönünden Bir Değişiklik Söz Konusu Mudur?

Yeni TTK'nın 16. maddesinde, eski kanun yönünden dil sadeleştirmesine gidilmiş ve geçmişte" iktisadi işletme" olarak tanımlanan kavram,"ticari işletme" olarak edilmiştir. Bunun yanı sıra, vakıfların da ticari işletme kurabileceği yönünde açık bir hüküm getirilmiştir.
İbrahim Yılmaz 17 Ağustos 2017 Perşembe 14:46
Türk Ticaret Kanunu

Yeni Ttk'ya Göre; Bağımsız Denetçi Hangi Sürede Seçilmek Zorundadır?

YENİ TTK’ya göre, bağımsız denetçinin her faaliyet dönemi için ve her faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar seçilmesi şarttır. Seçimden yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi bağımsız denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirecek ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet
Nazlı Demir 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:19
Türk Ticaret Kanunu

Kar Payı (Temettü) Avansı Yeni Ttk'da Ne Şekilde Düzenlenmiştir?

Bilindiği üzere halka açık anonim şirketler bakımından kar payı avansı dağıtmak SerPK’nın 15. maddesine göre belli şartlar altında mümkün Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olan halka açık anonim şirketler açısından öngörülen ve 6762 sayılı TTK’da hakkında açık bir düzenleme bulunmayan
Selim Güngören 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:06
Türk Ticaret Kanunu

Yeni Ttk'ya Göre; Bağımsız Denetim Sırasında Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri Nelerdir?

Şirket yönetim kurulu; 1 Finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu düzenlettirip onaylayarak, gecikmeksizin, bağımsız denetçiye verecektir. 2 kurulu, şirketin defterlerinin, yazışmalarının, belgelerinin, varlıklarının, borçlarının, kasasının, kıymetli evrakının, envanterinin incelenerek denetlenebilmesi için denetçiye gerekli imkânları sağlayacaktır
Aslı Aşkın 17 Ağustos 2017 Perşembe 12:13
Türk Ticaret Kanunu

Limited Şirketler Kaç Kişi Ile Kurulur ?

Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulur yalnız ortakların sayısı elliyi aşamaz. ( sayılı Ticaret Kanunu Madde 573 – 574) Konu İle İlgili Benzer Kavramlar : Limited şirket kaç kişi ile kurulur Limited şirketlerde ortak sayısı Limited
Kerim Özpek 16 Ağustos 2017 Çarşamba 18:04
Türk Ticaret Kanunu

Sermaye Şirketlerinin Sınıflandırılması Ile Ilgili Getirilen Yeni Düzenlemeden Bahseder Misiniz?

Yeni TTK’da, ilk defa bir ayrımla şirketlerin ölçeklerine göre küçük, orta ve büyük olarak sınıflandırılması öngörülmüştür. Söz konusu düzenlemeye küçük ve orta ölçekli işletmeleri tanımlayan ölçütler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun
Ayça Güneş 16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:40
Türk Ticaret Kanunu

Yeni Kurulan Bir Limited Şirket Defterlerinin Tasdikini, Fatura Vb. Belgelerini Ne Zaman Bastırabili...

Kurulan limited şirkete vergi numarası alındıktan sonra defter tasdikleri ve irsaliye, fatura vb. resmi belgelerin basımı yaptırılabilir.
Rojda Gökçen 16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:20
Türk Ticaret Kanunu

Bir Sermaye Şirketinin Şahıs Şirketine Bölünmesi Mümkün Müdür?

Hayır, mümkün değildir. Yeni TTK’nın 160. maddesi sermaye şirketleri ve kooperatifler için ancak sermaye şirketlerine ve kooperatifler bölünme imkanı Dolayısıyla bir sermaye şirketinin şahıs şirketine bölünmesi mümkün olmadığı gibi tersi de mümkün değildir. Bu yasağın aşılması tür değiştirme yoluyla
Abdulkadir Sarıbaş 15 Ağustos 2017 Salı 22:20
Türk Ticaret Kanunu

Hisselerin Çoğunluğuna Sahip Hakim Şirketin Satın Alma Hakkı Var Mıdır?

Bir şirket doğrudan veya dolaylı olarak diğer bir şirketin paylarının ve oy haklarının en az yüzde doksanına sahipse, diğer sahipleri karşı oyları, açtığı davalar ya da benzeri davranışlarla çalışmalarını engelliyor, dürüstlük kuralına aykırı davranıyor, şirkette farkedilir sıkıntı yaratıyor veya
Muhammet Demirci 15 Ağustos 2017 Salı 14:45
Türk Ticaret Kanunu

Borçlanma Yasağına Aykırı Olarak Şirkete Borçlanan Ortaklar Hakkında Uygulanacak Adli Para Cezasının...

YENİ TTK’da, borçlanma yasağına aykırı davranan ortakların üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılacakları hüküm altına alınmış söz konusu yasağın ihlal edilmesi durumunda Devlet Hazinesine ödenmesi gereken en az ceza tutarı 6.000 TL en fazla ceza tutarı
Sevda Artuk 15 Ağustos 2017 Salı 12:20
Türk Ticaret Kanunu

Bağımsız Denetim Kuruluşu Nedir?

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca, bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilen sermaye şirketleri, bağımsız denetim kuruluşudur. Bu kuruluşlar Kurumun internet sitesinde ilan edileceklerdir
Ömer Efegil 15 Ağustos 2017 Salı 11:30
Türk Ticaret Kanunu

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Nedir?

Kurumların ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri fiyat veya bedel üzerinden mal veya hizmet alım ya satımında bulunması durumunda kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacaktır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama
Sevda Artuk 15 Ağustos 2017 Salı 10:40
Türk Ticaret Kanunu

Yeni Ttk'ya Göre Şirketlerin Denetçi Seçimi Nasıl Olacaktır?

Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilir (md. 399). Denetim bir anlamda yönetimin denetlenmesi anlamına için denetçinin seçimi konusunda genel kurul yetkili kılınmıştır ve bu yetki devredilemez niteliktedir. Seçimin her faaliyet yılı için yenilenmesi ve gelecek
Mehmet Özdil 14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:16
Türk Ticaret Kanunu

Ticaret Şirketlerinde Yapısal Değişiklikler Neleri Kapsamaktadır?

Sistem ana hatları itibariyle, büyük işletmelerin oluşmasını öngörmekte, bu kapsamda yapısal değişikliğe katılacak şirketlerin türüne özel bir önem atfetmektedir. şekilde bu kapsamda, birleşmenin kolaylaştırılması amacıyla, yürürlükten kalkacak olan 6762 sayılı TTK’da varolan birleşmeye alacaklıların itiraz hakkı da kaldırılmaktadır. Alacaklılar
Kaan Tekiner 13 Ağustos 2017 Pazar 13:43
Türk Ticaret Kanunu

Yeni Ttk'ya Göre; Sermaye Artırımının, Sermayenin Azaltılmasının Ve Menkul Kıymet Ihracının Işlem De...

YENİ TTK’ya göre, anonim şirketin kuruluş işlemlerinde olduğu gibi sermayenin artırılmasına, azaltılmasına ve menkul kıymet ihracına ilişkin işlemlerin Kanuna olup olmadığının işlem denetçileri tarafından incelenmesi gerekmektedir.
Burcu Nişancı 13 Ağustos 2017 Pazar 05:41
Türk Ticaret Kanunu

Şirketimiz Ana Sözleşme Ile 10 Yıl Için Şirket Ortaklarından Biri Müdür Tayin Edilmiştir. Yani Şirke...

Türk Ticaret Kanunu'nun 630. maddesinin 1.paragrafında "Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlayabilir." 2. Paragrafında "Her ortak, haklı sebeplerin varlığında, yöneticilerin yönetim hakkının temsil yetkilerinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını mahkemeden isteyebilir. " dendiğinden, dışarıdan
Kaan Tekiner 12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:46
Türk Ticaret Kanunu

Limited Şirket Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı Yapılmamış Ancak; Açılış Onayı Zamanında Yapılmış Ve...

Vergi Usul Kanunu'na göre kapanış onayı yaptırılma zorunluluğu yoktur. Kapanış onayı olmadan yazdırılmış defterler Vergi Hukuku yönünden geçerliliğini korur. onayı TTK'na göre zorunludur.
Saadet Ercan 12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:27
Türk Ticaret Kanunu

İş Güvenliğinde Genel Kurallar Nelerdir? ?

1. Güvenliğimiz için verilen talimatlara, yasak ve ikazlara uymalıyız. 2. Kullanılan makine, araç ve gereçle ilgili kurallar tam olarak bilinmeli bunlara uyulmalıdır 3. Duran makineyi çalıştırırken çevresini kontrol ediniz. 4. Makine aralarında şakalaşmayınız. 5. Gerektiğinde kişisel korunma malzemeleri kullanılmalıdır. (Gözlük, eldiven, baret, önlük,
Şeyma Kocatürk 12 Ağustos 2017 Cumartesi 16:29
Türk Ticaret Kanunu

A- Kuruluşa Ilişkin Düzenlemeler Yeni Ttk'ya Göre; Limited Şirketin Kurulabilmesi Için En Az Kaç Ki...

Limited şirket, bir veya birden fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulabilecektir. ESKİ TTK’ya göre, limited şirket kurulabilmesi en az iki kurucunun olması gerekirken, YENİ TTK ile bu sayı bire indirilmiştir. Bu bir kişi, gerçek kişi olabileceği gibi
Berkay Taşçı 12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:57
Türk Ticaret Kanunu

Bilişim Ve Teknoloji Alanında Yaşanan Gelişmeler Yeni Ttk Ne Şekilde Etkilemiştir?

Yeni TTK‟nın geneline bakıldığında, teknolojik gelişmelerin büyük ölçüde dikkate alındığı görülmektedir. İnternetin günlük hayatın her alanına etkisi, internet üzerinde işlem sayısının artışı ve mesafeli sözleşmelerin ticari hayattaki artan önemi düşünülerek yapılan düzenlemeler ile hukuk güvenliğinin kanuni düzenlemeler vasıtasıyla azami
Can Atacı 12 Ağustos 2017 Cumartesi 01:33
Türk Ticaret Kanunu

1 Temmuz 2012 Öncesinde Ortağı Olduğu Anonim Şirkete, Borçlanma Yasağı Kapsamında Borcu Bulunan Orta...

6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 24’üncü maddesinde; YENİ TTK’ya aykırı olarak anonim şirkete olan pay sahiplerinin bu borçlarını YENİ TTK’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde, nakdî ödeme yaparak tamamen tasfiye etmek
Rojda Gökçen 12 Ağustos 2017 Cumartesi 00:25
Türk Ticaret Kanunu

Defterlerin Yeni Ttk'ya Uygun Tutulmaması Halinde Cezai Müeyyide Öngörülmüş Müdür?

ESKİ TTK’ya göre defterlerin Kanuna uygun tutulmaması halinde ilgililer hakkında en az 450 TL en çok da 100.000 TL adli para cezası uygulanmaktaydı. YENİ TTK’ya göre, defterlerini Kanuna uygun olarak tutmayanlara ikiyüz günden az olmamak üzere adli para cezası
Birsen Alaycı 3 Ağustos 2017 Perşembe 16:31
Türk Ticaret Kanunu

Yeni Ttk'ya Göre; Yönetim Kurulu Üyeleri En Çok Kaç Yıl Görev Yapmak Üzere Seçilebileceklerdir?

ESKİ TTK’da olduğu gibi YENİ TTK’da da yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilebileceklerdir. sözleşmede aksine bir hüküm yoksa görev süresi sona eren kişiler tekrar yönetim kurulu üyeliğine seçilebileceklerdir
Uğurcan Altay 3 Ağustos 2017 Perşembe 15:48
Türk Ticaret Kanunu

Genel Kurul Ile Ilgili Getirilen Yenilikler Nelerdir?

Yeni ttk’nın genel kurul konusunda getirdiği yenilikler; daha çok pay sahipliği haklarının genel kurulda kullanılmasının etkinleştirilmesinde kendisini göstermektedir. Örneğin haklarının kullanılmasına ilişkin güvenceler artırılmış, bazı kararlar bakımından yeni çoğunluklar öngörülmüştür. Ayrıca teknolojik gelişmelere koşut olarak on line genel kurulun
Ece Eski 3 Ağustos 2017 Perşembe 12:14
Türk Ticaret Kanunu

Yeni Ttk'ya Göre; Limited Şirket Hangi Tarihte Kurulmuş Sayılacak, Hangi Tarihte Tüzel Kişilik Kazan...

Limited şirket, kurucuların şirket sözleşmesindeki imzalarının noterce onaylandığı ve taahhüt edilen sermayenin nakit kısmının hemen ve tamamen ödenmesiyle kurulmuş Ancak, kurulan şirketin hakları elde edebilmesi ve borçları üstlenebilmesi için tüzel kişilik kazanması gerekmektedir. Şirket, ticaret siciline tescil edildiği tarihte
Şafak Akar 2 Ağustos 2017 Çarşamba 17:04
Türk Ticaret Kanunu

Yeni Ttk'ya Göre, Nakden Taahhüt Edilen Sermayenin En Az % 25'inin Şirketin Tescili Öncesinde Bankay...

YENİ TTK’ya göre, % 75’lik kısmın, şirketin tescilini izleyen 24 ay içerisinde ödenmesi gereklidir. Örneğin, şirketin sermayesi 500.000 TL belirlenmiş ve bu tutarın % 25’ine tekabül eden 125.000 TL’si şirketin tescili öncesinde şirket adına bankaya yatırılmıştır. Şirket 1/8/2012 tarihinde
Hilal Çalışkan 2 Ağustos 2017 Çarşamba 16:50
Türk Ticaret Kanunu

Limited Şirket Olarak Kayıtlıyız. Yetki Belgesi Almak Için Ne Yapmamız Gerekiyor?

www.gto.org.tr adresinden Ticaret Sicili tescil işlemleri başlığından Yetki Belgesi alanına tıklanarak girilmesi halinde gerekli matbu evraklara ulaşılabilir.
Çağla Akçay 2 Ağustos 2017 Çarşamba 13:49
Türk Ticaret Kanunu

Yeni Ttk Ticari Defterlerin Tutulması Yükümlülüğü Çerçevesinde Nasıl Bir Düzenleme Öngörmüştür?

Türkiye Muhasebe Standartları’na (TMS) göre defter tutma zorunluluğu konusundaki düzenlemeler 6335 sayılı Değişiklik Kanunu ile yapılan değişiklikler neticesinde Yeni metninden çıkarılmıştır. Başka bir ifade ile ticari defterlerin TMS’ye göre tutulma yükümlülüğü kaldırılmıştır. Yeni TTK ile defterlerin açılış onaylarının hangi
Yeşim Elmalı 2 Ağustos 2017 Çarşamba 00:34
Türk Ticaret Kanunu

Tasfiye Halinde Olan Ya Da Borca Batık Bir Şirketin Birleşmeye Dahil Olması Mümkün Müdür? Teknik Ifl...

Yeni TTK tasfiye halinde bulunan veya borca batık olan şirketlerin birleşmeye katılmasına olanak tanımaktadır. • Tasfiye halinde olan bir şirketin dahil olması: Bunun için; malvarlığının dağıtılmasına başlanmamış olması ve tasfiye halindeki şirketin devrolunan şirket olması gerekmektedir. Bu şartların varlığı, devralan
Asena Kalkan 2 Ağustos 2017 Çarşamba 00:29
Türk Ticaret Kanunu

Yeni Ttk'nın Yürürlüğe Girmesiyle Birlikte, Tüm Ortakların Hep Birlikte Müdür Sıfatıyla Şirket Işler...

ESKİ TTK’ya göre, müdür atanmadan da tüm ortakların hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idare ve şirketi temsil etme bulunmaktaydı. Ancak, YENİ TTK bu sistemi değiştirmiş ve müdür veya müdürlerin ya şirket sözleşmesiyle ya da genel kurul tarafından atanması
Birkan Satı 1 Ağustos 2017 Salı 19:17
Türk Ticaret Kanunu

Bağımsız Denetçi Veya Bağımsız Denetim Kuruluşu Tarafından Neler Denetlenecektir?

Anonim şirketin; a) Finansal tabloları (1 Bilanço, 2 Gelir Tablosu, 3 Nakit Akış Tablosu, 4 Özkaynak Tablosu ve 5 Dipnotlar), b) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve c) Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Sisteminin işleyişi denetlenecektir.
Zeynep Özsemiz 1 Ağustos 2017 Salı 17:06
Türk Ticaret Kanunu

Pay Sahibinin Dava Açma Hakkı Konusunda Yeni Ttk'nın Getirdiği Yenilikler Nelerdir?

Yeni TTK, pay sahibinin mevcut dava haklarını korurken pay sahibine yeni dava hakları sunmaktadır. Söz konusu dava hakları, pay konumunu güçlendirirken, aslında birçok Avrupa ülkesinde mevcut olan düzenlemeleri ülkemiz için de iyi işler hale getirmektedir. Bu dava hakları şu
İbrahim Yılmaz 1 Ağustos 2017 Salı 14:02
Türk Ticaret Kanunu

Şirket Pay Sahipleri (Ortakları) Genel Kurul Toplantılarına Katılmak Zorunda Mıdır?

ESKİ TTK’da olduğu gibi YENİ TTK’da da ortakların genel kurul toplantılarına katılmaları onlara tanınan bir hak olup ortakların genel toplantılarına katılmak gibi bir yükümlülükleri bulunmamaktadır. Ancak, YENİ TTK uyarınca, murahhas üyeler (şirket yönetiminin kısmen veya tamamen devredildiği yönetim kurulu üyeleri)
Hazal Erdi 1 Ağustos 2017 Salı 13:26
Türk Ticaret Kanunu

Limited Şirketi Kurmak Için En Az Kaç Ortak Gereklidir ?

6102 sayılı yeni TTK kanununa göre tek ortaklı limited şirket kurmak mümkün hale gelmiştir. Ortakların sayısı elliyi aşamaz.
Kadir Kolcu 1 Ağustos 2017 Salı 11:42
Türk Ticaret Kanunu

Ticaret Siciline Tescil Ettirme Süresi Ne Kadardır?

(1) Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, tescili isteme süresi onbeş gündür. (2) Bu süre, tescili gerekli işlemin veya olgunun gerçekleştiği; bir senet veya belgenin düzenlenmesine bağlı olan durumlarda, bu senet veya belgenin düzenlendiği tarihten başlar. (3) Ticaret sicili müdürlüğünün yetki çevresi
Çağatay Gürcü 31 Temmuz 2017 Pazartesi 21:24
Türk Ticaret Kanunu

Riskin Erken Saptanması Ve Yönetimi Sisteminin Denetimi Sonucunda Düzenlenecek Rapor Hangi Hususlara...

YENİ TTK’ya göre; küçük ölçekli limited şirketlerde risklerin erken teşhisi ve yönetimi komitesi kurulmayacaktır. Orta ve büyük ölçekli limited ise bu komite bağımsız denetçinin gerekli görüp bunu müdüre veya müdürler kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde derhal kurulacak ve ilk
Eda Tosun 31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:16
Türk Ticaret Kanunu

İşyeri Hekimi Nedir?

İşletmelerde, çalışanların yaptıkları işe bağlı sağlık sorunlarından korunmaları, meslek hastalıklarının, iş kazalarına bağlı yaralanmaların önlenmesi, işyerinde işçi sağlığı açısından şartlarını düzenlenmesi ve iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının ve sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla mesleki faaliyetlerini işyerinde sürdüren iş hekimi belgesine sahip hekimdir.
Birgül Sezen 31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:13
Türk Ticaret Kanunu

Tacirin Saklamakla Yükümlü Olduğu Belge Ve Defterler Açısından Saklama Yöntemleri Nelerdir?

Yeni düzenlemede teknolojik gelişmelerin dikkate alınmasının bir sonucu olarak; defter ve belgelerin saklanması konusunda ikili bir sistem öngörülmüştür. Buna defter ve belgeler fiziki olarak saklanabileceği gibi veri taşıyıcıları kullanılarak da saklanabilecektir. Veri taşıyıcıları olarak mikrofişler, CD’ler, magnetler ve elektronik
Erkan Müftüoğlu 31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:27
Türk Ticaret Kanunu

Bağımsız Denetçiler Denetim Sonucunda Kaç Tür Görüş Yazısı Düzenleyeceklerdir?

Bağımsız denetçiler; Şirketin finansal tablolarının doğru olduğunu, malvarlığı ile finansal duruma ve kârlılığa ilişkin resmin gerçeğe uygun bulunduğunu ve bunu dürüst bir şekilde yansıttığı sonucuna ulaştıklarında “OLUMLU GÖRÜŞ”, Finansal tabloların şirketin yetkili kurullarınca düzeltilebilecek aykırılıklar içerdiği ve bu aykırılıkların
Semra Öz 29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:24
Türk Ticaret Kanunu

Kimler Işlem Denetçisi Olarak Görev Yapabilecektir?

Anonim şirketin kuruluş işlemleri, konusunda uzman kişiler tarafından denetlenebilecektir. Kimlerin işlem denetçisi olarak görev yapabileceği, bu kişilerin çalışma esasları, denetimleri düzenleyecekleri raporların şekli ve içeriği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca çıkarılacak bir tebliğle düzenlenecek ve Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte kamuoyunun bilgisine
Zeynep Birsen 29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:06
Türk Ticaret Kanunu