+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Aile Hekimliğinde Çalışma Saatleri Nasıl Olacaktır?

Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tam gün esasına göre çalışırlar. Haftalık çalışma süresi 40 saattir. Mesai saatleri ve çalışma yerinin şartları da dikkate alınmak suretiyle çalıştığı bölgedeki kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak aile hekimi tarafından belirlenir ve müdürlükçe onaylanır.
Kaan Tekiner 22 Ağustos 2017 Salı 13:37
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Aile Sağlığı Elemanlarının Ücretleri Aile Hekimleri Tarafından Mı Karşılanıyor?

Aile Sağlığı Elemanlarının ücretleri doğrudan devlet tarafından ödenmektedir. Ancak aile hekimi ek olarak aile sağlığı elemanı istihdam etmek isterse kişinin ödemelerinden aile hekimi sorumludur.
Nazlı Demir 21 Ağustos 2017 Pazartesi 12:09
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Sözleşme Yaptıktan Sonra Ayrılma Hakkı Var Mıdır?

Sözleşmeli erbaş ve erler, ilk sözleşmelerini imzaladıktan sonra sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak fesih edemezler ve istekleriyle ayrılamazlar. (Bir sonraki soruya verilen cevapta belirtilen istisnalar hariçtir)
Hilal Çalışkan 19 Ağustos 2017 Cumartesi 10:01
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Komisyonlarda Görevlendirilecek Kişilerin Hangi Sürelerde Kâr Payı Alacaklarına Ilişkin Esaslar Nele...

a) İşyurdundaki mevcut görevinin yanı sıra, muhtelif komisyonlarda da görevlendirilecek personelin kâr payı, bulunduğu görev ayrımı yapılarak hesap edilir. yıl boyunca işyurdu bünyesinde çalışan ve üçüncü gruptan kâr payı almakta olan bir personelin komisyonlarda görev alması halinde her iki
Birkan Satı 18 Ağustos 2017 Cuma 18:08
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Daha Önce Bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emekli Olmuş Hekimler Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında ...

Evet, bu nedenle çalışmaya başladıklarında bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeleri gerekmektedir.
Dilan Gökçen 17 Ağustos 2017 Perşembe 14:19
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Hastane Bulunmayan Ilçe Merkezlerindeki Acil Sağlık Hizmeti Nasıl Yürütülecektir?

Hastane bulunmayan ilçe merkezlerindeki acil sağlık hizmeti mesai saatleri dışında ilçedeki toplum sağlığı merkezi hekimleri ve aile hekimlerince icap gerektiğinde aktif nöbet şeklinde yürütülür. İlçe merkezindeki toplam hekim sayısı altı veya daha az ise icap, altıdan fazla ise aktif
Şafak Akar 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:28
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Vatandaşın Kayıtlı Olduğu Birime, Ek Yerleştirmeyle Yeni Bir Hekim Gelirse Ya Da Bu Birimde Yeni Bir...

Bir vatandaşın, aile hekimi değiştirmek için beklemesi gereken 3 aylık süre, vatandaşın o aile hekimliği birimine kaydından itibaren başlar. vatandaşın kayıtlı olduğu birime, ek yerleştirmeyle yeni bir hekim gelirse ya da bu birimde yeni bir hekim görevlendirilirse 3 aylık
Simge Erkoğlu 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:10
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Aile Hekimliğinde Aşılama Hizmetleri Nasıl Yapılacaktır?

Bireysel aşılama hizmetleri aile hekimi tarafından yürütülür. Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında ve/veya Bakanlıkça yürütülen kampanyalar doğrultusunda ihtiyaç duyulan aşılar, toplum sağlığı merkezi tarafından aile hekimlerine ulaştırılır. Aile hekimleri aile sağlığı merkezinde soğuk zincir şartlarının sürdürülmesi için gerekli tedbirleri alır.
Deniz Tuzcu 14 Ağustos 2017 Pazartesi 22:11
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Hizmet Sözleşmesini Feshetmek Suretiyle Görevinden Ayrılan Sözleşmeli Personel, Tekrar Aynı Kurumund...

Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personel, ayrıldıkları kurumlarında yeniden işe alınabilir. Ancak yeniden işe alınacak sözleşmeli personelin; 1) fesih tarihi itibarıyla iş sonu tazminatını almamış bulunması, 2) Doğum izninin bitimini müteakip en geç bir yıl içinde tekrar işe
Müşerref Koç 14 Ağustos 2017 Pazartesi 16:57
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Aile Hekimliği Uygulamasında Çalışan Personel Emekli Ikramiyesi Alacak Mı?

Sözleşmeli aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının kadroları ile ilişkisi devam ettirilerek her yıl düzenli olarak kadro – derece ile intibakları yapılarak kayıtlara işlenir. Sosyal güvenlik kurumu mevzuatı ile kazanmış olduğunuz emekli ikramiyesi hakları eskiden olduğu gibi devam edecektir
Büşra Efe 12 Ağustos 2017 Cumartesi 19:13
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

4/b Sözleşmeli Personel, Kazanç Getirici Bir Işte Çalışabilir Mi?

4/B sözleşmeli personel kazanç getirici başka bir iş yapamaz.
Özge Bayındır 11 Ağustos 2017 Cuma 21:21
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Hizmetiçi Eğitimler Bulunduğumuz Ilçelerde Düzenlenemez Mi?

Konu ile ilgili planlamalar bu yönde yapılıyor, ancak tüm ilçelerde düzenlemek mümkün değil.
Tuğberk Turna 3 Ağustos 2017 Perşembe 16:39
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Aile Hekimliğinde Sözleşme Süresi Ne Kadardır?

Sözleşmenin süresi ve dönemi en fazla iki malî yıl olup, sözleşmenin imzalandığı ve takip eden malî yılı kapsar.
Şafak Akar 2 Ağustos 2017 Çarşamba 09:19
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Aile Hekimliği Uygulamasında Çalışan Personele Aile Yardımı Ödemesi Yapılacak Mıdır?

“Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, aile hekimliği çalışan personele yapılacak ödemeleri belirlemiş olup o yönetmelikte tanımlananlar dışında bir ödeme yapılamaz.
Semra Öz 31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:40
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Aile Hekimliği Uygulamasına Geçişte Aile Hekimleri Ve Aile Sağlığı Elemanlarının Sayılarının Ve Çalı...

Aile hekimliği uygulanan ve uygulanacak olan illerde ortalama 3500 kişiye bir aile hekimi düşecek şekilde aile hekimi çalışma bölgeleri edilir. Aile hekimlerinin çalışma bölgeleri nüfus yoğunluğu, idari ve coğrafi şartlar ile kişilerin sağlık hizmeti alma alışkanlıkları göz önünde bulundurularak
Taylan Bıçak 31 Temmuz 2017 Pazartesi 15:50
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Doğum Öncesi Veya Doğum Sonrası Izin Kullanan 4/b Sözleşmeli Personele Maaş Ödenir Mi?

4/B sözleşmeli personelin özlük haklarına ilişkin olarak, sözleşme hükümleri ve sözleşmede yer almayan hususlarda da, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Esaslarda yer alan hükümler çerçevesinde işlem yapılmaktadır. Sözleşmeli personelin izin hakları hizmet sözleşmelerinde düzenlenmiş ve bir kısım izinleri (yıllık izin,
Dilara Çevik 31 Temmuz 2017 Pazartesi 15:23
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Sağlık Kayıtlarının Tutulmasından Kim Sorumludur?

Aile hekimi verdiği hizmetlerle ilgili olarak sağlık kayıtlarını tutmak ve gerekli bildirimleri yapmakla sorumludur.
Simge Anahtarcı 31 Temmuz 2017 Pazartesi 01:47
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Görev Süresi Içerisinde Ceza Alınması Durumunda Sözleşme Feshedilir Mi?

İlgili Komutanlık (Tugay/Tümen) tarafından; askerî eğitim esnasında başarısız veya disiplinsiz olduğuna karar verilmek, En son aldığı disiplin cezasından geriye son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası almak, Herhangi bir
Miray Güçal 30 Temmuz 2017 Pazar 15:28
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Sözleşmeli Erbaş Ve Erler Sivil Memur Olabilirler Mi?

Sözleşmeli erlerin sivil memurluğa geçiş yapabilmeleri için sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılmaları Bu durumu taşıyanlardan; * Nitelik belgesi olumlu olanlar, * İlgili mevzuatlardaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına
Can Atacı 29 Temmuz 2017 Cumartesi 16:35
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Sözleşmeli Erbaş Ve Erlerin Orduevi Ve Askeri Kamplardan Faydalanma Hakları Var Mıdır?

Sözleşmeli erbaş ve erlerin birlikleri içerisinde bulunan askerî sosyal tesislerden faydalanabilmektedir. Sözleşmeli erbaş ve erler orduevi ve askeri kamplardan hakları yoktur.
Elif Gözcü 29 Temmuz 2017 Cumartesi 12:11
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Sözleşmeli Erler Vefatları Halinde Özlük Hakları Nelerdir?

Sözleşmeli erbaş ve erlerin vefatı hâlinde, kanuni mirasçılarına ikramiye ödemesi kanunda belirtilen şekliyle aynen yapılır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, uyarınca kendilerine veya hak sahiplerine aylık bağlananlara ödeme yapılmaz.[Kan.Md.7/Yt.Md.21]
Seranay Avcı 28 Temmuz 2017 Cuma 13:15
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Geçici Görevlendirme Yapıldığında Harcırah Ödenir Mi?

Sözleşmeli personel, görev yeri dışında geçici olarak görevlendirildiğinde gündelik ve yol giderleri, unvanı, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı emsali Devlet memurunu geçmemek üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile tespit edilen esaslara göre hesaplanır. Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu
Hümeyra Sevinç 28 Temmuz 2017 Cuma 12:39
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Yerleştirmelere Sadece Hizmet Puanının Etkisi Nasıldır Ve Hizmet Puanı Nasıl Hesaplanmaktadır?

Yerleştirmeler iki grup halinde yapılmaktadır. Başvuru yapan aile hekimliği uzmanları birinci grup, tabipler ve izin verilen diğer uzman tabipler ikinci grup olacak şekilde hizmet puanına göre sıralanırlar. Hizmet puanı 8.6.2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı
Tevfik Ataberk 28 Temmuz 2017 Cuma 10:59
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Emekli Hekimler Aile Hekimliğine Başvurabilir Mi?

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olmuş hekimler kamu görevlisi olmayan tabip yerleştirmeleri usulüne göre müracaat edebilirler.
Esma Çiftçi 26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:15
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Sözleşmeli Erler Yurt Dışına Izinli Olarak Gidilebilirler Mi?

Evet, diğer askeri personelin tabi olduğu mevzuat hükümleri doğrultusunda gidilebilir.
Simge Erkoğlu 26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:57
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Gezici Sağlık Hizmeti Nedir? Nasıl Yapılır?

Sağlık hizmetine ulaşımın zor olduğu belde, köy, mezra, uzak mahalleler ve benzeri yerleşim yerleri için gezici sağlık hizmeti planlanır. hekimine gezici sağlık hizmeti için kayıtlı nüfusun sayısına göre yönetmelikte belirlenen hükümler kapsamında ziyaret sayıları ve saatleri belirlenir. Aile hekimi;
Cezmi Uzun 26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:11
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Sözleşmeli Personel Işyurdunda Görevlendirilebilir Mi?

Sözleşmeli personel, sözleşme rejimi gereğince sözleşmelerinde belirtilen görev dışında çalıştırılamayacağından işyurdunda görevlendirilemez.
Elif Gözcü 26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:07
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

4/b Sözleşmeli Personele, Aylıksız Izin Verilebilir Mi?

6.6.1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da ücretsiz izin verilmesine düzenleme yer almamaktadır. Bu nedenle 4/B sözleşmeli personele aylıksız izin verilememektedir.
Gamze Ayaz 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:53
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Aile Hekimi Veya Aile Sağlığı Elemanının Doğum Izni Hakkı Nasıl Olacaktır?

Bayan personele doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle izin verilir. gebelik halinde doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde sağlık durumunun
Yeşim Elmalı 24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:44
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Yerleştirme Günü Aile Hekimi Hastalık Gibi Herhangi Bir Nedenle Yerleştirmeye Katılamazsa Ne Olur?

Yerleştirme işlemi için adayın kendisinin bizzat katılması gereklidir. Hastalık gibi bir sebepten dolayı salona gelemeyecek olan adaylar noterden alınmış ile bir başka kişiyi görevlendirebilirler. Mazeretler il yerleştirme komisyonu tarafından değerlendirilip karara bağlanır.
Sevinç Gözüpek 24 Temmuz 2017 Pazartesi 04:03
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Aile Hekimleri Temizlik Hizmetleri Için Personel Çalıştırabilirler Mi?

Aile hekimleri, sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi ilave sağlık hizmetleri personeli ile temizlik, kalorifer, sekretarya vb. hizmetler için ferden veya müştereken personel çalıştırabilir ya da hizmet satın alabilirler.
Aygül Özel 24 Temmuz 2017 Pazartesi 03:26
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Ön Sözleşmesini Feshedenler Tekrar Geri Dönebilirler Mi?

Ön sözleşmesini feshederek ayrılanlar tekrar TSK’ya sözleşmeli er olarak geri dönemezler.
Rojda Gökçen 21 Temmuz 2017 Cuma 10:16
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Başvuru Ve Seçim Aşaması Için Ücret Ödenmekte Midir?

Başvurular için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Adayların seçim aşamalarına katılmaları ile ilgili yol masrafları kendilerine ait olup seçim aşamaları herhangi bir ücret alınmamaktadır.
Çağla Akçay 20 Temmuz 2017 Perşembe 19:50
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Bir Aile Hekimi Ya Da Aile Sağlığı Elemanı Tarafından Performansa Itiraz Edilip, Değerlendirme Yapıl...

İtiraz sonucunda yapılan değerlendirme için il sağlık müdürlüğüne tekrar itiraz edilemez, edilse de bu itiraz değerlendirmeye alınmaz.
Emirhan Gürbüz 20 Temmuz 2017 Perşembe 12:53
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Eş Durumundan Tayin Isteyebilir Miyim?

Aday öğretmenler asıl görev yapacakları eğitim kurumlarında bir yıllık görev süresini doldurmaları koşuluyla Bakanlığımızın özre bağlı yer değiştirme dönemlerinde duyuruları takip ederek aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
Boran Erdil 19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:08
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

4/b Sözleşmeli Personel Nöbet Ücreti Ve Döner Sermaye Ek Ödemesinden Yararlanabilir Mi?

Sözleşmeli personele, aylık sözleşme ücreti dışında, aynı birimde aynı unvanlı çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali kadrolu personel alınarak, görev yaptığı birimde bulunan döner sermayeden ilgili mevzuat dâhilinde nöbet ücreti ödenir ve ek ödeme yapılır.
Tuğberk Turna 18 Temmuz 2017 Salı 22:48
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Aile Hekiminin Diğer Merkezlerde Muayene Olan Tanı Ve Tedavisini Yaptıran Hastasından Haberdar Olmas...

Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde ve bilgi işlem altyapısı Bakanlıkça oluşturulmak kaydıyla; ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum kuruluşlarına sevk edilen veya bu kuruluşlara doğrudan müracaat eden kişilere verilen hizmetler, kendi aile hekimine elektronik ortamda bildirilecektir. Gebe ve
Tuğberk Turna 18 Temmuz 2017 Salı 12:30
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Hizmetiçi Eğitime Farklı Bir Ilde Katılabilir Miyim?

Hizmetiçi eğitime başka bir ilde katılmak mümkün değildir.
Hazal Erdi 17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:59
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Kurumlar Arası Nakil Yoluyla Atanan Aday Öğretmen Hizmet Birleştirmesinde Ne Zaman Bulunabilir?

Kurumlar arası nakil yoluyla aday öğretmen olarak atananların terfi, intibak ve hizmet birleştirme işlemleri, kişiler asıl devlet memuru olarak yürütülür.
Deniz Tuzcu 17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:17
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Askerliği Eğitim Dolayısıyla Tecilli Olanlar Başvuru Yapabilirler Mi?

Hayır, askerliğini yapmış olmak şartı ile halihazırda askerliği devam edenlerden seçim aşamalarının yapılacağı tarihe kadar askerliklerini bitirenlerin başvuruları kabul
Salih Aksu 15 Haziran 2017 Perşembe 13:32
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Tek Başvuru Formu Ile Birden Fazla Il Ve/veya Birden Fazla Pozisyon Için Başvuru Yapılabilir Mi? Ada...

Birden fazla il ve/veya pozisyon için başvuru yapmak isteyenler, tek başvuru formu ile başvurabilirler. Başvuru zarfının üzerinde, tercih sırasına görev yapmak istenilen il/iller (Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya) ile başvurulan pozisyon veya pozisyonların (Örn: Merkez Proje Asistanı) belirtilmesi; başvuru
İlke Atasever 15 Haziran 2017 Perşembe 02:19
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Sözleşmeli Er Adaylarının Ilk Sözleşme Süreleri Ne Kadardır?

Askerî eğitim süresi sonunda başarılı olan sözleşmeli er adayları ile 4 yıldan fazla olmamak şartıyla en az 3 yıllık sözleşme yapılır.İlk sözleşme, en az 3 yıl en fazla 4 yıl süre ile geçerlidir
İrem Taşkın 14 Haziran 2017 Çarşamba 04:54
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Ceza Infaz Kurumu Işyurdunda Personel Görevlendirilmesi Nasıl Yapılır

Ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüklerinin kadrolu personeli olmadığından, genel bütçeden kadrolu personelin işyurdunda görevlendirilmesi, İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun verdiği istinaden, İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Bu amaçla işyurdunda çalıştırılması istenen personelle ilgili alınacak yönetim kurulu kararının onay için
Saliha Toprak 13 Haziran 2017 Salı 07:15
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Ön Sözleşme Döneminde Ilişik Kesilirse Tazminat Ödenmekte Midir?

Ön sözleşme döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilen personelden, * Peşin olarak ödenen ücret, * Ücretle birlikte ödenen tüm özlük haklarının, çalışılmayan günlere ait kısmı geri alınır.
Can Atacı 12 Haziran 2017 Pazartesi 17:34
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

4/b Sözleşmeli Personelin, Izin Hakları Nelerdir?

İzinlerin süresi ve kullanılmasına ilişkin hükümler, hizmet sözleşmesinde yer almakta olup sözleşmeli personele yıllık izin, hastalık izni, mazeret izni, izni, süt izni verilir. Ayrıca, hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz kalanlara ilgili mevzuatı uyarınca ücretli sağlık
Şeyma Kocatürk 11 Haziran 2017 Pazar 06:20
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

İlköğretim Mezunları Sözleşmeli Er Olabiliyorlar Mı?

Evet olabilir. Başvuru şartları arasında en az ilköğretim mezunu olmak şartı aranmaktadır.
Serdar Gökay 10 Haziran 2017 Cumartesi 15:34
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri