+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Tapuda Işyeri Olarak Gözüken Ancak, Hisseli Olan Bir Yerin Hissedarlarından Biri Adına Ruhsat Düzenl...

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesi ve EK 1/A İşyerlerinde Aranacak Asgari Ortak Şartlar başlığı belirtilen şartları taşıması ve hissedarların muvafakatinin alınması suretiyle ruhsat verilebilir. İşyerlerinde aranacak asgari ortak şartlar ise şunlardır; İşyeri amaca uygun
Mehmet Özdil 23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:40
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Evimin Bir Kısmını Tahsis Ederek (Home-Ofis) Şeklinde Anonim Şirketi Kurabilir Miyim?

Şirketin faaliyet konusu ile mütenasip olması kaydıyla evinizin bir bölümünü ofis şeklinde kullanarak aaonim şirket kurabileceğiniz gibi Sanal Ofis yoluyla da işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Seranay Avcı 22 Ağustos 2017 Salı 14:14
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Yönetici Şirket Bölgenin Resmi Gazete'de Ilanı Öncesinden Kurulmuş Ise Ne Yapmalı?

Ortakların vasfının “Yönetici şirket bünyesinde kimler yer alabilir ?” sorusunda verilen cevaba göre uygunluğu incelenir. Uygun ise, “Yönetici şirket kurulur ?” sorusuna verilen cevaptaki yol izlenir. ​
Duygu Peksever 22 Ağustos 2017 Salı 14:01
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Limited Şirket Ortağı Olan Şirket Müdürü Herhangi Bir Kusuru Olmadan Görevden Azledilebilir Mi?

Eğer şirket dışından atanan 3. bir kişi ya da ortaklık kurulduktan sonra atanmış bir ortak söz konusuysa, herhangi bir olmadan ortaklar kurulu kararıyla azledilebilir. Ancak ana sözleşme ile müdür tayin edilen kimselerin azledilebilmesi için mutlaka mahkemede dava açılması ve
Birol Güveci 21 Ağustos 2017 Pazartesi 19:28
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Birleşme, Devralma Ve Ortak Girişim Işlemlerinin (Yoğunlaşma Doğurucu Işlemlerin) Rekabet Kurumuna N...

Birleşmeler, devralmalar ve ortak girişimler piyasalar üzerinde kalıcı etkiler doğuran ve kimi zaman ciddi rekabet sorunlarına yol açabilen işlemlerdir. işlemler sonucunda hâkim duruma gelinmesi ya da mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesi özellikle dikkat edilen hususlardır. Yoğunlaşma doğurucu işlemlerin Rekabet
Serdar Gökay 21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:56
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Avukatlık Bürolarının Işyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Alınması Ile Ilgili Düzenleme Nedir?

13/04/2007 tarih ve 26492 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Yapılmasına Dair Yö netmeliğin 3 üncü maddesi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci
Eray Sezer 21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:29
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

İkinci Sınıf Lokantalar Için Aranacak Nitelikler Nelerdir?

1 Ustalık belgesi bulunan en az bir aşçı bulunacaktır. 2 Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üç bölümden olu şacaktır. Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır. 3 Mutfak, giriş ve salonun zemini
Rümeysa Tatlı 21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:39
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Anonim Şirketlerin Yönetim Ve Genel Kurul'larına Ilişkin Olarak Getirilen Önemli Yenilikler Nelerdir...

Yönetim Kurulu’nun tek kişiden oluşması sağlanmış ve Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olmaları zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Tüzel kişilere de Kurulu üyesi olma yolu açılmıştır. Pay sahipleri gruplarına, pay gruplarına ve azınlığa Yönetim Kurulu’nda temsil edilme hakkı tanınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin,
Salih Aksu 21 Ağustos 2017 Pazartesi 01:02
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesses Ne Anlama Gelir? Örneklendirin?

Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerlerini, tanımlar. Birinci sınıf GSM ruhsatına tabi işyerleri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İliş kin Yönetmeliğin EK 2 GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER LİSTESİ A) BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER başlığı altında 9 ana grup ve alt gruplar
Kaan Tekiner 19 Ağustos 2017 Cumartesi 10:02
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Karayolu Kenarındaki Işyerleri Için Karayolu Trafik Güvenliğinin Sağlanmış Olması, Ne Demektir?

13/10/1983 tarihli ve 2818 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre, Belediye sınırları dışında karayolu kenarındaki yapı ve tesisler: Karayollarında her taraftan sınır çizgisine elli metre mesafe içinde bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden; akaryakıt, servis, dolum ve muayene istasyonları, umuma açık
Ayça Güneş 18 Ağustos 2017 Cuma 22:00
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Yabancı Ortak Yurt Dışına Dağıtılan Karı Götürebilir Mi?

Evet, götürebilir. Vergilendirilmesi konusundaki hususlara dikkat ediniz.
Zeynep Birsen 18 Ağustos 2017 Cuma 20:17
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Oto Galerileri Için Aranacak Nitelikler Nelerdir?

1 Oto galerilerinin kapalı kısmında sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araç bulundurulamaz. 2 Oto galerileri malî sigortası yaptırmak zorundadır. Ayrıca bu hususla ilgili olarak İçişleri Bakanlığının 19.11.2008 tarihli ve 2008/71 sayılı Genelgesi söz konusudur. “Ülkemizde meydana
Ömer Efegil 18 Ağustos 2017 Cuma 17:21
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Limited Şirketlerin Sözleşmelerinde Mevcut Yükümlülükleri Arttırılmak Istendiğinde Genel Kurulda Nas...

Şirket sözleşmesini değiştirip, ek ya da yan edim yükümlülükleri öngören veya mevcut yükümlülükleri artıran genel kurul kararları, ancak ilgili ortakların onayıyla alınabilir. ( 6102 – sayılı Ticaret Kanunu Madde 607 (1))
Hasan Yılmaz 18 Ağustos 2017 Cuma 12:34
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Organize Sanayi Bölgesi Ne Demektir?

12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan özel hukuk tüzel kişisini, ifade eder. Organize sanayi bölgeleri Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanması nı sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi
Rojda Gökçen 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:46
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Kurumsallaşma Nedir?

Belirli bir ölçeğe ulaşıldıktan sonra ortaya çıkan yöntem ve organizasyon sorunlarının aşılması için kişilerden bağımsız bir yapının oluşturulmasını sağlamak
Kadir Öztürk 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:03
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Sınıf Gsm Ruhsatı Için Usul Nedir?

Gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin ekinde belirtilen Örnek 2’de alan başvuru formunu doldurarak yetkili idareye başvurur. Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, ilgilinin başvurusundan itibaren en geç yedi gün içinde
Birgül Sezen 17 Ağustos 2017 Perşembe 15:31
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Umuma Açık Istirahat Ve Eğlence Yerleri Için Faaliyetten Men Kararın Verildikten Sonra Süresinden Ön...

Geçici süreyle faaliyetten men işlemine karşı açılan davanın idare aleyhine sonuç lanması halinde umuma açık istirahat ve eğlence bir tutanakla açılarak işyeri sahibi veya kanunî temsilcisine teslim edilir. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için faaliyetten men kararı
Ece Eski 17 Ağustos 2017 Perşembe 15:16
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Limited Şirketlerde Müdürlük Müessesi Nasıl Işler?

Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı atanır. ( 6102 – sayılı Ticaret Kanunu Madde 624 (1)) Başkan olan müdür veya tek müdürün bulunması hâlinde bu kişi,
Ayşe Akkurt 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:42
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Derneklerin, Lokal Açmaları Ve Lokallerinde Alkollü Içki Kullanılması Olanaklı Mıdır?

Derneklerin, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, eğitim ve öğ retim faaliyetleri için yurt, pansiyon; üyeleri için lokal açmaları lokallerinde alkollü içki kullanılması ile bu tesislerin işletilmesi mülkî idare amirinden izin almalarına bağlıdır. Dernek lokali, dernek üyelerinin soysal ihtiyaçlarını karşılamak
Zeynep Özsemiz 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:40
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Lisanslı Depoda Farklı Ürün Çeşitlerinin Depolanmak Istenilmesi Durumunda Var Olan Lisans Bunu Kapsa...

Lisanslı depo işletmesinin depolama kapasitesini artırmak veya depolarda farklı ürün çeşitlerini depolamak istemesi halinde lisansın değiştirilmesi zorunludur. Lisansın yenilenmesi değiştirilmesi, lisans alınmasındaki usul ve esaslara tâbidir.
Zeynep Birsen 17 Ağustos 2017 Perşembe 12:10
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Birinci Sınıf Berber Ve Kuaför Salonu Için Aranacak Nitelikler Nelerdir?

1 Çalışanlar ustalık ve kalfalık belgesine veya çıraklık sözleşmesine sahip olacaktır. 2 Çalışma masaları tek tip, kolay temizlenebilir dezenfekte edilebilir mermer veya camdan olacaktır. 3 İşyeri, bekleme salonu ile çalışma bölümlerinden oluşacak, vestiyer ve yeteri kadar misafir koltuğu
Miray Güçal 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:55
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Özel Müzeler, Işyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Ilişkin Yönetmelik Kapsamında Ruhsata Tabi Midir?

Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmeliğin EK 1 inci maddesinde “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa tabi bulundurmayan ancak; modern eserleri veya eşyaları barındıran özel müzeler, 14/06/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair
Hümeyra Sevinç 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:47
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Web Sitesinde Yayınladığınız Evrak Listesi Güncel Mi? Başka Evrak Istiyor Musunuz?

Web sitemizdeki “Ticaret Sicili Tescil Evrakları” listesi, “Örnek Karar ve Formlar” günceldir. Belirtilenlerin dışında herhangi bir evraka ihtiyaç yoktur.
Rojda Gökçen 16 Ağustos 2017 Çarşamba 20:11
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

İçkili Gazino Ve Lokantalarda Çalışan Işçilerin, Işyerinin Özel Olarak Düzenlenmiş Bölümlerinde Yatı...

Bilindiği gibi 11/7/1973 tarih ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre “Kahvehane, oyun salonu, lokal ve benzeri yerlerde ve bu Kanunun kapsamına giren diğer yatısız iş yerlerinde, özel kanunları müsaade ettiği takdirde, ancak sahipleri
Burak Sedef 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:39
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Çevre Izni Veya Çevre Izin Ve Lisansını Vermeye Yetkili Birimler Neresidir?

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca verilecek Geçici Faaliyet Belgesi veya çevre izin veya Çevre İzin ve Lisansı; Ek listesinde yer alan işletmeler için Bakanlık, Ek 2 listesinde yer alan işletmeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, tarafından verilir. Birden
Tuğberk Turna 16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:56
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Limited Şirketlerde Hisse Devri Kararını Hangi Ortaklar Almalıdır?

Hisse devrinin kabulüne ait ortaklar kurulu kararını mevcut (son durum) ortaklar ve payı var ise devreden (eski) ortak olmalıdır. en az dörtte üçünün devre muvafakat etmesi ve bunların esas sermayenin en az dörtte üçüne sahip olması şarttır.
Ceren Özdemir 15 Ağustos 2017 Salı 22:33
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Yetkili Sınıflandırıcı Ve Lisanslı Depo Işletmesi Arasındaki Hukuki Ilişki Nasıl Kurulur?

Yetkili sınıflandırıcılar, lisanslı depolara tevdi olunan veya depodan teslim edilen tarımsal ürünlerin analiz, sınıflandırma ve belgelendirme işlemlerinin yürütülmesi için depo işletmeleriyle sözleşme yapar. Sözleşme ve sözleşmede yapılacak değişiklikler ancak Bakanlık onayından sonra geçerli olur. Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshini
Özlem Özdemir 15 Ağustos 2017 Salı 16:25
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Restaurant, Cafe, Çay Bahçesi, Bar, Lokanta, Türkü Evi, Kahvehane Ve Benzeri Işyerlerinin Toplantı, ...

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (c) bendinde “Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı
Selen Işık 15 Ağustos 2017 Salı 16:03
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Sigortalının Çalıştığı Şirketine Ortak Olması

Sık sorulan bir husus; hizmet sözleşmesi ile bir şirkette tabi çalışan kişi, çalıştığı şirkete ortak olursa, sosyal güvenlik 5510 sayılı Yasanın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine mi yoksa (b) bendine mi tabi olacak? Yani
Saliha Toprak 15 Ağustos 2017 Salı 14:27
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Yabancı Sözcüklerden Ticaret Ünvanı Belirleyebilir Miyiz?

Evet ama koşulları var. Siz bildirin biz haber verelim.
Demet Elizan 15 Ağustos 2017 Salı 14:10
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Ruhsatlı Ve Faal Bir Işyeri Başka Bir Adreste Şube Açarsa Işyerinin Ruhsatlandırılması Talebinde Adr...

Maliye Bakanlığınca 14.07.1981 tarih ve 17402 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 143 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin III. İlanı ve Vergi Levhası maddesinin son fıkrası ‘Mükelleflerin iş merkezleri dışında muhtelif şube, satış mağazası, kat ve reyonların bulunması halinde,
Kıvanç Kılıç 15 Ağustos 2017 Salı 10:13
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Limited Şirketler De Payların Devri Yasaklanabilir Mi?

Şirket sözleşmesiyle sermaye payının devri yasaklanabilir ( 6102 – sayılı Ticaret Kanunu Madde 595 (4)). Şirket sözleşmesi devri yasaklamış genel kurul onay vermeyi reddetmişse, ortağın haklı sebeple şirketten çıkma hakkı saklı kalır. Madde 595 (5) Başvurudan itibaren üç
Taylan Bıçak 14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:21
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Limited Şirketlerde Hisse Devri Işlemi Nasıl Yapılır?

Noter huzurunda yapılacak hisse devir sözleşmeleri ortaklar kurul kararına bağlandıktan sonra ticaret siciline tescil ve ilan edilerek geçerlilik kazanır.
Şafak Akar 14 Ağustos 2017 Pazartesi 17:41
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Depolanmak Üzere Lisanslı Depo Işletmesince Kabul Edilen Üründen Fire Olması Durumunda Nasıl Geri Te...

Depolanmak üzere kabul edilen ürünün aynı miktar ve kalitede geri verilmesi esastır. Ancak, nitelik, çeşit, tür, depolama süresi ve ile iklim veya bölgesel ya da diğer bazı etkenlere göre üründe doğası gereği değişen oranda fire olabilir. Fire oranları, depolama
Duygu Peksever 14 Ağustos 2017 Pazartesi 16:38
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Ne Sıklıkla Toplantı Yapılacak?

Ortaklar aynı ortamda bulunmayabilir veya işlerin yoğunluğundan dolayı toplantı yapacak fırsatı bulamayabilirler. Bunun için toplantılar için belirli periyotlar belirlemek olacak. Örneğin haftada 1 toplantı yapmak faydalı olacaktır. Bu toplantıların uzun veya yüz yüze olması şart değil. Telefonla ve Internet
Simge Anahtarcı 13 Ağustos 2017 Pazar 05:43
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Geçici Faaliyet Belgesi Verilmesi Süreci Nasıldır?

Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK 3A ve EK 3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar birlikte yapılır. Başvuru yetkili merci tarafından otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir. Söz konusu başvuruda herhangi bir bilgi, belge ve raporun
Orhan Kılıç 12 Ağustos 2017 Cumartesi 16:07
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Müracaat Edilen Akaryakıt Ve Lpg Ikmal Istasyonu Için Gerekli Mesafe Şartı Için Iki Il Sınırına Uzak...

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki mesafeler, aynı olmak üzere, şehirler arası yollarda 10 kilometreden, şehir içi yollarda 1 kilometreden az olmamak üzere Kurul tarafından çıkarılacak ve 01/01/2005
Saliha Toprak 12 Ağustos 2017 Cumartesi 13:06
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Eğlence Vergisi Nedir? Işyerlerinin Yükümlülükleri Nelerdir?

Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir. Verginin mükellefi, eğlence yerlerini işleten veya tüzelkişilerdir 1. Biletle girilen yerlerde, Eğlence Vergisi hariç olmak üzere bilet bedeli olarak sağ lanan gayri safi hâsılat (bilet
Cezmi Uzun 12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:32
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Elektrikli Masaj Yataklarının Tanıtım Ve Satışının Yapıldığı Işyerinin, Umuma Açık Istirahat Ve Eğle...

İşyeri Açma ve Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino,
Hülya Asım 12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:14
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Lunapark Faaliyeti Göstermek Isteyen Işyerine Geçici Olarak Işyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Tanzim Ed...

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde umuma açık istirahat ve eğlence “kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri;
Cezmi Uzun 11 Ağustos 2017 Cuma 21:34
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Turizmin Yoğun Olduğu Yörelerde Umuma Açık Istirahat Ve Eğlence Yerlerinin Açılması Için Aynı Şartla...

Bilindiği gibi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “İçkili yer bölgesi haricinde içkili açılamaz.” denilmektedir. Yine mezkûr Yönetmeliğin 32 nci maddesinin altıncı fıkrasında “Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık
Ülkü Aydoğdu 3 Ağustos 2017 Perşembe 16:07
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Otel Ve Pansiyonlar Için Aranacak Şartlar Nelerdir?

Otel ve pansiyonlar için ortak hükümlere ilave olarak sınıflarına ve türlerine göre özel şartlar aranır
Müşerref Koç 3 Ağustos 2017 Perşembe 13:11
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Şirket Karını Nasıl Ortaklar Olarak Alabiliriz?

Şirket kar dağıtım kararı alır. Ancak kar dağıtımının bazı vergisel yükümlülükler doğuracağını unutmayınız.
Hatice Terzioğlu 3 Ağustos 2017 Perşembe 11:24
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Yetkili Idarelerden Usulüne Uygun Olarak Işyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Alınmadan Işyeri Açılırsa Ya...

Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine İşyeri Açma ve Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre
Hakan Yeni 3 Ağustos 2017 Perşembe 10:36
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Sermaye Taahhüt Borcunu Ödemeyen Ortağın Ortaklıktan Çıkarılması Için Izlenmesi Gereken Yol Nedir?

Esas mukavele veya umumi heyet kararı ile bir müddet tayin veya vade tespit edilmiş ise, müddetin geçmesi veya vadenin ile ortak ihtara gerek kalmaksızın mütemerrit olur. Limited şirket temerrüde düşen ortak için ya icra takibi yaparak ortaktan borcunu ister
Müşerref Koç 3 Ağustos 2017 Perşembe 00:15
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Kuruluş Izni Alan Lisanslı Depo Işletmeleri Lisanslı Depoculuk Faaliyetinde Bulunabilir Mi?

Kuruluş izni alan şirket faaliyet izni almadan depoculuk faaliyetinde bulunamamakta, ürün kabul edememekte ve ürün senedi düzenleyememektedir.Kuruluş izni alan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesini takiben en geç bir yıl içinde, faaliyet izni alması gerekmektedir. Bu süre gerektiğinde Gümrük
Müjde Er 2 Ağustos 2017 Çarşamba 23:53
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Depoculuk Lisansı Devredilebilir Mi Ve Işletmenin Her Bir Şubesi Için Ayrı Lisans Almak Gerekir Mi?

Depoculuk lisansı devredilemez ve lisanslı depo işletmesinin tüm şubeleri aynı lisans kapsamında çalışır.
Birsen Alaycı 2 Ağustos 2017 Çarşamba 16:54
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Limited Şirket Kurucular Maddesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Ana sözleşmenin kurucular maddesinde ortakların uyruk ve adreslerinin belirtilmesi şarttır. Ortaklar arasında yabancı uyruklu gerçek kişi var ise ve ikamet ediyor ise Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet teskeresinin ibrazı zorunludur. 4112 sayılı kanunla vatandaşlıktan izinle ayrılanlara verilen belgenin ibrazı halinde ikamet
Yılmaz Yalman 2 Ağustos 2017 Çarşamba 15:27
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Büyükşehir Belediyesi Sınırları Içinde Mücavirinde Kalan Orman Köylerinde Işyerlerine Ruhsat Konusu ...

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Bu sınırlar içinde kalan köylerin tüzel kişiliği sona mahalleye dönüşür. Bu şekilde oluşan mahallelerin katılacağı ilçe veya ilk kademe belediyesi, büyükşehir belediye meclisince belirlenir. Orman köylerinin tüzel kişiliği
Serkan Aydın 2 Ağustos 2017 Çarşamba 15:05
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Limited Şirketlerde Hisse Satışından Kaynaklanan Kazanç Vergiye Tabi Midir?

Limited şirket hissesinin satışından elde edilen kazanç (değer artış kazancı) gelir vergisine tabidir. Hissenin edinme tarihinden itibaren iki yıl vergilendirmeye engel değildir.
Nuran Keske 1 Ağustos 2017 Salı 12:29
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme