+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Sağlık Hukuku

Serbest Çalışan Bir Dişhekimi Görüntüleme Merkezini Tek Başına Açabilir Mi? Bu Merkezde Dışarıdan Ha...

3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun`un 1, 2, 7 ve 10. maddeleri; “Madde Münhasıran röntgen şuaı vasıtasiyle teşhis veya hem teşhis ve hem tedavi yahut radiyom veya radiyom emanasiyonu yahut radiyom mürekkebatiyle veya
Ülkü Aydoğdu 22 Ağustos 2017 Salı 16:31
Sağlık Hukuku

Ortaklarının Tamamı Hekim Olan Şirketler Ağız Diş Sağlığı Merkezi Ya Da Poliklinik Açabilir Mi?

Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin 6.maddesine göre yalnızca ortaklarının tamamı dişhekimi olan şirketlerin merkez da poliklinik açma ve işletme yetkisi bulunmaktadır.
Mehmet Özdil 22 Ağustos 2017 Salı 09:23
Sağlık Hukuku

Bir Dişhekimi Başka Bir Dişhekimin Yanında Çalışabilir Mi?

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü; “Madde 43. Tabip ve diş tabibi, muayenehane veya laboratuvarın da, kendi namına diğer bir meslektaşı ancak, muvakkat bir müddet için bizzat bulunmadığı takdirde, diğer bir meslektaşı yerine bırakabilir. Bu müddet bir aydan fazla devam ederse,
Şafak Akar 18 Ağustos 2017 Cuma 15:10
Sağlık Hukuku

Eczanelerden Ilaç Temininde Uyulması Gereken Usuller Nelerdir?

Hekimler tarafından reçete ile gerekli görülen ilaçlar, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ile imzalanan protokol çerçevesinde sözleşme yapılan eczanelerden edilecektir. Bilgisayar sistemine (barkot okuyucu) geçmiş kurumların eczanelerden yazılı istekte bulunmaları halinde eczaneler tarafından ilaç ambalajları üzerindeki barkot (çizgikod) diyagramları
Şafak Akar 16 Ağustos 2017 Çarşamba 08:32
Sağlık Hukuku

Reçetelere Yazılabilecek Ilaç Miktarı Konusundaki Düzenlemeler Nelerdir?

Ayaktan yapılan tedavilerde, 12.3 üncü maddede belirtilen durumlar dışında, bir reçetede en fazla dört kalem ilaç ve her kalem bir kutunun (ilaçların parenteral ve topikal formları ile 12.5 inci maddede belirtilen durumlar hariç) bedeli ödenir. Parenteral formların reçeteye yazılması
Orhan Kılıç 14 Ağustos 2017 Pazartesi 08:17
Sağlık Hukuku

"şeker Ölçüm Çubuk Bedelleri" Hangi Şartlarda Ödenir?

Tip I diyabetli ve tip II diyabetliler, hipoglisemili hastalar, gestasyonel diyabetliler ile sadece oral antidiyabetik ilaç kullanan diyabetes mellituslu kullanmakta olduğu kan şekeri ölçüm çubuklarına ait bedeller, aşağıda belirtilen esas ve şartlarda ödenecektir; a) Tip I diabetli, Tip II diabetli,
İrem Taşkın 24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:07
Sağlık Hukuku

Acil Vaka Nedeniyle Doğrudan Sağlık Kurumlarınca Sağlanan Tedavi Giderlerinin Ödenmesi Mümkün Müdür?...

Yönetmeliğin 15 ve 25 inci maddelerine göre, vakanın acil olması nedeniyle gerekli başvurma ve yollama işlemleri yapılmadan doğrudan sağlık ve kuruluşunca tedavi sağlandığı takdirde, tedavi giderlerinin ödenebilmesi için hastanın taburcu edildiği tarihten itibaren lüzumlu işlem ve belgelerin usulü dairesinde;
Çağla Akçay 10 Haziran 2017 Cumartesi 14:20
Sağlık Hukuku

Ayakta Veya Meskende Yapılan Tedaviler Için Yurt Dışından Getirtilen Ilaç Bedelleri Ödenebilir Mi?

Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi uyarınca hasta memur tarafından doktor raporuna istinaden yurt içinde bulunmayıp,yurt getirtilen ilaç bedellerinin katılım payı olarak öngörülen kısım hasta tarafından ödenecektir.Bu ilaçlardan Bütçe Uygulama Talimatına ekli (Ek:2) nolu liste kapsamında
İrem Taşkın 5 Haziran 2017 Pazartesi 21:48
Sağlık Hukuku

Sağlık Karnesi Verilmesine Ve Kullanımına Ilişkin Usuller Nelerdir?

Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 38 inci maddesi uyarınca; bütün memurlara, herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanmayan eşlerine, yükümlü bulundukları ana, baba ve aile yardımına müstahak çocuklarına birer sağlık karnesi verilir. Memur ve aile fertlerinin, yurt içinde muayene
Selim Güngören 5 Haziran 2017 Pazartesi 12:46
Sağlık Hukuku

Vatani Görevini Yapmakta Olan Dişhekimleri Temel Eğitimden Sonraki Dönemde Askerliği Devam Ederken M...

1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu`na ek 2183 sayılı Kanun`un 3.maddesi “Askerî doktorların bizzat hususi hastane açmaları memnudur. Hilafında hareket, madde mucibince cezayı müstelzimdir. Ancak çalışma saatleri haricinde ve mahsus kanununa göre icrayı sanat etmeleri caizdir.” hükmü ile tabip ve
Kaan Tekiner 3 Haziran 2017 Cumartesi 00:11
Sağlık Hukuku

Muayenehane Sahibi Bir Dişhekimi Aynı Ilde Ve Ilçede Hizmet Veren, Özel Ağız Ve Diş Sağlığı Poliklin...

Polikliniklerin, yargı kararlarında hekimlerin ortak muayenehanesi olarak kabul edilmesi ve 1219 sayılı Kanunun 43.maddesinde yer alan “Bir dişhekiminin muteaddid muayenehane açarak icrayı sanat etmesi memnudur.” hükmü birlikte değerlendirildiğinde muayenehane sahibi bir dişhekiminin, özel ağız ve diş sağlığı polikliniğine ortak
Mehmet Özdil 30 Mayıs 2017 Salı 15:12
Sağlık Hukuku

Tedavi Ve Yol Giderlerinden Kimler Yararlanır?

Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesine göre tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanlar aşağıda sayılmıştır; A. Devlet Memuru, b) Devlet Memurunun herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanamayan eşi, c) Devlet Memurunun bakmakla yükümlü olduğu ve herhangi bir şekilde
Çağatay Gürcü 30 Mayıs 2017 Salı 11:58
Sağlık Hukuku

Yatarak Tedavilerde Reçetelerin Düzenlenmesi Ne Şekilde Olmalıdır?

8 Sıra Nolu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği uyarınca Yatarak tedavilerde hastanede kullanılacak ilaçların hastane tarafından temini zorunludur. Sağlık yapılan tedavilerde kullanılan ilaçların sağlık kurumunca temin edilme zorunluluğu, resmi sağlık kurumları için Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra
Simge Anahtarcı 29 Mayıs 2017 Pazartesi 10:45
Sağlık Hukuku

Dişhekimi Mesleğini Icra Ederken Firma Kurarak Bir Başka Alanda Çalışma Yapabilirmi?

Dişhekimlerinin mesleki uygulamalarının temel düzenlemesi 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun olup bu çerçevede yapılacak uyulması gereken etik kurallar ise 19.02.1960 tarih ve 10436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Tıbbi Deontoloji Tüzüğünde belirlenmiştir. Anılan düzenlemelerden 1219
Asena Kalkan 26 Mayıs 2017 Cuma 18:31
Sağlık Hukuku

Dişhekimlerinin Birden Fazla Özel Sağlık Kuruluşunda Çalışmaları Mümkün Müdür?

Bilindiği üzere, diş hekimlerinin birden fazla muayenehane açması 1219 sayılı Yasanın 43. maddesindeki özel hükümle yasaklanmıştır. Diğer taraftan, 1219 Yasa’nın 12. maddesinde 21.1.2010 tarih ve 5947 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik ile hekim ve dişhekimlerinin çalışma düzenlerine ilişkin yeni
Saliha Toprak 26 Mayıs 2017 Cuma 17:07
Sağlık Hukuku

Hastalık Raporlarında Genel Olarak Belirtilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesi uyarınca tedavi sonucunda düzenlenen raporlarda; a. Tek tabip tarafından verilmiş hastalığın esas arazının, teşhisinin, seyrinin, muhtemel akibetinin, yapılan ve tavsiye edilen tedavinin, b. Sağlık kurulu tarafından verilmiş ise hastalığın esas arazının,
İbrahim Yılmaz 25 Mayıs 2017 Perşembe 01:01
Sağlık Hukuku

Dişhekimi Kendi Alanı Dışında Bir Teşhisi Reçetesinde Belirtebilir Mi? Koyduğu Teşhise Uygun Olarak ...

Dişhekimlerinin reçete yazımına ilişkin hukuksal düzenleme 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatların Tarzı İcrasına Dair Kanun`un 35.maddesinde yer almaktadır. göre “Diş tabipleri ve dişçiler Eczaneler Kanununa müteferri talimatnamede gösterilen mevaddı reçete ile eczanelerce alabilirler. Reçete ile alınması mecburi olup
Emirhan Gürbüz 23 Mayıs 2017 Salı 10:49
Sağlık Hukuku

Dişhekimleri Hangi Ilaçları Reçetelerine Yazabilirler?

Dişhekimleri 1219 sayılı Kanun ile öngörülen görev ve yetki sınırları dahilinde ilgili uzmanlık alanlarına özgü olabilecek ilaçları reçeteye yazabilirler.
Kadir Öztürk 23 Mayıs 2017 Salı 09:37
Sağlık Hukuku

Hasta Katılım Payından Muaf Ilaçlar (Ek-2) Listesinde Yer Almayan Raporlu Ilaçların Reçetelenmesi Na...

2006/6 No'lu Bütçe Uygulama tebliğine ekli Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde yer alan hastalıklarda kullanılacak ilaçlar sağlık kurulu istinaden en fazla 3 aylık miktarda yazılabilecektir. Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde bulunan hastalıklarda rapora istinaden bir reçetede 4
Erbil Demirci 22 Mayıs 2017 Pazartesi 10:06
Sağlık Hukuku

Birinci Basamak Resmi Ve Özel Sağlık Kuruluşları Hangileridir?

Birinci basamak resmi sağlık kuruluşu: Resmi kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması sağlık merkezi, toplum sağlığı merkezleri ile aile hekimliği sözleşmesi yapmış aile hekimleri, 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin mediko sosyal
Semra Öz 17 Mayıs 2017 Çarşamba 16:54
Sağlık Hukuku