+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Muhasebe İşlemleri

Projemizin Başvuru Formunda Tanımlı Olan Proje Ortağı Ve Iştirakçilerinden Mal/hizmet Satın Alımı Ya...

Destek Yönetim Kılavuzu “2.1.1.1.1.3.1. Başvuru Sahibinin ve Ortaklarının Uygunluğu” başlığı altında bu konuya değinilmiştir. Buna göre; “Projeye başvuru ve ortakları dışında başka kurum/kuruluşlar da iştirakçi olmak suretiyle katılabilirler. İştirakçiler, teknik ve mali destek sağlama, uzmanlık aktarımı gibi konularda
Sevgi Söylemez 18 Ağustos 2017 Cuma 16:44
Muhasebe İşlemleri

Devir Işlemlerinde Yıl Sonu Işlemleri Mi Yapılacak?

Hayır. Hesaplarda hatalı kayıtlar varsa, gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Ardından devir için gerekli bildirimler, tutanak, tablo ve belgeler düzenlenip imza sonra Kurumumuz ile irtibata geçilecek; devir olan saymanlıkta gerekli devir kapanış ve devir alan saymanlıkta devir açılış fişleri tarafımızca TDMS’
Burcu Nişancı 18 Ağustos 2017 Cuma 15:36
Muhasebe İşlemleri

İşlev Analizi Nedir?

Transfer fiyatlandırmasına konu işlemin karşılaştırılabilirliğinin tespitinde ilgili tarafların;  Gerçekleştirdikleri işlevlerin (üretim, satın alma, araştırma ve geliştirme, pazarlama, bilgi işlem, insan vb.),  Kullandıkları varlıkların (fabrika, tesis, know how, marka vb.),  Üstlendikleri risklerin (pazar riski, stok riski, kur riski, şüpheli ticari alacaklar riski, araştırma
Can Kuzey Birdal 18 Ağustos 2017 Cuma 14:24
Muhasebe İşlemleri

Bütçe Ödeneklerinin Kullanılmasına Ilişkin Esaslar Nelerdir?

Anayasa ve 5018 sayılı Kanun ile Bütçe Kanunu hükümleri çerçevesinde bütçe ödeneklerinin kullanılmasına ilişkin esasları aşağıdaki bentler halinde sıralamak
Gülüm Erarslan 18 Ağustos 2017 Cuma 12:06
Muhasebe İşlemleri

Ön Mali Kontrol Kimler Tarafından Ve Nasıl Yapılır ?

“İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca; ön mali kontrol görevi, idarelerin yönetim sorumluluğu çerçevesinde, birimleri ve mali hizmetler birimi tarafından yerine getirilir. Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin mali karar ve işlemler, harcama birimleri
Merve Temel 18 Ağustos 2017 Cuma 10:06
Muhasebe İşlemleri

Üniversitelerde Harcama Yetkililiği Görevi Genel Sekreterde Birleştirilebilir Mi?

5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Yükseköğretim Kurulu ile üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde, harcama yetkilileri ödenek belgesiyle belirlenir. Bu idarelerde ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilen birimler harcama birimi, kendisine ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisi
Selin Arslan 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:57
Muhasebe İşlemleri

Gayri Maddi Haklarda Emsallere Uygunluk Ilkesi Nasıl Uygulanır?

Gayri maddi haklara ilişkin emsallere uygun fiyat ya da bedelin belirlenmesinde gayri maddi hakkı devreden ile devralan taraf ayrı değerlendirilmelidir. Gayri maddi hakka ilişkin emsal fiyat/bedel devreden yönünden, karşılaştırılabilir nitelikteki kontrol dışı işlemde, gayri maddi hakkın sahibinin söz konusu hakkı
Sevinç Gözüpek 16 Ağustos 2017 Çarşamba 21:14
Muhasebe İşlemleri

Yapılan Bir Ihale Sonucunda Istekli 30.000,00 Ytl Kesin Teminat Yatırmış, Icra Dairesinden 20.000,00...

İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve ihtiyati tedbir konulamaz.
Boran Erdil 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:03
Muhasebe İşlemleri

Muhasebe Işlemi Nedir?

Bir kamu idaresinin başka bir kamu idaresi veya diğer üçüncü kişilerle olan karşılıklı ekonomik ilişkileri veya kamu idaresinin kendi muhasebe işlemi olarak değerlendirilmesi ve raporlanması gereken ve para cinsinden ifade edilebilen her türlü işlemi muhasebe işlemidir. Muhasebe işlemi; a) Karşılıklı
Fehmi Yılmaz 16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:52
Muhasebe İşlemleri

5018 Sayılı Kanuna Göre Ödenek Üstü Yapılabilecek Harcama Türleri Nelerdir?

5018 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendinde; “Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz. Bütçeyle verilen tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır. Ancak, ait olduğu
Merve Temel 16 Ağustos 2017 Çarşamba 02:05
Muhasebe İşlemleri

Ne Zaman Ek Bütçe Yapılır?

Kurum bütçesi büyük oranda gerçekleştirildi ise, mevcut bütçenin yıl sonuna kadar yeterli olmayacağı kanaatine varılıyor ise ek bütçe yapılabilmesi Bakanlıkla görüşülerek sistem üzerinden ek bütçe formu doldurulup çıktı alınarak bir üst yazı ekinde Bakanlığa gönderilmelidir.
Cezmi Uzun 15 Ağustos 2017 Salı 22:44
Muhasebe İşlemleri

Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Nedir?

Peşin fiyatlandırma anlaşması, ilişkili kişilerle yapılan işlemlere ilişkin transfer fiyatlandırmasının tespit edilmesinde belli bir süre için uygulanacak yöntemin mükellef İdare (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından anlaşılarak belirlenmesini ifade eder. İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerinde
Birol Güveci 15 Ağustos 2017 Salı 15:34
Muhasebe İşlemleri

İkinci El Makine Alımı Uygun Maliyet Kabul Edilmekte Midir?

Ajansça desteklenen projelerde 2. el makine ekipman alımı hiçbir şekilde uygun maliyet kabul edilemez
Dilan Gökçen 15 Ağustos 2017 Salı 14:57
Muhasebe İşlemleri

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin En Düşük Fiyat Esasına Göre Değerlendirildiği Ihalelerde Birde...

Bu gibi durumlarda İşletme ve Bakım Maliyeti, Maliyet Etkinliği, Verimlilik, Kalite ve Teknik Değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.
Tuğba Saatçi 15 Ağustos 2017 Salı 09:36
Muhasebe İşlemleri

Avanslar Devir Esnasında Kapanacak Mı?

Avanslar tamamı kapatılıp devredilecektir. Uzun süreli avanslar (DMO, ilanlar, Atom Enerjisi Kurumu avansları vb.) kişi borcuna alınıp kapatılacaktır. 195 avanslarında 135 hesaplarla kapatılması yapılacaktır.
Özlem Özdemir 13 Ağustos 2017 Pazar 17:30
Muhasebe İşlemleri

Yol Ücreti Ödenen Araç Tipleri Nelerdir?

Mutat Taşıt : İki mahal arasında gidip gelmeye en uygun, kullanılması mutat ve ekonomik olan taşıtlar (otobüs, dolmuş vs.) Kişilerin özel araçları ile sağlık hizmeti sunucusuna gidiş ve dönüşlerinde mutat taşıt ücreti ödenir. Sevk formunda sevk vasıtası belirtilmediği
Kıvanç Kılıç 13 Ağustos 2017 Pazar 01:16
Muhasebe İşlemleri

Ödeme Kaydedici Cihaz Arızalandığı Zaman Yapılacak Işlemler Ve Bu Süre Içerisinde Mükelleflerin Yapa...

Kullanmakta oldukları ödeme kaydedici cihazları arızalanan mükellefler en geç arızanın meydana geldiği günü takip eden günün sonuna kadar yetkili ve onarım servislerine başvuruda bulunarak cihazlarının onarımını yaptıracaklardır. Mükellefler cihazlarının arızalı olduğu günlerde yapacakları satışlarını Vergi Usul Kanununa göre düzenleyecekleri
Erbil Demirci 12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:37
Muhasebe İşlemleri

Hazır Değerler Hesap Grubu Ile Ilgili Neler Söylenebilir?

Hazır değerler hesap grubu, nakit olarak veznede veya bankada tutulan değerler ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevrilme bulunan varlıkları kapsamaktadır. Bu itibarla hazır değerler hesap grubu içinde yer alan hesaplar aşağıdaki gibidir; 100 Kasa Hesabı 101 Alınan Çekler Hesabı 102
Berkay Taşçı 12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:12
Muhasebe İşlemleri

Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları, Başka Bir Kamu Idaresinin Aynı Unvanlı Kadrosuna Naklen Atanabili...

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında mali hizmetler uzman yardımcısı kadro ve atananların en az 3 yıl çalışmak ve başarılı olmak kaydıyla açılacak yeterlilik sınavına girmeye hak kazanacağı hükme bağlanmıştır. Öte yandan
Duygu Peksever 12 Ağustos 2017 Cumartesi 12:27
Muhasebe İşlemleri

Kaç Tür Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Vardır?

Basit/bilgisayar bağlantılı ve EFT POS özellikli (Pos yazarkasa) olmak üzere temel olarak iki tür yeni nesil ödeme kaydedici cihaz akaryakıt pompalarına bağlanan, sinema giriş bileti ve yolcu taşıma bileti düzenleyen ödeme kaydedici cihazlar da bu Tebliğ kapsamına girmektedir.
İbrahim Yılmaz 12 Ağustos 2017 Cumartesi 03:24
Muhasebe İşlemleri

Açık Ihale Usulü Ile Belli Istekliler Arasında Ihale Usulü Arasındaki Fark Nedir? Neden?

Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale usulüdür. Belli istekliler arasında ihale usulünde ise yapılacak ön yeterlilik değerlendirilmesi idarelerce davet edilen isteklilerin teklif verebileceği bir usuldür. Belli istekliler arası ihale usulü, işin özelliğinin uzmanlık veya ileri teknoloji gerektirmesi
Ayşe Akkurt 3 Ağustos 2017 Perşembe 14:00
Muhasebe İşlemleri

Hesap Planı Nasıl Sınıflandırılmaktadır?

Tahakkuk esaslı muhasebe sistemine geçmeden önce devlet muhasebe sistemine yöneltilen temel eleştirilerden birisi belli bir kodlama sistematiğinin olmaması ve bir kodlamaya göre kaydedilmeyen mali işlemlerin konsolide edilememesi ve yönetime yeterli, anlamlı ve karşılaştırılabilir bilgi sunulamamasıydı. Yeni sistemde bu eleştiri de
Deniz Tuzcu 3 Ağustos 2017 Perşembe 13:53
Muhasebe İşlemleri

Görünürlüklerde Feragat Beyanı Her Yerde Kullanılacak Mı?

Proje kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan rapor, broşür, kitapçık web sitesinde verilen haberler vb. tüm dokümanlarda feragat beyanı zorundadır. Feragat metni: “Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ……… Yılı ……… (mali/teknik) Destek Programı kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Kuzeydoğu
Merve Temel 3 Ağustos 2017 Perşembe 13:31
Muhasebe İşlemleri

Ön Kayıtta Gönderilen Evraklarda Noter Onayı Gerekli Midir?

Hayır, ön kayıt evrakları arasında, noter onaylı olarak istenen evrak yoktur. Ancak imza sirküleri gibi fotokopi olarak istenen tüm üzerine firma kaşesi ve onayı ile “Aslı Gibidir” ibaresinin konulması gerekir.
Ömer Efegil 3 Ağustos 2017 Perşembe 09:00
Muhasebe İşlemleri

Sözleşme Imzalandıktan Sonra,sözleşme Bedelinin Aşılmaması Ve Idare Ile Yüklenicinin Karşılıklı Olar...

4735 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre; a. İşin yapılma veya teslim yeri; b. İşin süresinden önce yapılması veya edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları hususlarında değişiklik yapılabilir.
Eray Sezer 2 Ağustos 2017 Çarşamba 02:23
Muhasebe İşlemleri

Ymm Faturası, Proje Bittikten Sonra Düzenlenmişse Desteklenir Mi?

Evet, projenin bitiş tarihinden sonra düzenlenmiş YMM faturaları da desteklenmektedir. Ancak YMM raporu düzenlenmeden önce, bu faturanın yasal kayıtlarının ödemesinin yapılmış olması gerekir. (Bu uygulama 01.10.2013’ten sonrası için geçerlidir.)
Eray Sezer 2 Ağustos 2017 Çarşamba 02:12
Muhasebe İşlemleri

Ön Kayıt Aşamasında Teknik Sorun Yaşanırsa Ne Yapılmalıdır?

PRODİS ile ilgili sorunlar, prodis@tubitak.gov.tr adresine bildirilir.
İrem Taşkın 2 Ağustos 2017 Çarşamba 00:10
Muhasebe İşlemleri

Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi Halinde Ne Gibi Işlemler Yapılır?

4735 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre; mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
Necmi Güvercin 1 Ağustos 2017 Salı 15:34
Muhasebe İşlemleri

Yüklenicilerin Cezai Sorumlulukları Nelerdir?

4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesine göre; iş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 25 maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler
Zeynep Birsen 1 Ağustos 2017 Salı 13:47
Muhasebe İşlemleri

Eft-Pos Özelliği Olan Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazı Kimler, Hangi Tarih Itibariyle Kullanmak Zor...

426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümünün (a) bendinde yapılan açıklamaya göre,3100 sayılı Kanun ve mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan (Bakanlığımızca muaf tutulanlar hariç) mükelleflerden sadece; Faaliyetlerinde seyyar EFT POS cihazı
Kadir Kolcu 1 Ağustos 2017 Salı 11:21
Muhasebe İşlemleri

İşyerimde Kullanmakta Olduğum Önceki Mevzuata Göre Onaylanmış Bulunan Yazar Kasamın Mali Hafızası 01...

Hayır değiştirilemez. Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz uygulaması ile ilgili olarak yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 4 numaralı bölümünün (d) bendinde, mükelleflerin, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve
Eray Sezer 1 Ağustos 2017 Salı 03:37
Muhasebe İşlemleri

Projede Bütçe Kalemindeki Tutarın Aşılması Durumunda Sonuç Ne Olur?

Bütçe kaleminin aşılması durumunda aşılan tutara Ajans destek olmaz ve yararlanıcı fazla olan tutarı kendi öder.
Selen Işık 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:53
Muhasebe İşlemleri

Mal Ve Hizmet Alımları Ve Yapım Işleri Dışında Kalan Harcamalarda Harcama Yetkisinin Devrine Ilişkin...

(1) Seri Nolu Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğin 4 üncü bölümünde yer alan parasal sınırlar, kamu ihale mevzuatına tabi ya da olmasın tüm mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini kapsamakta olup bu kapsam dışında kalan harcamalar herhangi bir
Ömer Efegil 30 Temmuz 2017 Pazar 19:14
Muhasebe İşlemleri

Aslı Kaybolan Alış Faturalarını Muhasebe Kayıtlarına Ne Şekilde Işleyebiliriz?

Birçok kişinin başından geçen fatura kaybolması olayı, satıcı firmanın kendisinde kalan örnek fotokopisi üzerine “ASLI GİBİDİR” yazarak kaşeleyip imzalaması çözüm yoluna gidilmektedir. Oysaki bu tarz bir uygulama maliye tarafından ispat edici ya da kabul edilebilir bir belge değildir.
Şeyma Kocatürk 28 Temmuz 2017 Cuma 15:43
Muhasebe İşlemleri

Hazine Zararı Nedir?

5766 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine yedinci fıkra olarak eklenen hükümle, tam mükellef kurumlar ile kurumların Türkiye'deki iş yeri veya daimi temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtıldığının
Erkan Müftüoğlu 28 Temmuz 2017 Cuma 11:26
Muhasebe İşlemleri

Likidite Oranları Nedir?

Likidite oranları vadesi gelen kısa süreli yükümlülükleri karşılama derecesini ölçen oranlardır. Bu bizim için ifade eder. Likidite oranları ile: Kısa borçlarımızı ödeyebilme gücümüzü Çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını ölçeriz. İnceleyeceğimzi likidite oranları şunlardır: Cari oran Likit/asit oran Nakit oran
Esma Çiftçi 28 Temmuz 2017 Cuma 06:30
Muhasebe İşlemleri

Binek Otomobillerin Yakıt, Bakım, Servis Harcamaları Gider Yazılabilir Mi? Bu Harcamaların Kdv'si In...

Eczanelerin vergilendirilecek safi kazancı, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hükümlerine göre belirleniyor. Kiralama yolu ile edinilenler de dahil olmak üzere, eczane üzerine kayıtlı olan ve eczane işlerinde kullanılan taşıtların giderleri vergilendirilecek safi
Şafak Akar 27 Temmuz 2017 Perşembe 22:59
Muhasebe İşlemleri

Ödeme Kaydedici Cihaz Alımında Mükelleflere Ne Tür Kolaylıklar Sağlanmaktadır?

3100 sayılı Kanunun 5228 sayılı Kanunla değişik 7'nci maddesinin 1'inci fıkrası ile mükelleflere, işyerlerinde kullanmak üzere satın alacakları cihazlar % 100'e kadar amortisman oranı seçme imkanının sağlanması ve ödeme kaydedici cihaz teslimlerinde uygulanan katma değer vergisi oranının diğer emtia
Ayşe Akkurt 27 Temmuz 2017 Perşembe 16:00
Muhasebe İşlemleri

Harcama Yetkisinin Devri Halinde, Ödeme Emri Belgesi Düzenlemekle Görevli Gerçekleştirme Görevlisi K...

Harcama talimatı veren harcama yetkilisi ile bu talimat üzerine ödeme emrini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi arasında hiyerarşik olarak yönetim ilişkisi gerektiğinden, harcama yetkisinin devri halinde ödeme emri belgesi düzenlemekle görevli gerçekleştirme görevlisinin yetkiyi devralan tarafından belirlenmesi gerekmektedir
Simge Erkoğlu 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:16
Muhasebe İşlemleri

4734 Sayılı Kamu Ihale Kanunu Gereğince Yapılan Ihalelerde Ve 4735 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan Sö...

Sözleşme imzalandıktan sonra özel kanun hükümleri dışında kalan tüm hükümleri ile Borçlar Kanununa tabi olunmaktadır.
Çağatay Gürcü 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:46
Muhasebe İşlemleri

Belgelendirme Yükümlülüklerini Tam Ve Zamanında Yapan Mükellefler Için Ceza Indirimi Uygulaması Nedi...

6728 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine sekizinci fıkra olarak eklenen hükümle, transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme tam ve zamanında yerine getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler
Salih Aksu 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:01
Muhasebe İşlemleri

Harcama Yetkisinin Devredilmesi Durumunda, Yetkiyi Devreden/devralan Kişinin Görevde Bulunmadığı Zam...

Yetki devri, bir makam tarafından bir başka makama yapıldığından, yetkiyi devreden veya devralan makamlarda personel değişikliği olsa da yetki kaldırılmadıkça geçerliliğini koruyacaktır. Bu nedenle, harcama yetkisini devreden kişinin görevden ayrıldığı veya izin, hastalık, görevlendirme vb. nedenlerle geçici olarak görevinde
Cemalettin Aydıngöz 27 Temmuz 2017 Perşembe 09:49
Muhasebe İşlemleri

Sözleşme Imzalandıktan Sonra Ihaleyi Hangi Kurum Yapacaktır? Ihale Aşaması Nasıl Olacaktır?

İhaleyi yararlanıcı yürütecektir. Satın alma işlemleri, harcama usul ve esasları ilgili kanunlarca belirlenen yararlanıcılar, destek programları çerçevesinde desteklenen proje faaliyetler kapsamında yapacakları satın alma faaliyetlerini tabi oldukları satın alma mevzuatı çerçevesinde gerçekleştireceklerdir. Harcama usul ve esasları konusunda herhangi bir
Dilan Gökçen 26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:20
Muhasebe İşlemleri

İhale Komisyonuna Verilen Tekliflerin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

4734 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.
Ramazan Baran 26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:51
Muhasebe İşlemleri

Akaryakıt Istasyonu Işletmecisiyim Ve Satışlarımı Pompalara Bağlı Yazar Kasalardan Çıkan Ödeme Kayde...

Mevcut uygulamada, akaryakıt istasyonlarında taşıtlara yapılan akaryakıt satışları pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan otomatik olarak çıkan fişlerle belgelendirildiğinden, pompalardan akaryakıt satışlarıyla ilgili tahsilat için seyyar EFT POS (banka POS'u) cihazını kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak, akaryakıt harici satışlarda (market, oto
Burcu Nişancı 25 Temmuz 2017 Salı 16:44
Muhasebe İşlemleri

Proje Kapsamında Yeni Alınacak Personel Için Sgk Kaydı Gerekiyor Mu? Yoksa Sözleşme Imzalanması Yete...

Sadece sözleşme yapılması yeterli değildir. SGK kaydının mutlaka yapılması gereklidir. Projelerde esas olan sürekli istihdamın sağlanmasıdır.
Ayça Güneş 25 Temmuz 2017 Salı 15:33
Muhasebe İşlemleri

Tahakkuk Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi Nedir?

Tahakkuk esasında işlemler ve olaylar, nakit akımlarının ne zaman olduğuna bakılmaksızın, ortaya çıktıklarında kaydedilir. Gelirler hesabı, nakit olarak tahsil edilmediklerine bakılmaksızın, mali yıl boyunca tahakkuk eden ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre gelir olarak kaydedilmesi gereken gelir işlemlerini,
Öznur Sözübir 24 Temmuz 2017 Pazartesi 23:47
Muhasebe İşlemleri

Satın Alınan Termik Santrale Ait Iktisadi Kıymetlerin Amortisman Ayırma Süresi Ne Kadardır?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 262’nci maddesinde, maliyet bedelinin, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade ettiği, 269’uncu maddesinde ise iktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkullerin maliyet bedelleri ile değerleneceği; bu
Sevinç Gözüpek 24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:40
Muhasebe İşlemleri

Yanlış Düzenlenen Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi Ile Ilgili Olarak Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Yanlış kesilen fişin aslı alınıp iptal edildikten sonra doğru bedelli yeni fiş düzenlenir. Ayrıca ilgili vergi dairesine konu hakkında ile bilgi verilir. Yanlış kesilen fiş gerektiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.
Hülya Asım 24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:02
Muhasebe İşlemleri

Şartnamelerde, Herhangi Bir Standart Özelliği Kullanarak Tanımlayamadığımız Makine/ekipmanlar Için M...

Bu konu satın alma rehberinin “1.3.3. Yeterli Şartnamelerin Hazırlanması” başlığı altında şöyle ifade edilmiştir: “Şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent,
Boran Erdil 24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:31
Muhasebe İşlemleri