+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Matrah & Vergi Arttırımı

Sahte Belge Düzenleme Suçu Yargı Mercilerinde Kesinleşmemişse Mükellefin Matrah Artırımından Yararla...

213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler” hakkında, 6736
Eray Sezer 18 Ağustos 2017 Cuma 14:23
Matrah & Vergi Arttırımı

Faaliyette Bulundukları Halde, Yapmış Oldukları Ücret Ödemeleri Için Ilgili Takvim Yılı Içinde Muht...

Vergi artırımında bulunulan yıla ait vergilendirme dönemlerinin tamamında muhtasar beyanname vermemiş olan vergi sorumlularının da aşağıdaki esaslar çerçevesinde vergi artırımından yararlanmaları bulunmaktadır. Vergi artırımında bulunulmak istenilen yıl içinde en az bir dönemde muhtasar beyanname verilmiş olması halinde; Bu beyannamede yer alan ücret ödemelerinin gayrisafi
Müjde Er 18 Ağustos 2017 Cuma 00:38
Matrah & Vergi Arttırımı

Devir Ve Bölünme Durumlarında Kurumlar Matrah Artırımından Nasıl Yararlanacak?

5520 sayılı Kanun uyarınca yapılan devirlerde, devir olan kurumun tüm hak ve yükümlülükleri devir alan kuruma intikal ettiğinden, devir infisah olan ve ticaret sicilinden silinerek mükellefiyet kayıtları kapatılan kurumlar adına, devir alan kurumlar tarafından matrah ve vergi artırımında bulunulması
Hülya Asım 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:55
Matrah & Vergi Arttırımı

Matrah Artırımı Talebinde Bulunulan Yıllarla Ilgili Olarak Gelir Vergisi Mükelleflerinin Ölümü Veya ...

Matrah artırımı talebinde bulunulan yıllarla ilgili olarak gelir vergisi mükelleflerinin ölümü veya gaipliği halinde, bu mükelleflerin varisleri, muris adına artırımında bulunabilirler. Bu takdirde, tüm mirasçıların matrah artırımında bulunması gerekmektedir. Ancak şahsi ticari işletmenin faaliyetinin mirasçılar tarafından sürdürülmesi halinde ise bu
Kadir Kolcu 17 Ağustos 2017 Perşembe 15:09
Matrah & Vergi Arttırımı

Doğru Beyan Edilmeyen Matrah Ve Vergi Artırımları Ile Ilgili Olarak Eksik Tahakkuk Eden Vergiler Iç...

6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin on birinci fıkrası hükümlerine göre matrah veya vergi artırımı ile ilgili olarak doğru beyan veya vergi hataları nedeniyle eksik tahakkuk eden vergiler, ilk taksit ödeme süresinin sonunda tahakkuk etmiş sayılacak ve bu Kanunda açıklandığı şekilde tahsil
Kerim Özpek 17 Ağustos 2017 Perşembe 14:48
Matrah & Vergi Arttırımı

Matrah Artırımına Ilişkin Yıllarda Elektronik Ortamda Beyan Zorunluluğu Bulunmayan Mükellefler Başvu...

Matrah artırıma ilişkin yıllarda elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunluluğu bulunmayan ancak bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle bu olan mükellefler de matrah ve vergi artırımına ilişkin bildirimlerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.
Hatice Terzioğlu 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:58
Matrah & Vergi Arttırımı

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Tasfiyeye Girmeleri Halinde Kdv'de Matrah Ve Vergi Artırımı Hususun...

Kurumlar vergisi mükelleflerinin tasfiyeye girmeleri halinde kıst dönem hesaplaması yapılmayacaktır. Ancak, tasfiyeleri sonuçlanarak ticaret sicilinden silinen kurumlar vergisi mükelleflerinin tasfiye dönemi ile kurumların devir veya tam bölünme hallerinde ilgili yıl için kıst dönem hesaplaması yapılacaktır.
Selen Işık 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:25
Matrah & Vergi Arttırımı

Elde Edilen Gelirin 6736 Sayılı Kanunda Açıklanan Gelirler Dışında Bir Gelir Unsurundan Oluşması Hal...

6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan düzenlemede kazancı sadece basit usulde vergilendirilenler sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar için matrah artırımının asgari tutarları belirtilmiş ve geliri bunlar dışında kalan diğer gelir vergisi mükellefleri
Selim Güngören 12 Ağustos 2017 Cumartesi 14:02
Matrah & Vergi Arttırımı

2014'de Tür Değiştiren Limited Şirket Anonim Şirkete Dönüşmüş Olup Limited Şirket Için Matrah Artırı...

5520 sayılı Kanun uyarınca yapılan tür değişikliklerinde, münfesih hale gelen kurumun tüm hak ve yükümlülükleri yeni kuruma intikal ettiğinden, değişikliği nedeniyle infisah eden ve ticaret sicilinden silinerek mükellefiyet kayıtları kapatılan kurumlar adına dönüşülen kurumlar tarafından matrah artırımında bulunulması ve
Ece Eski 3 Ağustos 2017 Perşembe 08:57
Matrah & Vergi Arttırımı

Matrah Veya Vergi Artırımında Bulunulması, Bu Kanunun Yayımlandığı Tarihten Önce Başlanılmış Olan Ve...

Bu Kanuna göre matrah veya vergi artırımında bulunulması, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılmış olan (2011, 2012, 2013, 2014, yılları) vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin,
Orhan Kılıç 2 Ağustos 2017 Çarşamba 15:56
Matrah & Vergi Arttırımı

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Gvk Geçici 61. Madde Kapsamındaki Yatırım Indirimi Istisnası Tevkif...

Verdikleri yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinde, yatırım indirimi istisnasına tabi kazancı bulunduğu halde, Gelir Vergisi Kanununun geçici 61 inci maddesine vergi tevkifatına tabi bu kazançlarını muhtasar beyanname ile beyan etmemiş olan kurumlar vergisi mükellefleri, bu yıllara ilişkin olarak vergi incelemesine
Rojda Gökçen 31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:45
Matrah & Vergi Arttırımı

Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Matrah Artırımında Bulundukları Yıllara Ait Zararların Dur...

6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ğ) bendinde, “Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları ait zararların %50’si, 2016 ve izleyen yıl karlarından mahsup edilmez.” hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, mükellefler, matrah artırımında bulundukları yıllara
Kadir Kolcu 29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:26
Matrah & Vergi Arttırımı

Yatırım Fon Ve Ortaklıklarında Kurum Bünyesinde Yapılan Vergi Tevkifatına Ilişkin Olarak Beyanname ...

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile kurumlar vergisinden istisna edilen, bu nedenle vergisi mükelleflerince verilen yıllık beyannamede kurum kazancından indirilen; Menkul kıymetler yatırım fonları ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden
Aygül Özel 29 Temmuz 2017 Cumartesi 16:53
Matrah & Vergi Arttırımı

Takdir Komisyonlarına Sevk Edilmiş Bulunan Mükellefler Ile Haklarında Vergi Incelemesine Başlanılmı...

6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasında bu Kanuna göre matrah artırımında bulunulmasının Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmeyeceği hükmü yer almıştır. Ancak, bu mükellefler hakkında vergi incelemesi ile takdir işlemlerine göre
Deniz Tuzcu 29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:01
Matrah & Vergi Arttırımı

Gelir Ve Kurumlar Vergisinde Artırılan Matrahlar Üzerinden Alınacak Verginin Nispeti Nedir?

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince artırılan veya beyan edilen matrahlara % 20 vergi oranı uygulanmak suretiyle ödenecek vergi tutarı Öte yandan, matrah artırımında bulunmak istedikleri yıllara ait yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini kanuni süresinde vermiş ve bu beyannameler
Aleyna Birdir 29 Temmuz 2017 Cumartesi 05:15
Matrah & Vergi Arttırımı

Kurumlar Vergisi Ve Kdv Matrah/vergi Artırımı Yaptığımız Zaman Peşin Ödemede Tahakkuk Eden Verginin ...

Matrah ve vergi artırımı uygulamasında tahakkuk eden vergiye Yİ ÜFE uygulanması söz konusu değildir.
Berkay Taşçı 25 Temmuz 2017 Salı 16:28
Matrah & Vergi Arttırımı

İşletmenin Sipariş Verdiği Fakat Karşı Tarafın Çeşitli Nedenlerle Siparişi Yerine Getiremediği Halle...

31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile
Burak Sedef 25 Temmuz 2017 Salı 16:27
Matrah & Vergi Arttırımı

Basit Usulde Vergiye Tabi Gelir Vergisi Mükellefleri De Matrah Artırımı Uygulamasından Yararlanabil...

Tıpkı gerçek usulde vergilendirilen mükellefler gibi basit usulde vergilendirilenler de matrah artırımından yararlanabilirler. Farklı olarak basit usulde vergilendirilen mükelleflerin, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 takvim yıllarına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesini hiç vermemiş veya matrah beyan etmemiş olmaları
Cezmi Uzun 25 Temmuz 2017 Salı 14:35
Matrah & Vergi Arttırımı

Matrah Ve Vergi Artırımında Bulunan Mükelleflerin Mahsup Ya Da Nakden Iadesi Konusundaki Başvuruları...

Kanuna göre matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflerin, yıllık gelir veya kurumlar vergisine mahsuben daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları mahsup ya da nakden iadesi konusundaki başvuruları, ilgili Kanun hükümleri ve Genel Tebliği esasları çerçevesinde sonuçlandırılacağından, matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında
Ömer Efegil 25 Temmuz 2017 Salı 10:28
Matrah & Vergi Arttırımı

Gelir Ve Kurumlar Vergisi Stopajları Için De Vergi Artırımından Yararlanmak Mümkün Müdür ?

6736 sayılı Kanunun “Matrah ve Vergi Artırımı” başlıklı 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında yapılan düzenleme ile; Gelir Vergisi Kanunu Kurumlar Vergi Kanunu çerçevesinde sorumlu sıfatıyla kesilmesi gereken vergilerden, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3), (5), (11)
Hümeyra Sevinç 24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:16
Matrah & Vergi Arttırımı

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinden Kimler Yararlanacak?

İşletme kayıtlarının düzeltilmesinden, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil), yararlanabilirler.
Ramazan Baran 20 Temmuz 2017 Perşembe 17:32
Matrah & Vergi Arttırımı

: Matrah Artırımı Yapılan Dönemlere Ilişkin Olarak Kanuni Süresinde Verilmeyen Beyannamelere Ceza U...

6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan hükme göre; mükelleflerin matrah veya vergi artırımı yaptıkları dönemlere ilişkin kanuni süresinde vermedikleri anlaşılan beyannameler nedeniyle Vergi Usul Kanunun usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır.
Kerim Bir 19 Temmuz 2017 Çarşamba 01:00
Matrah & Vergi Arttırımı

Yıllara Yaygın Inşaat Ve Onarma Faaliyeti Ile Uğraşan Mükellefler De Gelir Ve Kurumlar Vergisi Matra...

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri de, gelir ve kurumlar vergisi stopajı yönünden 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılları için matrah artırımı uygulamasından yararlanabileceklerdir. Birden fazla yıllara yaygın inşaat işi yapan mükellefler her
Birgül Sezen 15 Haziran 2017 Perşembe 14:25
Matrah & Vergi Arttırımı

Matrah Ve Vergi Artırımına Ilişkin Başvuruları Kağıt Ortamında Yapması Gerekenler Kimlerdir?

Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde sayılan İl özel İdareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan
Yeşim Elmalı 15 Haziran 2017 Perşembe 10:03
Matrah & Vergi Arttırımı

Gelir Vergisi Yönünden Matrah Artıran Serbest Meslek Erbabı Hakkında Diğer Gelir Unsurları Nedeniy...

6736 sayılı Kanun kapsamında matrah ve vergi artırımında bulunulması durumunda, matrah ve vergi artırımında bulunulan yıllar için gelir veya kurumlar yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. Ayrıca, birden fazla gelir unsurundan kazanç ve irat elde eden gelir vergisi mükelleflerince, vergi incelemesi ve tarhiyata
Rojda Gökçen 15 Haziran 2017 Perşembe 08:10
Matrah & Vergi Arttırımı

Dağıtılan Kar Paylarından Yapılan Vergi Tevkifatı 6736 Sayılı Kanun'un Matrah Ve Vergi Artırımı Hükü...

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 maddesinin ikinci ve 30 uncu maddesinin üçüncü ve altıncı fıkralarında kar dağıtımına bağlı vergi tevkifatı ile dar mükelleflerce ana merkeze
Nazlı Demir 15 Haziran 2017 Perşembe 01:15
Matrah & Vergi Arttırımı

Matrah/vergi Artırım Başvuruları Hangi Sürede, Nereye Ve Ne Şekilde Yapılacaktır?

Matrah ve vergi artırımına ilişkin başvurular gelir, kurumlar veya katma değer vergisi yönünden bağlı olunan ya da muhtasar beyannamelerini oldukları vergi dairelerine yazılı olarak veya 340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik
Melek Yüzügüldü 14 Haziran 2017 Çarşamba 16:51
Matrah & Vergi Arttırımı

Peki Neden Matrah Artırımı?

Vergilerinizi zamanında ödüyorsunuz, kayıtlarınız düzgün. Neden matrah artırımı yapmalısınız? Satın aldığınız yıl ve satın aldığınız vergi türü için vergi incelemesi incelemesi gelse ne olacak diye düşünmeyin. Olası bir incelemede mutlaka vergi cezası çıkacaktır. Eğer kayıt düzeniniz çok iyi ise ceza
Burak Sedef 14 Haziran 2017 Çarşamba 13:34
Matrah & Vergi Arttırımı

31/12/2015 Tarihi Itibarıyla Düzenledikleri Bilançolarında Görülmekle Birlikte Işletmelerinde Bulunm...

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara
Cemalettin Aydıngöz 13 Haziran 2017 Salı 01:12
Matrah & Vergi Arttırımı

Tasfiye Halinde Bulunan Kurumlar Bu Döneme Ilişkin Yıllarda Matrah Artırımında Bulunmaları Tasfiye ...

Tasfiye halinde bulunan kurumların tasfiye dönemlerine ilişkin yıllarda matrah artırımında bulunmaları, tasfiye bitiş beyannamesinin verilmesi üzerine 5520 sayılı Kanunun nci maddesinin sekizinci fıkrası hükmüne göre yapılacak olan incelemelere engel teşkil etmemektedir. Ancak, matrah artırımı sonucu ödenen vergiler, tasfiye karı
Zeynep Özsemiz 12 Haziran 2017 Pazartesi 12:44
Matrah & Vergi Arttırımı

Matrah / Vergi Artırımı Uygulamasının Mükelleflere Sağlayacağı Imkânlar Nelerdir?

Matrah / Vergi artırımından yararlanan mükellefler nezdinde, matrah / vergi artırımı talebinde bulundukları vergilendirme dönemleri ve vergi türleri itibarıyla sonraki dönemlerde vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamayacaktır. Bir başka deyişle, mükellefler matrah / vergi artırımı talebinde bulundukları vergilendirme dönemleri ve
Salih Aksu 8 Haziran 2017 Perşembe 10:56
Matrah & Vergi Arttırımı

Geliri Ticari Kazanç, Zirai Kazanç, Serbest Meslek Kazancı Dışında Kalan Ücret, Menkul Sermaye Ira...

Geliri ticari ve zirai kazanç ile serbest meslek kazancı dışında kalan ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve (bu kazanç veya iratların birkaçının elde edilmiş olması hali dahil) oluşan gelir vergisi mükellefleri için, işletme hesabı esasına göre defter
Ayça Güneş 6 Haziran 2017 Salı 03:56
Matrah & Vergi Arttırımı

Matrah / Vergi Artırımı Uygulamasından Yararlanabilecek Olan Mükellefler Kimlerdir?

Yıllık gelir ( basit usulde vergilendirilenler dahil ) ve kurumlar vergisi beyannamesi vermek mecburiyetinde olan gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımından yararlanabileceklerdir. Aynı şekilde katma değer vergisi mükellefleri ile bazı ödemelere ilişkin olarak gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı yapmakla
Necmi Güvercin 5 Haziran 2017 Pazartesi 21:52
Matrah & Vergi Arttırımı

Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Matrah Artırımında Bulundukları Yıllara Ait Zararların Ka...

6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde, “Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara zararların %50’si, 2016 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez.” hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre mükellefler, matrah artırımında bulundukları yıllara
Kerim Bir 5 Haziran 2017 Pazartesi 15:10
Matrah & Vergi Arttırımı

Kdv Artırım Tutarı Hesaplanırken Ilave Edilecek Kdv, Hesaplanan Kdv'ye Dahil Edilecek Mi?

KDV artırımına esas hesaplanan KDV’ye ilave edilecek KDV dahil edilmeyecektir. Ancak, ilgili dönemlerde hesaplanan KDV olarak beyan edilmesi gereken ilave edilecek KDV satırında beyan edilmiş olması halinde bu tutarların da hesaplanan KDV’ye dahil edilmesi gerekir.
Fatma Gülci 5 Haziran 2017 Pazartesi 13:14
Matrah & Vergi Arttırımı

Matrah Vergi Artırımında Bulunan Mükelleflerin, Gelir/kurumlar Vergisi Iadeleri Ile Kdv Iadeleri Ned...

6736 sayılı Kanunda yer alan düzenlemelere göre matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflerin, yıllık gelir veya kurumlar vergisine mahsuben önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergilerin, mahsup ya da nakden iadesi konusundaki başvuruları, ilgili Kanun hükümleri ve Genel Tebliği esasları
Zeynep Özsemiz 3 Haziran 2017 Cumartesi 20:39
Matrah & Vergi Arttırımı

Matrah Ve Vergi Artırımı Yapılacak Yıllarda Gelir Elde Etmiş Ancak Beyanda Bulunmamış Yerli/yabancı...

Matrah ve vergi artırımı yapılacak yıllarda faaliyette bulunmuş ve gelir elde etmiş olmakla birlikte bu faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin dışında bırakan gelir vergisi mükellefleri T.C. kimlik numaralarını, yabancı gerçek kişiler ise varsa yabancı kimlik numaralarını kullanarak artırımda bulunabileceklerdir. Yabancı kimlik numarası olmayan
Kadir Kolcu 2 Haziran 2017 Cuma 21:15
Matrah & Vergi Arttırımı

Matrah Artırımından, Sahte Fatura Düzenleyenler Veya Kullananlar Yararlanabilecek Mi?

213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler, bu Kanun
Can Atacı 2 Haziran 2017 Cuma 16:02
Matrah & Vergi Arttırımı

Matrah Ve Vergi Artırımında Bulunan Mükelleflerin Vermiş Oldukları Bildirimler Herhangi Bir Vergi T...

6736 sayılı Kanuna göre matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflerin ilgili vergi dairelerine vermiş oldukları bildirim veya beyannamelerde yer alan herhangi bir vergi türü incelemesi için done olarak kullanılmayacaktır.
Simge Anahtarcı 1 Haziran 2017 Perşembe 15:44
Matrah & Vergi Arttırımı

Kıst Dönem Faaliyette Bulunan Mükelleflerin Bu Dönemlere Ilişkin Olarak Artıracakları Matrahların Te...

6736 sayılı Kanun kapsamında matrah artırımında veya beyanında bulunacak mükelleflerin, matrah artırımında veya beyanında bulundukları yıllarda (işe başlama ve bırakma gibi nedenlerle) kıst dönemde faaliyette bulunmuş olmaları halinde, ilgili yıllar için belirlenen ve yukarıda açıklanan asgari matrahlar faaliyette bulunulan
Can Kuzey Birdal 1 Haziran 2017 Perşembe 11:52
Matrah & Vergi Arttırımı

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Neleri Kapsamaktadır?

Kanunun yayımlandığı tarihte, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları veya kayıtlarında yer aldığı işletmede olmayan emtiaları için yapılandırmadan yararlanabilirler.
Aslı Aşkın 31 Mayıs 2017 Çarşamba 23:00
Matrah & Vergi Arttırımı

Kurumlar Vergisi Matrah Artırımından Yararlanılması Durumunda Ilgili Yıl Için Transfer Fiyatlandırma...

Kar dağıtımı stopajlarının 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında artırımı söz konusu değildir. Matrah artırımında bulunması mükellefin kar stopajı yönünden incelenmesine engel teşkil etmeyecektir.
Muharrem Saatçi 31 Mayıs 2017 Çarşamba 19:07
Matrah & Vergi Arttırımı

Hangi Vergi Türleri Ve Hangi Dönemler Için 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah/vergi Artırımı Yapıla...

6736 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinde yapılan yasal düzenlemelere göre matrah/vergi artırımı yapılabilecek vergi türleri ile vergilendirme dönemleri şu olacaktır. VERGİ TÜRÜ
Çağla Akçay 31 Mayıs 2017 Çarşamba 15:34
Matrah & Vergi Arttırımı

Kollektif Şirketlerde Ortaklar Ile Komandit Şirketlerde Komandite Ortakların Matrah Artırımında Esa...

Ticaret şirketleri Vergi Usul Kanunu uyarınca 1. sınıf tüccar olarak değerlendirildiklerinden, kollektif şirketlerde ortaklar ile komandit şirketlerde komandite ortaklar, esasına göre defter tutan mükellefler hakkında yapılan açıklamalar çerçevesinde matrah artırımında bulunabileceklerdir. Adi komandit şirketlerin, menkul sermaye iradı elde eden
İbrahim Yılmaz 30 Mayıs 2017 Salı 14:14
Matrah & Vergi Arttırımı

Matrah/vergi Artırımı Hükümlerinden Faydalandırılmayacak Mükellefler Kimlerdir?

6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan hükme göre; 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) sayılan; · Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, · Defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar, · Veya hiç yaprak koymayanlar, · Veya
Şafak Serez 30 Mayıs 2017 Salı 14:10
Matrah & Vergi Arttırımı

6736 Sayılı Kanunun Kapsamındaki 2011, 12, 13, 14, 2015 Yıllarının Tamamında Kurumlar Vergisi Yönün...

6736 Sayılı kanunda yer alan düzenlemeler gereği ilgili takvim yılı içinde işlemlerin tamamının istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşması veya nedenlerle hesaplanan katma değer vergisi bulunmaması ile tecil terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşması halinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah
Kıvanç Kılıç 30 Mayıs 2017 Salı 09:05
Matrah & Vergi Arttırımı

Faaliyette Bulunduğu Veya Gelir Elde Ettiği Halde Mükellefiyet Tesis Ettirmemiş Gelir Ve Kurumlar V...

Önceki sorularda mükellefiyet tesis ettirip de yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi vermeyenler ile bu yıllara ilişkin olarak verilen yıllık herhangi bir sebeple matrah beyan etmeyen veya zarar beyan eden mükellefler hakkında yaptığımız açıklamalar faaliyette bulundukları veya gelir elde ettikleri halde mükellefiyet
Gülüm Erarslan 30 Mayıs 2017 Salı 08:45
Matrah & Vergi Arttırımı

Matrah Artırımında Bulunulan Yıllar Için Ileride Herhangi Bir Inceleme Olabilecek Mi?

Matrah veya vergi artırımda bulunulması halinde ilgili yıllar veya dönemler için her hangi bir vergi incelemesi yapılmaz. İdarenin, artırımda yıllar veya dönemler için vergi incelemesi yapma hakkı saklıdır. Ancak; matrah veya vergi artırımında bulunulması, 213 sayılı Kanunun defter ve
Asena Kalkan 29 Mayıs 2017 Pazartesi 15:09
Matrah & Vergi Arttırımı

Tasfiyesi Devam Eden Kooperatif Bütün Yıllara Matrah Artırır Mı Yoksa Tasfiye Öncesi Sonrası Ayrı Ay...

Tasfiyesi devam eden kooperatiflerce 2011 ila 2015 yılları için matrah/vergi artırımında bulunulması mümkündür.
Hazal Erdi 29 Mayıs 2017 Pazartesi 12:36
Matrah & Vergi Arttırımı

Matrah Artırımı Sonucu Ödenecek Vergi Gider Yazılabilir Veya Indirim Konusu Yapılabilir Mi?

Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmez. KDV İndirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz.
Emirhan Gürbüz 29 Mayıs 2017 Pazartesi 06:21
Matrah & Vergi Arttırımı