+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Kurumlar Vergisi

Mükelleflerin Ticari Işletmelerinde Kullanmak Üzere Inşa Ettiği Gayrimenkullerin Vergi Ve Muhasebe I...

Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler sayılmış ve maddenin 7 nci bendinde Usul Kanununa göre ayrılan amortismanların ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı belirtilmiştir. Bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerin ticari
Zeynep Birsen 18 Ağustos 2017 Cuma 10:57
Kurumlar Vergisi

Derneğin Faiz Veya Repo Gelirleri Var Ise Durum Ne Olacaktır?

Derneklerin faiz, repo veya benzeri menkul sermaye iradı geliri elde etmesi halinde kurumlar vergisi mükellefiyetleri söz konusu olup/olmayacağı aşağıdaki göre belirlenecektir. a) 193 sayılı GVK’nun geçici 67. madde hükmüne göre bu gibi gelirlerden tevkifat yapılması durumunda kurumlar vergisi mükellefiyeti
Mutlu Atukeren 17 Ağustos 2017 Perşembe 18:20
Kurumlar Vergisi

Konsorsiyum Halinde Kurulan Ortaklıkları Oluşturan Kurumlardan Tevkifat Yapılacak Mıdır?

Birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak hakediş ödemelerinden %3 oranında tevkifat yapılmaktadır. Konsorsiyum olarak hareket eden firmalarca yapımı taahhüt edilen yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde
Demet Elizan 17 Ağustos 2017 Perşembe 16:59
Kurumlar Vergisi

Kooperatiflere Yapılan Kira Ödemelerinden Kurumlar Vergisi Kesintisi Yapılması Gerekiyor Mu?

Kooperatiflerin aktifinde kayıtlı işyerlerini kiraya vermesi durumunda, kooperatife yapılacak kira ödemeleri üzerinden kiralayanlar tarafından Kurumlar Vergisi Kanununun 15/1 b uyarınca %20 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılması gerekir.
Ömür Ekinci 17 Ağustos 2017 Perşembe 14:16
Kurumlar Vergisi

-Geksis Hangi Dönem Iade Taleplerinde Kullanılmalıdır?

2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerinde GEKSİS kullanılmalıdır. 2015 vergilendirme dönemi öncesi gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemlere yönelik iade taleplerinde, düzenleme uygulama geçerli olacaktır.
Aysen Mert 16 Ağustos 2017 Çarşamba 00:13
Kurumlar Vergisi

İstisna Süresi Içinde Yeni Okul Veya Merkez Yapılması Ya Da Istisnadan Yararlanan Işletmenin Satılma...

Eğitim öğretim işletmeleri ile rehabilitasyon merkezleri kazanç istisnasından yararlanan mükelleflerin, işletilen okul ve merkezlere ilave olarak yeni okul veya açmaları durumunda, yeni açılan okul veya merkezden elde edilen kazanç, istisna uygulaması açısından ayrı bir birim olarak değerlendirilecektir. Eğitim ve
Birgül Sezen 15 Ağustos 2017 Salı 15:28
Kurumlar Vergisi

Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Üniversitelere Yapılan Nakdi Ve Ayni Bağışların Indirim Konusu Yapıla...

Üniversite tüzel kişiliği adına (vakıf üniversiteleri da dahil) yapılacak her türlü nakdi ve ayni bağışların tamamı, beyannamede ayrıca gösterilmek gelir vergisi matrahının ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
Aysen Mert 12 Ağustos 2017 Cumartesi 17:37
Kurumlar Vergisi

Ar-Ge Projesinin Tamamlanamaması Veya Başarısızlıkla Sonuçlanması Halinde Ne Olacaktır?

Projelerin tamamlanmasına zorunlu nedenlerle imkân kalmaması veya projenin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle iktisadi kıymet oluşmaması hallerinde Ar Ge ve yenilik kapsamında yapılan ve önceki yıllarda aktifleştirilmiş olan tutarlar doğrudan gider yazılır.
Hüseyin Mert 12 Ağustos 2017 Cumartesi 01:04
Kurumlar Vergisi

İlgili Dönemde Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Gösterilmeyen Geçmiş Yıl Zararları Izleyen Dönemlerde...

Kurumlar vergisi matrahının tespitinde geçmiş yıl zararlarının indirim konusu yapılabilmesi için kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarların ayrı gösterilmesi gerekmektedir. (A) şirketi tarafından 2008 hesap dönemine ilişkin olarak verilen beyannamede kar beyan edilmemiş olmak kaydıyla, 2008 hesap dönemi
Hilal Çalışkan 3 Ağustos 2017 Perşembe 14:34
Kurumlar Vergisi

Bir Şirkete Ait Taşınmazın Kamulaştırılması Neticesinde Elde Edilen Kazancın, Kurumlar Vergisi Kanun...

Şirkete ait taşınmazın kamulaştırılması neticesinde elde edilecek kazancın %75'lik kısmının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci (e) bendinde belirtilen şartların sağlanması koşuluyla kurumlar vergisi istisnasından faydalanması mümkün bulunmaktadır.
Sevinç Gözüpek 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:31
Kurumlar Vergisi

Kurumlar Vergisi Mükellefleri E-Tebligat Sistemine Başvurmak Zorunda Mıdır?

Kurumlar vergisi mükellefleri Elektronik Tebligat sistemine 01.04.2016 tarihine kadar bildirimde bulunarak elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekir. Ancak kurumlar mükellefleri dışında kalan tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise gönüllü olarak sisteme başvuru yaparak kullanabilirler. E Tebligat uygulamasına,
Hazal Erdi 31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:54
Kurumlar Vergisi

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu?nun Getirdiği Önemli Düzenlemeler Nedir?

%30 olan Kurumlar Vergisi oranı, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %20?ye indirilmiştir. Türkiye?nin yatırım cazibesi bakımından ülke karşısındaki rekabet gücünü büyük ölçüde artırması beklenen yeni düzenlemeyle temel olarak vergi yükünün azaltılması ve kayıt dışına yönelmelerin engellenmesi
Sevcan Karaduman 31 Temmuz 2017 Pazartesi 15:04
Kurumlar Vergisi

Kurumlar Vergisi Nedir Ve Nasıl Hesaplanır?

Kurumlar vergisi kurum kazançları üzerinden alınan vergidir. Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı hesaplanır.
Salih Atacı 28 Temmuz 2017 Cuma 17:51
Kurumlar Vergisi

Yurt Dışında Yapılan Inşaat Işleri Nedeniyle, Işin Tamamlanmasından Sonra Ödenen Faiz Ve Kur Farklar...

Yurt dışında yapılan inşaat işlerinde kullanılmak üzere alınmış krediler için, inşaat işlerinin sona erdirilmesinden sonra ödenmesi gereken faiz ve farkları, yabancı ülkede bunları ödeyecek bir işletmenin kalmaması ve bu işe ilişkin olarak elde edilen hasılatın yurt dışındaki inşaata harcanan
Aysen Mert 26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:01
Kurumlar Vergisi

Kooperatifler Taşınmaz Satış Kazancı Istisnasından Faydalanabilir Mi?

Kooperatiflerin sahip oldukları arsaları satmaları halinde muafiyetleri sona ermekte ve kurumlar vergisi mükellefi olmaktadırlar. Aktiflerinde iki yıldan fazla süre arsaları satmaları halinde katma değer vergisi hesaplanmamakta ve satıştan doğan kazancın %75'i 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin
Cezmi Uzun 24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:49
Kurumlar Vergisi

Kira Sertifikası Ihracı Amacıyla Her Türlü Varlık Ve Hakların Satışından Doğan Kazançlarda Istisna U...

Varlık veya hakkın varlık kiralama şirketine, kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla satıldığı hususunun sözleşmede alması, Satış kazancının özel fon hesabında tutulması, Fon hesabında tutulan kazancın işletmeden çekilmemesi.
Erkan Müftüoğlu 21 Temmuz 2017 Cuma 20:26
Kurumlar Vergisi

Sat-Kirala-Geri Al Işlemlerinden Doğan Kazançlarda Istisnadan Yararlanma Şartları Nelerdir?

Taşınır veya taşınmazın kiralayanlara, geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla satıldığı hususunun sözleşmede yer alması, elde edilecek istisna kazancın, kiracı tarafından pasifte özel bir fon hesabında tutulması, Fon hesabında tutulan kazancın işletmeden çekilmemesi.
Şafak Serez 20 Temmuz 2017 Perşembe 19:07
Kurumlar Vergisi

Amacını Gerçekleştiremeyen Kooperatifin Elindeki Arsasını Satması Ve Satış Neticesinde Oluşan Kazanc...

Kooperatifin sahip olduğu arsasını satması ortak dışı işlem sayılacağından kurumlar vergisi muafiyeti sona erecektir. Bu satış neticesinde elde edilen dağıtılması da gelir vergisi stopajına tabi olacaktır. Ancak, stopaj yapılacak tutar, ortakların kooperatife ödedikleri aidatlar ile arsanın satılması neticesinde oluşacak
Selim Güngören 18 Temmuz 2017 Salı 16:10
Kurumlar Vergisi

Geksis Kapsamına Hangi Mükellefler Girmemektedir?

Beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin iade taleplerinde bu sistemi kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kazançları yalnızca GMSİ MSİ Diğer ve İratlar Ücret olan mükellefler (0012 kodundan beyanname verenler)
Esma Çiftçi 17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:28
Kurumlar Vergisi

Geksis Kapsamına Hangi Mükellefler Girmektedir?

99 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde belirtildiği üzere; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik taleplerini Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemini (GEKSİS) kullanmak suretiyle yapmaları gerekmektedir. İade talebinde bulunan kurumlar vergisi mükellefleri (0010 kodundan
Erbil Demirci 15 Haziran 2017 Perşembe 09:04
Kurumlar Vergisi

Şirketler Tarafından Işletilen Rehabilitasyon Merkezleri Istisnadan Faydalanır Mı?

Sadece Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu yararına çalışan derneklerce işletilen rehabilitasyon merkezlerinden elde edilen kazançlar faaliyete dönemden itibaren beş yıl kurumlar vergisinden istisnadır. Şirketler tarafından işletilen rehabilitasyon merkezleri için bu istisna öngörülmemiştir.
Selin Arslan 12 Haziran 2017 Pazartesi 19:40
Kurumlar Vergisi

Kurumların, En Az Iki Tam Yıl Süreyle Aktiflerinde Yer Alan Taşınmazlar Ve Iştirak Hisselerinin Satı...

Uygulamada bu konuda henüz görüş beraberliği oluşmamış bulunmaktadır. ancak kurumlar vergisi yasası'nın 5. maddesinin 3. fıkrasında hükme bağlandığı üzere hisseleriyle ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan
Erol Ekin 10 Haziran 2017 Cumartesi 19:02
Kurumlar Vergisi

Vakıf Iktisadi Işletmesinin Anonim Şirkete Dönüşmesinde Kv. Ve Dv. Uygulaması Nasıl Olacaktır?

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19’uncu maddesinin (1) ve (2) nolu fıkralarında: “(1) Bu Kanunun uygulanmasında aşağıdaki dahilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir: a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunması. b)
Selin Arslan 6 Haziran 2017 Salı 16:23
Kurumlar Vergisi

Yurt Dışında Yapılan Inşaat, Onarım, Montaj Işleri Ile Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazançlarda Isti...

Kurumlar Vergisi Kanununun 5/h maddesi ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye'de genel hesaplarına aktarılan kazançlar, herhangi bir koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Bu istisnanın uygulanması açısından, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj
Kıvanç Kılıç 5 Haziran 2017 Pazartesi 08:23
Kurumlar Vergisi

Kurumlar Vergisinin Konusu Nelerdir?

Kurumlar Vegisi Kanununun birinci maddesine göre kurumlar vergisinin konusu yani üzerine vergi konulan ve verginin kaynağını oluşturan ekonomik unsurlar şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler) Kooperatifler İktisadi kamu kuruluşları Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler (sendikalar dernek; cemaatler vakıf sayılır) İş
Uğurcan Altay 3 Haziran 2017 Cumartesi 20:28
Kurumlar Vergisi

Kurumların Adi Ortaklıklardan Elde Ettikleri Kazançlar Ne Şekilde Değerlendirilir?

Adi ortaklıklar Borçlar Kanununun 620 645 inci maddelerinde düzenlenmiştir. Anılan Kanunun 620 nci maddesinde adi ortaklık sözleşmesi, ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşme olarak tanımlanmıştır. Adi ortaklıkların
Dilara Çevik 3 Haziran 2017 Cumartesi 15:13
Kurumlar Vergisi

Geksis Kullanımı Nasıldır?

GEKSİS ile mükelleflerin elektronik ortamda gönderdikleri bilgi ve belgeler esas alınarak GelirKurumlar Vergisi iadelerine yönelik kontrol ve analizler elektronik yapılarak özet bir rapor halinde iadeyi yapan birime ve mükellefe sunulmaktadır.
Nazlı Demir 3 Haziran 2017 Cumartesi 00:14
Kurumlar Vergisi

Sadece Üye Aidatı Ve Bağış Geliri Elde Eden Dernekler Açısından Durum Nedir?

Sadece ve sadece üyesinden dernek amacının gerçekleştirilmesine uygun ve borçlarının ödenmesi için zorunlu ödentilerin aidat veya bağış olarak tahsil durumunda kurumlar vergisi mükellefiyeti söz konusu değildir.
Can Atacı 2 Haziran 2017 Cuma 21:11
Kurumlar Vergisi

Yapı Kooperatiflerinde Ortak Dışı Işlemler Neler Olabilir?

Yapı kooperatiflerinin, arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmeleri ortak işlem olarak kabul edilmeyecektir. Yapı kooperatifi tarafından inşa edilen işyeri ve konutlarda yaşayan insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
Berkay Taşçı 2 Haziran 2017 Cuma 15:13
Kurumlar Vergisi

Sat-Kirala-Geri Al Işlemine Veya Kira Sertifikası Ihracına Konu Edilen Taşınmazların Üçüncü Kişilere...

21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda alınması şartıyla, kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına devredilen taşınmazların kiracı tarafından üçüncü kişilere
Merve Temel 2 Haziran 2017 Cuma 14:30
Kurumlar Vergisi

Site Işletme Kooperatifleri De Kurumlar Vergisi Muafiyetinden Faydalanabilir Mi?

Site işletme kooperatifleri de 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen muafiyet şartlarını halinde kurumlar vergisi muafiyetinden faydalanması mümkün bulunmaktadır.
Semra Öz 1 Haziran 2017 Perşembe 15:52
Kurumlar Vergisi

Sadece Kira Elde Eden Dernekler Açısından Durum Nedir?

Sadece ve sadece kira geliri elde eden dernekler açısından kira gelirinden dolayı kurumlar vergisi mükellefiyeti söz konusu değildir. Dernek veya elde edilen GVK md.94/5 hükmü ve GVK md.67 hükmü gereğince kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratlar nedeniyle iktisadi işletme oluşmuş
Deniz Tuzcu 31 Mayıs 2017 Çarşamba 17:52
Kurumlar Vergisi

Kurumlar Vergisi Oranı Kaç?

Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınacaktır.
Selen Işık 29 Mayıs 2017 Pazartesi 10:04
Kurumlar Vergisi

Akaryakıt Istasyonlarına, Intifa Hakkı Tesis Edilmesi Neticesinde Yenileme Geliştirme Ve Destekleme ...

Ticari kazancın tespitinde tahakkuk ve dönemsellik ilkeleri geçerli olduğundan alınan bedellerin intifa hakkı ve anlaşma süresi ile ilişkilendirilmeksizin tahakkuk dönem kazancına dâhil edilir. Ancak bunun intifa hakkı tesisi ettirilmesi suretiyle kullandırılması durumunda kiralama olarak değerlendirilmesi ve tahakkuk ve dönemsellik
Sevilay Kızıl 26 Mayıs 2017 Cuma 13:13
Kurumlar Vergisi

Kooperatifin Kurumlar Vergisi Muafiyetinden Faydalanabilmesi Için Üst Birliğe Üye Olma Şartı Var Mıd...

01/01/2006 tarihinden itibaren üst birliğe üye olma şartı kaldırılmıştır. Dolayısıyla, muafiyet şartlarından faydalanabilmek için üst birliğe üye olunmasına gerek
Orhan Kılıç 23 Mayıs 2017 Salı 15:57
Kurumlar Vergisi

Yıllara Sâri Inşaat Işleri Ile Birlikte Diğer Faaliyetlerle De Uğraşılması Durumunda Müşterek Genel ...

Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde, ticari
Cemalettin Aydıngöz 22 Mayıs 2017 Pazartesi 14:07
Kurumlar Vergisi

Kooperatifin Inşa Ettiği Konutların Ortaklara Dağıtılmasından Sonra Kooperatifin Elinde Kalan Işyeri...

Kooperatifin inşa ettiği konutların ortaklara dağıtılmasından sonra kooperatifin elinde kalan konut, işyeri arsaların ortaklara ya da ortak dışı kişilere ortak dışı işlem sayılacağından, bu tarih itibariyle kurumlar vergisi muafiyeti sona erecektir.
Hümeyra Sevinç 16 Mayıs 2017 Salı 23:47
Kurumlar Vergisi

Yapı Kooperatiflerinin Inşaat Ruhsatı Kooperatif Ve Ortakları Adına Olması Durumunda Da Muafiyet Son...

İnşaat ruhsatının yapı kooperatifi adına olması Kanun hükmü gereğidir. Bu nedenle inşaat ruhsatının kooperatif ve ortakları adına olması durumunda muafiyet şartı ihlal edilmiş olacaktır.
Selin Arslan 15 Mayıs 2017 Pazartesi 19:08
Kurumlar Vergisi

Tasfiye Halindeki Kooperatiflerin Ellerinde Kalan Işyeri, Konut Veya Arsaları Satmaları Halinde, Kur...

Tasfiye halindeki kooperatiflerin ellerinde kalan işyeri, konut veya arsaları satmaları halinde satış tarihi itibariyle kurumlar vergisi muafiyeti sona erecektir.
Gülüm Erarslan 15 Mayıs 2017 Pazartesi 11:29
Kurumlar Vergisi

Kolay Gelsin Üstat.merkez Adresimiz Kozyatağında Bir Ltd Şirketiz. Dilovasında Imalat Yapmak Üzere D...

Sayın Erkölencik, Dilovasında açacağınız imalathane için karar alacaksınız. İlgili kararı noterden tasdik ettirdikten sonra ticaret sicile tescil ettireceksiniz. Daha sonra bu durumu vergi dairesine bildireceksiniz.
Şafak Serez 30 Nisan 2017 Pazar 22:12
Kurumlar Vergisi

Üstadım Iyi Günler Sigorta Aracılık Hizmetleri Yapan Firmalar Ilk Kuruluşta Tobb'ne 2011 Yılı Için 7...

Sayın Cerman, TOBB yatırılan bu bedel gider olarak mı,Teminat olarak mı Yatırıldığını belirtmemişsiniz. Teminat dışında yapılan ödemeler giderdir.
Burcu Nişancı 30 Nisan 2017 Pazar 21:33
Kurumlar Vergisi

Merhaba, Şirket Aktifinde Işyeri Olarak Kayıtlı Maddi Duran Varlık Satışı Ile Ilgil Ikdv Ve Kurumlar...

Aktifte kayıtlı G.Menkulün satışından elde edilen kazancın istisnası konusunda; KVK 5. maddesindeki şartları ve KDV yönünden 17/4 r maddesindeki inceleyiniz.
Berkay Taşçı 30 Nisan 2017 Pazar 21:09
Kurumlar Vergisi

İyigünler Şirketimizin 502 Hesabında Bulunan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar 2010 Yılında Sermayey...

Sermayeye ilave edilen 502 sermaye düzeltmesi olumlu farklarının tasfiye sonunda dağıtılması kar dağıtımı olarak kabul göreceğinden kurumlar vergisi ve hesaplanacaktır.
Çağatay Gürcü 30 Nisan 2017 Pazar 09:41
Kurumlar Vergisi

Merhabalar. Defterini Tuttuğumuz Ve Iktisadi Işletmesi Olan Bir Vakfın Yardım Amaçlı Dağıtmış Olduğu...

Bilindiği üzere vakıfların iktisadi işletmesi kurumlar vergisi ve KDV mükellefi olmaları sebebiyle iktisadi işletmenin almış olduğu mal ve hizmetlere KDV'leri indirim konusu yapacaktır. Yapmış olduğu teslimler için de düzenleyeceği faturayla KDV tahsil edecektir. Bahsetmiş olduğunuz vakfın iktisadi işletmesinin vakfın
Müjde Er 30 Nisan 2017 Pazar 04:12
Kurumlar Vergisi

Firma Gayri Menkul Aldi Alirkende Ortaklardan Kasasinda Parasi Olmadigi Icin 1000000 Tl Borc Aldi Öz...

Şirketin ortaklarından aldığı para 331 hesapta takip edilir.Paranın geri ödenmesinde faiz kdv söz konusu olmaz.Ancak ;Kurumlar vergisi kanun maddesindeki örtülü sermaye mukayesesini unutmayınız.
Hatice Terzioğlu 30 Nisan 2017 Pazar 02:38
Kurumlar Vergisi

2003 Yılı Enf.değerleme Sonrası Oluşan Geçmiş Yıl Zararlarının 13.84 'lük Kısmı 2004 Yılında Gelir O...

31/12/2003 tarihli bilançonun düzeltilmesi sonucu oluşan geçmiş yıllar kar veya zararları, kaydedildiği Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Hesabının alt hesabında izlenmeye edilecek ve sonraki dönemlerde Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi ve 338 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde
Müjde Er 29 Nisan 2017 Cumartesi 23:28
Kurumlar Vergisi

İyi Çalışmalar Hocam; Iki Tane Sorum Var Birincisi Muhasebesini Tuttuğum Bir Firmam 125.000 Tl'ye Sa...

Sorunuz 10/04/2014 gün ve saat 11.29 da yanıtlanmıştır. Mail adresinize ve soru cevap bölümüne bakınız.
Taylan Bıçak 29 Nisan 2017 Cumartesi 22:55
Kurumlar Vergisi

Sayın Yetkili Iyi Günler Tasfiyeye Giren Bir Şirket Girdikten Sonra Borsada Hisse Senedi Alım Satımı...

TASFİYEDE TİCARİ İŞLEMLER YAPILMAZ.BANKADAKİ PARASINI VADELİ MEVDUTTA DEĞERLENDİREBİLİR.
Tevfik Ataberk 29 Nisan 2017 Cumartesi 21:11
Kurumlar Vergisi

Sn. Ilgili, % 100 Yabancı Sermayeli Bir Firmanın Belirli Dönemlerde Türkiye'ye Gelen Yabancı Genel M...

Türkiye'de kurulu olan tam ve dar gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin ticari kazancının tespitinde indirilecek giderler GVK 40. KVK belirtilmiştir. Şirketin Türkiye'de ödemiş olduğu kirayı (stopaj dahil) ticari kazancın tespitinde giderleştirebilir.
Şafak Akar 29 Nisan 2017 Cumartesi 20:21
Kurumlar Vergisi