+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Kooperatif, Vakıf & Dernek

Sandıklarca Tutulacak Defterler Nelerdir?

Sandıklar aşağıda yazılı defterleri tutmak zorundadır: a) Karar defteri: Yönetim kurullarının kararları gün ve sayı sırası ile bu deftere yazılır. altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. b) Üye kayıt defteri: Sandığa üye olarak girenlerin kimlikleri ve giriş tarihleri bu deftere işlenir. c) Evrak
Abdulkadir Sarıbaş 22 Ağustos 2017 Salı 16:52
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Derneğin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Yapılma Usulü Ve Süreci Ne Şekildedir?

Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca toplantıya çağrılabilir. Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh
Uğurcan Altay 22 Ağustos 2017 Salı 01:22
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Yabancı Bir Ülke Vatandaşının Derneğe Üye Olmasında Sakınca Var Mıdır?

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 93 üncü maddesi hükmü gereğince Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler, dernek veya kurulmuş derneklere üye olabilirler. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Bu kapsamda, yabancı bir ülke vatandaşının Türkiye'de bir derneğe
Aslı Aşkın 22 Ağustos 2017 Salı 00:05
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernek Üyeliğinden Ayrılma Durumunda Aidat Borçlarının Durumu Ne Olur?

Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte düzenleme yoksa üyeler, dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Yönetim kurulu aidat borçlarını Borçlar Kanununa göre
Müjde Er 21 Ağustos 2017 Pazartesi 19:55
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Organ Seçimlerinde Şekil Ve Temsil Sınırı Nasıldır?

1163 sayılı Kooperatifler Kanununda (m.48) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri hariç olmak üzere ortak sayısı 500’den fazla kooperatiflerin organ seçimleri gizli oy açık tasnif şekliyle yapılması gerekmektedir. Bu seçimlerde her ortak en fazla 1 ortağı temsil edebilecektir. Kredi
Fehmi Yılmaz 19 Ağustos 2017 Cumartesi 19:44
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Genel Kurul Duyurusu Nasıl Yapılır?

Derneğin genel kurulunu yapmak için, genel kurulun tüm üyelere duyurulması gerekir. Eğer üyelerden biri genel kurulla ilgili haber alamadığını o genel kurul iptal edilir. Bu nedenle en güvenilir yöntemlerden biri, genel kurulla ilgili gazete ilanı vermektir. Genel kurul duyurusunu
Mutlu Atukeren 19 Ağustos 2017 Cumartesi 16:31
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernek Başkanı Maaş Alır Mı?

Dernek başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ya da herhangi bir dernek üyesi maaş ve huzur hakkı gibi ödemeler alabilir. için tek şart, genel kurul kararıdır. Genel kurulda, hangi üyenin hangi sebeple, ne şekilde ve ne kadar ücret alacağı net
Zeynep Birsen 18 Ağustos 2017 Cuma 18:46
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernek Üye Kayıt Defteri Nasıl Kullanılır?

Üye olmak isteyen kişiler, üye başvuru formunu imzalar ve fotoğraflarını verirler. Yönetim kurulu bu başvuruları onaylar ve üyeler derneğe olur. Derneğe üye olan kişiler dernek kayıt defterine işlenir. Üyelerin bilgilerini, üye kayıt defterine eksiksiz olarak doldurmalısınız. Yönetim kurulunun üyelik
Birol Güveci 18 Ağustos 2017 Cuma 16:18
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Üretici Örgütü Belgesi Almak Isteyen Tüzel Kişiler Nereye Hangi Belgelerle Başvuracaktır?

Üretici örgütü belgesi almak isteyenler, Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmeliğin 1 nolu ekinde yer alan dilekçe ile faaliyet merkezlerinin bulunduğu il müdürlüğüne başvuracaklardır. Dilekçeye; Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen asgari sayıdaki ortak veya üyelerinin, sebze ve/veya
Ramazan Baran 18 Ağustos 2017 Cuma 14:16
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Vakıf Taşınmazları Hangi Usulle Kiraya Verilmektedir? Kiralama Ihale Ilanları Ne Şekilde Yapılmaktad...

Vakıf taşınmazlar, bütün vergi ve harçları kiracısına ait olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde kiraya verilmektedir. kanun gereği kiraya verilme usulü, kapalı teklif, açık teklif, pazarlık ve kıymet takdiri suretiyle yapılmaktadır. Vakıf taşınmazlara ait kira ilanları
Şafak Serez 17 Ağustos 2017 Perşembe 23:49
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Kooperatiflerde Sermaye Nasıl Hesaplanır?

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 1’inci maddesine göre; kooperatif, değişir ortaklı, değişir sermayeli ve sınırlı sorumlu ortaklık olarak tarif edilmiştir. bazı kooperatifler, genel kurul kararı ile üst ortak sayısını belirleyebilmekle birlikte esas itibariyle kooperatifler; ortak sayısına bağlı olarak değişen sermayeye
Eray Sezer 17 Ağustos 2017 Perşembe 23:07
Kooperatif, Vakıf & Dernek

İzin Için Başvuran Derneklerde Aranacak Şartlar Nelerdir?

İzin almak için başvuracak derneklerde aşağıdaki şartlar aranır: a) En az bir yıldan beri faaliyette bulunması, b) Amacı ve amacı gerçekleştirmek için giriştiği faaliyetler ve yaptığı hizmetler ile gelecekte yapılması düşünülen işlerin; üyelerinin dışında topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte
Necmi Güvercin 17 Ağustos 2017 Perşembe 09:29
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Üretici Örgütlerinin Hakları Nelerdir?

1 Üretici örgütleri, toptan veya perakende olarak ortak veya üyelerine ait malların alım ve satımını yapabilir. 2 örgütleri, faaliyet merkezinin bulunduğu yerdeki diğer üreticiler ile üretici örgütlerine ait malların da alım ve satımını yapabilir. Ancak, bu şekilde
Taylan Bıçak 16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:05
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernek Adına Gelir Toplamak Için Düzenlenen Yetki Belgesiyle Ilgili Usul Nedir?

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Dernekler Yönetmeliği Ek 19'da
Serdar Sözbilir 15 Ağustos 2017 Salı 13:49
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Derneğin Olağanüstü Genel Kurula Çağrılması Ne Şekilde Olabilir?

Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yönetim kuruluna yazılı başvurusu üzerine, kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu
Burak Sedef 14 Ağustos 2017 Pazartesi 16:13
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Taşıtını Kooperatife Özmal Olarak Devreden Veya Satan Kişilerin Ortaklık Durumu Ne Olacaktır?

Esas olarak; ortaklık şartını kaybettiği için ortaklıktan çıkarılmaları gerekmektedir. Bu konuda ana sözleşmenin ortaklık şartlarında değişiklik yapılması halinde bu kişilerin ortaklığının sürdürülmesi mümkün olabilecektir.
Ömür Ekinci 14 Ağustos 2017 Pazartesi 03:11
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernek Adına Bağış Kabulü Ile Yardım Toplama Arasındaki Fark Nedir?

Derneklerin merkezinin, şubesinin veya temsilciliğinin bulunduğu yerde, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca yetkilendirilerek adına yetki belgesi düzenlenmiş kişiler alındı belgesi karşılığında veya derneğin kendi web sitesi üzerinden bağış kabul edilebilmektedir. Ancak, organizasyonlarda bulunularak, ilan edilerek, duyuru yapılarak ya
Erol Ekin 12 Ağustos 2017 Cumartesi 16:44
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernek Nasıl Kurulur?

Dernek kurmak için bir tüzük hazırlamak gerekir. Örnek tüzükleri Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın internet sayfasında bulabilirsiniz.
Ece Eski 12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:37
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernek Adına Gelir Tahsilatına Yetkili Olanlar Yapmış Oldukları Tahsilatı Ne Kadar Zaman Içinde Dern...

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 2005 yılı için 1000. TL’yi geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı
Emirhan Gürbüz 11 Ağustos 2017 Cuma 22:47
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernekte Üyelik Işlemlerinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Kamu görevlileri ve 18 yaşından küçükler derneklere üye olamazlar.Üye olmak isteyen kişiler, üye başvuru formunu imzalar ve fotoğraflarını verirler. kurulu bu başvuruları onaylar ve üyeler derneğe kayıt olur. Derneğe üye olan kişiler dernek kayıt defterine işlenir. Üyelerin bilgilerini, üye
Sevinç Gözüpek 3 Ağustos 2017 Perşembe 13:35
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Sandıkların Denetimi Nasıl Yapılır?

Sandığın bağlı olduğu derneğin genel kurulu, yönetim kurulu veya denetim kurulu, sandığın denetimini her zaman yapabilir. Dernek ve sandık kurulları en az yılda bir kez olmak üzere sandık hesap ve faaliyetlerinin denetimini yapmakla görevli ve yetkilidir. Denetim sonuçları bir
Batuhan Aydın 2 Ağustos 2017 Çarşamba 16:49
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernek Yönetim Ve Denetim Kurulu Başkan Ve Üyelerine Ücret Ödene Bilir Mi?

Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir
Eda Tosun 2 Ağustos 2017 Çarşamba 00:19
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula Veya Olağanüstü Genel Kurula Gitmeden Dernek Başkanını Değiştirm...

Dernek organlarındaki değişikliklerin dernek tüzüğünde belirtilen hükme uygun olarak yapılması gerekmektedir. Dernek tüzüğünde yönetim kurulu başkanının doğrudan genel kurul seçileceği yönünde bir düzenleme bulunmaması kaydıyla dernek yönetim kurulunun görev dağılımı alınacak kararla yeniden belirlenebilir. Bu değişikliğin, değişikliği izleyen otuz
Eray Sezer 1 Ağustos 2017 Salı 17:56
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Kermesler Yardım Toplama Kanunu Kapsamına Girer Mi?

Yardım Toplama Kanunu'nun 5 inci maddesinde; "Bu kanuna göre; makbuzla, belirli yerler kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik
Nazlı Demir 30 Temmuz 2017 Pazar 17:47
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernek Adına Gelen Gecikme Faizleri Kim Tarafından Ödenir?

Gecikme faizleri, cezalar vb. ödemeler dernek kasasından yapılamaz. Bu cezalar yönetim kurulu tarafından ödenmelidir.
Simge Erkoğlu 28 Temmuz 2017 Cuma 16:02
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Sandık Genel Kurulu Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

Genel kurula katılma hakkı bulunan sandık üyelerinden oluşur. Üye sayısının çok olması veya üyelerin farklı yerleşim yerlerinde bulunması halinde kurulda nasıl temsil edilecekleri, 74 üncü maddeyle düzenlenen sandık yönergesinde düzenlenir. Genel kurulun toplantıya çağrılması, toplantı gündemi ve yeri, toplantı
Seranay Avcı 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:27
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Üç Ay Önce Kooperatife Ortak Olmayan Ortaklar Kooperatifin Genel Kurul Toplantısına Katılabilir Mi? ...

1163 sayılı Kooperatifler Kanununda (m.26) genel kurul toplantı tarihinden üç ay önce ortak olmayanların( yapı kooperatifleri hariç) genel kurula hüküm altına almaktadır. Ancak, genel kuruldan 3 ay öncesinde ortaklığı bulunan kişilerden ortaklığı devir alan kişiler genel kurula katılma hakkına sahiptir.
İlke Atasever 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:16
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernek Üyeliğinden Istifa Etmenin Usulü Nedir?

Hiç kimse, üyesi olduğu dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Dernek ayrılma isteğini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren her üye o andan itibaren üyelikten ayrılmış olur. Dernek yönetim kurulu istifa yazısını
Burak Sedef 26 Temmuz 2017 Çarşamba 18:33
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Derneklerin Gelirleri Hangi Belge Ile Toplanır?

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. ( Kaynak : 5253 sayılı Dernekler Kanun madde 11 )
Sevinç Gözüpek 25 Temmuz 2017 Salı 16:19
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernek Defterlerinde Nasıl Düzeltme Yapılır?

Dernek defterlerinizin üzerinde düzenleme yaparken tükenmez kalem silgisi (daksil, tipeks gibi) kullanmamalı, düzeltilen yerin üzerini çizmelisiniz. Düzeltme yapılacak yer bir çizgiyle silinmeli ve çizginin altında düzeltilen yer okunabilir kalmalıdır.
Rojda Gökçen 24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:43
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernek Başkanı Istifa Ederse Ne Yapılır?

Dernek başkanının istifa etmesi ile diğer yönetim kurulu üyelerinden birinin istifası arasında fark yoktur. Yedek üyelere davet gönderilir. Yedek asil üyeliği kabul etmesinin ardından yönetim kurulu toplanır ve yeniden görev dağılımı yapılır. Görev dağılımından ve yeni başkanın seçiminden sonra,
Serdar Gökay 24 Temmuz 2017 Pazartesi 03:48
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernekler, Genel Kurul Toplantısından Sonra Ne Yapmalıdırlar?

Dernekler, Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen ve yedek üyeleri içeren ve Dernekler Yönetmeliği Ek 3'te yer alan "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" formunu doldurarak merkezinin bulunduğu mülki
Elanur Şimşek 22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:57
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Derneklere Kamu Yararı Statüsü Nasıl Verilmektedir?

Kamu yararına çalışan dernekler, ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için, aranılan şartlar ve gerekli belgeler ile diğer esas ve usuller 31/03/2005 tarihli
Şeyma Kocatürk 21 Temmuz 2017 Cuma 10:07
Kooperatif, Vakıf & Dernek

İşletme Defteri Nasıl Kullanılır?

İşletme defterine dönem başında derneğin sahip olduğu para yazılır. Dönem boyunca gelir ve giderler işletme defterine yazılır. Dönem sonunda ve giderler arasındaki fark, derneğin banka hesabında ya da kasasında bulunmalıdır. Eğer derneğinizin yıllık geliri 600.000 lirayı geçiyorsa yevmiye kebir
Demet Elizan 19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:32
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Türkiye'de Bulunan Derneklerin Isimlerine Nereden Ulaşılabilir?

Derneklerin isimleri www.dernekler.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.
Selin Arslan 17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:49
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Derneklerin Lokal Açabilmeleri Için Bir Süre Tahdidi Var Mıdır?

Lokal açabilmesi için derneğin en az bir yıldan beri faaliyette bulunması şarttır. ( Kaynak : Dernekler Yönetmeliği Resmi Gazete 31.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25772 – madde 56 )
Burak Sedef 17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:55
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernekler Tarafından Kurs Düzenlenmesinin Usulü Nedir?

Dernekler, tüzüklerinde belirtilen amacın gerçekleştirilmesi ya da ticari gelir elde etmek amacıyla kurs açabilirler. Derneklerin kurs açarak eğitim öğretim bulunabilmesi için eğitim öğretim faaliyetlerinin tüzüklerinde belirtilen faaliyet konuları arasında yer alması, bu faaliyetin askerliğe, millî savunma ve genel kolluk
Emirhan Gürbüz 17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:15
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Kullanılması Yasak Olan Bazı Ad Ve Işaretler Nelerdir?

Derneklerin, mevcut veya mahkeme kararıyla kapatılmış veya feshedilmiş bir siyasî partinin, bir sendikanın veya üst kuruluşun, bir derneğin veya kuruluşun adını, amblemini, rumuzunu, rozetini ve benzeri işaretleri ya da başka bir ülkeye ve daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait
Çağla Akçay 15 Haziran 2017 Perşembe 10:48
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Derneklerin Idari Ve Mali Denetimlerini Yapmak Üzere Hangi Kurumlar Yetkilidir?

5253 sayılı Dernekler Kanunu hükmü gereğince, gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanı veya mülkî idare amiri tarafından denetletilebilir. İçişleri Bakanı bu yetkisini genel uygulama olarak
Sevcan Karaduman 15 Haziran 2017 Perşembe 10:33
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Çıkarılma Kararına Itiraz Eden Ortağın Yapılacak Genel Kurul Toplantısına Katılma Ve Burada Oy Kulla...

Evet. Kanunun 16/son ve Ana sözleşmenin 14/son maddesi gereğince; çıkarılma kararının ortağa tebliğinden itibaren 3 aylık süre içinde genel itiraz edilmişse veya ilgili mahkemede itiraz davası açılmışsa söz konusu çıkarılma kararı kesinleşmemiştir. Bu nedenle, haklarında çıkarılma kararı kesinleşmeyen kişilerin ortaklık
Seranay Avcı 15 Haziran 2017 Perşembe 05:21
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Kiralık Vakıf Taşınmazları Hakkında Nasıl Bilgi Edinebilirim?

İstediğiniz bilginin mahiyetine göre Genel Müdürlüğümüz Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığına ya da bulunduğunuz ilin bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge başvurabilirsiniz Ayrıntılı bilgi İçin Vakıflar Genel Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı Tel: 0312 415 51 99
Gamze Ayaz 14 Haziran 2017 Çarşamba 03:14
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Sandığın Yasal Durumu Ve Temsili Nedir?

Sandıklar, derneklerin bir yan kuruluşudur; bunların tüzel kişilikleri yoktur. Sandık yönetim kurulu, dernek yönetim kurulunca verilecek yetkiye dayanarak, sandıkla ilgili mahkemeler ve idare makamlarında sandığı temsil edebilir, sandığa izafeten her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.
Hatice Terzioğlu 13 Haziran 2017 Salı 15:22
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernek Lokali Açılmasının Şart Ve Usulü Nedir?

Lokal, dernek üyelerinin soysal ihtiyaçlarını karşılamak üzere mülki idare amirinin izniyle açılan tesistir. Dernekler dernek merkezinin bulunduğu yer dışında il ve ilçelerde lokal açabilmektedirler Dernekler, başka bir dernek, gerçek veya tüzel kişi ile ortaklaşa lokal açamaz. Federasyon ve konfederasyonlar
Birol Güveci 13 Haziran 2017 Salı 07:32
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Sandığın Faaliyete Geçebilmesi Için Yapılması Gerekli Işlemler Nelerdir?

Dernek genel kurulunca kabul edilen sandık yönergesinin yönetim kurulu üyelerince her sayfası imzalanmış bir sureti, genel kurul toplantısını izleyen gün içinde dernek başkanı tarafından mülki idare amirliğine verilir. Sandık yönergesinin mülki idare amirliğine bildirilmesinden itibaren altı ay içinde sandık
Kerim Özpek 13 Haziran 2017 Salı 01:08
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Derneklerin Lokal Açmasında Başvuru Usulü Nasıldır?

İl merkezlerinde açılacak lokaller için valiliğe, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler dahil olmak üzere diğer ilçelerde açılacak lokaller kaymakamlığa bir dilekçe ile başvurulur. Başvurulara aşağıda belirtilen belgeler eklenir. a) Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği, b) (Değişik:RG 30/10/2011
Nuran Keske 12 Haziran 2017 Pazartesi 17:53
Kooperatif, Vakıf & Dernek

İzin Başvurusunun Değerlendirilmesi Ve Sonucun Bildirilmesi Nasıl Yapılır?

İlgili valilik, taleple ilgili gerekli araştırmayı yaptıktan sonra, izin talebini valilik görüşü ile birlikte bir ay içinde Bakanlığa gönderir. Bakanlık, incelemeyi yaparak, gerektiğinde ilgili bakanlıkların da görüşünü aldıktan sonra başvuruyu karara bağlar. Sonuç, İçişleri Bakanlığınca ilgili valiliğe bildirilir ve valilik
Demet Elizan 12 Haziran 2017 Pazartesi 13:03
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Derneklerin Ilk Genel Kurul Toplantısı Ne Zaman Yapılır?

Kuruluş bildiriminde, tüzüğünde ve diğer belgelerinde Kanuna aykırılık veya noksanlığın bulunmaması ya da Kanuna aykırılık ve noksanlığın verilen süre giderilmesi durumda, keyfiyetin derneğe yazılı olarak bildirilmesinden itibaren altı ay içinde derneğin ilk genel kurul toplantısını yapması ve organlarını oluşturması
Ülkü Aydoğdu 10 Haziran 2017 Cumartesi 16:38
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ihalelerini Nasıl Takip Edebilirim?

Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüklerimiz ihale ilanları www.vgm.gov.tr internet adresimizde yayımlanmakta olup, İstediğiniz ihaleye ait detaylı bilgilere web sitemiz sayfa üzerinden İhale İlanları linke girildiğinde, gelen tabloda ihale dokümanları sütunu altında "Word " veya "Excel" simgelerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca
Şafak Serez 9 Haziran 2017 Cuma 14:25
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Evrak Kayıt Defteri Nasıl Kullanılır?

Gelen giden resmi evrakların yazıldığı bir defterdir. Vergi dairesi ya da dernekler masasından gelen yazılar, davetler, dilekçe yazısı vb. işlendiği defterdir. Üye başvurularını evrak kayıt defterine işlemeye gerek yoktur. Evrak kayıt defterinin mali olarak hiçbir anlamı bulunmaz.
Can Atacı 9 Haziran 2017 Cuma 02:07
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Adına Yetki Belgesi Düzenlenmediği Halde Dernek Adına Gelir Toplayanlara Uygulanacak Ceza Nedir?

Adına yetki belgesi düzenlenmediği halde gelir toplayanlar ile bilerek bu şekilde gelir toplanmasına izin veren yönetim kurulu üyelerine bin Lirası idarî para cezası verilir. ( Kaynak : 5253 sayılı Dernekler Kanun madde 32/d )
Gamze Ayaz 8 Haziran 2017 Perşembe 14:17
Kooperatif, Vakıf & Dernek