+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Konsolide İşlemleri

ÖY

Eliminasyon-Konsolidasyon Nedir?

Mali istatistikler hazırlanırken alt sektörü oluşturan birimlerin veya sektörü oluşturan alt sektörlerin, karşılıklı işlemlerinden meydana gelen meblağların, mükerrerliğe sebebiyet için toplam meblağlar içerisinden elimine edilmesidir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Konsolide İşlemleri
ÖY

Eliminasyon-Konsolidasyon Işleminin Bölümleri Nelerdir?

Cari ve anapara transferleri ¢ Ürem geliri ve giderleri ¢ Vergi mükellefi sıfatıyla ödenen vergiler ¢ Mal ve hizmet satımı ¢ Mali olmayan varlıkların edinimi ve elden çıkarılması ¢ Krediler, borçlanma senetleri ile diğer borç ve alacaklar ¢ Yatırılan
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Konsolide İşlemleri
ÖY

Vergi Mükellefi Sıfatıyla Ödenen Vergiler Hangileridir?

Kamu idarelerinin vergiye tabi iş ve işlemleri neticesinde ortaya çıkan vergi ve benzeri yükümlülüklerinin muhatabı yeniden bir kamu idaresidir. kamu idaresi için gider niteliği taşıyan bu ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde gelir niteliği taşıdığından mevzubahis işlemler konsolidasyona tabidir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Konsolide İşlemleri
ÖY

Mal Ve Hizmet Alım - Satımı Nasıl Olur?

Faturalı olarak veya alakalı mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedelleri ile mal ve hizmetlerin satışından geçirilen gelirler bu kapsamda değerlendirilmektedir. Kamu idarelerinin birbirleri arasında mal ve hizmet alım satım ilişkisi ortaya çıktığında; bir
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Konsolide İşlemleri
ÖY

Mali Olmayan Varlıkların Edinimi Ve Elden Çıkarılması Nasıl Yapılır?

Mali Olmayan Varlık; ¢ Bir imalat süreci nihayetinde ortaya çıkan ve vakit içinde tekrarlanarak bir seneden fazla kullanılabilen binalar yapılar, yeraltı ve yerüstü düzenleri, makine ve donatımlar, taşıtlar, demirbaşlar ve diğer parasal duran varlıkları kapsayan maddi duran varlıklar, ¢
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Konsolide İşlemleri
ÖY

Krediler, Borçlanma Senetleri Ile Diğer Borç Ve Alacaklar Hakkındaki Bilgiler Nelerdir?

Kamu idarelerinden kamu idarelerine verilen borçlar, ¢ Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen kamu kesimi tahvil, senet ve bonolarının bir kamu idaresince satın alınması suretiyle yapılan borçlanmalar, ¢ Kamu idarelerinin diğer kamu idareleri yerine tahsil ettikleri paylar, ¢ Kamu idarelerinin
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Konsolide İşlemleri
ÖY

Yatırılan Sermayelere Ilişkin Işlemler Nelerdir?

Uzun vadeli emellerle veya legal zorunluluklar sebebiyle diğer bir müesseseye konulan her türlü anapara meblağları ile bu kuruluşlarla alakalı taahhütlerinden doğan borçlar konsolidasyona tabi işlemler arasında sayılmaktadır
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Konsolide İşlemleri
ÖY

Konsolide Mali Tablo Tertip Etme, Duyuru Ve Bildirim Zorunluluğu Hakkındaki Bilgiler Nelerdir?

Ana ortaklıklar, ara ve senelik dönemler itibarıyla, konsolide mali tablo tertip etmek ve bu tabloları bu Tebliğde ve Heyetin standartları konusunda diğer tertip etmelerinde belirlenen asallar çerçevesinde duyuru etmek ve Kurula ve yayımlanmak üzere alakalı borsaya bildirmek zorundadırlar. Konsolide
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Konsolide İşlemleri
ÖY

Konsolidasyon Kapsamı Dışında Tutulma Koşulları Nelerdir?

Madde 6 Bağlı ortaklıklar ve ortak yönetime tabi ortaklıklar, aşağıdaki koşullardan birinin varlığı halinde, konsolidasyona tabi tutulmayabilir: a) ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yakın bir gelecekte elden çıkarılmak emeliyle geçici olarak elde tutulması, b) Bağlı ortaklık veya müşterek
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Konsolide İşlemleri
ÖY

Konsolide Mali Tabloların Tertip Etmesinde Genel Asallar Nelerdir?

Konsolide mali tabloların hazırlanmasında aşağıdaki asallara uyulur. a) Bağlı ortaklıklar, konsolidasyon metodu; ortak idareye tabi ortaklıklar, ortak idare metodu; geçici amaçla iktisap edilen menkul değerler, Heyetin muhasebe standartları konusunda diğer tertip etmelerine göre değerlenir. b) Konsolide mali tabloların,
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Konsolide İşlemleri
ÖY

Konsolide Bilançonun Tertip Etmesine Ilişkin Esaslar Nelerdir?

Konsolide bilançonun tertip etmesinde aşağıdaki esaslara uyulması zaruridir. a) Konsolidasyon kapsamındaki ortaklığın bağlı ortaklık haline geldiği tarih itibarıyla daha sonraki hisse alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere, ana ortaklığın bağlı ortaklığın sermayesinde sahip olduğu payların ele geçirme fiyatı,
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Konsolide İşlemleri
ÖY

Konsolide Gelir Tablosunun Tertip Etmesine Ait Asallar Nelerdir?

Konsolide gelir tablosunun tertip etmesinde aşağıdaki asallara uyulması mecburidir. a) Ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların gelir tablosu kalemleri ayrı toplanır. Hesap dönemi içinde ele geçirilen bağlı ortaklıklar için gelir tablosu kalemlerinin toplanmasında bağlı ortaklığın ele geçirildiği tarihten sonra
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Konsolide İşlemleri
ÖY

Ortak Idare Konsolidasyonu Metodunun Uygulanması Nasıldır?

Ortak idareye tabi ortaklıkların mali tablolarda gösteriminde müşterek yönetim konsolidasyonu yolu uygulanır. Bu yol esas itibarıyla konsolidasyon yöntemi dahilinde işlemlerle aynıdır. Ancak, müşterek yönetim konsolidasyonu ile alakalı işlemlere başlanmadan önce, alakalı müşterek yönetime tabi ortaklıklara ait bilanço ve gelir
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Konsolide İşlemleri
ÖY

Özkaynak Yönteminin Uygulanması Nasıldır?

İştirakler özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir. İşletmelerin iştirak niteliği kazandığı tarih itibarıyla ve daha sonraki pay alımlarında, bir defaya mahsus üzere, ana ortaklığın iştirakin sermayesinde sahip olduğu payların ele geçirme değeri ile bu payların iştirakin makul değerler esas alınarak tertip
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Konsolide İşlemleri
ÖY

Makul Değer Hesaplaması Nasıldır?

Bu Tebliğe göre hazırlanacak mali tablolardaki şerefiyenin belirlenmesinde kullanılacak makul değer, bilgili ve istekli taraflar arasında, herhangi bir etkilenmeyecek şartlar altında bir varlığın el değiştirebileceği ücreti veya yükümlülüklerin yerine getirilmesinde esas teşkil edecek olan tutarı ifade eder. Gayrimenkullerin
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Konsolide İşlemleri
ÖY

Şerefiyenin Belirlenmesinde Karşılaşılan Güçlüklerin Analiz Etmesine Ilişkin Hükümler Nelerdir?

İlk kez tertip edecek konsolide mali tablolarda, önceki yıllarda ele geçirilen bağlı ortaklık ve iştiraklere ilişkin şerefiyenin belirlenmesinde hesaplama bulunması halinde, daha sonraki yılların mali tablo verilerinin dikkate alınması gibi uygun yöntemler kullanılabilir. Bu vaziyette, yöntemler ile ilgili bilanço
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Konsolide İşlemleri
ÖY

Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklık, Iştirak Ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar Ha...

Yabancı bir ülkede faaliyet gösteren bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi yabancı işletmelerin ana ortaklığın bilançosunda gösteriminde bu hükümlerine uyulur. Yabancı işletmeler, konsolidasyon kapsamında ana ortaklığın mali tablolarında yabancı işletmenin şube benzeri veya bağımsız nitelikte olmalarına göre farklı
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Konsolide İşlemleri
ÖY

Tarafların Bilgi Sağlama Yükümlülüğü Nasıldır?

Bir ortaklığın iştiraki, bağlı ortaklığı veya müşterek yönetime tabi ortaklığı olması nedeniyle mali tablolarındaki bilgileri ana ortaklığın konsolide tablolarının hazırlanmasında veya iştiraklerin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak olan işletmeler ve bunların bağımsız denetçileri, mali tablo hazırlanmasında kullanılacak mevzubahis bilgileri uygun bir
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Konsolide İşlemleri
ÖY

Kar Dağıtımı Nasıldır?

İşletmeler, bu Tebliğ kararları çerçevesinde tertip etmiş mali tablolarda bulunan net dönem karından, Heyetin muhasebe standartlarına ait diğer etmeleri çerçevesinde hazırlanmış mali tablolardaki net dönem karı üzerinden Türk Ticaret Yasayı kararlarına göre ayrılması şart olan yedek akçelerin toplamının
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Konsolide İşlemleri
ÖY

Konsolide Mali Tabloların Dipnotları Nelerdir?

Heyetin muhasebe standartları ile ilgili diğer tertip etmelerinde öngörülenlere ilave olarak, konsolide mali tabloların dipnotlarında aşağıdaki açıklamalara yer verilir: Konsolide mali tablolara dahil edilen bağlı ortaklıklar, müşterek yönetime tabi ortaklıklar ve iştiraklerin ünvanı, sermayesi ve sermayeleri içinde ana ortaklık
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Konsolide İşlemleri
ÖY

İlk Konsolide Mali Tablolar Nasıldır?

Ana ortaklıklar, Heyetçe yayımlanmış olan tertip etmelerde yer alan asallar çerçevesinde ilk sefer hazırlayacakları ve yayımlayacakları konsolide mali tabloları, hesap dönemine mahsus olmak üzere karşılaştırmalı olarak hazırlamayabilirler. Ancak, meblağlılık kavramının neticesi olarak, ihtiyaç duyulan izahları konsolide bilanço dipnotlarında yapmakla
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Konsolide İşlemleri
ÖY

Diğer Mevzuat Uyarınca Tertip Eden Konsolide Mali Tablolar Nasıldır?

Ortaklıklar, varsa kendi özel mevzuatlarına göre belirlenmiş şekil ve asallar çerçevesinde konsolide mali tablo ve raporlarını tertip ederek yayımlarlar; konsolide mali tablo ve raporların tertip etmesi ve yayımlanması konusunda olarak söz konusu özel mevzuatta karar bulunmaması halinde bu Tebliğ
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Konsolide İşlemleri
ÖY

Konsolide Mali Tabloların Bağımsız Denetimi Nasıldır?

Konsolide mali tabloların bağımsız denetimi ana ortaklığın bağımsız denetimi görevini üstlenmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu tarafından yerine getirilir. Bağımsız kuruluşunun denetim faaliyeti dahilinde ihtiyaç duyacağı bilgi ve vesikaların temini, ana ortaklığın sorumluluğundadır. Bu kapsamdaki bağımsız denetim faaliyeti, Heyetin bağımsız
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Konsolide İşlemleri
ÖY

Konsolidasyona Dahil Işletmelerin Mali Tablolarının Hazırlanmasında Kullanılacak Standartlar Nelerdi...

Konsolide mali tablolara dahil işletmelerin mali tablolarının hazırlanmasında Heyetin muhasebe standartlarıyla ilgili tertip etmelerinde belirtilen hükümlere uyulması esastır. başka bir ülkede bulunan işletmelerin uluslararası muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanmış mali tabloları; Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelerin kendi özel mevzuatına
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Konsolide İşlemleri
ÖY

Konsolide Işlemlerinde Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Nelerdir?

28/3/1992 tarihli ve 21185 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri: XI, No: 10 "Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara İlişkin İlke Kaideler İle ilgili Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Konsolide İşlemleri
ÖY

Konsolide Işlemlerinde Yürürlük Nasıldır?

Bu Tebliğ, 31/12/2001 tarihinde ve daha sonra sona eren senelik ve bundan sonra gelecek ilk ara mali tablolardan geçerli üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Konsolide İşlemleri
ÖY

Konsolide Işlemlerinde Yürütmeyi Kim Yapar?

Konsolide işlemlerinde Yürütmeyi Bu Tebliğ kararlarını Sermaye Piyasası Heyeti yürütür.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Konsolide İşlemleri

Mükellefim Bir Anonim Şirket Olup Serbest Bölgede Şubesi Bulunmaktadır.şubeler Cari Hesabını Kullana...

Şirketin kasasında veya bankasında bulunan değerler sermayeye ilave edilmez. Sözkonusu tutar zaten sermayenin karşılığı bir tutardır. Sermaye artırımı ortaklar ayni veya nakdi olarak taahhüt edilerek yapılır.
Eray Sezer 1 Şubat 2017 Çarşamba 20:50
Konsolide İşlemleri