+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları KDV

Mad. 4 -Bent4. Teftiş Kanundan Önce Bitmiş, Ihbarname Tanzimi 16.09.2016, Tebliğ 21.09.2016 Müracaat...

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında “(1) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah
Ömer Efegil 18 Ağustos 2017 Cuma 16:25
KDV

Hizmet Ihracının Özellikleri Nelerdir?

Yurt dışındaki müşteriler (İkametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şube, büro, temsilcilik ve acentası) için Türkiye'de yapılan ve yurt dışında faydalanılan hizmetler KDV
Burak Sedef 18 Ağustos 2017 Cuma 12:45
KDV

Büyükşehir Belediyesi Sınırları Içinde Yer Alan Inşaatımızın 150 M2 Altı Konut Teslimlerinde Kdv Ora...

6322 sayılı kanunla yapılan düzenleme sonrasında 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayınlanan 2012/4116 sayılı Kararname ile 3065 sayılı Katma Vergisi Kanunun 1. maddesine eklenen 6. fıkra ile “I sayılı listenin 11. sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar
Gamze Ayaz 18 Ağustos 2017 Cuma 12:16
KDV

Kdv Göre Vergi Sorumlusu Anlatınız?

Vergi Sorumlusu 1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. 2. Fiilî yada kaydî envanter
Sevilay Kızıl 17 Ağustos 2017 Perşembe 15:04
KDV

Hizmet Ihracının Özellikleri Nelerdir?

Yurt dışındaki müşteriler (İkametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şube, büro, temsilcilik ve acentası) için Türkiye'de yapılan hizmetler KDV'den istisnadır. Verilen bir hizmetin ihracat
Eray Sezer 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:34
KDV

Kısmi Tevkifat Uygulamasından Kaynaklanan Iade Taleplerinin Yerine Getirilmesinde, Alıcı Tarafından ...

Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No’lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk KDV’nin ödenmiş olması şart değildir.
Salih Atacı 16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:26
KDV

İhale Saatinden Önce Ihale Iptal Edilebilir Mi?

İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.
Dilara Çevik 16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:19
KDV

İş Ortaklığında Ortakların Ayrı Ayrı Sunması Gereken Belgeler Nelerdir?

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu
Özge Bayındır 15 Ağustos 2017 Salı 13:56
KDV

Binek Otomobilin Alım Ve Satımında Kdv Oranı Kaçtır?

1 ) Katma Değer Vergisi Kanununun binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin,(rent a car,sürücü v.b) bu araçları tesliminde %18 KDV hesaplanır. Ancak binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak
Sevgi Söylemez 15 Ağustos 2017 Salı 12:40
KDV

Yurt Dışındaki Firmamızdan Yapılan Harcamalar Karşılığında Bir Dekont Gelmiştir. Bu Dekonta Istinade...

Yapmış olduğunuz harcama için fatura veya benzeri vesika olması gerekir. Yurt dışından alınan hizmet için 2 No.lu KDV beyannamesi
Kıvanç Kılıç 12 Ağustos 2017 Cumartesi 19:54
KDV

Vergi Mükellefi Olmayan Kişilerden Türkiye'de Satın Alınacak Eski Saat, Radyo Ve Benzeri Eşyalar Dol...

Vergi mükellefi olmayan kişilerden eski saat, radyo ve benzeri eşyaların Türkiye’de satın alınması işlemi (söz konusu eşyaların müzayede suretiyle konu olmaması kaydıyla) KDV’nin konusuna girmeyecektir. Söz konusu satın alma işlemi KDV’nin konusuna girmediğinden tevkifat da söz konusu değildir. Alınan bu
Emirhan Gürbüz 12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:29
KDV

Sürekli Kdv1 Mükellefiyetinin Olup Olmaması Kdv2 Beyannamesinin Beyanında Nasıl Bir Farklılığa Yol A...

Gerçek usulde KDV mükellefleri (KDV1 vergi türünden mükellef sicilinde kayıtlı olanlar) tevkifata tabi tutulan KDV’nin beyanında 1015B beyanname kodlu beyannamesini, gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmayanlar ise söz konusu verginin beyanında 9015 beyanname kodlu KDV2 beyannamesini kullanacaklardır.
Seranay Avcı 12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:24
KDV

Zeyilname Nedeniyle Ihale Tarihi Ertelenebilir Mi?

Tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 20 gün ile ertelenebilir ve doküman alanların tamamına zeyilname ile bildirilir.
Hülya Asım 11 Ağustos 2017 Cuma 22:42
KDV

Zeyilname Ne Zaman Yapılır?

Zeyilname, son teklif verme gününden (ihale tarihinden) en az 10 gün öncesinde, ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir.
Serdar Gökay 11 Ağustos 2017 Cuma 17:42
KDV

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı Ihalelerinde Teklif Fiyata Işçilik Giderleri D...

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde teklif fiyata işçilik giderleri dâhil edilecek olup, piyasadan teklif araştırması yapılırken "işçilik dâhil ve KDV hariç" olarak teklif alınması gerekmektedir.
Deniz Tuzcu 2 Ağustos 2017 Çarşamba 17:01
KDV

Katma Değer Vergisi Vergi Artırım Tutarı Nasıl Hesaplanacak?

6736 sayılı kanunun5 inci maddesi kapsamında KDV vergi artırımında bulunmak isteyen mükellefler, vergi artırımında bulunulan yıla ait vergilendirme dönemlerinin katma değer vergisi beyannamesini vermiş olmaları şartıyla, ilgili yıllarda her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazı kayıtla verilenler dahil)
Kadir Öztürk 1 Ağustos 2017 Salı 15:14
KDV

Eşik Değer Nedir?

… yılı için belirlenen sınır değerdir. a) Bu sınır değerin üzerindeki yaklaşık maliyete göre, ihale usullerine ilişkin ihale tarihine göre olan ihale ilan süreleri ve yerli istekliler lehine fiyat avantajının uygulanmasına ilişkin hususlar ile, b) Bu sınır değerin altındaki yaklaşık maliyet
Miray Güçal 1 Ağustos 2017 Salı 11:56
KDV

Kdv Göre Faturaların Işlenmesindeki Kayıt Düzenini Anlatınız?

Kayıt Düzeni Madde 54 1. Katma Değer Vergisi mükellefleri, tutulması mecburî defter kayıtlarını bu verginin hesaplanmasına ve kontrolüne verecek şekilde düzenlerler. Bu kayıtlarda en az aşağıdaki hususların açıkça gösterilmesi şarttır: a) Vergi konusu işlemlerin mahiyeti, vergisiz tutarları, hesaplanan vergi, indirilebilir
Hümeyra Sevinç 1 Ağustos 2017 Salı 10:29
KDV

Taşra Teşkilatı "ön Mali Kontrol Birimleri"nde Ön Mali Kontrol Işlemi Nasıl Yapılır?

Taşra teşkilatı harcama birimlerinde açık ihale ve pazarlık usulü ile yapılan mal ve hizmet alımları için bir milyon Türk yapım işleri için iki milyon Türk Lirası altındaki taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, İl Müdürlüklerindeki Ön Mali Kontrol Birimi tarafından
Rümeysa Tatlı 31 Temmuz 2017 Pazartesi 21:50
KDV

Ödemelerde Damga Vergisi Oranı Kaçtır?

İstihkak üzerinden (KDV hariç) sözleşmeler dâhil binde 9,48, ihale kararları binde 9,48 ve maaş, yolluk, tazminat vs. alımlarda 7,59'tır. (Detaylı bilgi için 57 seri nolu Damga Vergisi Genel Tebliği I Sayılı Tablo)
Eda Tosun 31 Temmuz 2017 Pazartesi 20:08
KDV

Kdv Göre Kdv Mükelleflerini Sayınız?

Mükellef Madde No 8 1. Katma Değer Vergisinin Mükellefi: a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar, b) mal ve hizmet ithal edenler, c) Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar, d) PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve
Cezmi Uzun 31 Temmuz 2017 Pazartesi 18:24
KDV

Nakliye Işe Yapan Mükellefler, Nakliyat Vergisi Defteri Tutmak Zorunda Mıdır?

Nakliyat vergisi defteri diğer müesseselerin tutacakları özel kayıtlar arasında yer almakta iken 3239 sayılı Kanunun 136 ncı maddesi ile tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
Fatma Gülci 31 Temmuz 2017 Pazartesi 15:11
KDV

Kdv Göre Istisnaları Sayınız? Ihracat Istisnasını Anlatınız?

İSTİSNALAR 1 İhracat İstisnası (KDVK 11 mad ) 2 Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda (KDV 13 mad) 3 Taşımacılık İstisnası (KDV 14 mad) 4 Diplomatik İstisnalar (KDV 15 mad) 5 İthalat İstisnası (KDV 16 mad) 6 Sosyal ve
Birol Güveci 29 Temmuz 2017 Cumartesi 18:24
KDV

Kdv Göre Matraha Dahil Olan Ve Olmayan Unsurları Sayınız?

Matraha Dahil Olan Unsurlar (Madde 24 ) Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir: a) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri, b) Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı
Erol Ekin 29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:28
KDV

Şirketimiz Merkezinden Ticari Mallarımız Çalınmıştır.durum Polis Tutanağı Ile Tespit Edilmiştir.bu M...

Çalınan bir mal bedeli ticari kazancın tespitinde G.V.K. 40. maddesi hükümleri gereğince gider ve maliyet olarak kabul edilmemektedir. Çalınan bedelinin gider veya maliyet olarak kabul edilmemesi nedeniyle bu malın alışında yüklenilen KDVsinin de KDV Kanununun 58inci maddesi uyarınca gider
Hatice Terzioğlu 29 Temmuz 2017 Cumartesi 16:22
KDV

Sürekli Kdv Mükellefiyetleri Bulunmayan Sigorta Firmalarının Yılın Sadece 2-3 Ayında Sabit Kıymet Sa...

Sigorta şirketlerinin bütün işlemleri BSMV’ye tabi olduğundan sabit kıymet satışları da BSMV’ye tabidir. Dolayısıyla KDV beyan etme gibi bir ortaya çıkmaz. Ancak bahsedilen sigorta aracıları ise sigorta aracılarının sigortacılık işlemleri dışındaki işlemleri KDV’ye tabidir. Bu işlemlerde sadece işlemin gerçekleştiği
Erkan Müftüoğlu 29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:33
KDV

İlan Yapıldıktan Sonra Ihale Dokümanında Değişiklik Yapılabilir Mi?

Değişiklik yapılması zorunlu olursa, önceki ilânlar geçersiz sayılır ve bunu zorlayan sebepler bir tutanakla tespit edilerek, iş yeniden aynı ilân edilir.
Muhammet Demirci 29 Temmuz 2017 Cumartesi 12:26
KDV

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Ihaleleri Nelerdir?

Ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir. (Örnek: bakım, özel güvenlik, ziyaretçi danışma yönlendirme, kaloriferci, aşçılık, berber, teknisyen yardımcısı vs.)
Sevinç Gözüpek 29 Temmuz 2017 Cumartesi 05:18
KDV

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı Ihalelerindeaşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi...

a) Asgari işçilik maliyeti (Brüt asgari ücretin % artışı, işveren sigorta primi, nakdi veya ayni yemek bedeli ve bedeli ile ayni giyim bedeli [Yemek hizmet alımı ihalelerinde, çalıştırılacak personelin giyim gideri hariç], ulusal bayram ve genel tatil günlerine
Merve Temel 29 Temmuz 2017 Cumartesi 02:11
KDV

Kdv Göre Serbest Bölgelerde Katma Değer Vergisi Uygulamasını Anlatınız?

Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Kanunu’nun; a ) 1 mad.’nin birinci fıkrasının 2 numaralı bendine göre; her türlü mal ve ithalatının katma değer vergisine tabi olduğu belirtilmekte b 11 mad.’nin 1 numaralı fıkrasının a bendine göre ; İhracat teslimleri ve
Büşra Efe 28 Temmuz 2017 Cuma 12:29
KDV

Vade Farklarının Kdv Oranı, Satışı Yapılan Malın Tabi Olduğu Orandan Farklı Mı Olmalıdır?

Mal veya hizmet satışı esnasında hesaplanan vade farkları ilgili mal veya hizmet bedelinin uzantısı sayılmakta ve o mal yahut tabi olduğu oran üzerinden KDV’ ye tabi tutulması (teslim ve hizmet KDV’den müstesna ise vade farkının da istisna edilmesi) gerekmektedir. Satış
Hatice Terzioğlu 27 Temmuz 2017 Perşembe 21:58
KDV

Elektrik, Su, Doğalgaz, Haberleşme Faturaların Mülk Sahibi Veya Eski Kiracı Adına Olması Durumunda M...

Bilindiği üzere kiralanan işyerlerine ait elektrik, su, telefon veya doğalgaz abonelikleri zaman zaman mal sahibi, eski kiracı, işletme sahipleri şirket ortakları adına olabilmektedir. Dolayısıyla ilgili idareler tarafından düzenlenen elektrik, su, doğalgaz ve haberleşme hizmetlerine ilişkin faturalar işletme adına değil
İlke Atasever 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:17
KDV

İhraç Kaydıyla Teslim Yapabilmenin Şartları Nelerdir? Kimler Imalatçı Sayılır?

İhraç kaydıyla teslim yapabilmek için imalatçı vasfına haiz olunması gerekir. İmalatçının; Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi)
Özge Bayındır 26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:54
KDV

Limited Şirketimiz, Satın Aldığı Malları Taşıyan Nakliye Firmasından - Şahıs Firması -  Kdv'li Fa...

Bahsettiğiniz konumdaki taşıma için düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı yapılmaz.
Sena Başçı 26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:36
KDV

Yıllara Yaygın Inşaat Onarım Işi Yapan Mükellef,tüm Kdv Beyannamelerini Vermiş Olmasına Rağmen, Hera...

Yıllara sari inşaat işi nedeniyle beyannamelerin bazılarında hesaplanan KDV bulunmayan mükelleflerin KDV artırım imkanından yararlanması için gelir veya kurumlar matrah artırımında bulunması zorunludur. Bu durumda hesaplanan KDV bulunan dönemlerdeki hesaplanan KDV tutarları toplanır. Bu tutara ilgili yıl için belirlenen
Aslı Aşkın 22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:32
KDV

Danışmanlık Ve Eğitim Hizmetinin Kdv Oranı Nedir?

5580 sayılı özel öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı özel Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için %8 bu sayılanlar dışındakilerde %18 olarak hesaplanacaktır..
Tuğsan Keskin 22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:09
KDV

İstekliler Ihale Dokümanı Ile Açıklama Talep Edebilir Mi?

İstekliler, ihale dokümanı ile ilgili son teklif verme gününden (ihale tarihinden) 20 gün öncesine kadar, yazılı olarak açıklama talep
Abdulkadir Sarıbaş 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:43
KDV

Şirketlere Ait Meskenlerin Kiralanmalarında Kdv Var Mıdır?

Evet, şirketlere ait meskenlerin kiralanmasında KDV ödenir.
Cezmi Uzun 20 Temmuz 2017 Perşembe 10:36
KDV

Kdv Tevkifatı Nedir? Kdv Tevkifatının Yasal Dayanağı Nedir?

Genel anlamda KDV (Katma Değer Vergisi) mal tesliminde veya hizmet ifasında bulunulması halinde satıcının alıcıdan tahsil ettiği KDV’ yi, beyannamesi ile beyan ettiği, ödediği, harcama ve gider kalemlerinden alınan vergidir. KDV Tevkifatının dayanağı ise 3065 sayılı kanun 9. Maddesindeki “Mükellefin
Sevcan Karaduman 20 Temmuz 2017 Perşembe 09:03
KDV

Yapılan Alımlardan Hangi Tutar Üzerinden Kdv Tevkifatı Kesilir?

Fatura düzenleme sınırı 2014 yılı için katma değer vergisi dâhil 1.000 TL olduğundan, bu yılın sonuna kadar katma değer ile birlikte 1.000 TL'yi geçmeyen işlemler için tevkifat uygulanması söz konusu değildir. (Detaylı bilgi için 117 Seri Nolu Katma Değer
Sevcan Karaduman 19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:42
KDV

Dönem Sonlarında Kur Farkı Değerlemelerine Fatura Düzenlenecek Mi? Kdv Hesaplanacak Mı?

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN: 3065 sayılı KDV Kanunu’nun; 1/1’inci maddesinde; Türkiye’de ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu, 24’ üncü maddesinde ise vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli
Can Kuzey Birdal 18 Temmuz 2017 Salı 17:38
KDV

İhale Işlem Dosyası Nedir?

Onay belgesi, yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.
Zeynep Özsemiz 18 Temmuz 2017 Salı 13:38
KDV

Yolcu Beraberinde Götürülebilecek Her Türlü Mal Teslimi Için Uygulama Kapsamında Işlem Yapılabilir M...

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listede yer alan mallar hariç, yolcu beraberinde götürülebilecek her türlü teslimi için uygulama kapsamında işlem yapılabilir. Hizmet ifalarında ise bu kapsamda işlem yapılması mümkün değildir.
Sevda Artuk 17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:50
KDV

Harcama Yetkisi Devredilebilir Mi?

Merkez teşkilatı harcama yetkilileri, merkez dışı birimlerde ise il müdürleri veya eşdeğer yetkilileri ile nüfusu 50.000’i aşan ilçelerin ilçe veya eşdeğer yetkilileri her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında 250.000, Türk Lirasını, yapım işlerinde ise 1.000.000,
Merve Temel 17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:34
KDV

Kdv Göre Tarh Yeri ,tarhiyatın Muhatabını Ve Tarh Zamanını Anlatınız?

Tarh Yeri Madde 43 – 1. Katma Değer Vergisi, mükellefin iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesince tarholunur. 2. Mükellefin, ayrı ayrı vergi faaliyet bölgelerinde iş yerleri varsa, Katma Değer Vergisi, Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi tarafından tarholunur. 3. Gayrimenkul
Mehmet Özdil 17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:24
KDV

Gerçekleştirme Görevlileri Hangi Işlemlerden Sorumludur?

Harcama birimlerinde yapılan bütün giderlere ilişkin ödeme emri belgeleri ve eki belgeler gerçekleştirme görevlileri tarafından, Genel Müdürlüğümüz “Ön Mali İşlemleri Yönergesi” ve “Ön Mali Kontrol Rehberi” gereğince “Personel Giderleri, Yolluklar, Ön Ödeme Avans ve Krediler, Mahkeme Harç ve Giderleri,
Zeynep Birsen 17 Temmuz 2017 Pazartesi 06:49
KDV

Arsa (Kat) Karşılığı Inşaat Sözleşmesi Kapsamında Müteahhitlerin Arsa Sahiplerine Yaptıkları Daire T...

Müteahhitlerin daire teslimleri normal şartlarda KDV'ye tabi olmakla birlikte, arsa (kat) karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca arsa sahiplerine yaptıkları teslimlerin Mahkemelerce farklı değerlendirilip, burada ticari kazanç kapsamında bir mal teslimi bulunmadığı, dolayısıyla KDV'ye tabi olmayacağı yönünde kararlar bulunmaktadır. Bu kapsamda vergi
Birol Güveci 15 Haziran 2017 Perşembe 07:10
KDV

Kurumların Iki Yıldan Fazla Süredir Aktifinde Kayıtlı Gayrimenkulu Satışı Halinde Kdv Yönünden Durum...

KDV Kanununun 17/4 r maddesine göre, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler KDV'den müstesnadır. Bu hüküm uyarınca, kurumların aktiflerinde, belediyeler ile il özel
Mutlu Atukeren 14 Haziran 2017 Çarşamba 04:09
KDV

İşletmenin Aktifinde Kayıtlı Ticari Aracın Satılması Halinde Uygulanacak Kdv Oranı Nedir?

87.02 pozisyonunda yer alan otobüs, midibüs ve minibüs gibi araçların teslimi %18 oranında KDV'ye tabi tutulacaktır. 87.03 pozisyonundaki binek ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin
Burak Sedef 14 Haziran 2017 Çarşamba 01:24
KDV

Sağlık Hizmetlerinden Faydalanmak Için Ne Kadar Zaman Prim Ödemek Gerekir?

Sigortalılar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, sağlık hizmeti almak için sağlık hizmeti sunucularına (hastane, sağlık ocağı vs.) hizmeti almak için başvurduklarında sigortalı adına son bir yıl içinde 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması
Dilara Çevik 13 Haziran 2017 Salı 14:12
KDV