+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları İş ve İşçi Hukuku

İşyerim Devroldu, Devreden Işveren Kıdem Tazminatımı Ödeyecek Mi?

4857 İş Kanunu, Md. 6’ya istinaden; İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Devralan işveren, işçinin
Muharrem Saatçi 19 Ağustos 2017 Cumartesi 10:11
İş ve İşçi Hukuku

Çalışma Süresi Hesaplanırken Ara Dinlenmeleri Hesaba Katılmalı Mıdır?

Çalışma süresi hesaplanırken ara dinlenmeleri hesaba katılmaz; ara dinlenmesi süreleri çalışma süresinden sayılmaz. Örneğin; sabah 08:00’de çalışmaya başlayan, saat çalışmayı bırakan ve gün içinde bir saat yemek molası ve iki kez onbeşer dakika çay molası kullanan bir işçinin günlük
Orhan Kılıç 19 Ağustos 2017 Cumartesi 10:09
İş ve İşçi Hukuku

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesi İş Kanunu’nda belirtilen sebeplerden birisi ile sona eren işçiye veya işçinin ölümü halinde mirasçılarına, işveren ödenmesi gereken, işçinin çalışma süresine ve ücretine göre belirlenen tazminattır. Kıdem tazminatı hesaplanırken işçiye çalıştığı her bir tam yıl için, brüt
Çağatay Gürcü 19 Ağustos 2017 Cumartesi 09:59
İş ve İşçi Hukuku

İş Kanununa Tabi Çalışan Işçilerin Ücretlerinin Bankalar Aracılığı Ile Ödenmesi Uygulamasının Esasla...

Çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkaklara ait ödemeleri kanuni kesintiler sonra kalan net tutarını bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler. uygulama 01.01.2009 tarihinden itibaren başlayacaktır. işyerlerinin bulunduğu yerde banka bulunmaması yada çalışanlara
Ayça Güneş 19 Ağustos 2017 Cumartesi 05:51
İş ve İşçi Hukuku

İşten Ayrılma Halinde Kullanılmayan Izin Hakkı Nasıl Hesaplanır?

İşyerinde yeni yıllık izne hak kazanabilmek için, bir evvelki yıllık izne hak kazanma tarihinden itibaren en az bir yıllık geçmiş olması gerekmektedir. Buna göre izne hak kazanan işçinin işten ayrılması halinde hak kazandığı izin süresinin ücreti, işyerindeki son almakta
Tuğba Saatçi 18 Ağustos 2017 Cuma 17:47
İş ve İşçi Hukuku

Yıllık Ücretli Izin Süreleri Bölünebilir Mi ?

Yıllık ücretli iznin sürekli olarak verilmesi zorunlu olmakla beraber tarafların anlaşması halinde bir bölümü 10 günden az olmamak üzere çok üçe bölünebilir. Tarafların anlaşması, bu konuda iş sözleşmesinde hüküm bulunması biçiminde olabileceği gibi işçinin yıllık iznini bölerek kullanma talebi ile
Yılmaz Yalman 18 Ağustos 2017 Cuma 17:26
İş ve İşçi Hukuku

Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Çalışılması Halinde Işçinin Ücreti Nasıl Ödenir?

Herhangi bir ulusal bayram ve genel tatil gününde çalışılmaması halinde işveren o güne ait ücreti tam olarak ödeyecektir. İşçinin yapması halinde ise, çalıştığı her gün için ilave bir yevmiye daha verilmesi gereklidir. Örneğin Nisan ayında 23 Nisan genel tatil
Orhan Kılıç 18 Ağustos 2017 Cuma 17:15
İş ve İşçi Hukuku

İşçilere Ödeme Dolar Ile Yapılabilir Mi?

İşçilere ödeme dolar ile yapılamaz. Çünkü, 4857 sayılı İş Kanununun 32’nci maddesine göre ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret, prim, ikramiye ve
Mutlu Atukeren 18 Ağustos 2017 Cuma 16:12
İş ve İşçi Hukuku

Gününde Ödenmeyen Ücretlere Faiz Uygulanır Mı?

Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.
Uğurcan Altay 18 Ağustos 2017 Cuma 16:08
İş ve İşçi Hukuku

İşe Iade Haklarından Yararlanılabilmek Için Gereken Şartlar Nelerdir?

İş sözleşmesini feshetmek isteyen işveren; feshi yazılı olarak bildirmek, feshin gerekçesini açıkça belirtmek, feshe bağlı olarak ortaya çıkan tüm fesih tarihinde işçiye ödemekle yükümlüdür. İş sözleşmesinin neden belirtilmeksizin feshi veya belirtilen nedenin gerçeği yansıtmadığı iddiasında bulunulması durumunda, feshin geçersizliği
Ayça Güneş 18 Ağustos 2017 Cuma 15:43
İş ve İşçi Hukuku

Onbeş Sene Çalışan Gazetecinin Ihbar Süresi Ne Kadarıdır?

İşyerinde işverenle arasındaki hizmet münasebeti bir veya müteaddit mukaveleye istinaden fasılasız olarak en az beş yıl sürmüş olan gazetecinin son verilmesi yapılacak yazılı ihbardan itibaren üç ay geçtikten sonra muteber olur
Mutlu Atukeren 18 Ağustos 2017 Cuma 14:59
İş ve İşçi Hukuku

Ücretsiz Izin Hakkı Hangi Şartlarda Kullanılabilir?

İş Kanunu’nda sadece doğum sonrası ücretsiz izin hakkı özel olarak düzenlenmiştir. Kanun’un 74’üncü Maddesinin 5’inci Fıkrasına göre, isteği halinde işçiye 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu
Sena Başçı 18 Ağustos 2017 Cuma 14:20
İş ve İşçi Hukuku

Çalışanlara Sağlanan Haklar Nelerdir?

Sosyal güvenlik sistemimizde 3 ana sigorta olup, çalışanlara; Kısa vadeli sigorta kolundan, iş kazası ve meslek hastalığı ile ve analık hallerinde iş göremezlik geliri bağlanması, geçici iş göremezlik ödeneği, doğum yardımı verilmesi, Uzun vadeli sigorta kolundan yaşlılık, malullük
Serdar Gökay 18 Ağustos 2017 Cuma 13:47
İş ve İşçi Hukuku

Çocuk Ve Genç Işçilerin Günlük Ara Dinlenme Süreleri Ne Kadardır?

İki saatten fazla dört saatten az süren işlerde otuz dakika, dört saatten yedi buçuk saate kadar olan işlerde çalışma ortasında bir saat olmak üzere ara dinlenmesi verilmesi zorunludur.
Can Atacı 18 Ağustos 2017 Cuma 13:34
İş ve İşçi Hukuku

4857 Sayılı Kanuna Göre, Ücreti, Ödenme Gününden Itibaren Kaç Gün Içinde Mücbir Bir Sebep Olmadıkça ...

20 gün içinde iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.
Gamze Ayaz 18 Ağustos 2017 Cuma 13:18
İş ve İşçi Hukuku

Kadın Işçiler Maden Ocaklarında Çalıştırılabilir Mi?

Hayır. Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde her kadınların çalıştırılması yasaktır.
Rojda Gökçen 18 Ağustos 2017 Cuma 12:56
İş ve İşçi Hukuku

4857 Sayılı Iş Kanunu'nun Yürürlüğe Girmesiyle Birlikte 4773 Sayılı Iş Güvencesi Ile Düzenlenen Konu...

4773 sayılı İş Güvencesi Kanunu “4857” sayılı kanunla birlikte yürürlükten kalkan “1475” sayılı kanunda bir takım düzenlemeler içermekteydi. bu düzenlemeler, gerekse 4773 sayılı kanunla getirilen yenilikler “4857” sayılı kanunla yeniden düzenlendiği için bu kanun yürürlükten kalkmıştır.
Orhan Kılıç 18 Ağustos 2017 Cuma 12:27
İş ve İşçi Hukuku

Dokümanda Belirtildiği Personelin Mesaisinin Tamamını Kurumda Geçirdiği, Malzemeli Yemek Hizmeti Alı...

6552 sayılı kanun hükmü ve yönetmelik hükümlerinde, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında çalıştığı ait kıdem tazminatının idarelerce ödenebileceğinden bahsedilmektedir. Ayrıca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının neler olduğu Kamu İhale Genel Tebliği’nde tanımlanmaktadır. Bu
Tuğba Saatçi 18 Ağustos 2017 Cuma 11:39
İş ve İşçi Hukuku

Emlakçının Yükümlülükleri Var Mıdır?

Emlakçı taşınmaza ilişkin sözleşmenin taraflarından birini bulma(mevcut müşteri portföyü.gazete ilanı tabela asmak internette yayınlamak) ,taşınmazı göstermek,nitelikleri hakkında bilgi vermek,tarafları suretiyle aktin yapılmasına hazırlamakla yükümlüdür.
Elif Gözcü 18 Ağustos 2017 Cuma 11:32
İş ve İşçi Hukuku

854 Sayılı Deniz Iş Kanununa Göre Emeklilik Nedeniyle Işten Ayrılacak Olan Gemiadamı Kıdem Tazminatı...

854 sayılı Deniz İş Kanununa göre emeklilik nedeniyle işten ayrılacak olan gemiadamı kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Çünkü, 854 sayılı İş Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca emeklilik nedeniyle işten ayrılma kıdem tazminatına hak kazanılan hallerdendir.
Ceren Özdemir 18 Ağustos 2017 Cuma 11:17
İş ve İşçi Hukuku

Deniz Iş Kanununa Göre Haftada 52 Saat Çalışılırsa Ücretinde Yüzde Kaçlık Artış Olur?

Çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının % 25 oranında artırılmak suretiyle bulunacak miktardan az olamayacağının öngörülmesi nedeniyle; haftada 4 fazla çalışılmasına karşılık 5 saat ücret artı olarak ödenmelidir.
Kaan Tekiner 18 Ağustos 2017 Cuma 11:11
İş ve İşçi Hukuku

Çalışanların Kabusu Mobbing - Psikolojik Taciz Nedir?

Mobbing, son zamanlarda sık sık duymaya başladığımız bir kelime. Mobbingin kelime olarak tam karşılığı olmamakla birlikte Türkçeye bezdirme, yıldırma çevrilebilir. Mobbing kavramı; psikolojik taciz, psikolojik şiddet, baskı, rahatsız etme, manevi ızdırap, sıkıntı verme olarak ifade edilebilir. Bu tür davranışlar
Tevfik Ataberk 18 Ağustos 2017 Cuma 10:39
İş ve İşçi Hukuku

Okula Devam Eden Çocukların Eğitim Dönemindeki Çalışma Süreleri Ne Kadar Olmalıdır?

En fazla günde iki saat, haftada 10 saat.
Can Kuzey Birdal 18 Ağustos 2017 Cuma 10:09
İş ve İşçi Hukuku

Tedrici Katılım Tarihinden Sonra Çalışan Sayısının Değişmesi Işvereni Nasıl Etkileyecektir?

(i) Sisteme bir defa dahil olmuş bir işverenin çalışan sayısının ileri bir tarihte düşmesi, işverenin sistemde bulunma durumunu etkilemez işveren sistemde kalmaya devam eder. (ii) Bir tedrici katılım tarihinde (3) nolu sorunun yanıtında belirtilen sayıda çalışanı bulunmayan ancak söz konusu
Sevinç Gözüpek 18 Ağustos 2017 Cuma 01:09
İş ve İşçi Hukuku

Deniz Iş Kanununa Göre On Bir Ay 15 Gün Hizmeti Olan Gemiadamı Kıdem Tazminatına Hak Kazanır Mı?

Deniz İş Kanununa göre on bir ay 15 gün hizmeti olan gemiadamı kıdem tazminatına hak kazanamaz. Çünkü, 854 sayılı İş Kanununun 20’nci maddesinde hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl ibaresi yer aldığından kıdem tazminatı almak için hizmet
Tuğba Saatçi 18 Ağustos 2017 Cuma 01:06
İş ve İşçi Hukuku

Davalar Uzun Sürer Mi?

Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre 2007 yılında bir hukuk davasının karara bağlanması Türkiye genelinde ortalama 202 gün almaktadır.Bu süre mahkemelere değişiklik göstermektedir.2007 yılında bir dava ortalama olarak ; Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 619 günde, Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 410
Aleyna Birdir 17 Ağustos 2017 Perşembe 23:10
İş ve İşçi Hukuku

İşveren Ücret Öderken Cinsiyet Ayrımı Yapabilir Mi?

İşveren, aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu uygulanması, işveren tarafından işçiye daha düşük bir ücretin ödenmesini haklı kılmaz.
Birkan Satı 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:41
İş ve İşçi Hukuku

Kıdem Tazminatı Davası Nasıl Açılır?

Kıdem tazminatı davası İş Mahkemeleri nezdinde açılabilir. Dava dilekçesine içinin sigorta giriş çıkış kayıtları, varsa iş sözleşmesi, talep eklenmek suretiyle dava açılabilir. İşçi elinde sigorta kayıtları olmasa da dava açılabilir. Zira mahkeme davalı işverenden Sosyal Sigortalar Kurumundan bu
Aylin Serttaş 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:25
İş ve İşçi Hukuku

Ev Işçilerinin Talepleri Nelerdir?

1 Ev işçileri 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İSİG kanunu kapsamına alınmalıdır. 2 Bütün ev işçileri güvenlik şemsiyesine alınmalı, ev işçilerinin sigorta primi için teşvik verilmelidir. 3 Ev işçileri çalışanların kullandığı bütün hakları kullanılabilmelidir. Bu haklar
Emirhan Gürbüz 17 Ağustos 2017 Perşembe 16:56
İş ve İşçi Hukuku

Deniz Iş Kanununa Göre, Gemi Adamının Ücretinden Işveren Tarafından Ceza Olarak Yapılacak Kesintiler...

İşveren veya işveren vekilinin avans ödeme zorunluluğu vardır.
Erbil Demirci 17 Ağustos 2017 Perşembe 16:08
İş ve İşçi Hukuku

İşçinin Çalışma Yapması Halinde Alıcağı Karşılık Ne Olur?

İşçinin çalışma yapması halinde ise, çalıştığı her gün için ilave bir yevmiye daha verilmesi gereklidir.
Kaan Tekiner 17 Ağustos 2017 Perşembe 15:14
İş ve İşçi Hukuku

Yıllık Ücretli Iznim Hesaplanırken Doğum Izinlerim Dikkate Alınır Mı?

Kadın işçilerin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesi hükümleri uyarınca doğumdan önce ve sonra çalışmalarının yasak olduğu sekizer haftalık gebeliklerde doğumdan önce on, doğumdan sonra sekiz haftalık) süreler, yıllık izin haklarının hesabında çalışılmış gibi sayılır. Örneğin; 01.02.2009 tarihinde işe giren
Ömer Efegil 17 Ağustos 2017 Perşembe 14:41
İş ve İşçi Hukuku

Geçici Iş Ilişkisi Nasıl Yapılır?

Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebilir. Buna aykırı yapılacak geçersiz olacağı açıklanmaktadır.
Mehmet Özdil 17 Ağustos 2017 Perşembe 14:34
İş ve İşçi Hukuku

Babanın Doğum Izni Var Mıdır?

İş Kanununda babanın 5 (beş) gün doğum izni bulunmaktadır.
Çağla Akçay 17 Ağustos 2017 Perşembe 14:22
İş ve İşçi Hukuku

14 Yaşını Doldurmuş Çocuk Işçilerin Çalıştırılabilecekleri Hafif Işler Nelerdir?

Bu işler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin yer alan Ek 1 nolu cetvelde sayılmıştı
Öznur Sözübir 17 Ağustos 2017 Perşembe 14:21
İş ve İşçi Hukuku

İhtisas Ve Meslek Öğrenimi Veren Okulları Bitirmiş Kadınlar Ağır Ve Tehlikeli Işlerde Çalıştırılabil...

İhtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu işi meslek edinmiş kadınlar, ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli çalıştırılabilmektedir.
Ömür Ekinci 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:44
İş ve İşçi Hukuku

Gece Çalışan Gazetecinin Hafta Tatili Ne Kadardır?

Vazifesi gece çalışmayı gerektiren gazeteciye hafta tatili iki gün verilir.
Fehmi Yılmaz 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:21
İş ve İşçi Hukuku

Analık Izni Nedir?

Kadın işçinin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmaması Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumunun uygun olduğunun doktor raporuyla
Yılmaz Yalman 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:39
İş ve İşçi Hukuku

Çocuk Ve Genç Işçilerin Hafta Tatili Izinleri Ne Kadardır?

Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kırk saatten az olamaz.
Selin Arslan 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:25
İş ve İşçi Hukuku

Ssk'lı Olarak Çalışan Ve Doğum Yapmış Bir Bayan, Doğum Iznindeyken Şirketinden Maaş Almış Ise Ssk'da...

Doğum yapmış bir bayan, eğer çalıştığı şirketten maaşını tam olarak alıyorsa, doğum parasını işveren alır. Eğer işveren almaz ise alabilir.
Selim Güngören 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:23
İş ve İşçi Hukuku

Çalışanların Hakları Nedir?

Çalışanların sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları hak ve aynı zamanda bir yükümlülüktür. Çalışmaya başlayanlar kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine olmak zorundadır. Bir işyerinde çalışanlar kanunen bu hakkın yerine getirilip getirilmediğini her zaman için işverenden istemek ve yerine getirilmediği taktirde
Deniz Tuzcu 16 Ağustos 2017 Çarşamba 23:13
İş ve İşçi Hukuku

Geçici Iş Göremezlik Ödeneği Ne Demektir Nasıl Ödenmektedir?

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası geçirmesi, meslek hastalığına tutulması veyahut hastalık ve analık hâllerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama hâlidir. Sigortalı sağlık hizmet sunucusundan almış olduğu rapor nedeniyle istirahatli olması, dolayısıyla
Cemalettin Aydıngöz 16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:45
İş ve İşçi Hukuku

Gazeteci Çocuğu Dünyaya Geldiği Zaman, Kaç Gün Olağanüstü Ücretli Izne Hak Kazanır?

Gazeteci çocuğu dünyaya geldiği zaman,üç gün olağanüstü ücretli izne hak kazanır.
Aslı Aşkın 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:55
İş ve İşçi Hukuku

Deniz Iş Kanunu Hükümlerine Göre Işveren Veya Işveren Vekili, Gemi Adamının Isteği Halinde Avans Ver...

İşveren veya işveren vekilinin avans ödeme zorunluluğu vardır.
Öznur Sözübir 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:30
İş ve İşçi Hukuku

Çalışanlar Hangi Hallerde Kıdem Tazminatı Alabilir?

Kıdem tazminatı işçinin iş sözleşmesi sonlandığında doğan bir haktır. İşçi işten ayrıldığında veya işveren tarafından iş sözleşmesi feshedildiğinde kıdem hakkı doğabilir. Ancak sözleşmenin sonlanması tazminat alabilmek için yeterli değil. Sözleşmenin kanunda belirtilen haller nedeniyle sonlanması durumunda tazminat hakkı doğar.
Taylan Bıçak 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:11
İş ve İşçi Hukuku

Türkiye'de Yabancı Personel Istihdamı Mümkün Müdür?

Türkiye'de yabancı personel istihdamı mümkündür. Yabancıların çalışma izinleri ve bu izinlere ilişkin temel hükümler 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Kanun'la düzenlenmiştir. Türkiye’de çalışmak ve ikamet etmek isteyen yabancılar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma izni almalarını müteakip İçişleri Bakanlığı’ndan
Kıvanç Kılıç 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:54
İş ve İşçi Hukuku

Fazla Çalışma Yapan Işçi Isterse, Bu Çalışmalar Karşılığı Zamlı Ücret Yerine Serbest Zaman Kullanabi...

Fazla çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz serbest zaman olarak kullanabilir. İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan
Esma Çiftçi 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:16
İş ve İşçi Hukuku

İşyerinde 2 Yıl Çalışmış Bir Işçi 6 Aylık Bir Süre Için Tutuklanırsa Işçinin Iş Akdi Ne Olur?

İş Kanununun 25. maddesinin 4. bendine göre, işçinin tutukluluk süresinin bildirim önellerini aşması halinde işveren işçinin iş akdini kıdem ödeyerek feshedebilir.
Hatice Terzioğlu 16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:58
İş ve İşçi Hukuku

Gazeteci Ihbar Süresini Beklemeden Hizmet Akdini Feshedebilir Mi?

Bir mevkutenin veçhe ve karakterinde gazeteci için şeref veya şöhretini veya umumiyetle manevi menfaatlerini ihlal edici bir vaziyet ihdas şekilde bariz bir değişiklik vukuu halinde, gazeteci ihbar mühletini beklemeden akdi feshedebilir.
Kaan Tekiner 16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:53
İş ve İşçi Hukuku