+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Haciz ve İcra

Limited Şirketteki Hissenin Devredilmesi Halinde Devreden/devralan Şahısların Sorumluluğu Nedir?

Limited şirket ortağının şirketteki hissesini devretmesi halinde, hisseyi devreden ve devralan şahıslar, devir öncesine ait vadesi geçmiş olan prim diğer borçların ödenmesinden, hisseleri oranında sorumlu tutulurlar.
Rümeysa Tatlı 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:32
Haciz ve İcra

Taksitlendirme Işlemleri Için Hangi Belgeler Istenilmektedir?

a)Talep dilekçesi, b)Mali durum belgesi veya raporu, c)Taksitlendirilecek borca karşılık teminat gerekmesi halinde verilecek teminatın değer tespit raporu.
Çağla Akçay 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:03
Haciz ve İcra

Ödeme/icra Emri Neden Gönderilir?

İcra müdürlüğü size bu belgeyi gönderek yasal haklarınızı kullanmanız için süre tanımış olur. Eğer borcunuz yoksa, borç miktarı doğru önceden ödediğiniz borç tekrar isteniyorsa yasal haklarınızı kullanarak takibi durdurabilirsiniz.
Mehmet Özdil 12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:35
Haciz ve İcra

İcra Takibindeki Borçlar Nasıl Ödenebilir?

Kurum ile anlaşmalı bankalara (mosip icra dosya seçimli 34 nolu ekrandan 26 haneli işyeri sicil numarası ile sorgu yapılarak)
Elanur Şimşek 3 Ağustos 2017 Perşembe 00:08
Haciz ve İcra

İcra Takibine Konu Borçlar Kredi Kartı Ile Ödenebilir Mi?

İcra takibine konu borçlar ile bu borçların tecil ve taksitlendirilmesi halinde aylık taksitler Kurum web sayfasından E SGK kartı ile prim ödeme bölümünden 7/24 ödenebilmektedir.
Serdar Sözbilir 24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:47
Haciz ve İcra

Tecil Ve Taksitlendirme Devam Ederken Teminat Değişikliği Yapılabilir Mi?

Tecil ve taksitlendirme talebi kabul edildikten sonra borçlunun gösterdiği teminatlarda değişiklik talep edilmesi halinde, değişikliğin talep edildiği tarihe kadar taksitler ile cari ay borçlarının ödenmiş olması kaydıyla, borçlunun verdiği teminat, kısmen veya tamamen aynı değerde ve aynı nitelikte veya
Muharrem Saatçi 24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:04
Haciz ve İcra

Satış Işlemlerine Başlanıldığında Borçlu Tarafından Yapılan Tecil Ve Taksitlendirme Kabul Edilir Mi?

Haczedilen menkul ya da gayrimenkul malın satış ilanına kadar yapılacak tecil ve taksitlendirmeler şartlar yerine getirildiğinde kabul edilebilir. Ancak, satış ilanının yayımlanmasından sonra yapılan tecil ve taksitlendirmeler kabul edilemeyeceğinden, bu durumdaki icra takip dosyaları için satış işlemlerine devam edilir.
Mutlu Atukeren 19 Temmuz 2017 Çarşamba 20:59
Haciz ve İcra

Borçlarından Dolayı Bir Işçinin Maaşının Ne Kadarına Haciz Konulabilir?

Borçlarından dolayı işçinin maaşının dörtte birine kadar haciz konulabilir. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile fertleri için hakim tarafından olunacak miktar, bu paraya dahil değildir. Bu durum, nafaka borcu alacaklılarının haklarını ortadan kaldırmaz.
Boran Erdil 19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:21
Haciz ve İcra

Borçlu Tarafından Mal Bildiriminde Bulunulmakla Birlikte Borcun Ödenmemesi Halinde Kurumca Ne Gibi I...

Mal bildiriminde bulunulması icra takip işlemlerinin yapılmayacağı anlamına gelmemektedir. Borcun ödenmemesi veya taksite bağlanmaması halinde mal bildiriminde gösterilen veya tespit edilen her türlü mal, hak ve alacaklarına haciz uygulanmak suretiyle takip işlemlerine başlanılır.
Ömür Ekinci 18 Temmuz 2017 Salı 12:43
Haciz ve İcra

Borçlu Adresinde Bulunamadığı Halde Haciz Işlemi Yapılabilir Mi?

Evet. Evde yada işyerinde yani belirtilen borçlu adresinde muhatap olmaması yada kapının kilitli olması gibi durumlarda haciz yapılabilir. Alacaklı talebiyle gene alacaklı vekilinin temin edeceği çilingir vasıtasıyla söz konusu engel aşılır haciz gerçekleştirilir. Kapı zarar verilmeden açılır ve işlem
Aysen Mert 14 Haziran 2017 Çarşamba 07:58
Haciz ve İcra

Haczedilen Eşya Borçluya Ait Değilse Ne Yapılmalıdır?

Haczedilen eşyanın borçluya ait olmaması halinde bu durum borçlu tarafından icra memuruna ifade edilir ve haciz tutanağına yazılır. Bu eşyanın sahibi olduğu bildirilen kişiye durum bildirilir. Üçüncü kişinin “istihkak davası” açma hakkı vardır. Karmaşık bir dava olup hukuki yardım
Sevda Artuk 14 Haziran 2017 Çarşamba 03:09
Haciz ve İcra

Emekli Maaşları Haczedilebilir Mi?

Emekli maaşları kural olarak haczedilemez. Takip kesinleştikten sonra borçlunun muvafakatı (onayı) halinde haczedilebilir. Emekli maaşlarında haczin kaldırılması süreye bağlı ve icra müdürlüğünden talep edilir.
Can Kuzey Birdal 13 Haziran 2017 Salı 12:27
Haciz ve İcra

Sosyal Güvenlik Kurumunca, Sigorta Primini Süresinde Ödemeyen Borçlular Hakkında Hangi Işlemler Yapı...

1 Süresinde ödenmeyen sigorta primlerinin tahsilini teminen borçlular hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip işlemleri uygulanmaktadır.
Zeynep Birsen 13 Haziran 2017 Salı 00:59
Haciz ve İcra

Tebligatın Usulsüzlüğünün Tespiti Hangi Halde Istenir?

Tebligat eğer kanuna uygun yapılmamış ise, öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içinde icra mahkemesinden tebligatın usulsüzlüğü ile öğrenme tarihinin şikayet yolu ile isteme hakkınız bulunmaktadır. Aynı gün icra müdürlüğüne de itirazlarınızı içeren dilekçe vermekle yükümlüsünüz. İddia ettiğiniz usulsüz öğrenme
Abdulkadir Sarıbaş 12 Haziran 2017 Pazartesi 18:16
Haciz ve İcra

Bir Işçinin Borcundan Dolayı Eşinin Maaşına Haciz Konulabilir Mi?

Borçların şahsiliği prensibine göre, bir işçinin borcu için eşinin maaşına haciz konulamaz.
Orhan Kılıç 12 Haziran 2017 Pazartesi 15:27
Haciz ve İcra

Gecikmiş Itiraz Nedir?

Tebligatın kanuna uygun olarak yapılmış olmasına rağmen hastalık vs. gibi itirazda bulunmanızı engelleyecek zorunlu bir sebep varsa, tebligattan haberdar tarihten itibaren 3 gün içinde icra mahkemesine gecikmiş itirazda bulunabilirsiniz.
Mehmet Özdil 9 Haziran 2017 Cuma 14:57
Haciz ve İcra

Borcun Taksitlendirilmesi Halinde Teminat Dışındaki Hacizler Kaldırılır Mı?

Tecil ve taksitlendirmenin kabul edilmesi halinde üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklar ile banka mevduatları üzerindeki hacizler ve teminat haricindeki mallar üzerindeki hacizler tecil ve taksitlendirme karar tarihi itibariyle kaldırılır.
İrem Taşkın 6 Haziran 2017 Salı 20:52
Haciz ve İcra

İcra Takibi Nedir?

İcra Takibi, alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlemin hukuki adıdır.
Elif Gözcü 6 Haziran 2017 Salı 17:36
Haciz ve İcra

Tecil Ve Taksitlendirmelerde Alınacak Teminat Tutarı Nedir?

15 50.000 Türk Lirasını aşmayan borçlar için teminat alınmamaktadır. 50.000 Türk Lirasını aşan borçlar için 50.000 Türk Lirasını aşan kısmın kadar teminat gösterilmesi gerekmektedir. Ancak, haczedilmiş mallar değeri tutarınca teminat yerine geçer.
Rojda Gökçen 5 Haziran 2017 Pazartesi 08:31
Haciz ve İcra

Tecil Ve Taksitlendirme Işlemlerinde Teminat Olarak Neler Kabul Edilmektedir?

a)Para, b)Banka teminat mektubu, c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, d)Borçlu veya borçlu lehine şahıslar tarafından gösterilen menkul ve gayrimenkul mallar (haciz yapılmışsa mahcuz mal değeri tutarınca teminat yerine geçer.) Yukarıdakilerin teminat olarak verilememesi halinde
Hilal Çalışkan 4 Haziran 2017 Pazar 04:39
Haciz ve İcra

Ödeme Emrine Karşı Itiraz Nereye Nasıl Yapılır?

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği ya da zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle tebliğ itibaren 7 gün içinde alacaklı sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezinin bulunduğu yer iş mahkemesi nezdinde itirazda bulunabilir.
Büşra Efe 4 Haziran 2017 Pazar 03:57
Haciz ve İcra

Ödeme Emri / Icra Emri Ne Bildirir?

İcra müdürlüğü tarafından düzenlenerek borçluya gönderilen bu belgelerde aşağıdaki bilgiler gösterilir: Alacaklının adı, adresi Borçlunun adı, adresi Borç miktarı İşleyecek faiz oranı Faiz başlangıç
Salih Atacı 2 Haziran 2017 Cuma 18:46
Haciz ve İcra

Borçlu Borca Itiraz Ettiğinde Ne Olur?

Genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde borca itirazda borçlunun haklılığı ya da haksızlığı araştırılmaz. İtiraz ile birlikte durur. Alacaklı borçlunun muhalefetini(itirazını) bertaraf edebilmek için İcra Mahkemesi’nde altı ay içinde itirazın kaldırılması ya da genel mahkemelerde bir yıl
Seranay Avcı 2 Haziran 2017 Cuma 17:42
Haciz ve İcra

Hacizli Mal Satılabilir Mi?

Üzerindeki hacizle ve ipotekle yükümlü olarak alan kişi kabul ederse satılabilir. (6183 sayılı amme alacaklarının tahsili hükümleri uyarınca takibat hacizler hariç) Bu hacizlerde alacaklı kamu kurumunun muafakatı aranır.
Can Kuzey Birdal 1 Haziran 2017 Perşembe 17:43
Haciz ve İcra

Taksitlendirilen Borca Uygulanan Tecil Faiz Oranı Nedir?

Tecil faiz oranı yıllık % 12 olarak uygulanmaktadır. (Örneğin:100.000 TL tutarındaki borcun 12 ay taksitlendirilmesi ve taksitlerin düzenli ödenmesi halinde 5.519 TL tecil faizi ödenecektir.)
Eda Tosun 28 Mayıs 2017 Pazar 21:07
Haciz ve İcra

Ödeme Emri / Icra Emri Farkı Nedir?

Her ikisi de ödemediğiniz bir borç bulunduğunu ve icra müdürlüğü aracılığı ile tahsil edileceğini bildiren belgelerdir. İcra takibinin birden çeşidi vardır: • İlamsız takip • Kambiyo senetlerine özgü takip • İlamlı takip İlamsız takip ve kambiyo senetlerine özgü takip yolunda ödeme emri, ilamlı
Ramazan Baran 25 Mayıs 2017 Perşembe 13:48
Haciz ve İcra

Merkez Bankası Tarafından Icra Takibine Ilişkin Kayıtlar Takip Edilmekte Midir?

İcra kayıtlarına ilişkin Merkez Bankası tarafından herhangi bir işlem yapılmamakta, Merkez Bankasında icra kayıtlarına ilişkin veri bulunmamaktadır. Ticari banka yetkililerinin bankalarına kredi / kredi kartı başvurusu yapan şahısları icra kayıtlarını gerekçe göstererek Merkez Bankasına yönlendirmesi doğru bir uygulama değildir.
Serkan Aydın 23 Mayıs 2017 Salı 17:03
Haciz ve İcra

Limited Şirket Müdür Ve Ortaklarının Şirketin Ödenmeyen Prim Ve Diğer Borçlarından Dolayı Sorumluluğ...

Limited şirket müdürleri, görev yaptıkları dönemlerden kaynaklanan borçlarının tamamından şirket tüzel kişiliği ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Limited şirket ise, şirket tüzel kişiliğinin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan borçlardan şirketteki hisseleri oranında sorumludurlar.
Sevinç Gözüpek 19 Mayıs 2017 Cuma 23:50
Haciz ve İcra

Borçlu, Hakkında Icra Takip Işlemlerine Nasıl Başlanılır?

Borçlu hakkında icra takip işlemleri ödeme emrinin tebliği suretiyle başlanılmaktadır.
Emirhan Gürbüz 16 Mayıs 2017 Salı 20:37
Haciz ve İcra
ÖY

İcra Takibi Nedir?

İcra Takibi, alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlemin adli isimidir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Haciz ve İcra
ÖY

Haciz Nedir?

Aşağıda detayları izah edeceği üzere borçlunun mal ve haklarınaicra müdürlüğü aracılığı ile el konulması demektir. Halk arasında icra işlemlerinin kapsayacak şekilde kullanılmakta ise de haciz icra takibi işlemlerinin bir mertebesinden ibarettir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Haciz ve İcra
ÖY

Haneye Icradan Kâğıt Geldi! Neler Yapmalıyız?

İcra müdürlüğü tarafından gönderilen bildirimler ekseriyetle icra takibi üzerine tertip eden ödeme veya icra buyruğudur. Üzerini dikkatle okuyunuz. Müddetli unutmayınız.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Haciz ve İcra
ÖY

Ödeme Emri / Icra Emri Farkı Nedir?

Her ikisi de ödemediğiniz bir borç bulunduğunu ve icra müdürlüğü aracılığı ile tahsil edileceğini bildiren belgelerdir. İcra takibinin ansızın çeşidi vardır: · İlamsız takip · Kambiyo senetlerine has takip · İlamlı takip İlamsız takip ve kambiyo senetlerine özgü takip yolunda
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Haciz ve İcra
ÖY

Ödeme Emri / Icra Emri Ne Bildirir?

İcra müdürlüğü tarafından tertip ederek borçluya gönderilen bu dokümanlarda aşağıdaki bilgiler gösterilir: · Alacaklının isimi, adresi · Borçlunun isimi, Borç miktarı · İşleyecek getiri oranı · Faiz başlangıç tarihi
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Haciz ve İcra
ÖY

Ödeme/icra Emri Neden Gönderilir?

İcra müdürlüğü size bu dokümanı gönderek legal haklarınızı kullanmanız için müddet tanımış olur. Şayet borcunuz yoksa, borç miktarı doğru evvelce ödediğiniz borç tekrar isteniyorsa yasal haklarınızı kullanarak takibi durdurabilirsiniz.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Haciz ve İcra
ÖY

Haczedilen Eşyaların Sonucu Nedir?

Haczedilen eşyalar alacaklının talebi olursa yediemin depolarına götürülür. Daha sonra yasal prosedüre uygun olarak icra müdürlükleri tarafından satılır. Satış alacaklıya ödenir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Haciz ve İcra
ÖY

İcra Emri Veya Ödeme Emri Geldiğinde Ne Yapmalıyım Ve Yasal Haklarım Nelerdir?

Ödeme/icra buyruğu mal ve haklarınızın haczedilmesinden evvelki son mertebe olabilir. Bu dokümanları dikkatle okuyunuz. Alt bölümlerinde yapmanız gerekenler ve haklarınız yazılıdır. Bu haklarınızı kullanınız. Ödeme/ icra buyruğunda yazılı metin size zor ve karmaşık geliyorsa adli yardım almanız önerilir. Mal Beyanı
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Haciz ve İcra
ÖY

Mal Beyanında Bulunmamanın Neticesi Nedir?

Hapis cezası alabilirsiniz. Mal beyanında bulunmamanız halinde alacaklı icra mahkemesine müracaat ederek mal beyanında bulununcaya kadar üç ayı geçmemek hapsen basınç cezası ile cezalandırılmanızı isteme hakkına sahiptir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Haciz ve İcra
ÖY

İcra Ve Ödeme Emri Ile Beraber Gönderilmesi Şart Olan Vesika Var Mıdır?

İcra buyruğunda yoktur. Kambiyo takibinde ödeme buyruğu ile beraber borç kaynağı vesika de gönderilmelidir. İlamsız takipte ise borç vesikaya ise gönderilmesi gerekir. Gönderilmediği takdirde 7 gün içerisinde icra mahkemesinden ödeme buyruğunun iptalini yakıntı yoluyla isteyebilirsiniz.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Haciz ve İcra
ÖY

İcra Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?

İcra mahkemeleri, boçluların borca ve imzaya itirazları ile alacaklı ve borçlunun icra müdürlüğünün işlemlerine ait yakıntılarını incelemekle görevli mahkemelerdir. yazılı kanıt ile ispat edir. Yazılı kanıtınız yoksa genel mahkemeye müracaat etmeniz önerilir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Haciz ve İcra
ÖY

Bildirimin Usulsüzlüğünün Tespiti Hangi Halde Istenir?

Bildirim şayet yasaya uygun yapılmamış ise, öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içinde icra mahkemesinden bildirimin usulsüzlüğü ile öğrenme tarihinin yakıntı yolu ile isteme hakkınız bulunmaktadır. Aynı gün icra müdürlüğüne de itirazlarınızı içeren arzuhal vermekle yükümlüsünüz. Öne sürdüğünüz usulsüz öğrenme
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Haciz ve İcra
ÖY

Karşı Çıkmamanın Neticeleri Nelerdir?

Karşı çıkmamanız halinde, itiraz müddeti nihayetinde hakkınızdaki icra takibi netleşir. Takip netleştikten sonra hanenize hacze gelinebilir, bankada bulunan paralarınıza, ve üçüncü kişilerde bulunan hakve alacaklarınıza haciz konulabilir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Haciz ve İcra
ÖY

Haciz Işlemi Nedir?

İcra memurunun gözetiminde alacağın tahsili için yetecek miktarda eşyanın belirleyerek haciz tutanağına yazılmasıdır. Alacaklının talebi olursa eşyalarınız hanenizden alınarak depolarına götürülebilir veya size yediemin olarak bırakılabilir. Haciz esnasında alacaklı veya vekili isterse hazır bulunabilir. Haciz işlemi sırasında icra memuru
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Haciz ve İcra
ÖY

Haciz Işlemine Karşı Şikayet Hakkı Var Mıdır?

Haciz işlemi memur işlemi olup yasaya terslik mevzubahis ise icra mahkemesine şikayet davası açabilirsiniz. Bu dava süreye tabi değildir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Haciz ve İcra
ÖY

Emekli Aylıkları Haczedilebilir Mi?

Emekli aylıkları kaide olarak haczedilemez. Takip netleştikten sonra borçlunun muvafakatı (onayı) halinde haczedilebilir. Emekli aylıklarında haczin kaldırılması müddete bağlı ve icra müdürlüğünden ister.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Haciz ve İcra
ÖY

Haczedilen Eşya Borçluya Ait Değilse Ne Yapılmalıdır?

Haczedilen eşyanın borçluya ait olmaması halinde bu vaziyet borçlu tarafından icra memuruna dile getirilir ve haciz tutanağına yazılır. Bu eşyanın sahibi olduğu deklarasyonlan kişiye vaziyet bildirilir. Üçüncü kişinin “istihkak davası” açma hakkı vardır. Karmaşık bir dava olup hukuki yardım
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Haciz ve İcra

Yıllara Göre Sgk Borçlarına Uygulanan Faiz Oranları Nelerdir ?

Geleceğiniz Güvencede Geleceğiniz Güvencede Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı Oranları Dönem İlk Ay (%) Aylık (%) 01.01.1994 31.03.1994 9 Her ay 01.04.1994 31.08.1995 12 Her ay için 01.09.1995 31.01.1996 10 Her ay için 01.02.1996 31.07.1998 15 Her ay için 01.08.1998
Ahmet Gündüz 15 Ocak 2017 Pazar 19:17
Haciz ve İcra
ÖÖ

Elimde Hiçbir Belge Olmadan Icra Takibi Yapabilir Miyim ?

Tanıdığım biri benden borç aldı, ancak aramızdaki ilişkiden dolayı herhangi bir belge imzalamadık. Şuan borcunu ödemiyor, ona karşı icra yaparak para mı geri alabilir miyim?
Özge Özşaylan 15 Ocak 2017 Pazar 13:55
Haciz ve İcra
MA

Tebliğ Edilmeden Icra Takibi Başlatılması Mümkün Müdür ?

Merhaba daha önce esnaftım ve bir meşrubat firmasından senet karşılığı dolap aldım. Uygulama o çağda şöyle idi; içecek firmasının aldığınızda onun bedeli kadar senet imzalıyordunuz tarihsiz şekilde teminat amaçlı daha sonra dolabı iade ettiğinizde ise senedi geri alıyordunuz. lakin
maytekin 31 Aralık 2016 Cumartesi 13:04
Haciz ve İcra
MA

Sahibi Olduğum Dükkanıma Icra Dairesinden Geldiler Ne Yapmalıyım?

İstanbul'da esnaflıkla geçimimi sağlamaktayım. Eski dükkan sahibim davayı kazandı ve bugün iş yerime icraya geldiler. Avukatım bu konuda yetersiz..Turizmle 6 ila 8 ay ileri tarihe atma şansım var mı,ve ya taksitle ödeyebilme imkanım var mı? Evimdeki veya iş
maytekin 30 Aralık 2016 Cuma 13:22
Haciz ve İcra