+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Gelir Vergisi

Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir, Nerede Bulunur, Ne Zaman Verilir?

Gelir vergisi beyannamesi gelirinizi gösteren ve verginin tarhının gerçekleşmesi için verilen beyannamedir. Gelir İdaresi Başkanlığı Web Sitesi'nin ilgili bölümünden ulaşabilirsiniz. Yıllık gelir vergisi beyannamesi izleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir. Gelirin sadece basit usulde tespit edilen
Rojda Gökçen 16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:41
Gelir Vergisi

Gelir Vergisi Mükellefleri Kimlerdir?

Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Türkiye'de yerleşmiş olanlar ile resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül teşebbüslere bağlı olup, adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları, tam mükellef olarak
Gülüm Erarslan 3 Ağustos 2017 Perşembe 12:38
Gelir Vergisi

Binek Otomobillerin Iktisabında Yüklenilen Kdv Indirim Konusu Yapılır Mı?

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun; 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, 30/b maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli
İbrahim Yılmaz 3 Ağustos 2017 Perşembe 10:51
Gelir Vergisi

Üniversitede Eğitim Gören Öğrenciye Verilen Burs Ödemeleri Şirket Tarafından Giderleştirilebilir Mi,...

Gelir Vergisi Yasası'nın 61/2'nci maddesi hükmü gereği olarak "evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla diğer menfaatler" ücret olarak kabul edilmektedir. dolayısıyla burs alanın, bursu veren firma hesabına eğitim görüp eğitim süresi sonunda, önceden kararlaştırılan
Cezmi Uzun 31 Temmuz 2017 Pazartesi 23:08
Gelir Vergisi

Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Gerekirken Kağıt Ortamında Düzenlenen Faturanın Kdv Ve Gider Olarak ...

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri “safi kurum kazancı” hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde ise Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı ve zirai faaliyetle uğraşan kurumların bu
Özlem Özdemir 29 Temmuz 2017 Cumartesi 21:24
Gelir Vergisi

Personele Verilen Yemek Çeklerinde Vergilendirme Ve Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır?

Gelir Vergisi Kanunu 23. Maddesi’nin 8. fıkrası uyarınca hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin tamamı gelir vergisinden edilmiştir. İşverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda ise ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şartıyla çalışılan günlere ait bir
Kadir Kolcu 26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:31
Gelir Vergisi

Kamu Kurumuna Yapılacak Ayni Ve Nakdi Bağış Gelir Vergisi Matrahından Indirim Konusu Yapılabilir Mi?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89’uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde; genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere
Müşerref Koç 25 Temmuz 2017 Salı 21:32
Gelir Vergisi

Gelir Vergisinden Istisna Edilen Tazminat Ve Yardımlar Nelerdir?

Gelir Vergisi Kanununun 61'inci maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para aynılar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans,
Ramazan Baran 24 Temmuz 2017 Pazartesi 19:54
Gelir Vergisi

Telif Hakkı Ve Ihtira Beratı Kazancının Gelir Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Hükümleri Yönünden Isti...

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde, "Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve
Birol Güveci 18 Temmuz 2017 Salı 13:42
Gelir Vergisi

2016 Gelir Vergisi Tarifesi Nedir? Gelir Vergisi Oranları Ve Gelir Vergisi Dilimleri

Miktar Vergi Oranı 12.600 TL'ye kadar %15 30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası %20 69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL), fazlası %27 69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000
Esma Çiftçi 17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:08
Gelir Vergisi

Gelir Vergisi Kanununa Göre Bağış Ve Yardımların Belgelendirilmesi Nasıl Olacaktır?

Gelir Vergisi mükelleflerince yapılan bağış ve yardımların ilgili kurumlardan alınacak belgelerle tevsik edilmesi yeterlidir. Bu kurum ve kuruluşlardan alınacak 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257. maddesindeki yetkiye istinaden indirim için geçerli olarak belge olarak kabul edilecektir.
Burcu Nişancı 15 Haziran 2017 Perşembe 10:35
Gelir Vergisi

Firma Olarak Deprem Felaketi Yaşayan , Pakistan'a Gıda Ve Giyecek Yardımı Yapmak Istiyoruz. Konunun ...

Gelir Vergisi Kanununun 40 ve 89. maddelerinde, Katma Değer Vergisi Kanununun ise 17. maddesinde yapılan değişikliklerle 1.1.2005 tarihinden itibaren yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda , temizlik , giyecek ve yakacak malzemelerinin maliyet bedellerinin
Hakan Yeni 9 Haziran 2017 Cuma 16:23
Gelir Vergisi

Serbest Meslek Erbabı Gelir Vergisi Öder Mi?

Serbest meslek erbablarının gelirleri serbest meslek kazancı sayıldığı için onlar da gelir vergisine tabidir. Vergi oranları dilimleri ise yukarıda vergi tarifesi ile aynıdır. İster serbest meslek makbuzu kesin, isterseniz fatura bu vergiye dahil olursunuz. Eğer serbest meslek makbuzu mu
Orhan Kılıç 4 Haziran 2017 Pazar 04:43
Gelir Vergisi

Gelir Ve Kurumlar Vergisi Stopajı Yönünden Vergi Artırımında Bulunulabilecek Ödeme Türleri Nelerdir?

736 Sayılı Kanun’da yapılan düzenlemeler çerçevesinde aşağıdaki ödeme türleri üzerinden gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı yapmakla sorumlu olanlar bu ilişkin olarak 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılları ile ilgili vergi artırımında bulunabileceklerdir: Ücret Ödemeleri (GVK md. 94/1), Serbest Meslek Erbabına
Kerim Özpek 31 Mayıs 2017 Çarşamba 11:15
Gelir Vergisi

Esnaf Muaflığından Yararlananlara Mal Ve Hizmet Alımları Karşılığında Yapılan Ödemeler Üzerinden Ya...

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendi uyarınca esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında ödemelerden, a) Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet,
Esma Çiftçi 31 Mayıs 2017 Çarşamba 07:31
Gelir Vergisi

Arsa (Veya Kat) Karşılığı Inşaat Sözleşmesi Uyarınca Arsa Sahibince Elde Edilen Taşınmazların Satışı...

İnşaat taahhüt işleriyle uğraşan müteahhitlerin genellikle inşaat yapacakları arsayı satın almak yerine, arsa sahibiyle arsa (kat) karşılığı inşaat sözleşmesi suretiyle, arsa sahibine inşa edilecek taşınmazdan bağımsız bölüm veya bölümler vermek şartıyla ilgili arsayı temin ettikleri görülmektedir. Arsanın konumuna
Kerim Bir 29 Mayıs 2017 Pazartesi 11:37
Gelir Vergisi

İrat Ne Demek?

TDK’ye göre irat; gelir, gelir getiren mülk.
Mertay Karakaş 28 Mayıs 2017 Pazar 20:50
Gelir Vergisi

İşletmede Kayıtlı Taşınmazın Finansal Kiralama Şirketine Sat-Kirala-Geri Al Yöntemiyle Satışında Kur...

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun istisnaları düzenleyen 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; “Kurumların, en az iki tam yıl süreyle yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan
Melek Yüzügüldü 26 Mayıs 2017 Cuma 11:41
Gelir Vergisi

Hayırlı Cumalar; Serbest Meslek Kazancına Tabi Mükellef Aynı Zamanda Bilirkişilik Yapmakta. Mahkemed...

Bilirkişilik için alınan bedel ÜCRET tir. Geçici vergi hesaplamasında dikkate alınmaz.
Cemalettin Aydıngöz 30 Nisan 2017 Pazar 22:54
Gelir Vergisi

Limited Şirket Çalışan Personelini Yurtdışına Iş Seyahatine Gönderecek. Bu Durumda Yurt Dışı Harcıra...

Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 07.01.2016 tarihinde yurtiçi gündelikleri ve yurtdışı aylıklarının 2016 yılının ilk ayında uygulanacak rakamlara yer verilmiştir. 2016 Yılı Merkezi Bütçe Yönetim Geçici Bütçe Kanunun 3. Maddesi a bendine göre
Aylin Serttaş 30 Nisan 2017 Pazar 21:57
Gelir Vergisi

Merhaba.limited Şirket 07/12/2011 Itibariyle A.ş Ye Nevi Değiştirdi.bu Durumda 06/12 Ye Kadar Ltd Ol...

Sayın Erkölencik, Asgari geçim indirimi gün hesabına orantılı yapılmaz. Burada dikkat edilecek husus en fazla hesaplanan vergi tutarı kadar olmalıdır.
Tuğba Saatçi 30 Nisan 2017 Pazar 21:38
Gelir Vergisi

Sayın Danışma Birimi. Apartman Kapıcılarının Maaşları Gelir Vergisi Ve Damga Vergisinden Muaf. Asgar...

Sayın Karadeniz, Apartmanlarda çalışan hizmetlilerin (kapıcılar) ücretlerinin asgari ücret lacak diye bir koşulu yoktur. Apartman yönetimleri asgari ücretin üzerinde de ödeyebilirler. Ödenen ücretler GV ve DV'den istisna edilmiştir. Bir apartmanda birden fazla da kapıcı istihdam edilebilir. Herhangi bir yasal engel
Hülya Asım 30 Nisan 2017 Pazar 21:29
Gelir Vergisi

Sayın Danışman, Gelir Vergisi Mükellefi; 2015 Işyeri Zararı -4,040.63 Tl Geçmiş Yıl Zararı-21,512.35...

Beyan sınırı GVK 86. maddedeki şartalar da değerlendirilir. Verdiğiniz Örnek de İşyeri Kira geliri beyannameye dahil edilir.Cari yıl ve yıl zararları mahsup edilir.
Simge Anahtarcı 30 Nisan 2017 Pazar 21:29
Gelir Vergisi

İyi Günler, Iki Ortaklı Bir Kollektif Şirketin Aktifinde Türk Uluslararası Gemi Siciline Kaytlı Bir ...

Sayın Üstün, Kollektif şirket ortakları ticari kazanç elde eden GV mükellefleridir. Ticari kazanç istisnaları içerisinde navlun geliri istisnası kavramı yer Bizim kanaatimiz ticari kazancın ortakların hissesi oranınca beyan edilmesi gerektiğidir.
Öznur Sözübir 30 Nisan 2017 Pazar 20:35
Gelir Vergisi

Serbest Meslek Faaliyet Ile Ilgili Sormuş Olduğum Soruda, Mükellefin Aracılık Yapmış Olduğu Oyuncula...

Mal ticareti için FATURA Düzenlenir.Hizmet teslimlerinde S.M.Makbuzu düzenlenir.Bahsettiğiniz kişi Mal değil Hizmet satıyor. Aracılık faaliyeti de hizmettir.
Demet Elizan 30 Nisan 2017 Pazar 19:42
Gelir Vergisi

Konut Kira Geliri 26750 Tl, Işyeri Kira Geliri 2400 Tl Ve Kat Karşılığı Aldığı 2014 Yılındaki 7 Adet...

Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi ile GMSİ ve Ticari kazanç olarak toplayarak beyanda bulunacaktır.26.750+2.400+21.000 Ticari kazanç elde edildiği için 21. Md.Belirtilen 3.300 Tl İstisna düşülemez.
Müjde Er 30 Nisan 2017 Pazar 19:35
Gelir Vergisi

Değerli Üstad, Gönüllü Olarak 2.derece Engelli Bir Kişiyi Çalıştırıyoruz. 1-Gelir Vergisi Yönünden 4...

Sakatlık indirimi Bordroda yapılır. Muhtasar beyannameye indirilmiş hali aktarılır. 19/02/2014 Tarihli Resmi Gazete’de 6518 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş yapılan değişiklikleri yayınlanmış, yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Böyle bir düzenlemenin Şubat ayının 19’unda yürürlüğe girmesi ile birlikte teşvikte %50 oranı indirim
Tuğberk Turna 30 Nisan 2017 Pazar 19:31
Gelir Vergisi

Merhaba Sayın Yetkili; Kuyumcu Mükellefimiz Nihai Tüketicilerden Altın Alımı Yapmaktadır.hiçbir Verg...

Nihai tüketicilerden gider pusulası ile alınan altın ve ziynetler için GV tevkifatı yapılmaz.
Serdar Gökay 30 Nisan 2017 Pazar 18:48
Gelir Vergisi

Çocuklarım Için Ödediğim Ikinci Öğretim Yüksek Lisans Öğretim Harcını Serbestmeslek Kazancından Indi...

EĞİTİM VE ÖĞRETİM GİDERLERİNİN YILLIK BEYANNAMEDE NASIL VE NE ŞARTLARDA İNDİRİLECEĞİ GVK 89/2. MADDESİNDE AŞAĞIDAKİ GİBİ BELİRLENMİŞTİR. GVK 89/2. Beyan gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle
Öznur Sözübir 30 Nisan 2017 Pazar 17:15
Gelir Vergisi

Merhabalar,dernek Olarak Yönetim Kurulu Ve Denetim Kurulu Başkan Ve Üyelerine Huzur Hakkı Dağıtmak I...

Sayın Şengül, Huzur hakları dernek, vakıf veya ticari şirketlerde GVK 61.maddesine göre ücret kapsamındadır. Ücretlerin vergilendirilmesi ise GVK 94 ve göre yapılır. Düzenlenecek huzur hakkı bordrosunda gelir vergisi stopajı ve damga vergisi hesaplanacaktır. Kişinin konumuna göre huzur hakkının sürekli verilmesi
Dilara Çevik 30 Nisan 2017 Pazar 17:13
Gelir Vergisi

Oyun Programını Yazılımı Yapan Bir Kişi Bu Programını Kendi Adına Tescil Ettirdikten Sonra. Amerikad...

Sayın Sağlam, Bahsettiğiniz işlemin GVK 18.madde kapsamında olmadığını düşünmekteyiz. Bilgisayar yazılımcısının gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirerek yurt dışına bu teslimin KDV hizmet ihracatı kapsamında değerlendirileceği kanatindeyiz. Ancak işlemlerinizde esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz.
Melek Yüzügüldü 30 Nisan 2017 Pazar 15:23
Gelir Vergisi

Yurt Dışından Alınan Danışmanlık Faturaları Için Nasıl Işlem Yapılır? (Almayadan Gelen Inşaat Danışm...

Sayın Durğun, Yurt dışından almış olduğunuz hizmete ilişkin faturanın muhasebeleştirilmesinde 2 nolu KDV Beyannamesiyle sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanıp beyan edilecek beyan edilen bu KDV 1 Nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. İkili vergi anlaşmalarına göre ülkemizle Almanya arasında bir anlaşma
Abdulkadir Sarıbaş 30 Nisan 2017 Pazar 14:05
Gelir Vergisi

Merhaba , Kat Karşılığı Inşaatlarda Müteahhit Kendi Payına Olan Daireleri Başkasına Satıp Satın Alan...

Avukatın Ticari faaliyetinin Vergi hukuku yönünden sakıncası yoktur.Mesleki yönden sakıncasını Avukat barodan öğrensin.
İlke Atasever 30 Nisan 2017 Pazar 13:54
Gelir Vergisi

Merhabalar, Bir Şirketim; Şirket Ortağı Da Olan Şirket Müdürlerinden Birinin Evinin Kirasını Ödemek ...

Şirket ortağının ev kirasının şirket tarafından ödenmesi halinde yapılan ödeme KKEG olarak kayıtlara alınır.
Hüseyin Mert 30 Nisan 2017 Pazar 13:46
Gelir Vergisi

Bilanço Usulune Göre Defter Tutan Işletmelerde 570 Kar Hesabı Kasayamı Alınmalı, Hesapta Kalabilirmi...

570 hesap; karın kişiye ödenmesi ile kapatılır.
Kadir Öztürk 30 Nisan 2017 Pazar 13:09
Gelir Vergisi

Merhaba, Banka Ile Yapılan Sözleşmeye Istinaden Fatura Düzenledik.gelir Yazdık. Şimdi Bu Tutarı Pers...

Alınan bedel her çalışana ödenir.Bedel brüte dönüştürülerek maaşa eklenmek suretiyle gerekli kesintiler yapılarak ödeme yapılır.Banka personele bu ödemeyi yapamaz.ödeme verene yapılır.Banka ödemsi halinde her kişi için ücret bordrosu yapması gerekir.
Ömür Ekinci 30 Nisan 2017 Pazar 12:40
Gelir Vergisi

Sayın Üstadım, 8.5.2013 Tarihi Itibariyle Tasfiye Sürecine Girmiş Kollektif Şirket Statüsünde Mükell...

Vergi kanunlarına göre LTD.Ve A.Ş tasfiye hükümlerine tabidir. Diğer mükelleflerin tasfiyesi söz konusu değildir. Kapanış dilekçesi ile mükellefiyet sona Geçici vergi beyannamelerini süresi içinde ortaklar vermek zorundadır.
Özlem Özdemir 30 Nisan 2017 Pazar 12:28
Gelir Vergisi

Vereceğiniz Cevap Için Şimdiden Teşekkür Ederim.(Ben Stajımı Tamamlamış, Yeterlilik Sınavlarına Gire...

Sayın Tayyar, Rent a car sözleşmesinden trafik cezalarının kiracı tarafından ödeneceğine ilişkin hüküm olması kaydıylai Rent a car firmasının ödenen cari hesabınızdan tahsil edilmek üzere size dekont etmesi gerekir. Fatura kesilmesi uygun değildir.
Demet Elizan 30 Nisan 2017 Pazar 08:53
Gelir Vergisi

İyi Günler, Vergi Mükellefi Olmayan Bir Kişi, Bir Işyeri Kiralayıp, Başka Birine Kiraya Verirse (Alt...

Vergi mükellefi olmayan bir kişinini, bir işyeri kiralaması söz konusu olmaz. Şayet böyle bir durum olursa elde edilen kira olmayıp ticari kazanç olur.
Ceren Özdemir 30 Nisan 2017 Pazar 07:09
Gelir Vergisi

Merhaba Şirketimize Dışardan Çeviri Işi Yapacak Birisi Var.bu Kişi Ssklı Çalışıyor.biz Bu Kişiye Gid...

Sayın Özen, Başka firmada SSK lı olarak çalışıp da size çeviri işi yapacak kişi GVK 18.maddesine göre yapacağınız protokolde %17 kesintisi yapmanız gerekiyor, işin sürekli yapılması halinde %18 KDV hesaplanacak ve sorumlu sıfatıyla 2 nolu KDV beyannamesi ile sizin tarafınızdan
Seranay Avcı 30 Nisan 2017 Pazar 06:38
Gelir Vergisi

İyi Çalışmalar.1.sorum Müşterim Işyerini 1 Eylülde Kiralamış Ve Üç Aylık Kirasını Peşin Yatırmıştır....

Sayın Çilesiz, Vergi mükellefiyetinizi eylül ayında açtırmanız gerekir. Mal sahibinin vergi kayıp ve kaçağına neden oluyorsunuz. GVK 94. maddeye göre nakten hesaben ödeme varsa stopaj olur aksi takdirde olmaz.
Cemalettin Aydıngöz 30 Nisan 2017 Pazar 06:15
Gelir Vergisi

Kiraya Ait Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenlemekteyim, Bankaya Aidat Dahil Olarak Kira Bedeli Yatmakt...

Götürü gider yöntemi seçilmesi halinde başka giderler düşülemez.Gerçek gider yöntemi seçilirse GVK 74. maddedeki giderler indirilir.GİB sitesinde G.menkul rehberini inceleyiniz.
Fatma Gülci 30 Nisan 2017 Pazar 06:11
Gelir Vergisi

Sayın Üstadım. Bir Site Yönetiminde 5 Yönetim Kurulu Ve 3 Denetim Kurulu Üyesi Huzur Hakkı Almaktadı...

Huzur hakkı ücrettir.(GVK Md.61) ücret ödemesi için bordro yapılır gerekil kesintiler bordroda gösterilir. AGİ hesaplanarak Gelir vergisinden indirilir.
Yılmaz Yalman 30 Nisan 2017 Pazar 06:04
Gelir Vergisi

2009 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde Iştigal Mevzu Kodları Sorulmaktadır Bunlardan Özellikle E...

Sayın Avcı, Faaliyet Türü ve kodları güncellenmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasından yararlı bilgiler bölümünde güncel faaliyet kodları ve isimlerine
Taylan Bıçak 30 Nisan 2017 Pazar 02:29
Gelir Vergisi

Kira Gelir Vergi Beyannamelerinde Gerçek Gider Yöntemi Seçildiğinde , Indirilebilen Iktisap Bedelini...

5 YIL BOYUNCA 21.750 TL OLARAK DÜŞÜLECEK.
Esma Aşçı 30 Nisan 2017 Pazar 01:53
Gelir Vergisi

İyi Günler Vereceğiniz Cevap Için Şimdiden Teşekkür Ederim. 5,10,2012 Tarihinde Adi Ortaklık Halinde...

Eski deftere devam edebilirsiniz. Mirasçılar aynı şartlarda yeni ortak olmuşlardır. KDV beyannamesi ortaklık adına verilmeye devam edilir. Ölüm tarihi ile bilanço düzenlenir. Mirasçılar ölüm tarihine kadar olan dönem için geçici vergi beyanı verecekler ayrıca 4 ay için
Salih Atacı 30 Nisan 2017 Pazar 01:51
Gelir Vergisi

Serbes Meslek Defterinde Beyannamelere Ait Olan Damga Vergilerini Ve Mali Müşavir Olarak Mükellefler...

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68. Maddesinde Serbest Meslek Kazancında hangi giderlerin hasılattan indirileceği sayılmış, maddenin 1.bendinde Mesleki kazancın edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin, 9.bendinde ise Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen
Tuğberk Turna 30 Nisan 2017 Pazar 00:15
Gelir Vergisi

Merhaba.kat Karşılığı Inşaat Yapan Bir Şahıs Firmam Kat Karşılığı Inşaata Başladı.tapu Harçları, Bel...

Sayın Özdemir, Bahsettiğiniz belgeler mal sahibi adına düzenlendiğinden müteahhit firma kayıtlarına bu tutarları gider olarak işleyemez. Gelir ve Kurumlar Vergisi göre ticari kazancın tespitinde giderleştirme işlemleri için kullanılacak fatura ve benzeri vesikaların mükellef adına düzenlenmesi gerekir.
Hatice Terzioğlu 29 Nisan 2017 Cumartesi 23:47
Gelir Vergisi

1-)Ticari Karı 10000Tl Işyeri Kirası Brut18000 Tl Olan Mükellef Işyeri Kirasını Beyan Edecekmi. 2-)T...

1 Her iki kazancıda birleştirecek (GVK 86/1 c) 2 Diğer kazanç ve iratlardaki istisna kullanılır.Ticari kazanç sahipleri GVK maddedeki istisnayı kullanamazlar.
Çağatay Gürcü 29 Nisan 2017 Cumartesi 22:55
Gelir Vergisi