+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları E-Defter

E-Devlet Kapsamında Muhasebe Kayıtları Gib'e (Gelir Idaresi Başkanlığı) Aktarılıyor Mu ?

E Defter kapsamında muhasebe kayıtları GİB’e (Gelir İdaresi Başkanlığı) aktarılmayacaktır. Sadece e imza veya mali mühürlü defter beratı aktarılacaktır. mükellef tarafında saklanacaktır.
Elanur Şimşek 18 Ağustos 2017 Cuma 18:48
E-Defter

E-Defterimi Bir " Bulut"ta (Cloud Computing) Tutabilir Miyim?

Son yıllarda gittikçe yaygınlaşmaya başlayan bulut çözümü aslında bir sanal veri merkezi hizmetidir. Firmaların kendi veri merkezlerinde yapmayı hedefledikleri şey bir browser aracılığı ile erişilerek sanal ortamda yapılmaktadır. Diğer bir ifade ile bu çözüm sayesinde bir veri merkezi alanına
Birol Güveci 18 Ağustos 2017 Cuma 12:48
E-Defter

Zaman Damgası Nedir? Nereden Temin Edilir? Kullanılması Zorunlu Mudur?

Zaman Damgası, belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlayan araçtır. Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) e Defter sisteminde sorun oluşması ve yasal sürenin sonunda yüklenmeye çalışılan beratların GİB e Defter uygulamasına yüklenememesi durumunda, bu beratlara mali mührünün yanı
Kıvanç Kılıç 17 Ağustos 2017 Perşembe 10:24
E-Defter

E-Defter Için Noter Masrafına Benzer Bir Tasdik Gideri Olacak Mı?

E defter oluşturacak mükellefler için herhangi bir tasdik masrafı söz konusu değildir
Hümeyra Sevinç 16 Ağustos 2017 Çarşamba 22:12
E-Defter

E-Defterde Fatura Için Toplulaştırılmış Kayıt Mümkün Müdür?

e Defter uygulamasında faturalar, temel olarak her bir fatura ayrı bir yevmiye maddesinde olacak şekilde kaydedilmelidir. Ancak e Arşiv olmak şartıyla abonelik esasına göre çalışan firmalar ve kargo şirketleri ile yazılı talep üzerine Başkanlıkça uygun görülen sektörlerde faaliyet gösteren
Özlem Özdemir 16 Ağustos 2017 Çarşamba 20:29
E-Defter

Türkiye'deki E-Defter Uygulamasının Yurt Dışındaki Benzer Uygulamalardan Üstün Tarafları (Örneğin Sa...

XBRL, bir çok bakımdan SAF T’ye göre daha üstündür. Öncelikle XBRL, SAFT’ye göre daha çok ülke tarafından gittikçe daha bir şekilde kullanılmak tadır. XBRL sadece vergi idarelerinde değil, bankacılık ve sermaye piyasası ve borsalar tarafından da kullanılmaktadır. Bu yönüyle
Mehmet Özdil 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:27
E-Defter

Kendi Geliştirdiğim Yazılımı Kullanan Bir Firma Olarak Ben De Uyumluluk Testi Yaptıracak Mıyım?

Yazılımlarını kendi geliştiren mükellefler de, Genel Tebliğde belirtilen esaslara uygun elektronik defter oluşturan, kaydeden, onaylayan, muhafaza eden yazılımlarının Başkanlık onaylanması amacıyla soru 65’te belirtilen bilgi ve belgeler ile www.edefter.gov.tr internet sitesinde yer alan adrese yazılı olarak başvuruda bulunarak uyumluluk
Hasan Yılmaz 16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:47
E-Defter

Denetim Elemanı Ibraz Ettiğim E-Defter Üzerinde Nasıl Analiz Yapacak?

E defter uygulamasının bundan sonraki süreçte ülkemizdeki klasik vergi denetim anlayışında ciddi bir değişime ve yenilenmeye yol açması kaçınılmazdır.22 son yıllarda bir çok gelir idaresi ve OECD ( FTA), AB ve IMF gibi uluslararası kuruluşlar e denetim (e audit)
İrem Taşkın 16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:42
E-Defter

E-Defterin Ve E-Defter Beratının Saklanması Ve Ibrazı Ne Şekilde Olmalıdır?

Bilindiği üzere 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde e Defter kullanıcılarının uyması gereken muhafaza ve ibraz sorumlulukları belirtilmiştir. hükümler aşağıda belirtilmiştir: “a) Elektronik defterler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu beratları ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır. b) Elektronik
Serkan Aydın 16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:32
E-Defter

Hesap Dönemi/takvim Yılı Içinde E-Defter Tutmaya Başlayanların Kayıtları Hangi Dönemleri Içerecek?

Hesap dönemi veya takvim yılı içinde, e defter tutmak üzere izin alan mükellefler, izleyen ilk ayda oluşturacakları elektronik defterlerde, hesap döneminin başından içinde bulundukları döneme kadar gerçekleştirilen tüm kayıtlara yer vereceklerdir.
Simge Anahtarcı 15 Ağustos 2017 Salı 15:50
E-Defter

E-Defter Başvurumu Yaptım, Henüz Onaylanmadı; Bu Arada Kâğıt Ortamında Tutacağım Defterlerimi Notere...

E defter başvurunuz sonuçlanıncaya kadar kâğıt ortamında defter tutma yükümlülüğünüz devam ettiğinden, bu defterlerinizi notere tasdik ettirmeniz gerekmektedir.
Kerim Özpek 15 Ağustos 2017 Salı 14:58
E-Defter

Xbrl Sadece Finansal Raporlama Mı Yapar?

XBRL’in sadece finansal raporlama yaptığı algısı yanlıştır. XBRL Global Ledger (XBRL GL), işletmeler arasında standardize edilmiş bir bilgi değişimini içsel hem dışsal olarak sağlar. Ayrıca daha önceki soru cevaplarda da açıklandı ğı üzere, finansal olmayan verilerin de değişimini
Necmi Güvercin 15 Ağustos 2017 Salı 09:58
E-Defter

Bir Mükellef Olarak Bu Kılavuzlardan Nasıl Faydalanaca- Ğım?

Bu kılavuzlar mükellefler için değil, e defter yazılım programlarını üretecek olan firmalar için hazırlanmış olduklarından, e defter tutacak olan bu teknik kılavuzlardan faydalanmalarına gerek yoktur.
Öznur Sözübir 14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:20
E-Defter

E-Defterin Ve E-Defter Beratının Saklanması Ve Ibrazı Ne Şekilde Olmalıdır?

E Defter ve e Defter beratının elektronik, manyetik, optik araçlarla saklanması ve ibraz edilmesi gerekmektedir. E Defter ibraz edilirken beratı ile birlikte elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir biçimde ibraz edilmelidir. TÜRKKEP e Defter çözümü ile
Birkan Satı 12 Ağustos 2017 Cumartesi 17:27
E-Defter

E-Defter Beratı Nedir?

Elektronik defter beratı; Genel Tebliğde yer alan esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosyayı ifade etmektedir. Gelir vergisi mükellefleri e imza ile, tüzel kişiler
Kıvanç Kılıç 12 Ağustos 2017 Cumartesi 16:28
E-Defter

Xml'in Arka Plandaki Görünümü Ile Kullanıcıya Yansıyan Gö- Rünümü Nasıldır?

XML’in arka plandaki karmaşık görünümüne aşağıda bir örnek verilmiştir: Ali Can2011 01 03000150Personele iş avansı decimals=”0” unitRef=”try”>6006002102
Semra Öz 12 Ağustos 2017 Cumartesi 07:56
E-Defter

E-Defter Başvurusunu Hangi Kuruma Yapacağım?

Genel Tebliğe göre; Başkanlık veya Genel Müdürlük adresine yazılı olarak başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
Kadir Kolcu 11 Ağustos 2017 Cuma 23:10
E-Defter

Bir Mükellef Olarak E-Defteri Tercih Etmemin Bana Ne Faydası Olacak?

Ticari defterlerin kâğıda basılı olarak tutulması özellikle işlem sayısı çok olan mükelleflerin yüksek bakım ve saklama ile onay maliyetlerine sebep olmaktadır. Ayrıca özellikle yüksek hacimdeki defterler, firmaların iç ve dış denetimlerinde fonksiyonel olarak kullanılamamaktadır. Büyük iş hacmine sahip mükellefler
Nuran Keske 11 Ağustos 2017 Cuma 17:30
E-Defter

E-Defter Yazılımlarını Kendi Geliştiren Işletmeler, En Geç Hangi Tarih Itibarıyla E-Defter Uygulamas...

421 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği‘ne göre zorunluluk kapsamına dahil olan işletmelerden, e Defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin, 01/09/2014 itibarıyla elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları ve 2014 takvim yılı içinde e Defter uygulamalarına geçmeleri gerekmektedir.
Aygül Özel 11 Ağustos 2017 Cuma 17:09
E-Defter

E-Deftere Başvurmak Için Hangi Şartları Taşımam Gerekiyor?

Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin aşağıda yer alan şartları gerekmektedir. a) Gerçek kişi mükelleflerin 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları, b) Tüzel kişi mükelleflerin
Çağla Akçay 3 Ağustos 2017 Perşembe 15:12
E-Defter

Yıl Içinde E-Defter Uygulamasına Geçen Mükellefler Diğer Defterlerini Ne Yapacaklardır?

E defter tutmaya başladıkları tarih itibarıyla eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklar ve genel hükümler çerçevesinde muhafaza edeceklerdir.
Hülya Asım 3 Ağustos 2017 Perşembe 14:37
E-Defter

E-Defterimi Tuttuğum Bilgi Işlem Sistemim Haczoldu; Ne Yapmam Gerekiyor?

E defter tutanlar, e defterlerini oluşturdukları ve muhafaza ettikleri bilgi iş lem sistemlerinin haczedilmesi veya bu sistemlere yetkili el konulması halinde, durumu en geç üç iş günü içerisinde Başkanlığa bildirmek zorundadır.
Sevgi Söylemez 3 Ağustos 2017 Perşembe 13:15
E-Defter

E-Defter Nedir?

E Defter ile Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında kağıt üzerinde tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve defterin elektronik ortamda tutulması, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile açılış ve kapanışlarına ilişkin tasdik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması mümkün hale
Çağla Akçay 3 Ağustos 2017 Perşembe 12:44
E-Defter

E-Defter Uygulamasına Geçmek Için Şartlar Nelerdir?

a) Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları, b) Tüzel kişi 397 ve 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan belirlemeler çerçevesinde e fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip
Kerim Bir 3 Ağustos 2017 Perşembe 11:12
E-Defter

Boş Defter Hangi Şartlarda Oluşturulur?

e Defter uygulamasında parçalı defter oluşturmak mümkündür. Bu parçalı defterlerin, herhangi birinde, oluşturulan tarih aralığında hiçbir muhasebe kaydının olmaması o defter parçasının da boş defter olarak oluşturulması ve beratının GİB e Defter uygulamasına iletilmesi gerekmektedir. Bunun amacı bir aya
Tuğberk Turna 3 Ağustos 2017 Perşembe 08:47
E-Defter

Gelir Idaresi'nin Her Bir Belgeye Tek Yevmiye Maddesi Istediği Doğru Mudur? Bu Konu Ile Ilgili Yayım...

Bu konuda yayımlanmış bir tebliğ yoktur. Ancak e defter uygulaması teknik kılavuzlarında her bir belgenin ayrı yevmiye kayıtlarında gösterilmesi ile ilgili düzenleme mevcuttur. Yani her belge ayrı yevmiye kayıtlarında gösterilecektir.
Ömür Ekinci 2 Ağustos 2017 Çarşamba 16:41
E-Defter

E-Defter Uygulamasından Kimler Yararlanabilir?

1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği'nde yer alan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.
Aysen Mert 1 Ağustos 2017 Salı 19:15
E-Defter

Berat Yüklemek Için Verilen Üç Aylık Süre, Muhasebe Kayıtlarının Işlenme Süresi Midir?

Muhasebe kayıtlarının yasal defterlere işlenme süresi için Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak bu 2 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde bahsi geçen berat yükleme süresiyle karıştırılmamalıdır. 2 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde
Duygu Peksever 1 Ağustos 2017 Salı 17:30
E-Defter

Maliye Bakanlığı Sektörler Itibariyle E-Defter Tutma Zorunluluğu Getirebilir Mi?

Evet, Maliye Bakanlığı’nın e defter tutma zorunluluğu getirme yetkisi bulunmaktadır. Nitekim, Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem (2011 2013)’6 5 No.lu eyleminde; Gelir İdaresi Başkanlığı’nca “Tütün ve tütün mamulleri sektöründe elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına ge
Uğurcan Altay 1 Ağustos 2017 Salı 17:00
E-Defter

Platform Bağımsız Uyumlu Yazılım Programı Nedir?

Uyumlu Yazılımlar Listesinde yayımlanan firmaların hepsi, e Defter uygulaması kapsamında elektronik defter ve beratları Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği format standartlarda defter oluşturmak için izin almış uyumlu yazılım programlarıdır. Ancak bazı firmalar, programlarına platform bağımsız özelliği katarak, kendi yazılımlarını muhasebe
Çağla Akçay 1 Ağustos 2017 Salı 15:29
E-Defter

E-Defter Kullanımı Başvuru Şartları

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği kapsamında yevmiye defteri ve büyük defterlerini elektronik defter biçiminde oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve etmek isteyenlerin aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Gerçek kişi mükellefler için 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik
Dilan Gökçen 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:44
E-Defter

Oluşturulan E-Defter, Başkanlık Tarafından Onaylanan Berat Olmaksızın Vergi Usul Kanunu Ve Türk Tica...

Daha önce de açıklandığı üzere e defter, berat olmaksızın hiçbir hüküm ifade etmez.
Selim Güngören 31 Temmuz 2017 Pazartesi 21:59
E-Defter

Farklı Müşteri/tedarikçilere Ait Birden Fazla Alış Veya Satış Faturalarını Birleştirerek Tek Bir Yev...

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından 19/12/2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin 6. “Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları yazılmalıdır. Bu hükme göre muhasebe kaydına teşkil eden bir belge
Sevinç Gözüpek 31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:36
E-Defter

E-Fatura Kullanıcısı Olmadan, E-Defter Kullanıcısı Olabilir Miyim?

1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile e Defter uygulamasının ön koşullarından olan e Fatura kullanıcısı zorunluluğu kaldırılmıştır. Yani e Fatura kayıtlı kullanıcısı olmadan e Defter uygulamasından yararlanılabilir.
Ceren Özdemir 31 Temmuz 2017 Pazartesi 18:00
E-Defter

E-Defterim Bilgi Işlem Sisteminden Silindi; Ne Yapmam Gerekiyor?

Elektronik defter tutanlar, elektronik defterlere ait kayıtların bozulması, silinmesi, zarar görmesi, işlem görememesi halleri ile olağanüstü durumların meydana gelmesi durumu on beş gün içinde Başkanlığa bildirmek ve kayıtları nasıl tamamlayacaklarına ilişkin ayrıntılı bir plan sunmak zorundadırlar.
Boran Erdil 28 Temmuz 2017 Cuma 16:22
E-Defter

Bütün Mükellefler Içerik Itibariyle Aynı E-Defter Programını Mı Kullanacak?

Genel Tebliğe göre; elektronik defterlere ilişkin format ve standartlarda de ğişiklik yapılabileceği gibi elektronik defter oluşturma süreçleri ile güvenliğine ilişkin standartlara uyma zorunluluğu getirilebilir ve bu zorunluluk mükellef grupları itibarıyla farklılaştırılabilir. Dolayısıyla, ilerleyen dönemlerde mükellef grupları itibariyle farklı
Aleyna Birdir 28 Temmuz 2017 Cuma 12:41
E-Defter

Gönüllü E-Defter Başvurusu Mümkün Müdür?

Gönüllü olarak e defter uygulamasına başvurmak mümkündür. Gönüllü olarak e Deftere geçmek isteyen mükellefler https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ linkinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru gerçek kişiler elektronik imza veya mali mühür, tüzel kişiler mali mühür kullanmalıdır.
Öznur Sözübir 28 Temmuz 2017 Cuma 09:26
E-Defter

Hangi Defterler E-Defter Olarak Tutulabilir?

Format ve standartları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan yevmiye defteri ve büyük defter e Defter olarak tutulabilmektedir. Ancak, ilerleyen Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanununa göre tutulması gereken diğer defterlerin de e Defter kapsamına alınması söz konusudur. Seçilen
Kerim Özpek 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:11
E-Defter

E-Defterin Ve Beratının Gelir Idaresi Başkanlığı Tarafından Belirlenen Standartlara Uygun Şekilde Ol...

E Defter tutmada kullanılan yazılımların, www.edefter.gov.tr adresinde yayınlanan kılavuzlarda belirtilen format, standartlar ve diğer teknik hususları sağlaması gerekmekle birlikte Defteri yasal olarak geçerli, değişmezliğini garanti altına alan, gerekli görülüyorsa yedekli şekilde saklamak ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde
Birgül Sezen 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:26
E-Defter

Hem Kağıt Ortamında Hem De E-Defter Düzenlemek Mümkün Mü?

Hem kağıt ortamında hem de elektronik defterin bir arada tutulması mümkün değildir.
Sevda Artuk 26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:51
E-Defter

E-Defterlerin Muhafaza Ve Ibrazı Nasıl Olacaktır?

Elektronik defterler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu beratları ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır. Defterlerini elektronik ortamında tutanlar, elektronik ve ilgili beratlarını vergi kanunları, Türk Ticaret Kanunu ve diğer düzenlemelerde yer alan süreler dâhilinde elektronik, manyetik veya optik ortamlarda
Sena Başçı 26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:16
E-Defter

E-Defterime Esas Teşkil Eden Kayıt Ve Verileri De Ayrıca Saklamak Ve Gerektiğinde Ibraz Etmek Zorund...

Talep edilmesi halinde, elektronik defter kayıtlarına kaynak teşkil eden kayıt ve verilerin de Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret kapsamında saklanması ve gerektiğinde ibraz edilmesi zorunludur.
Eda Tosun 25 Temmuz 2017 Salı 22:14
E-Defter

Kimler Zorunlu Olarak E-Deftere Geçmelidir?

421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre zorunluluk kapsamına giren mükellef grupları aşağıda yer almaktadır. a) 4/12/2003 ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden
Müjde Er 25 Temmuz 2017 Salı 16:01
E-Defter

Z Raporlarının E-Defterde Gösterilmesine Ilişkin Dikkat Edilmesi Gereken Husus Nedir?

Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen satışlara ait gün sonu raporların esas itibariyle ayrı ayrı muhasebe kaydının yapılması gerekmektedir. aynı işletmede birden fazla ödeme kaydedici cihazın kullanılması durumunda gün sonunda her bir yazar kasadan alınan Z raporlarının, günlük olarak
Ayça Güneş 24 Temmuz 2017 Pazartesi 20:55
E-Defter

Mali Mühür Ve Elektronik Imza Ne Demektir?

Bu kavramlar, Genel Tebliğ’de elektronik defterin oluşturulması sürecinde gerçekleştirilen işlemlerde kullanılan bazı temel kavramlardır. Buna göre; Mali mühür; 397 Sıra Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği8 çerçevesinde Başkanlık için TÜBİTAK UEKAE9 tarafından hazırlanan elektronik sertifika alt yapısını ifade eden bir kavramdır.
Tuğberk Turna 24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:21
E-Defter

Bir Tüzel Kişi Olarak E-Defteri Nasıl Oluşturacağım?

Genel Tebliğ kapsamında kendilerine izin verilen tüzel kişiler, www.edefter.gov.tr internet adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak e defterlerini göre uygulamadan yararlanan tüzel kişiler, aylık dönemler itibarıyla oluşturdukları elektronik defterler için, aşağıda yer alan adımları izleyerek berat almak ve bunları istenildiğinde
Mutlu Atukeren 23 Temmuz 2017 Pazar 14:44
E-Defter

Unvan Değişikliği Durumunda Ne Yapılmalıdır?

e Defter uygulamasına kayıtlı bir kullanıcı, unvanının değişmesi halinde 15 gün içinde unvan değişikliğine ait Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi durumu izah eden bir dilekçe ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na posta yoluyla, yeni unvana ait mali mühür temini için de Kamu
Uğurcan Altay 23 Temmuz 2017 Pazar 12:28
E-Defter

E-Defterler Nerede Muhafaza Edilecektir?

Elektronik defterler ve beratların elektronik defter izni verilenlerin kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi mecburi olup, üçüncü kişiler ya da yurt dışında muhafaza işlemi Başkanlık ve Genel Müdürlük açısından herhangi bir hüküm ifade etmemektedir. Muhafaza yükümlülüğünün Türkiye Cumhuriyeti
Merve Temel 22 Temmuz 2017 Cumartesi 12:06
E-Defter

Hangi Durumda E-Defter Iznim Iptal Edilir?

Elektronik defter oluşturma izni bulunmakla birlikte, bu Tebliğde belirtilen veya bu Tebliğ kapsamında Başkanlık ve Genel Müdürlük tarafından belirlenen ve esaslara uymayan ve yapılacak uyarıya rağmen gerekli tedbirleri almayanların, elektronik defter oluşturma izinleri yapılacak değerlendirme üzerine iptal edilebilir. İzinleri
Hakan Yeni 20 Temmuz 2017 Perşembe 16:30
E-Defter

E-Defterde Açılış Ve Kapanış Onayı Ne Demektir? E-Defterim Ne Zaman Onaylanmış Olacak?

E defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açı lış onayı, son ayının beratının alınması ise onayı yerine geçer.
Aleyna Birdir 20 Temmuz 2017 Perşembe 15:16
E-Defter