+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Damga Vergisi

Ücret Avanslarından Damga Vergisi Kesilmesi Gerekir Mi?

Ücret avanslarına ilişkin yapılan ödemelerin binde 6,6 nispetinde damga vergisine tabi tutulması; avansın kapatılması, diğer bir ifadeyle kesin ödeme ise brüt hizmet karşılığı ödeme tutarından daha önce yapılan avans tutarının mahsup edilmesi suretiyle kalan tutar üzerinden, binde 6,6 nispetinde
Kadir Kolcu 22 Ağustos 2017 Salı 17:16
Damga Vergisi

Sözleşmede Garantörün Yer Almasının Damga Vergisi Açısından Sonuçları

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 05/01/2015 tarih ve 97895701 155[1 2013/285] 32 sayılı özelgesinde belirtildiği üzere;... 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren sayılı Türk Borçlar Kanununun 128 inci maddesinde, üçüncü bir kişinin fiilini başkasına karşı üstlenenin, bu fiilin gerçekleşmemesinden doğan zararı gidermekle
İrem Taşkın 21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:42
Damga Vergisi

Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettiren Kurumların Sorumlulukları Nelerdir?

Yukarıda açıklandığı üzere sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti tesis ettiren kurumlar bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisini, ertesi ayın yirmiüçüncü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirir ve yirmialtıncı günü akşamına kadar öderler. Bu kurumlar ayrıca Damga Vergisi defteri
Şafak Serez 21 Ağustos 2017 Pazartesi 00:24
Damga Vergisi

222 Sayılı Ilköğretim Ve Eğitim Kanunu'nun Damga Vergisi Yönünden Uygulaması Nasıldır?

05.01.1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu ile ilköğretim adına pek çok önemli düzenlemeleryapılmıştır. Anılan kanunun 83’üncü ilköğretimin bütün gelirleri ve 78’inci madde de belirtilen giderlerinin (personel masrafları hariç) her türlü resim ve vergiden muaf olacağı hüküm
Tuğsan Keskin 17 Ağustos 2017 Perşembe 18:22
Damga Vergisi

Bir Tarafı Yurtdışında Yerleşik Bir Firmayla Yapılan Ancak Imzası Türkiye'de Tamamlanan Sözleşmelerd...

Sözleşme imzaları Türkiye’de tamamlanırsa imzalandığı anda, ilk imza yurtdışında diğer imza Türkiye’de tamamlanırsa yine imzalandığı anda Damga Vergisi doğacaktır. imza yurtdışında tamamlanırsa ya da sözleşme yurtdışında imza edilirse bu sözleşme, Damga Vergisi açısından artık yabancı memlekette düzenlenen bir kağıt durumundadır.3
Özlem Özdemir 17 Ağustos 2017 Perşembe 18:18
Damga Vergisi

Finansal Kiralama Sözleşmeleri Damga Vergisi'nden Istisna Mıdır?

3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 30 uncu maddesine göre finansal kiralama sözleşmeleri Damga Vergisi dahil her türlü vergi, resim harçtan istisna olduğu hükme bağlanmıştır.
Serdar Sözbilir 17 Ağustos 2017 Perşembe 12:21
Damga Vergisi

Damga Vergisi Yansıtma Faturalarında Kdv Var Mıdır?

Sözleşmeye ilişkin Damga Vergisi yükümlülüğünün karşılanması konusunda; taraflardan birinin Damga Vergisinin tamamını beyan ederek ödemesi; karşı tarafın payına düşen ise ödeyen kişi tarafından ilgilisine fatura edilerek yansıtılması durumunda Damga Vergisinin kendisi KDV’ye tabi olmadığı için sözleşme uyarınca Damga Vergisi
Can Kuzey Birdal 15 Ağustos 2017 Salı 15:18
Damga Vergisi

Proforma Faturalar Ve Teklifnameler Damga Vergisine Tabi Midir?

Hayır, tabi değildir. 43 Seri No’lu Damga Vergisi tebliğinde açıklandığı üzere teklifnameler ile önceden teklifname mahiyetinde değerlendirilerek Damga tabi tutulan Proforma faturalar daha sonra 1 sayılı tablodan çıkarılmış olup, böylece proforma faturaların ve bunların resmi dairelere ibraz edilecek özet,
Sevilay Kızıl 15 Ağustos 2017 Salı 15:12
Damga Vergisi

Vergi Incelemesi Sonucu Sonradan Tarhedilen Damga Vergileri Ve Pişmanlıkla Beyan Edilen Damga Vergil...

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6’ncı maddesinde ise; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 193 sayılı Gelir Vergisi
Tuğsan Keskin 12 Ağustos 2017 Cumartesi 01:40
Damga Vergisi

Sözleşmeyi Döviz Bedelli Olarak Yaptık. Tl. Karşılığını Hesaplarken Hangi Kuru Dikkate Alacağız?

35 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğinde yer aldığı üzere ; "...Vergiye tabi kağıdın yabancı para cinsinden düzenlenmesi halinde kağıt üzerinde yer alan dövizin, kağıdın düzenlendiği tarihteki T.C Merkez Bankası'nca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuruna göre
Ceren Özdemir 1 Ağustos 2017 Salı 14:33
Damga Vergisi

Harcırah Ödemelerinde Damga Vergisi Kesintisi Yapılmakta Mıdır?

Harcırah ödemelerinden, hizmet erbabına hizmet karşılığı ödeme olarak ücret ödemelerinde olduğu gibi binde 6,6 oranında damga vergisi kesilmesi gerekmektedir.
Saliha Toprak 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:01
Damga Vergisi

Anonim Şirketler Damga Vergisi Mükellefi Olmak Zorunda Mı?

43 Seri Nolu Damga Vergisi Genel Tebliği’nde damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeleri gereken kurum ve kuruluşlar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. Katma Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri Belediyeler, Döner Sermayeli Kuruluşlar, Bankalar,
Ömür Ekinci 31 Temmuz 2017 Pazartesi 21:05
Damga Vergisi

Aile Hekimleri Ve Aile Sağlığı Merkezinde Görev Yapan Ebe Ve Hemşirelerden Hukuka Aykırı Olarak Tahs...

Hukuka aykırı olarak haksız şekilde yapılan bu tahsilatların geri alınabilmesi mümkün olmakla birlikte belli bir süre içinde bir idari başvurular yapılıp, bu başvuruların reddi halinde de vergi mahkemesinde dava açılması gerekmektedir.
Kaan Tekiner 31 Temmuz 2017 Pazartesi 15:35
Damga Vergisi

Damga Vergisi Kanunu'nda Yer Almayan Istisnalar Var Mıdır?

11.07.1964 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli 2 sayılı tabloda istisnalar bölümü yer almaktadır. Kanun ilke bakımından, mükellefiyet tesis eden kanunlarda yer alması gereken istisna hükümlerinin, özel kanunlara da girmesini vergileme tekniğine aykırı bulduğu gibi
Zeynep Özsemiz 31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:29
Damga Vergisi

Birden Fazla Imzalı Kağıtların Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Nisbi vergiye tabi bir kağıtta (sözleşme,taahhütname,temlikname vb.) kağıda konulan imzanın birden fazla olması verginin tekerrürünü gerektirmez. (DVK Md.7) Bu doğuracağı Damga Vergisi imza sayısından etkilenmeden hesaplanır ve ödenir.
Zeynep Birsen 30 Temmuz 2017 Pazar 03:24
Damga Vergisi

Vergi Beyannameleri Verilirken Damga Vergisi Tahakkuk Eder Mi?

Evet. Damga Vergisi Kanunu’na ek 1 sayılı tabloya göre Vergi beyannameleri; a) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (45,30 TL) b) Kurumlar vergisi (60,50 TL) c) Katma değer vergisi beyannameleri (29,90 TL) d) Muhtasar beyannameler (29,90TL) e) Diğer vergi beyannameleri (Damga Vergisi beyannameleri hariç) (29,90 TL) Damga
Özge Bayındır 28 Temmuz 2017 Cuma 17:07
Damga Vergisi

İş Artışının Damga Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu Nedir?

11/10/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.42.16.02 DV 2 83 sayılı özelgede açıklandığı üzere; “İş artışı için yeni bir ihale kararı alınmış, sözleşme veya bu kağıtların mahiyetini iktisap eden herhangi bir kağıt (protokol, fiyat farkı tespit tutanağı, vb.) düzenlenmiş ise, alınan ihale
Kıvanç Kılıç 24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:11
Damga Vergisi

Sürekli Mükellefiyet Tesis Ettirmemeyi Tercih Eden Limited Şirketler Ödemelerini Nasıl Yapacaklardır...

Damga Vergisi Kanununun 22/1’inci maddesinin (a) bendi dışındaki halleri ihtiva eden süreksiz mükellefiyette olanlar, Damga Vergisine tabi beyannamelerini ve aşağıda belirtilen vergi dairelerine vereceklerdir. Tek vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde mevcut vergi dairelerine, Bağımsız vergi dairesi olmayan ilçelerde bağlı
Müjde Er 24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:01
Damga Vergisi

Damga Vergisine Tabi Bir Kağıdın Vergisinin Ödenmemesi Halinde Karşılaşılacak Yaptırımlar Nelerdir?

Damga Vergisine tabi bir kağıdın vergisinin ödenmemesi ve bu durumun vergi incelemesi sırasında tespiti halinde bu kağıda isabet eden Vergisi, Vergi Usul Kanunu’nun 344’üncü maddesi uyarınca 1 kat vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi mükelleflerden istenecektir. Vergisi ödenmemiş kağıdın
Eda Tosun 18 Temmuz 2017 Salı 08:33
Damga Vergisi

Limited Şirketimize Damga Vergisi Mükellefiyeti Açtırdık. Damga Vergisi Defterini Noterden Tasdik Et...

Damga vergisi defterinin kullanılmadan önce tasdik edilmesi gerekir. Tasdiksiz defter tutulması halinde hiç tutulmamış sayılır.
Miray Güçal 17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:15
Damga Vergisi

Ücret Ödemelerinde Damga Vergisi Kesintisi Yapılmakta Mıdır?

Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına
Sevinç Gözüpek 17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
Damga Vergisi

Damga Vergisi'nin Ödenmemesi Kağıdın Sıhhatini Etkiler Mi?

Damga Vergisinin ödenmemesi veya eksik ödenmiş olması,kağıdın ve akit işlemin sıhhatini etkilemez. Akitlerde yazılı şekil,ispat aracı veya sıhhat şartıdır. şartı olarak aranmadığı hallerde akitler sözlü olarak da yapılabilir.Bu hallerde yazılı şekle başvurulup kağıt düzenlenmesi,ispat bakımından önem taşır. Kağıdın Damga
Abdulkadir Sarıbaş 17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:59
Damga Vergisi

Elektronik Ortamda Düzenlenen Tüm Belgeler Damga Vergisine Tabi Midir?

Damga Vergisinin konusuna bakıldığında imzalı kağıdın herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilir bir niteliğinin olması gerekmektedir. nedenle herhangi bir hususu ibraz edebilir nitelikte olmayan ve elektronik ortamda düzenlenen belgeler (şahsi ya da şirket mail adreslerinden ) bir
Serdar Sözbilir 17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:37
Damga Vergisi

Kira Kontratlarında Damga Vergisi Hesaplanırken Depozito Dikkate Alınır Mı?

2016 yılında kira kontratında DV oranı Binde 1,89 dur. Sözleşmede kefil varsa, Kefalette DV oranı Binde 9,48 olarak ayrıca edilmelidir. Ancak depozito, kira bedeli olmadığı için damga vergisine tabi tutulmaz.
Yeşim Elmalı 15 Haziran 2017 Perşembe 07:14
Damga Vergisi

Aile Hekimleri Ve Aile Sağlığı Elemanları (Ebe, Hemşire) Ile Sağlık Bakanlığı Adına Ilgili Valilikle...

Ülkemizde uygulanmaya başlanan aile hekimliği müessesesi dolayısıyla ilgili valiliklerle aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları (ebe, hemşire gibi) arasında hizmet sözleşmesi düzenlenmektedir. Matbu şekildeki bu sözleşme nedeniyle ilgili vergi daireleri anılan sözleşmenin belli bir meblağı ifade ettiğinden bahisle nispi
Tevfik Ataberk 14 Haziran 2017 Çarşamba 02:38
Damga Vergisi

Hangi Firmalar Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirmek Zorundadır?

Yukarıda 1 9 arası sayılan mükelleflerin (Anonim şirketler dahil) sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesi zorunludur.
Gülüm Erarslan 13 Haziran 2017 Salı 13:36
Damga Vergisi

Sözleşmede Fiyat Ya Da Miktar Yazılmamasının Belli Paraya Etkisi Nedir?

Damga Vergisi Kanunu’na göre belli para terimi, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade eder. belli paranın tespit edilebildiği sözleşmeler için bir sıkıntı olmadan matrah tespit edilebilmektedir. Örneğin yapılacak inşaat işinin bedelinin 1.000.000 TL. olduğu
Eda Tosun 9 Haziran 2017 Cuma 15:11
Damga Vergisi

Damga Vergisi'nde Atıf Yapılan Kağıt Ne Demektir?

Damga Vergisi Kanununun 10’ uncu maddesinin son fıkrasında; belli para deyiminin, kağıtların ihtiva ettiği veya kağıtlarda yazılı rakamların hasıl edeceği ifade edeceği hükme bağlanmıştır. 4’ üncü madde hükmüne göre, kağıtların mahiyetinin tayininde, atıf yapılan kağıdın mahiyeti nazara alınacağından, kağıt ekleri ve atıf
Elanur Şimşek 9 Haziran 2017 Cuma 11:41
Damga Vergisi

Ciro Primi Ya Da Kullanıma Bağlı Ve Artan Ya Da Azalan Oranlı Tarifelere Dayanan Sözleşmelerde Damga...

Birçok satış sözleşmesinde, belirlenmiş sınırların aşılması durumunda, satıcı tarafından alıcı adına ciro primi/satış primi adı altında tutarların ödenmesine ilişkin bulunduğu görülmektedir. Bu sözleşmelerde belli tutarın olup olmadığı, belli tutarın olduğunun kabulü halinde ise hangi tutarın dikkate alınacağı konusunda farklı yorumlar
Erol Ekin 8 Haziran 2017 Perşembe 17:30
Damga Vergisi

Bir Kağıtta Birden Fazla Akit Ve Işlem Bulunması Halinde Uygulanacak Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Damga Vergisi Kanunu’nun 6’ıncı maddesine göre bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların ayrı ayrı vergi alınır. Örneğin A Ltd. Şirketi’nin B İnşaat A.Ş.’ne 700.000 TL’lik mal satacağı belirtilen sözleşmede, B İnşaat A.Ş.’nin
Gülüm Erarslan 8 Haziran 2017 Perşembe 17:20
Damga Vergisi

İstihkaktan Kesinti Şekliyle Ödemelerde Ödeme Zamanı Nedir?

Kanunun 23’üncü maddesine göre genel bütçeli daireler dışında kalan ve istihkaktan kesinti yapmak durumunda bulunan daire ve müesseseler tarafından ay içinde kesilen Damga Vergisi, ertesi ayın 23’ üncü günü akşamına kadar ödemenin yapıldığı yer vergi dairesine bir beyanname ile
Eda Tosun 8 Haziran 2017 Perşembe 17:01
Damga Vergisi

Damga Vergisi Kanunu'na Göre Resmi Daire Tanımı Nedir?

Kanunun 8’inci maddesine göre “Resmi Daire”, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir. Bu dairelere olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz.
Rümeysa Tatlı 8 Haziran 2017 Perşembe 13:15
Damga Vergisi

Serbest Bölgelerde Damga Vergisi Ve Harç Istisnası Uygulanabilir Mi?

Serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin, Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar, bu bölgelerde faaliyetler ile ilgili olmak kaydıyla yaptığı işlemlere ilişkin kağıtlar Damga Vergisinden istisnadır. Serbest bölgede çalışan ücretlilerin maaşından Damga Vergisi kesintisi
Mehmet Özdil 8 Haziran 2017 Perşembe 01:25
Damga Vergisi

Limited Şirketler Taraf Oldukları Işlemlere Ilişkin Damga Vergilerini Nasıl Öderler?

Bu konuyu ikiye ayırabiliriz. a) Sürekli Mükellefiyet Tesis Ettirmeyi Tercih Eden Limited Şirketler Tercihini sürekli mükellefiyet tesis ettirmekten yana kullanan şirketler, Damga Vergisi mükellefiyetlerini anonim şirketlerin tabi olduğu esaslara göre yerine getireceklerdir. Buna göre, bu yöntemi tercih eden mükellefler, VUK’a
Deniz Tuzcu 8 Haziran 2017 Perşembe 01:02
Damga Vergisi

Hangi Faaliyetler Döviz Kazandırıcı Faaliyettir?

Damga Vergisi Kanunu’nun Ek 2’nci maddesi uyarınca döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar Damga Vergisinden müstesnadır. Döviz faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi halinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan Damga Vergisi, mükelleflerden, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
Merve Temel 7 Haziran 2017 Çarşamba 17:09
Damga Vergisi

İbranameler Damga Vergisine Tabi Midir?

Damga Vergisi kanununa ekli 1 sayılı tabloya göre ibranameler Damga Vergisine tabi değildir. Noterler birliği tarafından duyurulan genelgelerde de durum açıkça belirtilmektedir. Ancak uygulamada ibra ile içiçe geçebilecek bazı durumlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bir kağıdın başlığında ne yazdığı değil
Semra Öz 7 Haziran 2017 Çarşamba 15:08
Damga Vergisi

Kira Sözleşmesine Istinaden Damga Vergisi Doğar Mı? Doğması Durumunda Damga Vergisi Nereye Ödenecekt...

Kira sözleşmeleri sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden nispi (2017 yılı için binde 1,89) damga vergisine tabi tutulur. Bu ilişkin damga vergisi kağıdı imzalayanların sürekli damga vergisi mükellefi olması halinde Damga Vergisi Kanununun 22/a maddesi uyarınca ertesi ayın yirmi
Şafak Serez 5 Haziran 2017 Pazartesi 12:53
Damga Vergisi

Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Nevi Değiştirme Durumunda Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisi Karşısı...

Damga Vergisinden istisna edilen kağıtlar başlıklı 2 sayılı tabloya göre Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre yapılan birleşme devir ve bölünmeler ile düzenlenen kağıtlar Damga Vergisinden istisnadır.” hükmü yer almaktadır. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Devir, bölünme ve hisse değişimi başlıklı 19’uncu maddesine
Duygu Peksever 2 Haziran 2017 Cuma 10:33
Damga Vergisi

Damga Vergisi Kanunu'na Göre Özel Usulsüzlük Cezası Var Mıdır?

Vergi Usul Kanunu’nun 355’inci maddesine göre Damga Vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kâğıtları, vergi ve cezası tahsil edilmeden tasdik veya örneklerini çıkarıp veren noterler adına her kâğıt için tahsil edilmeyen Damga Vergisi üzerinden maktu vergilerde % 50, nispî vergilerde
Birkan Satı 30 Mayıs 2017 Salı 19:03
Damga Vergisi

Damga Vergisinin Bütçe Içindeki Önemi Nedir?

2014 yılında Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatı toplamı 401.605.956.000 TL. ‘dir.18 Beyana Dayanan Gelir Vergisi tahsilatı Gelir Geçici Vergiler 5.504.108.000 TL., Basit Usulde Gelir Vergisi tahsilatı 302.193.000 TL. Gelir Vergisi Tevkifatı 85.254.832.000 TL.’dir. Ücret stopajı dikkate alınmadığında, ücretliler dışındaki
Simge Erkoğlu 30 Mayıs 2017 Salı 14:11
Damga Vergisi

Sözleşme Imza Anında, Bedeli Gelecekte Gerçekleşecek Işlemler Üzerinden Kesinleşecek Sözleşmelerde D...

Uygulamada gelecekteki ciro/kullanım bedeli vb. üzerinden veya cirodan belli pay verilmesi şeklinde düzenlenen sözleşmeler mevcuttur. Bu sözleşmelerde sözleşme imza tutar belli olmayacağından Damga Vergisi de doğmayacaktır. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı›nın 13.06.2007 tarih ve B.07.1.GİB.04.99.16.01/2 MUK 79 10525 sayılı
Aslı Aşkın 30 Mayıs 2017 Salı 14:01
Damga Vergisi

Damga Vergisi Kanununda Sorumluluk Uygulaması Nasıldır?

Kanunun 24’üncü maddesinde yer alan ceza ve sorumluluk başlıklı maddesine göre 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında taraf oldukları işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin beyan ve ödenmesinden sorumludurlar. Verginin ödenmemesi veya noksan ödenmesi durumunda vergi, ceza ve
Hakan Yeni 29 Mayıs 2017 Pazartesi 11:03
Damga Vergisi

Sermaye Piyasası Araçları Ile Bu Araçların Ihracına Ilişkin Düzenlenen Kağıtlara Ait Istisna Uygulam...

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tabloda yer aldığı üzere Sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin olarak düzenlenen ve kağıtlar, konut finansmanı kuruluşlarının konut finansmanı işlemleri ve bu kuruluşların ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler ve
Öznur Sözübir 28 Mayıs 2017 Pazar 21:22
Damga Vergisi

Belli Parayı Ihtiva Eden Mukavelenamelerin Değiştirilmesi Halinde Sözleşme Miktarı Artarsa Damga Ver...

Kanunun 14’üncü maddesi uyarınca belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette vergiye tabidir. Buna göre değişiklik yapılması suretiyle sözleşme tutarının artırılması halinde artan miktar sözleşmenin niteliğine göre aynı nispette Damga Vergisine tabi olacaktır. 100.000 TL’lik bir
Kerim Özpek 27 Mayıs 2017 Cumartesi 15:57
Damga Vergisi

Kira Sözleşmesine Istinaden Damga Vergisi Doğar Mı? Doğması Durumunda Damga Vergisi Nereye Ödenecekt...

Kira sözleşmeleri sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,65 nispetinde damga vergisine tabi tutulur. Bu kağıtlara ilişkin damga kağıdı imzalayanların sürekli damga vergisi mükellefi olması halinde Damga Vergisi Kanununun 22/a maddesi uyarınca ertesi ayın yirmi üçüncü günü akşamına
Birkan Satı 27 Mayıs 2017 Cumartesi 15:34
Damga Vergisi

Damga Vergisi Nedir?

Kişiler ile kişiler, kişiler ile kurumlar veya kurumlar ile kurumlar arasında hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen kağıtlardan alınan vergilerdir. Buradaki terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek
Kıvanç Kılıç 27 Mayıs 2017 Cumartesi 13:38
Damga Vergisi

Bir Kağıdın Hangi Oranda Damga Vergisine Tabi Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Damga Vergisi Kanunu’nun 4. Maddesine göre bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılır ve buna göre yazılı vergisi bulunur. Kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının içerdiği hüküm ve manaya bakılır. Kağıdın
Can Kuzey Birdal 26 Mayıs 2017 Cuma 20:12
Damga Vergisi

Vakıf Iktisadi Işletmesinin Anonim Şirkete Dönüşmesinde Kv. Ve Dv. Uygulaması Nasıl Olacaktır?

DAMGA VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların vergisine tabi olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisinden müstesna olduğu, Kanuna ekli
Saliha Toprak 26 Mayıs 2017 Cuma 13:15
Damga Vergisi

Sözleşmeler Her Yıl Yenilenip Damga Vergisi Ödenecek Mi?

Evet sözleşmeler her yıl yenilenip Damga Vergisi ödenecektir.
Kadir Kolcu 26 Mayıs 2017 Cuma 09:40
Damga Vergisi

Konut Kira Sözleşmesine Istinaden Damga Vergisi Doğar Mı?

İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin gerçek kişilerce mesken olarak kiralanması durumunda buna ilişkin olarak düzenlenen kira sözleşmeleri damga vergisinden istisnadır. Ancak, tarihinden önce düzenlenen istisna kapsamındaki kira sözleşmelerinin ayrıca kiracı ve kiralayan yanında "adi kefil" veya "müteselsil kefil", "müşterek borçlu ve
Can Atacı 25 Mayıs 2017 Perşembe 15:25
Damga Vergisi