+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Amortisman

Üstadım Bir Sorum Olacaktı. 2006 Yılında 549 Özel Fonlara Alınmış Olan Sabit Kıymet Satuş Karı Tutar...

3 yıl boyunca hesaplanan amortismanların 549 no'lu hesap tutarından daha düşük olması durumunda, 3. yıl sonunda kalan tutarın gelir dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz.
Deniz Tuzcu 30 Nisan 2017 Pazar 22:25
Amortisman

İyi Çalışmalar Benim Sorum Iştigal Konusu Personel Taşıması Olan Işletme Defteri Tutan Şahsın Arabal...

Bilindiği üzere İşletme defteri tutan 2. sınıf tacirler muhasebe kaydı yapmazlar. 213 Sayılı VUK 194 . madde gereği tutmuş işletme defterinin sol tarafına gider, sağ tarafına gelirlerini kayıt ederler. 2. Sınıf tacirler Amortismana tabi iktisadi kıymetmer için işletme defterinin
Hüseyin Mert 30 Nisan 2017 Pazar 17:26
Amortisman

2004 Yılı Binalara Ait Amortisman Giderlerini Enflasyon Düzeltmesinden Sonraki Yeni Değer Üzerinden ...

İade edilen vergi kadar tutarı, 100 KASA hesabına borçlu ve 570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI hesabına alacaklı kayıt yapabilirsiniz.
Nuran Keske 30 Nisan 2017 Pazar 09:39
Amortisman

Muhasebesini Tuttuğum Ltd.şti. 1.dönem Geçici Vergisinde Amortisman Ayırmadım Ancak 2.dönemde Ayırma...

Amortisman hesaplaması yıllık yapıldığından bir takvim yılına ilişkin birinci dönem geçici vergi beyannamesinde ayırmadığınız amortisman giderini 2.geçici vergi beyannamesinde olduğu ay kadarki kısmını (Ocak Haziran) ayırıp gider tahakkuku yapabilirsiniz.
Şafak Serez 30 Nisan 2017 Pazar 02:26
Amortisman

Merhaba, Personel Taşımacılığı Amacı Ile Alınan Binek Otomobilden Dolayı Mükellefiyet Açılmıştır.(Iş...

GVK 40.maddesinde ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacak unsurlar sıralanmıştır. Bahsettiğiniz aracın giderleri (amortisman, banka kredi faizleri dahil) kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.
Sevilay Kızıl 30 Nisan 2017 Pazar 02:12
Amortisman

Merhaba Demirbaş Satışında Ayrılmamış Amortisman Tutarı(Satılmasaydı Ilerki Dönemlerde Ayrılacak Ola...

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışında ayrılmış olan birikmiş amortismanlar, satış kaydını yaparken gelir veya giderin tespitinde maliyet bedeli ile ters kayıt yapılarak kapatılır. Faydalı ömrü dolmadan satılan iktisadi kıymetlerin satışında ayrılmayan amortismanlar giderleştirilemez. (kullanmayacağınız bir iktisadi kıymetin aşınma payı
Müjde Er 29 Nisan 2017 Cumartesi 22:55
Amortisman

İyi Günler Şirket Sahibi Işyerine 2009 Yılında Binek Bir Araç Almış.bu Aracı Aldığını 2010 Yılında Y...

2009 yılı kayıtlarınızı, beyanname ve bilançolarınızı düzelterek faturayı kayıtlarınıza alabilirsiniz. 2010 yılında kayıt altına almanız durumunda KDV si KKEG kayıtlara alınacak ve ilk yıl amortisman tutarını gider yazmayacaksınız.
Ceren Özdemir 29 Nisan 2017 Cumartesi 20:51
Amortisman

Amortisman Ayrılması Bakımından Binalar Yeniden Değerlemeden Önceki Kıymetleri Ile Amortismana Tabi ...

Enflasyona göre değerlenmiş tutarları dikkate almanız gerekmektedir.
Sevda Artuk 29 Nisan 2017 Cumartesi 08:06
Amortisman

29.12.2008 Tarihinde Sıfır Km. Araç Satın Aldım. 01.10.2009 Tarihinde Serbest Meslek Faaliyetime Baş...

Binek otomobillerin faydalı ömürleri 5 yıl olup her yıl için uygulanacak amortisman oranı %20 dir. Aktifleştirdiğiniz tarih olan 2009 için amortisman ayırmamış iseniz, ayrılmayan amortismanı giderleştiremezsiniz. 2010 dan itibaren araç bedelinin geri kalan %80 lik kısmı için amortisman ayırabilirsiniz.
Müşerref Koç 28 Nisan 2017 Cuma 22:28
Amortisman

Kolay Gelsin... Üretim Işletmesinde Normal Amortisman Yöntemi(Sabit Yüzdeli)Uygulanmaktadır. Şirket ...

Bahsettiğiniz hesaptaki aktif kıymetlerinize hızlandırmış amortisman yöntemini uygulayabilirsiniz.
Hülya Asım 28 Nisan 2017 Cuma 10:42
Amortisman

Merhaba Stok Artırımında 525 Hesaba Karşılık Ayrılacağı Yazılmakta. Dağıtım Vb. Durumda Bu Karşılık ...

6111 Sayılı Yasanın 1 Seri Nolu Genel Tebliğinde ilgili bölüme ilişkin açıklama aşağıdadır. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, intikal ettirdikleri emtia için ayrı; makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere pasifte karşılık hesabı açacaktır. Emtia için ayrılan karşılık,
Hülya Asım 27 Nisan 2017 Perşembe 21:22
Amortisman

Merhaba, Euro Ile Yapılan Leasing Sözleşmesinde Ay Sonlarında Gelen Kur Farkı(Ödeme Yapmayınız)Fatur...

1 Bize göre, finansal kiralama yoluyla edinilen kıymete ilişkin olarak kiralama süresi içinde sözleşmeye istinaden yabancı para üzerinden kira ödemelerinin değerlemesi sonucu ortaya çıkan kur farkının, finansal kiralama konusu kıymetin maliyetine intikal ettirilmesi ve maliyete eklenen bu farkların
Aysen Mert 27 Nisan 2017 Perşembe 20:49
Amortisman

Tekstil Kimyasalları Işi Ile Faliyette Bulunan Bir Limited Şirkete Jeep Tarzı Bir Binek Araç Alınaca...

GVK’nun 19’ncu madde uygulamasına ilişkin GVK’nun 22 no’lu Sirkülerinde açıklandığı gibi, binek otomobili ve benzeri kara taşıtları, yat, kotra, ve benzeri motorlu deniz araçları ile uçak ve helikopter gibi hava taşıtları için yatırım indirimi hesaplanmaz. Bir taşıtın binek otomobili
Sevinç Gözüpek 27 Nisan 2017 Perşembe 20:48
Amortisman

Yurtdışında Üyesi Olduğumuz Dış Ticaret Örgütünden(Floramedia Holland Bv)Aldığımız 40.000 Eur Değeri...

1 CD arşivini 260 Haklar hesabına kaydedebilirsiniz. 2 Arşivi 2006 yılında envantere dahil etmeniz mümkündür.
Hazal Erdi 27 Nisan 2017 Perşembe 17:17
Amortisman

Benim Sorum Daha Önce Yatırım Teşvik Belgesi Almış Bir Mükellef Bu Kapsamda Inşaa Ettiği Binanın Dah...

GVK’nun 19/1’nci maddesine göre; dar mükellefiyete tâbi olanlar dahil, ticarî veya ziraî kazançları bilanço esasına göre tespit edilen vergiye mükellefler (adi ortaklıklar, kollektif ve adi komandit şirketler ile kurumlar vergisi mükellefleri dahil) faaliyetlerinde kullanmak üzere satın aldıkları veya imal
Dilara Çevik 27 Nisan 2017 Perşembe 04:51
Amortisman

İyi Çalışmalar Sayın Hocam, Portföyümdeki Bir Firmam Gerek Kiralamak Gerekse Kendi Şirketinde Kullan...

KDV Kanunu 13/a.maddesindeki koşullar mevcut ise satın alınacak yat için KDV ödenmez. Sözkonusu yat işletmenin aktifine alındığı tarihten itibaren iştigal konusuyla veya işiyle ilgili olarak veya bu yatın gelir getiren bir taşıt olması halinde kayıtlı değer üzerinden amortisman listelerinde
Mertay Karakaş 26 Nisan 2017 Çarşamba 06:16
Amortisman

Üstadım Iyi Çalışmalar, Serbest Meslek Erbabı Almış Olduğu Cep Telefonunu Bedeli 400,00 Ytl Kdv 72,0...

Doğrudan gider yazabilir.354 no'lu VUK GT'ne bakınız.
Şafak Serez 25 Nisan 2017 Salı 21:33
Amortisman

2003 Yılı Bilancomuzdakı Bazı Hesaplar : 1 - 1996 Yılında Kurulmuş Bır Limited Şirkette 2004-2003-20...

VUK’nun 30’ncu maddesi uyarınca; re’ sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında
Ülkü Aydoğdu 25 Nisan 2017 Salı 10:03
Amortisman

1- Finansal Kiralama Yaparak Cihazaldık. 1. Yevmiye Kaydında Hangi Hesapları Kullanacağı. 2- Amortis...

“www.ismmmo.org.tr” adresinde, mali çözüm dergileri online olarak yayınlanmaktadır. Burada ilgili konudaki makalelerde, sorunuz ayrıntılı olarak cevaplanmaktadır.
Zeynep Birsen 25 Nisan 2017 Salı 05:31
Amortisman

1. Normal Hesap Döneminde, 1.geçici Vergi Dönemi Sonunda, Sadece 2 Aylık Amortisman Ayrılabilirmi.? ...

1 Sadece iki aylık amortisman ayırmanız mümkündür. 2 Sigorta poliçesi giderlerini ilgili olduğu aylara bölerek giderleştirmeniz uygun olur.
Hazal Erdi 25 Nisan 2017 Salı 02:14
Amortisman

Finansal Kiralama Sözleşmesini Euro Cinsinden Borçlandık.dönemsonunda Döviz Değerlendirmesi Yapacak ...

1 Döviz kurlarındaki değişmeleri dönem sonlarında dikkate almanız gerekmektedir. 2 Faydalı ömür kriterine göre amortisman ayırmalısınız. VUK’nun 333 Tebliğine bakınız.
Fehmi Yılmaz 24 Nisan 2017 Pazartesi 16:17
Amortisman

Leasing Yolu Ile Alınan Iktisadi Kıymetler Için Ödenen Faizler Ve Işleyen Kur Farkları Sadece Aktife...

İlk yıl maliyete atılması ve amortisman yoluyla giderleştirilmesi gerekmektedir. İlerleyen yıllarda maliyete veya gidere kaydedilebilir.
Birsen Alaycı 24 Nisan 2017 Pazartesi 00:57
Amortisman

Aktife Kayıtlı Bulunan Ancak Kiraya Verilen Ve Kira Elde Edilen ; Beton Dökme Arcına Ait Amortismanl...

Amortismanları, kiraya veren gider yazabilir.
Can Kuzey Birdal 23 Nisan 2017 Pazar 08:03
Amortisman

Sayın Yetkili, Şirketimiz Alacağına Mahsuben Borçluya Ait Aracı(Nakil Vasıta) Icradan Almak Suretiyl...

Satın alınan araçlar kullanım maksadı dışında ticari mal olarak satışa hazır halde tutulması durumunda amortisman ayrılmaz. Başka bir ifadeyle araçlar 153 Ticari Mallar Hesabında takip edilir.
Sevinç Gözüpek 22 Nisan 2017 Cumartesi 11:18
Amortisman

21.08.2001 Tarihinde X Bankasından 20.000 $'lık Taşıt Kredisi Kullanarak,geri Kalan Kısım Nakit Olma...

1 Taşıtın Aktif değerini hesaplarken ödenen Taşıt Alım Vergisi Ek Taşıt Alım Vergisi,Çevre Kirliliğini Önleme Fonu v.b. vergi harçların maliyet unsuru yada gider kaydedilmesi konusunda ; mükellefin kendi arzusuna bırakılmıştır. Binek otomobillerinin KDV’leri indirim konusu yapılmayıp maliyete eklenirler.(K.D.V
Muhammet Demirci 22 Nisan 2017 Cumartesi 09:36
Amortisman

Sayın Danışma Birimi;kurumlar Vergisi Mükellefiyiz 2008 Yılında Bir Firma Ile Franchise Sözleşmesi Y...

Franchising yoluyla edinmiş olduğunuz demirbaşların ayrılmamış amortismanlarını bir seferde gider yazabilirsiniz.
Hilal Çalışkan 22 Nisan 2017 Cumartesi 08:46
Amortisman

Merhaba Sayın Üstadım, Benim Sormak Istediğim Konular; 1) Mükellefimize 2007 Senesinde Şahıs Firması...

1 Amortisman ayırması mümkündür. 2 Matrah için kasko bedelini ölçü olarak alabilirsiniz. 3 Araç satışına fatura düzenlenmesi gerekmektedir. 4 ortaklık envanter defterine kaydedilmeyen aracın amortismanı indirilemez. 5 Giderlerin indirimi için kiralama veya envantere kaydı gerekmektedir.
Şafak Akar 21 Nisan 2017 Cuma 04:46
Amortisman

Merhabalar.büromu Yeni Açtım.1993 Model Binek Aracım Var.bu Aracımın Envantere Kaydı Için Vergi Dair...

Sahibi olduğunuz aracı işinizde kullanmak istiyorsanız,Bağlı olduğunuz Vergi Dairesine bilgi veriniz.Araç ile ilgili yapmış olduğunuz masrafları giderleştirebilirsiniz.Ödemiş olduğunuz KDV konusu yapabilirisiniz.
Necmi Güvercin 21 Nisan 2017 Cuma 02:27
Amortisman

2010 Yılı Içerisinde Büro Açtım Fakat Eylül Ayında Kapattım.satın Almış Olduğum Luca Muhasebe Progra...

Luca muhasebe programı bir mal olmayıp kullanım hakkı satın alınmasıdır. Dolayısıyla bu hakkı kullanmış olduğunuz süreyle orantılı olarak ayıracağınız tutarları kadar giderleştirebilirsiniz.
Ramazan Baran 21 Nisan 2017 Cuma 00:07
Amortisman

Sayın Ilgili Binek Oto Ve Demirbaşlarda Aynı Sene Içinde Alınıp Aynı Sene Içinde Satılırsa Amortisma...

Bahsettiğiniz amortismana tabi iktisadi kıymetlerin geçici vergi dönemi henüz geçmediği için amortisman hesaplayıp giderleştirmeyeceksiniz. Satış işlemini de amortisman ayırmadan gerekir.
Hilal Çalışkan 20 Nisan 2017 Perşembe 10:55
Amortisman

Sayın Üstadım Benim Sorum Sürekli Tereddüt Oluşturan Ayrılmamış Amortismanlar Hakkında.mükellefim Am...

Türk Vergi sistemine göre vergi mükelleflerinin amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin amortismanlarının giderleştirilmesi ihtiyaridir (zorunlu değildir). Ancak tek düzen hesap göre ve enflasyon muhasebesinin uygulandığı dönemlerde zorunlu bir muhasebe kuralıdır. Sizin örneğinizde ayrılmış amortismanları 257 hesaba borç vermek suretiyle kapatmanız
Melek Yüzügüldü 20 Nisan 2017 Perşembe 02:17
Amortisman

Bilindiği Üzere 2005 Dönemi 1.peşin Vergi Dönemi Için Enflansyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır.enflansy...

2005 ve sonraki dönemlerde 5024 sayılı Kanun ile değiştirilen hükümler uygulanmayacaktır.
Can Kuzey Birdal 20 Nisan 2017 Perşembe 00:54
Amortisman

Merhabalar. 1-Amortismanlarda Geçen Iktisadi Ve Teknik Bütünlük Olayı Nedir? Bu Konu Hakkında Etrafl...

1 İktisadi ve teknik bütünlük kavramı, Hesap Uzmanları Danışma Komisyonu tarafından, bir işletmede belli bir fonksiyon etrafında birleşerek üretimde bulunan veya üretime herhangi bir safhada bir değer kazandıracak nitelikteki bir fonksiyonu birbirini tamamlayarak yerine getiren amortismana tabi değerler
Özge Bayındır 19 Nisan 2017 Çarşamba 10:33
Amortisman

Merhaba.v.u.k 328 Yenileme Fonuyla Ilgili Örneğin 2010 Da 2 Adet Araç Sattım 1 Adet Aldım Bu 2 Aracı...

Kurumların aktiflerinde kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışından elde edilen kar, mükelleflerin isteğine bağlı olarak 3 yıl süre ile yenileme fonu hesabında tutulur. Satılan ATİK in aynısından alınması halinde bu ATİK in amortisman gideri oluşturulan yenileme fonundan karşılanır. Benzer
Selin Arslan 19 Nisan 2017 Çarşamba 05:35
Amortisman

Merhabalar. 2 Sorum Olacaktı. Şehiriçi Hafriyat Işlerinde Çalışmak Üzere Bir Kamyon Alınmış Olup Bun...

1 Faaliyet türüne harfiyat ve/veya nakliye diyebilirsiniz. 2 Kamyonu demirbaş listesine kaydedip amortisman yoluyla giderleştirmeniz gerekmektedir. 3 indirim konusu yapabilirsiniz.(KDVK'nun 29 ve 30'ncu maddeleri)
Deniz Tuzcu 19 Nisan 2017 Çarşamba 00:14
Amortisman

İyi Günler Efendim.benim Sorum Binek Taşıtlar Için Alınan Lastiklerin Gidere Mi? Amortismana Mı? Vey...

2006 yılı için 520 YTL'nı aşmayan tutarda lastik giderlerinin tümünün indirimi mümkündür.Aştığı taktirde amortisman yoluyla itfa etmeniz gerekmektedir.
Şafak Akar 18 Nisan 2017 Salı 20:36
Amortisman

Saygıdeğer Meslektaşlarım, Benim 2 Tane Sorum Olacak; 1. Sorum Ltd.şti. Kişiliğinde Bir Mükellefim B...

1 Noter satışı yeterli olup, gider pusulası düzenlenmesi durumunda stopaj söz konusu değildir. 2 GVK’nun 40/5’nci maddesine göre, kullanılan taşıtın giderlerinin şirket matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür. Ancak, araba şahıs üzerinde kalırsa, şirket envanter kayıtlarında ve
Ramazan Baran 18 Nisan 2017 Salı 02:56
Amortisman

Türkiyede Bulunan Kurumlar Vergisi Mükellefi Bir Ltd.şti. Avusturyada Bulunan Bir Firma Ile Distribü...

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri yurt içinden veya yurt dışından satın almış oldukları mal ve hizmetler için fatura ve vesika almak zorundadırlar. Ancak yurt dışından satın alınan hizmetler için sizin de bahsettiğiniz gibi KDV hesaplanıp sorumlu sıfatıyla yatırılacaktır. Bahsettiğiniz
Şeyma Kocatürk 17 Nisan 2017 Pazartesi 19:53
Amortisman

Muhasebesini Tuttuğumuz Bir Firma Kosgeb'ten Karşılksız (Hibe Şeklinde)Yazılım Desteği Olarak 7.500 ...

Kosgebten alınan hibe tutarını 649 hesaba gelir yazmanız gerekir.
Birkan Satı 17 Nisan 2017 Pazartesi 00:28
Amortisman

Sorum Amortisman Ayırma Sınırı Olan 560,00 Ytl Nin Kdv Dahil Rakam Mı? Yoksa Kdv Hariç Rakam Mı Oldu...

KDV hariç rakam olarak düşünmeniz gerekmektedir.
Simge Anahtarcı 17 Nisan 2017 Pazartesi 00:06
Amortisman

Sayın Yetkili, Firmamız Segman Üretimi Için 2007 Yılında Bir Firma Ile Anlaşma Yaptı.2008 Ekim Ayınd...

258 hesaptan aktifleştirip amortisman yoluyla itfa edin. Muhasebede kural 258 hesap ilgili aktif hesabına alınıp amortisman yoluyla itfa edilir.
Saadet Ercan 16 Nisan 2017 Pazar 21:10
Amortisman

Müşavirlik Hizmetine 2004 Yılında Başladığım Bir Üretim Firması 1991 Yılında Süt Ürünleri Sektörüyle...

258’den 253 no’lu hesaba aktarıldığı tarih itibariyle düzeltme yapmanız gerekmektedir.
Dilara Çevik 16 Nisan 2017 Pazar 01:35
Amortisman

Sn.ismmmo Danışma Brimi Ba Bs Formlarını Düzenlerken .bankaların Faiz, Komisyon Gid.vs Ler .ücret Bo...

VUK 381 sıra no.lu Genel Tebliğinde; "....Bankalar, Katılım Bankaları, Portföy Yönetim Şirketleri; Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları ile Şirketleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont bilgilerini form Bs ile bildirmelrine gerek
Ömür Ekinci 16 Nisan 2017 Pazar 00:45
Amortisman

Merhaba Üstadım.benim Sorum Şu Bir Mükellefimiz Oto Galeri Araba Alıp Satıyor Kiralama Yapıyor.bu Du...

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin işletmede kullanılması halinde amortisman ayrılır. Alım satıma konu olan ticari mallar için amortisman ayrılmaz.
Ömür Ekinci 15 Nisan 2017 Cumartesi 00:18
Amortisman

Üstadım Mükellef Kendi Tanıtımını Ve Müşterilerinin Kendisini Tanımaları Için Yaptırdığı Web Sitesi ...

1 333 no’lu VUK GT’ne göre işlem yapmanız gerekmektedir. 2 Firma yanından vazgeçince kalan bakiyenin gider olarak yazılması görüşüne katılıyoruz.
Hatice Terzioğlu 14 Nisan 2017 Cuma 17:04
Amortisman

Selamlar, Ben Iki Farklı Soru Sormak Istiyorum 1) Demirbaş Alımlarında 336, Demirbaş Satışlarında 13...

1 Demirbaş alımı ve satımı işlemi ticari karakter taşıdığından 336 ve 136 no’lu hesapların kullanılmasının uygun olmayacağını düşünüyoruz. 2 Finanman gideri olarak muhasebeleştirebilirsiniz.
Şafak Serez 14 Nisan 2017 Cuma 15:02
Amortisman

Sayın Üstad... 2006 Yılında Şirket Merkezi Ve Idari Birimi Olarak Kullanılmak Üzere, 50.000 Tl Rayiç...

Değer artış kazancı, gelir vergisi mükelleflerinin mal ve haklarının elden çıkarılmasından doğan kazançtır. Sizin sorunuzda bahsettiğiniz anladığımız kadarıyla şirketin binasıdır. Şirketler kurumlar vergisi mükellefi olduğundan satış tutarı ile iktisadi kıymetin maliyet bedeli ve ayrılan amortisman tutarları toplamı arasındaki fark
Burak Sedef 13 Nisan 2017 Perşembe 04:29
Amortisman

Ticari Taksi Plaka Bedelinin Vergilemedeki Yerini Açıklar Mısınız?

Ticari taksi plakaları VUK’nun 269’ncu maddesi uyarınca; maliyet bedeli ile değerlenir. Ayrıca, amortisman uygulamasına ilişkin hükümlere bakınız.
Kıvanç Kılıç 11 Nisan 2017 Salı 07:00
Amortisman

Şirketimizin 1977 Yılınd Alınmış Bir Mdv'si Var. 1961 Yılında Çıkan 55 Nolu Sirkülere Göre Amortisma...

1.1.2004 tarihinden önde işletme bünyesine alınan amortismana tabi iktisadi kıymetler için eski usullere göre amortisman ayrılmaya devam edilecektir. Enflasyon uygulamasında, düzeltime esas bedel, reel olmayan finansman maliyetinden ve yeniden değerleme değer artışından ayıklanmış olan , amortisman düşülmeden hesaplanan maliyet
Erkan Müftüoğlu 11 Nisan 2017 Salı 03:57
Amortisman