+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Alacaklar & Tahsilat

6736 Sayılı Kanunun 3 Üncü Maddesi Uygulaması Ile Ilgili Olarak (Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında...

 Mükelleflerce Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi halinde idarece de dava açılmayacak, açılmış davalar sürdürülmeyecektir.  Mükelleflerce Vergi Mahkemesine açılmış davadan vazgeçilmesine rağmen, Kanun hükümlerine uygun olarak ödeme yapılmamış olması halinde, ilk tarhiyata/tahakkuka göre belirlenen alacaklar başka bir işleme gerek olmaksızın takip
Muharrem Saatçi 3 Ağustos 2017 Perşembe 11:04
Alacaklar & Tahsilat

Ödeme Emrine Karşı Açılan Davalarda 6736 Sayılı Kanun Hükümleri Ne Şekilde Uygulanacaktır?

Ödeme emri tebliği üzerine açılan davalar ile ilgili olarak, Kanunun yayımlandığı tarihten önce dava konusu ödeme emri ile istenilen kamu tarhiyatına ilişkin karar verilmiş olması ve davanın Kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihi itibarıyla devam ediyor olması halinde, bu mükellefler söz konusu davalara konu
Erol Ekin 31 Temmuz 2017 Pazartesi 09:16
Alacaklar & Tahsilat

Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan "ilişkili Kişi" Kapsamına Giren Kurumlardan Olan Alacakların 67...

6736 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine 31.12.2015 tarihli bilançoda yer alan alacaklı bulundukları tutarlar ile ortaklara borçlu olduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarı üzerinden %3 oranında vergi ödemek suretiyle kayıtlarını düzeltme imkânı tanınmaktadır.
Tevfik Ataberk 25 Temmuz 2017 Salı 14:03
Alacaklar & Tahsilat

Kanunun Yayımlandığı Tarih Itibariyle Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Safhasında Olan Alacaklar Da Inceleme ...

Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla Vergi Usul Kanununun tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere;  Başvuruda bulunulmuş henüz uzlaşma günü gelmemiş,  Uzlaşma ancak vergi ve ceza ihbarnameleri Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tebliğ edilmemiş, bulunan alacaklar için de aynı madde hükmünden yararlanılabilecektir. Bu durumda, tarhiyat
Ömer Efegil 24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:48
Alacaklar & Tahsilat

Maliye Bakanlığı'na Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Diğer Alacaklar Nelerdir?

6736 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, vergiler ile Kanun kapsamına giren idari para cezaları dışında kalan alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Söz konusu kapsama;  Ecrimisiller,  Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) alacakları,  Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)
Merve Temel 19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:35
Alacaklar & Tahsilat

İdari Para Cezalarına Ilişkin Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasındaki Ihtilaflı Alacaklar Kanun Hüküml...

Kanunun 3 üncü maddesinin (1), (2), (3) numaralı fıkralarında yapılan düzenlemeler vergi ve gümrük vergisi alacakları ve buna bağlı ilgilidir. 3 üncü maddenin (4) numaralı fıkrasında ise bu kanun kapsamına giren ve vergi ile gümrük vergisi alacakları dışında kalan idari para
Ömer Efegil 12 Haziran 2017 Pazartesi 16:17
Alacaklar & Tahsilat

Tecil - Taksitlendirme Uygulaması Kapsamında Ödenmekte Olan Alacaklar Için De Madde Hükmünden Yarar...

6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (9) numaralı fıkrası uyarınca, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla
Aysen Mert 5 Haziran 2017 Pazartesi 01:46
Alacaklar & Tahsilat

Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarih Itibariyle Kesinleştiği Halde Henüz Ödeme Süresi Geçmemiş Alacaklar...

Kanunun 2 nci maddesinde, Kanunun yürürlüğe girdiği 19 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) kesinleştiği halde ödeme süresi henüz bulunan alacakların da Kanun hükmünden yararlanacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle muhtelif şekillerde kesinleşen ancak henüz ödeme süresi geçmemiş olan
Hüseyin Mert 15 Mayıs 2017 Pazartesi 10:21
Alacaklar & Tahsilat

İyi Günler; Benim Sorum 27.12.2006 Tarihinde Yurtdışına Kesilen Bir Faturanın Henüz Gümrük Kapısında...

Mal ülke sınırlarından çıkana kadar olan tüm riskler satıcıya aitse, fatura, alacak olarak kaydedilmelidir. Ülke içindeki riskler dahil tüm alıcıya aitse satış işlemi her koşulda gerçekleşeceğinden satış ve gelir kaydı yapılmalıdır.
Esma Aşçı 29 Nisan 2017 Cumartesi 20:08
Alacaklar & Tahsilat

Çalışmakta Olduğum Şirkette Yurtiçimüşterilerimize Döviz Olarak Fatura Kesiyoruz (Örneğin Euro). Tah...

Dövizli kesilen faturaların muhasebe kaydı TL yapılıyor. Tahsil durumunda oluşan kur farkı veya zararı reeskont edecek oluşacak KDV farkınıda 2. bir fatura kesmenize gerek yok.
Hüseyin Mert 29 Nisan 2017 Cumartesi 13:50
Alacaklar & Tahsilat

Merhaba,hizmet Satışlarında, Kredi Kartıyla Yapılan Ödemelerde Fatura Açık Mı Kapalımı? Kesmeliyiz. ...

Vergi Hukukun da açık/kapalı fatura kavramı yoktur.Fatura bedelini Kredi kartı ile tahsil etmiş iseniz ;faturanın üzerine tahsilatın kredi kartı yapıldığını belirten cümleyi yazabilirsiniz.
Aleyna Birdir 29 Nisan 2017 Cumartesi 00:24
Alacaklar & Tahsilat

Fatura Tahsilatının Kredi Kartı Ile Yapılması Durumunda, Fatura Kesilen Kişi Ile Kredi Kart Sahibini...

Fatura açıklamasında, tahsilatın hangi kredi kartı ile yapıldığı yer alırsa problem doğmayacaktır.
Tuğsan Keskin 27 Nisan 2017 Perşembe 18:07
Alacaklar & Tahsilat

Mükellefim Olan Akaryakıt Istasyonu Şirket, Ana Dağıtıcı Firmadan 5 Yıllık Satış Ve Destek Prim Bede...

Gelecek 5 yıla ilişkin olarak prim bedeli peşin olarak tahsil edildiğinden tamamı bu yılın geliri sayılacaktır.
Salih Atacı 27 Nisan 2017 Perşembe 15:07
Alacaklar & Tahsilat

Sayın . Vuk'a Ve Ttk'ya Göre Tahsilat Makbuzlarının Anlaşmalı Matbaada Bastırılması Ya Da Noterden T...

Tahsilat makbuzları, fatura ve benzeri vesika kapsamında olmayıp noter veya anlaşmalı matbaalara tasdiki zorunlu değildir.
Kadir Kolcu 26 Nisan 2017 Çarşamba 14:46
Alacaklar & Tahsilat

Sayın Yetkili, Yurtiçindeki Mükellefim, Yurtdışında Bulunan (Avustralya)Bir Kurumun Sınav Sistemini ...

KDV Kanunu 1.maddesine göre Türkiye'de yapılan mal ve hizmet teslimleri KDV'ye tabidir. Dolayısıyla müşteriniz, VUK hükümlerine göre yapmış olduğu dolayı KDV'li fatura düzenleyecektir. Yurt dışındaki kuruma yapılan işlemlerden dolayı bir komisyon ödemesi sözkonusu ise, KDV Tevkifatı yapması gerekir.
Erkan Müftüoğlu 25 Nisan 2017 Salı 00:38
Alacaklar & Tahsilat

İyi Çalışmalar Dilerim 5422 Sayılı Kvk Yeni 5520 Sayılı Kvk Nun 36 Ve 37/e Maddeleriyle 01.01.2006 T...

Prensip olarak, işlemin yapıldığı tarihte yürürlükte olan hükmün uygulanması gerekmektedir. Buna göre, 01.01.2007 tarihinden önceki örtülü kazanç aktarımına ilişkin olayın tespiti durumunda uygulanacak madde, olayın gerçekleştiği dönemde yürürlükte olan 5422 Sayılı KVK’nun 15 17’nci maddeleri olduğunu düşünüyoruz.
Hakan Yeni 23 Nisan 2017 Pazar 23:39
Alacaklar & Tahsilat

Değerli Üstadım, 2008 Aralık Ayında Sermaye Arttırımı Yaptık. Yabancı Şirket Ortaklarımızdan Ikisine...

Şirket ortaklarının şirkete vermiş oldukları borçlar (331 Hesap)tahsili yöntemine gidilmeyip sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortadan kalkabilir. Konuya ilişkin web sermaye tespit raporu ve ortaklara ilikin borçların sermayeye ilave edilmesi suretiylesermaye artırımı ile ilgili rapor bulunmaktadır. Daha önceden taahhüt edilmiş
Elif Gözcü 23 Nisan 2017 Pazar 04:53
Alacaklar & Tahsilat

Oyakbank Yetkili Fatura Ödeme Noktası Olan Müşterimizin(Ltd Şti)Yaptığı Fatura,kredi Kartı,havale Vb...

Nazım hesapların kullanılmasının uygun olacağını düşünüyoruz.
Sevinç Gözüpek 22 Nisan 2017 Cumartesi 17:47
Alacaklar & Tahsilat

Merhabalar, Benimm Sorum, Tahsilat Tevsik Kanunu Hakkında. Bilindiği Gibi 8000 Tl Ve Üzeri Ödemeler ...

Cari hesap bazında 8.000 TL'nin üzerinde olan bakiyeli hesapların bankadan ödenmesi zorunludur. Bahsettiğiniz işlemler fatura bazında 8.000 TL nin da olsa cari hesap bazında borç tutarı 8.000 TL'yi aştığı zaman bankadan ödemeniz gerekmektedir.
Erbil Demirci 22 Nisan 2017 Cumartesi 02:45
Alacaklar & Tahsilat

Üstadım Mükellefim Emtia Satışlarının Birkısmının Tahsilatını Kredi Kartıyla Yapmaktadır.ay Sonların...

Vergi matrahının tespiti sırasında finansman gideri olarak düşmeniz mümkündür.
Çağla Akçay 21 Nisan 2017 Cuma 04:32
Alacaklar & Tahsilat

Tasfiye Süreci Başlamak Üzere Olup,kamu'ya Yüklü Miktarda Vergi.ssk.vb.borçları Bulunan Bir Limited ...

VUK’nun 10’ncu maddesinin son fıkrası uyarınca tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları ,kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş önceki zamanlara ait sorumluluklarını kaldırmaz. VUK’nun 10’ncu maddesi gereğince;tüzel kişilerin mükellef olması halinde bunlara düşen ödevler ,kanuni temsilciler tarafından yerine getirilir.
Ramazan Baran 21 Nisan 2017 Cuma 00:57
Alacaklar & Tahsilat

Merhaba Öncelikle Böyle Bir Imkan Verdiğinizden Dolayı Teşekkür Ederim. Müşavirlğini Yapmış Olduğum ...

Alacaklar tahsil edilip borçlar ödenmeden tasfiyenin sonuçlanması mümkün değildir. Ancak, buna rağmen tasfiye sonuçlanmış ise, alacak hakkından vazgeçmemek kaydıyla müteselsilen alacak haklarının korunması gerekmektedir.(tıpkı ilgili dönemlere ilişkin vergi borcundan ortakların müteselsilen sorumluluklarının devam etmesi gibi)
Ömer Efegil 20 Nisan 2017 Perşembe 23:11
Alacaklar & Tahsilat

2005/kasım Ayında Aktifimize Kayıtlı Olan Bir Kamyonumuz Çalındı. Bedeli 2006 Yılında Sigortadan Tah...

Soru Cevap arşivinde konuya ilişkin cevaplar bulunmaktadır. Dönemsellik ilkesi gereğince, çalınmaya ilişkin kayıtları çalındığı dönemde kayıt altına almalısınız. Sigorta ise, tahsilat tutarının kesinleştiği dönem itibariyle muhasebeleştirmeniz uygun olacaktır.
Selin Arslan 20 Nisan 2017 Perşembe 16:13
Alacaklar & Tahsilat

Merhabalar Üstad. Bir Konuda Bilginize Ihtiyacı Var. Yıl Sonunda Yabancı Para Cinsinden Olan Avansla...

Yıl sonunda bilanço kalemlerinde bulunan dövizli borç ve alacaklar, nakit değerler VUK hükümlerine göre değerlenmek zorundadır.
Semra Öz 20 Nisan 2017 Perşembe 10:09
Alacaklar & Tahsilat

İyi Çalışmalar Dileğimle Konu:serbest Meslek Erbabı Kişi Alacaklısı Olduğu Gelir Vergisi Mükellefind...

İcra dairesinden tahsilat yapıldığı tarihde Serbest Meslek Makbuzu düzenlenir.Gelir vergisi tevkifat yapılır.KDV hesaplanır.
Ceren Özdemir 18 Nisan 2017 Salı 10:02
Alacaklar & Tahsilat

07.09.2006 Tarihinde Sorduğum Soruya Veriğiniz Cevap Için Teşekkür Ederim. Şüphelerimi Giderdiniz.am...

Ödemeleri nakden alıyorsanız geminin resmi olarak düzenleyeceği evraka dayandırarak tahsilat yapmanız gerekmektedir. Banka kanalıyla tahsilat söz konusu ise, hesabınıza bir ülkeden havale yapılmış olmasının ispat açısından yeterli olduğunu düşünüyoruz.
Birol Güveci 17 Nisan 2017 Pazartesi 13:00
Alacaklar & Tahsilat

İştigal Konusu Spor Salonu Işletmeciliği Olan Mükellef,üyelik Sözleşmesi Ile Tesis Kullanımını Belli...

Bize göre,dönemsellik ilkesi gereğince, müşterilerin spor salonundan yararlanma dönemleri(aylık) itibariyle fatura kesilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki adreslerde İstanbul Defterdarlığı tarafından verilen mukteza bulunmaktadır. http://www.ist def.gov.tr/Mukteza/2004/vergiusul_2004/1244.htm http://www.ist def.gov.tr/Mukteza/vergiusul/ornek67.htm Üyelik iptali durumunda, (dönem başında tek bir fatura düzenlenmiş ise) üyenin faturayı iade etmesi, bu faturadaki KDV’nin
Asena Kalkan 16 Nisan 2017 Pazar 20:18
Alacaklar & Tahsilat

Spor Kuluplerine Vadeli Çek Bağışı Alıyoruz Bizden Makbuz Isteniyor Ne Şekilde Makbuz Verebiliriz Sa...

Spor klübüne ait matbu bir tahsilat makbuzu ile işlem yapmanız gerektiğini düşünüyoruz.
Fatma Gülci 12 Nisan 2017 Çarşamba 00:00
Alacaklar & Tahsilat

Dönem Sonu Işlemleri Sunumunda Şüpheli Alacağın Şpheli Hele Geldiği Veya Daha Sonraki Dönemlerde Kar...

Web sayfamızda bulunan dönem sonu işlemlerine ilişkin sunumdaki şüpheli alacağın şüpheli hale geldiği veya daha sonraki dönemlerde karşılık ayrılacağına olarak yapmış olduğunuz eleştiri yerinde ve olumlu bir eleştiridir. Web sayfasındaki sözkonusu sunumu hazırlayan muhasebe hocası ile yapılan görüşme sonucunda
Ayşe Akkurt 11 Nisan 2017 Salı 05:06
Alacaklar & Tahsilat

Merhabe Kolay Gelsin Vadesinde Ödenmeyen Çek Için Adli Takibe Başlanmıştır.bu Durumda 31.12. Dönem S...

Dava veya icra takibinin başladığı yıl şüpheli alacaklar için karşılık ayrılabilir. Firmanın kar veya zarar ettiğine bakılmaksızın karşılık ayırabilirsiniz. alacaklar için karşılık ayrılmaz).
Kadir Öztürk 10 Nisan 2017 Pazartesi 17:40
Alacaklar & Tahsilat

Benim Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Firmamda Konsinye Satışlarım Olmaktadır.burdaki Konsinyeleri...

Konsinye suretiyle (komisyoncu aracılığı ile) satışın anlamı, mülkiyet devri yapılmaksızın malın alıcı adayı durumundaki kimseye satılmak üzere komisyoncuya (konsinyiye) Komisyoncuda satılmak üzere bekleyen malın mülkiyeti, satış vaki oluncaya kadar malı gönderende kalır. Bu mal yıl sonu itibariyle satılmamış durumda
Ömer Efegil 10 Nisan 2017 Pazartesi 11:46
Alacaklar & Tahsilat

Bir Kadın Mükellefin Yanında Eşi Sigortalı Olarak Çalışıyor.tabi Ki Biz Bu Giderleri Işletme Defteri...

VUK’nun 176’ncı maddesi uyarınca II’nci sınıf tüccarlar ,işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. VUK’nun 194’ncü maddesi uyarınca;işletme hesabı esası sadece işletme defteri tutulur.İşletme defterinin sol tarafı giderler,sağ tarafı gelirlerin kaydı içindir. İşletme defterinin gider kısmına; satın alınan ticari mallar
Salih Atacı 9 Nisan 2017 Pazar 03:18
Alacaklar & Tahsilat

İyi Günler, Faktoring Firmaları Temlik Aldıkları Alacaklar Karşılığında Müşterilerine, Ödeme Yaptıkt...

Faizin tahsil edilebilir hale geldiği zaman fatura kesmeniz uygun olacaktır.
Aygül Özel 8 Nisan 2017 Cumartesi 20:43
Alacaklar & Tahsilat

Sayın Ismmmo , 08/04/2005 Tarihli Soruma Ivedilikle Yanıt Vermenizden Dolayı Teşekkür Ediyorum. Bu V...

Enflasyon düzeltmesi uygulamasında, Hisse Senedi İhraç Primleri, Hisse Senedi İptal Karları, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Olağanüstü Yedekler, Sabit Kıymet Fonu “parasal olmayan” olarak kabul edilip düzeltilecektir. Bunların dışında kalan ve 522, 523, 524, 525, 529, 548, 570, 580, 590,
Mehmet Özdil 8 Nisan 2017 Cumartesi 12:21
Alacaklar & Tahsilat

Hocam Iyi Günler,benim Sorum Reklamasyon Faturaları Ile Ilgili Fasson Dikim Yaptırdığımız Iş Ile Ilg...

Soruda açıkladığınız biçimiyle reklamasyon uygulamasının muhasebeleştirilmesi aşağıdaki gibi olmalıdır. ——————————/—————————— 100 KASA (Borçlu;eğer tahsilat varsa) 611 SATIŞ ISKONTOLARI (borçlu) İNDİRİLECEK KDV (borçlu) 120 ALICILAR (alacaklı) ——————————/——————————
Çağatay Gürcü 4 Nisan 2017 Salı 23:46
Alacaklar & Tahsilat

Sayın Üstad. Faturalarda Imza Üst Tarafa Atılırsa, Fatura Bedeli Alınmadığı Teamülü Oluşuyor Ve Bede...

Gider pusulasını Gider pusulası ile ödeme yapılan şahsa imzalatılır.Gider Pusulasının altı ,üstü ,ortası kavramı olmaz. VUK Md.234
Asena Kalkan 3 Nisan 2017 Pazartesi 00:58
Alacaklar & Tahsilat

İşyerinde Çıkan Yangın Neticesinde Mükellef Sigortadan 31.000 Ytl Emtia Ve 21.000 Ytl Demirbaş Bedel...

Sigortadan yapılan tahsilat gelir olarak muhasebeleştirilmelidir. Ayrıntı için diğer cevaplara bakınız.
Ömer Efegil 2 Nisan 2017 Pazar 16:46
Alacaklar & Tahsilat

Saygıdeğer Meslekdaşlarım. Yurt Dışından Sözleşmeye Dayanarak 200.000 Usd Tutarında Mal Bağlantısı Y...

İflas durumunda, mahkeme kararı ile VUK'nun 322'nci maddesi uyarınca verdiğiniz avans değersiz hale gelmiştir. Bu tutarı(tümünü) gider olarak indirmeniz
Melek Yüzügüldü 1 Nisan 2017 Cumartesi 18:49
Alacaklar & Tahsilat

Merhaba..ben Düz Lise Mezunuyum.sm Iken 20,12,2009 Ta Yapılan Sınavla Smmm Ünvanını Elde Ettim. Özel...

3568 Sayılı Yasaya 5786 Sayılı Kanun ile eklenen Geçici 11.maddeye göre "Özel" kelimesi yapılacak sınavlar için kullanılan bir kelimedir. SMMM'ye geçiş sınavını başarıyla vermiş olanlar "SMMM" unvanını alacaklardır.
Birkan Satı 1 Nisan 2017 Cumartesi 09:05
Alacaklar & Tahsilat

İyi Günler, Bilanço Usülü Defter Tutan Bir Işyerinin Bağlı Olduğu Vergi Dairesinden Geçmiş Yıllardan...

Geçmiş yıllara ait ve kaynağı bilinmeyen vergi alacağını 136 – Diğer Alacaklar hesabında takip edebilirsiniz.
Kerim Bir 31 Mart 2017 Cuma 16:01
Alacaklar & Tahsilat

Merhaba, Bir Işletme Firmasında Yapılan Satıştan Dolayı 35.000 Ytl'lik Çek Alınmıştır. Ancak Bu Çekl...

Bilanço esasına göre defter turan mükellefler, dava açılması ve icra takibi aşamasında ilgili alacağı şüpheli alacaklar hesabına alıp karşılık gider yazabilir. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise; dava sonuçlanınca ilgili yıl (davanın sonuçlandığı yıl) vazgeçilen alacaklar olarak bu
Dilara Çevik 28 Mart 2017 Salı 16:18
Alacaklar & Tahsilat

İşçimiz Ihbar Önelini Beklemeden Işten Ayrıldı.kendisinden Ihbar Tazminatını Tahsil Ederek Tahsilat ...

İşverenin ihbar önelini beklemeksizin işçinin ihbar öneline ait ücretini verip derhal fesih yapması mümkündür. Ancak işçinin ihbar önelini beklemeksizin terketmesi haklı bir nedene dayanmıyorsa tazminat ödemesini gerektirir. Bu nedenin öğrenilip eğer içi lehine bir neden bulunuyorsa dahi bu gelmediği
Birgül Sezen 28 Mart 2017 Salı 02:56
Alacaklar & Tahsilat

İyi Çalışmalar Tekstil Imalatı Ve Ihracatı Yapan Firmamız, Ihracatlarını Gisad Üzerinden Yapmaktadır...

1GİSAD DEVİR TEMLİK DEKONTLARINI NAZIM HESAPLARDA VE BEDELSİZ NUMUNELER İLE İLGİLİ YAPILAN TAHSİLATLARI 649 NO’LU HESAPTA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
Sevinç Gözüpek 27 Mart 2017 Pazartesi 06:57
Alacaklar & Tahsilat

Selamlar, Hocam Fatura Alacağımız Karşılığında Almış Olduğumuz Çek Vadesi Geldiğinde Ödenmediği Zama...

Çekin karşılıksız çıkması durumunda sizin de sorunuzda belirttiğiniz gibi icra takibi işlemi başlatıldıktan veya dava açıldıktan sonra bu alacağınız şüheli alacaklar hesabına alıp, karşılık ayırabilirsiniz.
Rojda Gökçen 26 Mart 2017 Pazar 19:53
Alacaklar & Tahsilat

Nakit Tahsilat Makbuzu Kestiğimizde Sınır 8000 Tl Idi Bu Sınır Değişti Mi? Değiştiyse Ne Zaman Değiş...

Cari hesap bakiyesi 8.000 TL ye ulaştığında ödemelerin banka kanalıyla yapılması zorunludur.
Tuğsan Keskin 23 Mart 2017 Perşembe 22:51
Alacaklar & Tahsilat

Şirketimiz Aktifinde Bulunan Bir Arsanın Intifa Hakkını 10 Yıllığına Bir Şirkete Verdik. Bedelini Yı...

Hakkın 10 yıllığına kiralanması olarak değerlendirilebilecek bir hukuki mahiyet söz konusu ise, 1 Toplam tutarı gelecek aylara ve yıllara gelirler olarak muhasebeleştirin ödeme yapıldıkça gelir tahakkuku yapın. 2 Tahsilata göre fatura düzenleyip KDV'sini hesaplayın.
Birsen Alaycı 23 Mart 2017 Perşembe 16:49
Alacaklar & Tahsilat