+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Yeni TTK ticari defterlerin tutulması yükümlülüğü çerçevesinde nasıl bir düzenleme öngörmüştür?

Türkiye Muhasebe Standartları’na (TMS) göre defter tutma zorunluluğu konusundaki düzenlemeler 6335 sayılı Değişiklik Kanunu ile yapılan değişiklikler neticesinde Yeni TTK’nın metninden çıkarılmıştır. Başka bir ifade ile ticari defterlerin TMS’ye göre tutulma yükümlülüğü kaldırılmıştır. Yeni TTK ile defterlerin açılış onaylarının hangi sürede yaptırılacağı, sadece yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayına tabi olacağı, pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterinin yeterli yapraklarının bulunması halinde bu defterlerin izleyen faaliyet döneminde veya dönemlerinde de tekrar açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılabileceği, defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde noterce yapılması gereken açılış ve kapanış onaylarının bu defterler için aranmayacağı, fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin nasıl tutulacağı ile diğer hususların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nca müştereken çıkarılacak tebliğ ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Yeni TTK’ya tabi gerçek ve tüzel kişiler defter tutma ve kayıt zamanı, envanter, mali tabloların düzenlenmesi, aktifleştirme, karşılıklar, hesaplar, değerleme, saklama ve ibraz hususlarında VUK’da belirtilen ilgili düzenlemelere tabilerdir.

Yeşim Elmalı 42 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın