+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Sistemin kapalı olması sebebiyle bildirgenin yasal süresi içerisinde gönderilemediği durumlarda cezai uygulama yapılır mı?

5510 sayılı Kanunda ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde, sosyal sigorta kayıt ve işlemlerinin genel esasları belirlenmiş ve Kanun veya Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgelerin e-sigorta ile gönderilme zorunluluğu getirilmiştir. Buna karşın, belge veya bilgileri e-sigorta ortamında göndermekle zorunlu tutulan kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin, Kurumun bilgi işlem sistemlerinin anılan Yönetmeliğin 5 nci maddesinde sıralanan nedenlerle hizmet dışı kalması sonucu belge ve bilgiyi, öngörülen sürenin son gününde Kuruma gönderememesi ve muhteviyatı primleri de yasal süresi için de ödeyememesi halinde, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci işgününün sonuna kadar belge ve bilgiyi göndermesi, muhteviyatı primleri de aynı sürede Kuruma ödemesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda, söz konusu yükümlülükler Kanunda öngörülen sürede yerine getirilmiş kabul edildiğinden, idari para cezası uygulanmamaktadır.

Mutlu Atukeren 48 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın