+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Dernekler, genel kurul toplantısından sonra ne yapmalıdırlar?

Dernekler, Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Dernekler Yönetmeliği Ek-3'te yer alan "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" formunu doldurarak merkezinin bulunduğu mülki idare amirliğine vermeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilmelidir. Kamuya yararlı dernek statüsü bulunan dernekler ile bilanço usulü esasına göre defter tutan dernekler genel kurul sonuç bildirimlerini DERBİS sistemi üzerinden vermek zorundadır. Diğer dernekler ise merkezinin bulunduğu mülki idare amirliğine verebilecekleri gibi, istekleri halinde Dernekler Yönetmeliğinin 96'ncı maddesindeki şartları yerine getirerek DERBİS sistemi üzerinden de verebilirler.

Elanur Şimşek 45 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın