+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Sandıklarca tutulacak defterler nelerdir?

Sandıklar aşağıda yazılı defterleri tutmak zorundadır: a) Karar defteri: Yönetim kurullarının kararları gün ve sayı sırası ile bu deftere yazılır. Kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. b) Üye kayıt defteri: Sandığa üye olarak girenlerin kimlikleri ve giriş tarihleri bu deftere işlenir. c) Evrak kayıt defteri: Sandık yönetimine ilişkin gelen ve giden evrak, gün ve sayı sırasıyla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. d) Demirbaş defteri: Sandığın demirbaş eşyası bu deftere, alınış tarihleri ve değerleri belirtilerek yazılır. e) Yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri: sandık adına alınan gelirler ve yapılan giderler ile envanter kayıtları, açık ve düzenli olarak bu defterlere işlenir. Sandıklar bilanço esasına göre defter tutarlar. Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Yukarıda sayılan defterler ile sandıkça tutulması uygun bulunan öteki defterlerin, dernekler birimi ya da noterlerce onaylanması zorunludur. Dernekler Yönetmeliğinin altıncı bölümünde yer alan Defterler ve Kayıtlara ilişkin esas ve usuller ile yedinci bölümünde yer alan Gelir ve Giderlere ilişkin esas ve usuller sandıklar için de uygulanır.

Abdulkadir Sarıbaş 36 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın