+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Vergi incelemesi sonucu sonradan tarhedilen Damga Vergileri ve pişmanlıkla beyan edilen Damga Vergileri gider yazılabilir mi?

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6’ncı maddesinde ise; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 38’inci maddesinde bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki özsermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu, bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise bu farka ilave olacağı, ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41’inci madde hükümlerine uyulacağı hü- küm altına alınmıştır. Aynı Kanun’un 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde, işletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçların da safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği belirtilmiştir. Gelir veya giderin miktar veya mahiyet itibariyle kesinleşmiş olması olarak tanımlanabilecek tahakkuk esası ilkesi uyarınca ve Damga Vergisinin gider yazılamayacağına ilişkin özel bir düzenleme bulunmadığından kesinleştiği dönem kazancının tespitinde dikkate alınması düşüncesindeyiz. Bu açıklamalar ışığında vergi inceleme raporlarına göre cezalı olarak tarhedilen ve kesinleşen damga vergileri ile pişmanlıkla ödenen damga vergilerinin kesinleştiği yılın kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği kanaatindeyiz. 2009 yılına ilişkin yürütülen vergi incelemesi sonucu 2013 yılına tarhedilen ve uzlaşma yoluyla kesinleşen Damga Vergisinin 2013 yılında giderleştirilmemesi halinde dönemsellik ilkesi gereği 2014 yılında giderleştirilmemesi gerekmektedir. Ayrıca tarhedilen cezalar, gecikme ve pişmanlık zamlarının ise Kanunen Kabul edilmeyen Gider olarak dikkate alınması zorunludur.

Tuğsan Keskin 39 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın