+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde mücavirinde kalan orman köylerinde işyerlerine ruhsat konusu farklı şekilde düzenlenmiş midir, yetkili idare neresidir, köylerdeki işyerleri hangi şartlara tabi ruhsatlandırılmalıdır?

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Bu sınırlar içinde kalan köylerin tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşür. Bu şekilde oluşan mahallelerin katılacağı ilçe veya ilk kademe belediyesi, büyükşehir belediye meclisince belirlenir. Orman köylerinin tüzel kişiliği devam eder. Ancak ormanlarla ilgili diğer kanun hükümleri saklı kalmak üzere bu köyler imar bakımından büyükşehir belediyesinin mücavir alanı sayılırlar. Bu köylerde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi ilgili büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idaresine aittir.” hükmü yer almaktadır. Yukarıdaki hükümler değerlendirildiğinde büyükşehir belediyesi mücavir alan sınırları içinde yer alan işyerleri için ruhsata yetkili mercii işyeri türüne göre büyükşehir belediyesi veya büyükşehir ilçe belediyesidir. Ancak bu müesseseler için köylere uygulanan koşullar yeterlidir. Bu hususta Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün verdiği bir görüşte konuya açıklık getirilmiştir; “İlgi yazıyla, büyükşehir belediyesi mücavir alan sınırları içinde bulunan ve köy tü- zel kişiliğini koruyan orman köyünde ekmek fırınına ruhsat verilmesi aşamasında işyeri alanının 100 m2 mi yoksa 250 m2 mi olacağı hakkında Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir. Bilindiği üzere sıhhi ve gayri sıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemler, 10/08/2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yö- netmelik hükümleri kapsamında yürütülmektedir. Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde “Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması,” hükmü yer almaktadır. Mezkur Yönetmeliğin EK-2/B İkinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler 6.15 sırasında “Günlük üretimi 1.000 kg/gün ve üzeri ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten, asgari yüksekliği 3,5 metre ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde en az 400 m2; büyükşehir belediyesi olmayan illerde en az 300 m2; köy, belde ve ilçe belediye sınırları içinde en az 250 m2 ve üzeri genişlikteki yerler”, EK-2/C Üçüncü Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler listesinin 6.19 sırasında “Günlük üretimi 1000 kg/günden az olan ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten büyükşehir belediyesi sınırları içinde en az 250 m2, büyükşehir belediyesi olmayan illerde en az 200 m2, köy, belde ve ilçe belediye sınırları içinde en az 100 m2 olması zorunlu yerler,” denilmektedir. Yukarıdaki hükümler değerlendirildiğinde söz konusu işyerinin büyükşehir belediyesi mücavir alan sınırları içinde yer aldığı, ancak köy statüsünü taşıdığı anlaşıldığından söz konusu işyerinin üçüncü sınıf gayrısıhhi müessese olarak değerlendirilerek 100 m2 şartının aranması gerektiği, ruhsata yetkili merciin ise büyükşehir ilçe belediyesinin oldu- ğu değerlendirilmektedir.” Ancak burada şu hususa da değinmekte fayda vardır. 29/6/2010 tarihli ve 2010/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 25/7/2010 tarih ve 27652 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girmiş; 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent le“l) Büyükşehir belediyesi ile nü fusu 100.000’i geçen belediye sınırları içinde açılacak ekmek fırınlarının bu amaca tahsisli ayrık nizamda müstakil binalarda açılmış olması (Ancak, alışveriş merkezleri içinde bulunan 1000 m2 ve üstü alana sahip hipermarket, süpermarket, grossmarket ve megamarket gibi adlarla açılan işyerleri bünyesinde yer alan fırınlarda ayrık nizamda müstakil bina şartı aranmaz.),” hükmü getirilmiştir. Bundan böyle büyükşehir belediyesi ile nüfusu 100.000’i geçen belediye sınırları içinde açılacak ekmek fırınlarının bu amaca tahsisli ayrık nizamda müstakil binalarda açılmış olması şartı aranacaktır.

Serkan Aydın 56 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın