+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Binek otomobillerin iktisabında yüklenilen KDV indirim konusu yapılır mı?

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun; -1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, -30/b maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV’nin, mükellefin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 28’inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname ile mal teslimi ve hizmet ifalarında uygulanacak KDV oranları belirlenmiştir. Kararname eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırasına göre TGTC’nin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan kullanılmış olanların teslimlerinde %1, KDV Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen KDV’yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde ise %18 oranında KDV uygulanacaktır. Söz konusu Kararnamenin 1’inci maddesinin 5’inci fıkrasında (I) sayılı listenin 9’uncu sırasında yer alan “kullanılmış” deyiminin 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre ÖTV ye tabi olmayan taşıtları ifade edeceği belirtilmiştir. 60 No.lu KDV Sirkülerinin “8.1.2. Binek Otomobillerinin Alımında Ödenen KDV” başlıklı bölümünde de; “Bu çerçevede, gerçek usulde vergilendirilen taksi işletmecisi, sürücü kursu ve otomobil kiralama şirketi gibi işletmelerin faaliyetleri ile ilgili satın aldıkları binek otomobilleri nedeniyle ödenen KDV indirim konusu yapılabilecektir. Bu mükelleflerin binek otomobilinin alış belgesinde gösterilen KDV, ait olduğu takvim yılı aşılmamak kaydıyla, ilgili belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde, bu araçların fiilen faaliyette kullanılmaya başlanılıp başlanılmadığına bakılmaksızın indirilebilecektir. Binek otomobili işletmeciliği ile uğraşan mükelleflerin işletme amacı dışında satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Buna göre, kamu kurumu tarafından ihale edilen hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla imzalanan sözleşme ve teknik şartname gereği satın alınması planlanan özellikleri ve sayıları belirlenmiş araçların (binek otomobillerin); adı geçen İdareye karşı ifa edeceğiniz hizmetlerin bir unsuru olduğu, söz konusu işin evde sağlık hizmeti; hasta, yaşlı, engelli, kronik rahatsızlığından dolayı bakıma muhtaç kişilere aileleri ile yaşadıkları ortama eğitimli ve tecrübeli sağlık ekibi tarafından tedavilerini karşılayacak şekilde muayene, takip ve bakım hizmetleri olduğu, araç kiralama işi veya binek otomobiller ile doğrudan ilgili olmadığı, binek otomobillerin söz konusu işin ifasında gerekli olduğu dikkate alındığında, bu araçlara ilişkin kullanım bedelleri hakediş raporları ve firmanızca düzenlenecek faturalarda ayrıca gösterilse dahi söz konusu iş “binek otomobillerin çeşitli şekillerde işletilmesi” olarak değerlendirilemeyeceğinden bu araçların iktisabında yüklenilen KDV’nin indirimi mümkün bulunmamaktadır. Diğer taraftan, tarafınızca yapılacak 87.03 tarife pozisyonunda yer alan kullanılmış binek otomobili satışında yüklenilen KDV’yi indirim hakkı bulunmayan şirketinizin bu araçları tesliminde ise %1 KDV uygulanacaktır.

İbrahim Yılmaz 51 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın