226
  • Alo Bilgi

Sağlık Bakanlığı Personel Ayrılış İşlemleriyle İlgili 23 Maddelik Detaylı Genelge Yayımladı

Bilindiği üzere; Dünya Sağlık Örgütü tarafından, Pandemi olarak kabul edilen COVID-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin, yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görev yapan personeli olası riske karşı koruyabilmek amacıyla, başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere bütün Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere yönelik olarak birtakım düzenlemeler yapılmış ve uygulamaya konulmuştur.

 

 

Bu minvalde; Bakanlığımızca, gerek kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde gerekse de Merkez ve Taşra teşkilatımızda görevli personelimizin enfekte olma riskini en aza indirebilmek amacıyla birçok alanda salgınla mücadele kapsamında gerekli tedbirler alınarak teşkilatlarımıza ve kamuoyuna duyurulmuştur.

 

 

Gelinen süreçte; Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce; sağlık hizmetinin sürdürebilirliğini etkin, verimli bir şekilde sağlamak amacıyla 27/03/2020 tarihli ve 1049 sayılı makam oluru ile yürürlüğe giren 27/03/2020 tarihli ve 2020/11 sayılı Kapasite Değerlendirme Komisyonu toplantısında “ Ülkemizde Koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından sağlık personelinin, sağlık kuruluşlarında mevcut hali ile istihdamının devamlılığı önem arz etmekte olup sağlık kuruluşlarında çalışan personelin, pandemi süreci kapsamında kararın alınmasını müteakip 3 (üç) ay boyunca kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan/çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararım” alarak ilan etmiştir.

 

 

Bu çerçevede; mevcut bazı konulardaki tereddütlerin ortadan kaldırılması ile mezkûr kararın uygulanmasında yaşanabilecek tereddütleri gidermek ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

 

 

Bu süreçte sağlık personelinin;

1- 30 Mart 2020 tarihinden önce, bulunduğu yerden başka yere ataması yapılıp da, atama kararı bu tarihten sonra tekemmül eden personelin ayrılışına 3 (üç) ay süre ile müsaade edilmeyecektir.

 

 

2- 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesine göre yaş haddinden emekli olacakların ayrılışları yapılacaktır.

 

 

3- 5510 sayılı Kanuna göre, malulen emekli olacakların ayrılışları yapılacaktır.

 

 

4- Personelin görev yaptığı yerde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirmesi halinde ataması yapıldıktan sonra ayrılışlarının yapılması cihetine gidilecektir.

 

 

5- 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan personelin ataması yapıldıktan sonra ayrılışı yapılacaktır.

 

 

6- Sağlık Tesislerinde görev yapmakta iken, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de, ataması yapılan personelin, bu süreçte ayrılışı yapılmayacak olup başka yerlere atanma talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmeyecektir.

 

 

7- Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme talebinde bulunan personelin mezkûr talebi kabul edilmeyecektir.

 

 

8- 3 (üç) ay boyunca; aile birliği mazeretine, sağlık mazeretine, eşinden boşanma, eşinin emekliye ayrılması, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ve karşılıklı yer değiştirme ile engelli durumundan herhangi bir atama işlemi tesis edilmeyecektir.

 

 

9- Atama işlemlerine karşı dava ikame edip de davayı kazananların atamalarını müteakip ayrılışları yapılacaktır.

 

 

10- Üniversite, özel sağlık tesisleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp da, Bakanlığımız kadrolarına veya sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşmeye hak kazanan personelin 3 (üç) ay boyunca atamaları yapılmayacaktır. Bu personelin atamaya hak kazandığı kadrosu veya pozisyonu Bakanlığımızca saklı tutulacaktır. Süreç geçtikten sonra bu kapsamdaki personelin diğer şartları da taşıması kaydıyla atamaları yapılacak olup personel mağdur edilmeyecektir.

 

 

11- Askerlik görevi sebebiyle ayrılış yapmayı talep eden personelin askerlikle ilgili belgelerini ibraz etmesi kaydıyla ayrılışlarına müsaade edilecektir.

 

 

12- Sağlık hizmetinde görevli sağlık işçilerinin, re’sen emeklilik işlemleri ile malulen emeklilik işlemleri yapılıp işten ayrılmaları sağlanacak bunun haricinde ayrılmak isteyenlere müsaade edilmeyecektir.

 

 

13- Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının (kamu dışı çalışanlar da dahil) yukarıda belirtilen ayrılışa elverişli haller haricinde bu süreçte görevlerinden ayrılmalarına müsaade edilmeyecektir.

 

 

14- 3359 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesine göre, 72 yaşına kadar çalışmasına müsaade edilen tabip, uzman tabip ve aile hekimlerinin çalışmaları sağlanacaktır. Ancak görevini devam ettirmeleri sağlık raporu ile uygun görülmeyen tabip, uzman tabip ve aile hekimlerinin ayrılışları yapılacaktır.

 

 

15- İkinci bir talimata kadar, aile hekimliğine yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır. Sağlık Tesislerinde görevli olup da, aile hekimliğine geçmek isteyen personele, bu süreçte izin verilmeyecek olup ayrılışları yapılmayacaktır.

 

 

16- 6 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen 91 inci dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası ve mazeret kurası ile atamaları gerçekleştirilen uzman tabiplerden, Adli Tıp Kurumu, 2547 sayılı Kanuna tabi Üniversiteler ile Bakanlığımız sağlık tesislerinde görev yapmakta olup halen ayrılışını yapmayanların 30.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar ayrılış işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

 

 

17- 12 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı ilk defa ve yeniden atama kurasında Bakanlığımız ve diğer kurumların kadrolarına yerleşenlerden (herhangi bir yerde çalışmayanlar hariç) 13 Nisan 2020 tarihine kadar teslim etmeleri gereken atamaya esas belgelerini, 01.07.2020 tarihi itibarıyla teslim etmeleri kararlaştırıldığından, bu kapsamdaki personelin atamaları, bu tarihten sonra yapılacaktır.

 

 

18- Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda Bakanlığımızca zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen (re’sen) personelin, seyahat izinlerinin İl Sağlık Müdürlüklerince ivedilikle alınması ve personelin derhal ayrılışının yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacaktır.

 

 

19- Personele, daha önceki genel yazılarımızla verilen izinler, önceki yazılarımız çerçevesinde kullandırılacak olup bu kapsamdaki personele izin verilerek ayrılışı yapılacaktır.

 

 

20- Dünya Bankası Projesi kapsamında çalışan danışmanlar, aile hekimliğinde gruplandırma kapsamında çalışan kişiler ve vekil ebe/hemşire olarak görev yapanlara ilişkin özel bir düzenleme öngörülmeyip ilgili oldukları mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmeye devam edilecektir.

 

 

21- Dünya Sağlık Örgütü’nün desteklediği sivil toplum kuruluşları ile yapılan protokoller çerçevesinde sağlık tesislerinde (göçmen sağlığı merkezi vb.) çalıştırılanların ayrılışları yapılmayacaktır.

 

 

22- Bakanlığımız uhdesinde çalışıp da, Tıpta Uzmanlık Sınavını ve Yan Dal Uzmanlık sınavını kazananların, 3 (üç) ay boyunca ayrılışları yapılmayacaktır. Bu personelin atamaya hak kazandığı kadrosu Bakanlığımızca saklı tutulacaktır. Süreç geçtikten sonra bu kapsamdaki personelin diğer şartları da taşıması kaydıyla atamaları yapılacak olup personel mağdur edilmeyecektir.

 

 

23- Tıpta veya Diş Hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzmanlık eğitimi yapmakta iken eğitimlerini tamamlamadan ayrılmak isteyen asistanların ayrılışları yapılacak olup ihtiyaç duyulan yerlere ivedilikle atamaları yapılacaktır.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar