273
  • serpil

Osb Tüzel Kişilikleri ve OSB Katılımcılarının  Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi(ETV) Muafiyeti Ve Şartları

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 34. Maddesinde belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketiminin Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi’ne (ETV) tabi olduğunu belirtmiştir. Aynı Kanunun 39. Maddesinde ise elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşların ilgili vergiyi tüketicilerden tahsil ettikten sonra belediyeye beyan etmesi ve ödemesi gerektiği belirtilmiştir. Bu durumda enerjiyi tüketenler verginin mükellefi iken enerjiyi sağlayan lisanslı kuruluşlar verginin sorumlusu olarak konumlandırılmıştır.

 

 

Ancak 4562 Sayılı OSB Kanunu’nun 21. Maddesi’nde OSB tüzel kişiliği bu kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu belirtilmiştir. Aynı kanunda OSB tüzel kişiliklerinin elektrik üretme ve tüketme konusunda özel haklar da tanındığı için 21. Maddedeki muafiyet kapsamına elektrik ve havagazı tüketim vergisinin de girdiği tartışmasızdır. Elekrik ve havagazı tüketimi vergisi tahsili “vergide hata” hallerine girecek ve ilgili hükümler uyarınca iadesi istenebilecektir.

 

 

OSB katılımcıları için ise muafiyet durumu, OSB alanına belediye hizmetlerinin getirilme durumuna göre farklılık arz etmektedir.  Zira Belediye Gelirleri Kanunu 104. Maddesinde elektrik ve havagazı tüketim vergisinin tahsili için bu enerjileri kullanan işletmelerin bulunduğu mücavir alanlara belediyecilik hizmetlerinin götürülmüş olması gerektiğini kurala bağlamıştır. Aynı maddede götürülmesi gereken belediyecilik hizmetlerinin ne olduğu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edileceği belirtilmiştir.

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ da yayınladığı 2 seri no.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’nde

a)Taşıtların mahallin özelliklerine göre gidebileceği yolun yapılmış ve bakıma alınmış olması,

b) Mücavir alanda temiz ve sağlığa uygun içme ve kullanma suyu bulunması şarttır. ”

Şeklindeki düzenleme ile 2464 Sayılı Kanun’un aramış olduğu belediyecilik hizmetleri şartının nelerden oluştuğunu belirtmiştir.

 

 

Bu durumda OSB’nın bulunduğu mücavir alana belediye tarafından yol yapım ve bakım hizmeti ile içme ve kullanma suyu temin edilmesi hizmetlerinin ikisinin birden sağlandığı durumlarda OSB katılımcılarından belediyelerin Elektrik ve havagazı tüketim vergisi tahsil etme yetkisinin bulunduğu, anılan belediyecilik hzimetlerinin sağlanmadığı durumlarda ise belediyelerin OSB katılımcılarından elektrik ve havagazı tüketim vergisini tahsil etme yetkisinin bulunmadığı tartışmasızdır.

 

 

Ayrıca Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi açısından önem arz eden bir diğer durum da elektrik enerjisini veya kok gazını kendisi üreten , temin eden işletmelerin durumudur. Normal şartlarda elektrik ve havagazı tüketim vergisinin matrahını elektrik enerjisi satış bedeli ve havagazı satış bedeli belirlemektedir. Oysa elektrik enerjisini kendisi üretip tüketen işletmeler açısından verginin matrahının belirlenebileceği bir alım satım ilişkisinden ve dolayısıyla satış bedelinden bahsedilemeyeceği için elektrik ve havagazı tüketim vergisi söz konusu olmayacaktır. Anayasa Mahkemesi’nin 25/10/2018 tarihli 2015/941 başvuru numaralı kararında bu konuda detaylı değerlendirme yapılmıştır.

 

 

Bir kısım OSB’lerin tükettiği elektriği kendisinin tedarik ettiği düşünüldüğümde OSB tüzel kişiliklerinin ayrıca bu gerekçe ile de Elektrik ve havagazı tüketim vergisi mükellefi olamayacağı açıktır.

 

 

Av. İsmer Ömer Güneş

Soru ve görüşleriniz için;

ismetomergunes@gmail.comSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar