180
  • Alo Bilgi

Normale Dönüşe Prim Desteği

Pandeminin iş ve çalışma yaşamına etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan “Sosyal Koruma Kalkanı” programı çerçevesinde şu ana kadar yapılan bütün ödemeler 1 Ağustos 2020 tarihi itibari ile aşağıdaki gibidir.

Yapılan ödemelerin büyük çoğunluğu; işçi, işveren ve devletten kesilen primler ile oluşturulan işsizlik fonundan yapılmıştır. Pandemi başladığında; İşsizlik Fonu’nda çoğunluğu devlet tahvili olmak üzere, 129 milyar 500 milyon TL mevcuttu. Mart ayından Ağustos’a kadar geçen sürede 30 milyarı bulmayan bir bedelle bu süreci atlatmak gerçekten takdire şayan.

 

 

YENİ KANUN NELER GETİRİYOR?

İktidar, pandemi önlemlerinin azaltılması ve normalleşmeye rağmen ekonomik faaliyetlerin eski hareketliliğine dönmediğini ve özellikle hizmetler sektöründe turizm başta olmak üzere, yaşanan problemlere çözüm olması amacıyla; çalışma yaşamına ilişkin yeni düzenlemeler içeren ve 28 Temmuz 2020’de Resmî Gazete’de yayımlanan 7252 sayılı Kanun’u çıkarttı.

 

 

NORMALE DÖNÜŞE PRİM DESTEĞİ…

Kanun ile 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda; 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacak ve destek tutarı Fon’dan karşılanacak.

 

 

 

 

Nakdi ücret desteği kapsamında, 01.07.2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak, nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda da işverene her bir ay için sağlanacak destek süresi;

Kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının, kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını,

Nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını

geçemez. Cumhurbaşkanı, 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkilidir.

 

 

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI SÜRESİ UZADI…

Kanun ile, işten çıkarma yasağı düzenlemesinin ve ücretsiz izine çıkarılma uygulamasının her defasında üçer aylık dönemler halinde 30.06.2021 tarihine kadar uzatılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı’na yetki verildi ve uygulamaya dair istisnai haller genişletildi.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek. Ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecek.

Bu düzenleme hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecek.

 

 

YÜKSEK ÜCRETLİLERİ AYRILMAYA ZORLAMAK MÜMKÜN…

Sigortalı çalışanların %30’unun bile kısa çalışma ödeneğine başvurmadığı, ücretsiz izine çıkartılan işçi sayısının 1.705.000 kişi olduğu ülkemizde; çalışanların günlük 39 lira ile bir yıllık sürede evde oturtulmasının yolu açılmıştır. İşçi işveren ilişkisinin zayıf tarafı olan işçilerin rızası olmadan ücretsiz izine çıkartılması, yüksek ücretli işçilerin işten ayrılmaya zorlanmasını kolaylaştıracaktır.

İşyerlerinin kısa çalışmadan normal çalışma düzenine dönüşünü teşvik etmek için sunulan paket, kısa çalışma dönemindeki avantajlardan azdır.

Sosyal koruma kalkanı uygulaması; %1 işçiden, %2 işverenden ve %1 devletten prim kesilerek oluşturulan “işsizlik fonu”ndan çalışanlara damlalıkla ödeme yaparak, çalışanları “açlığa alıştırma” yolunda başarılı çalışmalarını sürdürmektedir.

 

 

Nedim Türkmen / Sözcü GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar