357
  • serpil

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Meslek Mensubunun Sorumluluğu Nasıl?

Son günlerde vergi ve sosyal güvenlik konusunda en fazla konuşulan husus hiç kuşkusuz muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (MPHB). MPHB’nin düzenlenmesi noktasında en önemli aktör ise meslek mensupları. Meslek mensuplarının yeni dönemde dikkat etmeleri gereken bazı düzenlemeler var. Aksi halde yapılacak hatalar nedeniyle maddi sorumluluk altına girmeleri söz konusu. Peki bu sorumluluklar ve şartları neler?

Sözleşmeler Gözden Geçirilmeli

MPHB uygulaması ile birlikte öncelikle işverenlerin ve meslek mensuplarının sözleşmelerini yenilemeleri gerekiyor. Nitekim Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ne göre, düzenlenmesi ve verilmesi gereken MPHB’nin defter kayıtlarına veya bu defter ve kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte 3568 sayılı Kanuna göre yazılı sözleşme ile yetki verilmiş meslek mensupları da müştereken ve müteselsilen sorumlu tutuluyor. Bu itibarla, MPHB’nin meslek mensupları tarafından düzenlenmesi ve verilmesi amacıyla işverenler ve ilgili meslek mensupları arasında yazılı sözleşme düzenlenmesi gerekiyor.

Meslek mensuplarının MPHB gönderebilmesi için VUK 340 seri no’lu Genel Tebliğ ekindeki “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk” veya “Elektronik Beyanname Aracılık” sözleşmelerinin yenilenmesi (güncellenmesi) gerekli. Buna göre, meslek mensupları ile işverenler arasında daha önce yapılan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk” veya “Elektronik Beyanname Aracılık” sözleşmelerinde “5510 Sayılı Kanuna göre sorumluluk” ifadesi yok ise mevcut sözleşmenin güncellenmesi gerekiyor.

Güncelleme yapmak için şu aşamaların takibi gerekiyor;

– GİB İnternet Vergi Dairesi sayfasından şifre ile kullanıcı giriş yapılacak.
-Beyanname İşlemleri, E-Beyanname Yetki Bilgileri, İptal / Fesih Edilen E-Beyanname Sözleşmesi Bilgi Girişi ve Müşterinin satırındaki “görüntüle” butonuna basılacak,
– Sözleşme sayfasının sonundaki “güncelleme” butonuna basılarak işlem tamamlanacak.

Bu güncelleme işleminin Şubat ayında verilecek MPHB verilmeden önce yapılması gerekiyor. Beyanname gönderme şifresi olan şirketler ise bu işlemleri yapmayacaklar.
Meslek mensupları ile işverenler arasında düzenlenen sözleşmenin iptali halinde ise yeni sözleşmenin bir aylık süre içerisinde SGK’ya bildirilmesi gerekiyor.

Müşterek ve Müteselsilen Sorumluluk Var

MPHB uygulaması ile ilgili olarak en önemli hususlardan birisi de meslek mensuplarının yapılan hatalı bildirimler nedeniyle müşterek ve müteselsilen sorumluluğu. Bu sorumluluğun ortaya çıkabilmesi için bazı şartlar var:

Meslek mensubuna yazılı olarak yetki verilmiş olmalı.
Meslek mensubu, düzenlediği MPHB’de yer alan bilgilerin, defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasına kendi kusurlu davranışları ile sebebiyet vermiş olmalı.
Bu durum, SGK tarafından veya yetkili adli mercilerce tespit edilmiş olmalı.
Defter, kayıt ve belgelerin imza karşılığı veya yazılı tutanak yoluyla, bilgilerin ise mail, kısa mesaj veya yazılı tutanak gibi yollarla meslek mensuplarına intikal ettirilmiş olmalı.
İşveren veya işveren tarafından yetki verilen kişinin imzası olmayan veya bu kişiler tarafından intikal ettirilmeyen bilgi ve belgelere istinaden meslek mensupları tarafından düzenlenen defter, belge ve bilgiler için de ilgili meslek mensupları sorumlu sayılacaktır.

​Saydığımız bu durumlarda meslek mensupları ortaya çıkan;
Prim kaybından,
Gecikme cezasından,
Gecikme zammından,
İdari para cezalarından,
Fazla veya yersiz yapılan ödemelerden,
işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacak.
Ancak, 5510 sayılı Kanuna göre düzenlenecek ve verilecek MPHB’nin uygunluğuna esas olan defter kayıtları ve belgelerin saklanmasından ve ibrazından meslek mensupları sorumlu olmayıp işverenler sorumlu tutulacaktır.

Dr. Mehmet BULUT
İş ve Sosyal Güvenlik UzmanıSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar