6901
  • Alo Bilgi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü Yayınlandı

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nedir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 98/A maddesinde hüküm altına alınan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirildiği beyannamedir.

 

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması Ne Zaman Başlamaktadır?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmesine ilk olarak pilot illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler kapsama alınarak başlanılmış olup ülke genelinde yaygınlaştırılmasına kademeli olarak geçilmiştir.

Ülke genelinde uygulama 1/7/2020 tarihinden itibaren başlamış olup Temmuz/2020 dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 26 Ağustos 2020 tarihinde beyan edilmiştir.

Uygulama Geçiş Dönemi Tablosu

Kapsama Alınan İller Uygulama Başlangıç Tarihi
Kırşehir 1/6/2017
Amasya, Bartın ve Çankırı 1/1/2018
Bursa, Eskişehir ve Konya 1/1/2020
Türkiye geneli 1/7/2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Kimler Verecek?

❖ Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olan;

•    Kamu idare ve müesseseleri,

•    İktisadî kamu müesseseleri,

•    Sair kurumlar,

•    Ticaret şirketleri,

•    İş ortaklıkları,

•    Dernekler,

•    Vakıflar,

•    Dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri,

•    Kooperatifler,

•    Yatırım fonu yönetenler,

•    Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı,

•    Zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler,

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek zorundadır.

 

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İçin Mükellefiyet Tesisi Nasıl Yapılacak?

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenlerden “0003 Gelir Vergisi Stopajı” mükellefiyeti bulunmayanlar mükellefiyet tesis ettirmek zorundadır.

“0003 Gelir Vergisi Stopajı” mükellefiyeti;

•    Bağlı olunan vergi dairesine bizzat başvurularak,

•    https://ivd.gib.gov.tr adresinden, talep edilebilir.

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecek mükelleflerden ücret bilgilerini ayrı bir beyanname ile göndermek isteyenlerin, ücrete ilişkin 1003B kodlu beyannameyi verebilmeleri için “0003 Gelir Vergisi Stopajı” mükellefiyetinin yanı sıra, “0095 Ücretlere İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” mükellefiyetinin de tesis edilmesi gerekmektedir.

 

 

1003A ve 1003B beyannameleri ile ilgili şifre yetki tablosu
  Genel e-Beyanname Gönderme Şifresi Ücrete İlişkin Alınan Şifre
Gönderilebilecek

Beyannameler

Ücrete ilişkin MPHB (1003B) dışında kalan Gelir, Kurum, KDV, Damga, MPHB (1003A) vb. tüm beyannameler Yalnızca ücrete ilişkin MPHB (1003B)
Kullanıcı Kodu Sayısı Yalnızca tek kullanıcı alınabilir. Mükellefıyetli şubelerin her biri için ayrı bir kullanıcı alınabilir.
Görüntüleme

Yetkisi

Sigortalılara ilişkin prim ve hizmet bölümü hariç olmak üzere ücrete ilişkin MPHB (1003B) ve diğer tüm beyannameleri görüntüleyebilir. Yalnızca ücrete ilişkin MPHB (1003B)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nereye Verilecek?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi;

❖ Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar için yapılan ödemeler veya tahakkuk ettirilen kazanç ve iratlar ile bunlardan kesilen vergilere ilişkin ödeme veya tahakkukun yapıldığı,

❖ Vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayanlar ile kesintiye tabi ödemesi bulunmayan ve çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olanlardan;

•    Kazancı basit usulde vergilendirilenler için gelir vergisi yönünden mükellefiyetinin,

•    Gerçek kişiler için ikametgâhının,

•    Gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu, yer vergi dairesi olarak belirlemiştir.

Birden fazla vergi dairesinde gelir vergisi stopajı mükellefiyeti bulunanlar için, sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içerecek şekilde verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi, çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği yer vergi dairesidir.

 

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Ne Zaman Verilecek?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin vergi kesintileri ile prim ve hizmetin ait olduğu ayı takip eden ayın 26 ncı günü akşamı saat 23.59’a kadar elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Özel Bütçeli Kamu İdarelerinde 4/1-a’ya tabi çalışanlardan ayın 15 i ile takip eden ayın 14 ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alanların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin bildiriminde esas alınacak ay, 15 inci günün içinde bulunduğu aydır. Buna göre söz konusu bilgiler, en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 26 ncı günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil edilecektir.

Vergiye ilişkin beyan, ödeme yapılan zamana göre değişmektedir. Ayın 15 i ile takip eden ayın 14 ü arasındaki çalışmaları karşılığı ödeme peşin yapılmışsa, vergi kesintileri de aynı döneme ait beyannamenin konusuna girecektir. Ancak ödeme bir aylık çalışma dönemi sonunda (takip eden ayın 14 ünde) yapılmışsa vergi kesintileri için beyan dönemi prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyan edildiği ayı takip eden ay olacaktır.

 

 

Ayın 15 ile Takip Eden Ayın 14’ü Arasında Çalışanlar İçin Örnek Tablo
Dönem Ücretin

Ödenme

Zamanı

SGK Bildirimi İçin Beyannamenin Verileceği Ay Vergi Kesintisinin Beyan Edileceği Ay
15 Temmuz – 14 Ağustos 2020 Çalışma süresi başında 26 Ağustos 2020’ye kadar verilecek Temmuz/2020 beyannamesi ile 26 Ağustos 2020’ye kadar verilecek Temmuz/2020 beyannamesi ile
15 Temmuz – 14 Ağustos 2020 Çalışma süresi sonunda 28 Eylül 2020’ye kadar verilecek Ağustos/2020 beyannamesi ile

 

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin;

•    İşçi çalıştıran mükellefler ile ziraî ürün bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapanlar için aylık,

•    İşçi çalıştırmayan mükellefler için bildirimde bulunulacak prim hizmet bilgisi olmadığından 3 aylık, (ziraî ürün bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapanlar için aylık)

dönemler halinde verilmesi zorunludur.

İşçi çalıştıran ve her ay Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek zorunda olan mükelleflerden çalıştırdığı iççi sayısı;

•    10 dan fazla olanlar hem vergi kesintilerini, hem de prim ve hizmet bilgilerini her ay,

•    En fazla 10 işçi çalıştıranlar Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin prim ve hizmete ilişkin bölümünü her ay, vergi kesintilerine ilişkin bölümünü Mart, Haziran, Eylül ve Aralık vergilendirme dönemlerinde olmak üzere üç ayda bir, (zirai ürün bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapanlar ise vergi kesintilerine ilişkin bölümü aylık)

beyan etmek zorundadır.

Öte yandan; en fazla 10 işçi çalıştıranlar “SGK Bildirimleri” ile birlikte “Vergi Tevkifatları”nı da aylık dönemler halinde beyan edebilirler. Bu durumda tahakkuk eden vergilerin beyan edildiği ayda ödenmesi gerekmektedir.

 

 

10 ve Daha Az İşçi Çalıştıranların SGK Bildirimleri ve Vergi Kesintisi İçin Beyan Dönemleri Örnek Tablo
Prime Esas Kazanç ve Hizmet Bilgilerinin Ait Olduğu Ay SGK Bildirimleri için Beyannamenin Verilme Zamanı Vergi Kesintisi Yapılan Ay Vergi Kesintisi İçin Beyannamenin Verilme Zamanı
Ocak 01-26 Şubat Ocak
Şubat 01-26 Mart Şubat
Mart 01-26 Nisan Mart 01-26 Nisan
Nisan 01-26 Mayıs Nisan
Mayıs 01-26 Haziran Mayıs
Haziran 01-26 Temmuz Haziran 01-26 Temmuz
Temmuz 01-26 Ağustos Temmuz
Ağustos 01-26 Eylül Ağustos
Eylül 01-26 Ekim Eylül 01-26 Ekim
Ekim 01-26 Kasım Ekim
Kasım 01-26 Aralık Kasım
Aralık 01-26 Ocak Aralık 01-26 Ocak

 

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olup mükelleflerin;

1.    Beyanname Düzenleme Programından (https://ebeyanname.gib.gov.tr/download.html),

2.    İnternet Vergi Dairesinden (https://intvrg.gib.gov.tr),

3.    Defter Beyan Sisteminden (www.defterbeyan.gov.tr),

beyanname düzenlemeleri mümkündür.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek zorunda olan;

•    e-Beyanname kullanıcısı olan mükellefler, bizzat kullanıcı kodu, parola ve şifresini kullanarak,

•    3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetki almış bir serbest muhasebeci (SM) veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) ile 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” veya “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” bulunan mükellefler, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir aracılığıyla,

•    Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunanlar/işverenler (dernekler, vakıflar vb.), varsa mevcut e-Beyanname şifrelerini kullanarak, yoksa bağlı oldukları vergi dairesine başvuruda bulunup Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kullanıcı kodu, parola ve şifre alarak,

•    Vergi kesintisi yapmayan apartman yönetimleri, GMSİ mükellefi olanların yanında çalışanlar vb. vergi dairesine başvuruda bulunarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kullanıcı kodu, parola ve şifre alarak,

•    Defter Beyan Sistemine tabi olan mükellefler, varsa mevcut e-Beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifresini kullanarak, yoksa serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir aracılığıyla Defter Beyan Sistemi üzerinden,

beyannamelerini elektronik ortamda göndereceklerdir.

Detaylı Bilgi İçin;

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi düzenlemek için gerekli bilgilerin yer aldığı kılavuz ile sık sorulan sorulara ulaşmak için https://ebeyanname.gib.gov.tr/mphb.html tıklayınız.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında duyuruya ulaşmak için https://www.gib.gov.tr/muhtasar-ve-prim-hizmet-beyannamesi-uygulamasinda-dikkat-edilmesi-gereken-hususlar-hakkinda-

duyuru tıklayınız.

Vergi Kesintisi Yapmayanlar İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme

 

 

Kılavuzuna ulaşmak için

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/haberler/Vergi Kes Yapmayan kilavuz.pdf tıklayınız.

 

 

Beyannamenin vergi kesintileri ile ilgili bölümleri için Gelir İdaresi Başkanlığı adına, Vergi İletişim Merkezi (189) veya mphb@gelirler.gov.tr adresinden gerekli teknik ve

mevzuat desteği verilmektedir.

Beyannamenin “SGK Bildirimleri” bölümü ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi (170) veya isverensistemi@sgk.gov.tr adresinden gerekli hizmetler verilmektedir.

 

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tahakkuklarının Ödeme Yöntemleri Nelerdir?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen vergi ve sigorta primleri ayrı ayrı tahakkuk ettirilir. Beyanname verildikten sonra oluşan tahakkukların ödemesi, tabi olduğu kanunlara göre belirlenmektedir.

Damga vergisi ve gelir vergisi stopajı yönünden oluşan tahakkuk fişi, ilgili ayın 26 ncı günü saat 23.59’a kadar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ödeme kanalları aracılığıyla yapılabilir.

Prim ve hizmete ilişkin tahakkuklar için ilgili ayın sonuna kadar ve Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlediği ödeme kanalları aracılığıyla ödeme yapılabilir.

Verginizi ödeyebileceğiniz anlaşmalı bankalar listesine ulaşmak için https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/anlasmali-bankalar-vergi-

tahsil-yetkisi-verilen-bankalar tıklayınız.

 

 

GİBSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar