311
  • AHMET GÜNDÜZ

Meslekî Yeterlilik Kurumunda Geçici Mahiyetteki İşlerin İstisna Sözleşmesi ile Gördürülmesine İlişkin Yönetmelik

Geçici Mahiyetteki İşlerin İstisna Sözleşmesi

 

05 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete

 

Sayı: 30969

 

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Meslekî Yeterlilik Kurumunun ulusal meslek standardı ve yeterlilik çalışmaları, sınav, belgelendirme ve yetkilendirme, eğitim akreditasyon, denetim, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, uluslararası fonlarla desteklenen proje hazırlanması alanlarındaki faaliyetlerinde özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerin istisna sözleşmesi ile teknik uzmanlara gördürülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

(2) Bu Yönetmelik, Meslekî Yeterlilik Kurumu faaliyetlerine ilişkin özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerin istisna sözleşmesi ile gördürülmesinde teknik uzmanlarda aranacak şartlar, teknik uzman havuzunun oluşturulması, bu kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile performanslarının değerlendirilmesi ve sözleşmelerine ilişkin düzenlemeleri kapsamaktadır.

 

Dayanak

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 31 inci maddesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 256 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Bakan: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanını,

 

b) Denetim: Sınav, belgelendirme ve yetkilendirme ile eğitim akreditasyon alanlarında faaliyet gösteren kurumlara yönelik yapılan denetim, izleme ve değerlendirme faaliyetlerini,

 

c) Eğitim akreditasyon: Ulusal meslekî yeterlilikler alanında akredite edilmiş kuruluşlarca yürütülen faaliyetleri,

 

ç) Kurum: Meslekî Yeterlilik Kurumunu (MYK),

 

d) Kurum Başkanı: Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanını,

 

e) MYK Meslekî Yeterlilik Belgesi: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen ve sınavlarda başarılı olanlara verilen MYK Meslekî Yeterlilik Belgelerini,

 

f) Sınav ve belgelendirme: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülen ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini,

 

g) Teknik Uzman: Meslekî Yeterlilik Kurumu faaliyetlerine ilişkin özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerin istisna sözleşmesi ile gördürüleceği denetçi, moderatör, alan uzmanı, proje uzmanı, danışman ve diğer uzmanları,

 

ğ) Teknik Uzman Havuzu: Kurum ile istisna sözleşmesi imzalanan kişilerin kayıtlarının tutulduğu ortamı,

 

h) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dâhil meslekî, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yolları ile kazanılan tüm yeterlilik esaslarını,

 

ı) Ulusal Meslek Standardı: Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından yürürlüğe konulan bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli görev ve işlemleri içeren belgeyi,

 

i) Ulusal yeterlilik: Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartlar temel alınarak hazırlanan, Meslekî Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, belgelendirme ve eğitim akreditasyonu süreçlerinde kullanılan belgeyi,

 

j) Uluslararası fonlarla desteklenen proje: Kurum faaliyetlerini desteklemek ve geliştirmek amacıyla Avrupa Birliği ya da uluslararası kuruluşlarca eş finansmanı sağlanan projeleri,

 

k) Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş; Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından, ulusal yeterliliklere göre ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş, tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşları,

 

l) Yönetim Kurulu: Meslekî Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunu,

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Teknik Uzmanlarda Aranacak Şartlar

 

Genel şartlar

 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna sözleşmesi ile iş görecek teknik uzmanlarda aranan genel nitelikler şunlardır:

 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

 

b) Herhangi bir işlemi veya eylemi nedeniyle yetkilendirilmiş veya yetkilendirme ön başvurusu yapmış belgelendirme kuruluşunun, eğitim akreditasyon kurumunun veya akredite eğitim kurumunun yetkisinin askıya alınmasına, yetkisinin kaldırılmasına veya akreditasyonunun iptaline neden olmamış olmak.

 

Özel şartlar

 

MADDE 5 – (1) 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 247 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında denetim işi görecek denetçilerin aşağıdaki özel şartları taşıması gerekir:

 

a) En az lisans düzeyinde diplomaya sahip olmak.

 

b) Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş bir personel belgelendirme kuruluşu tarafından verilen “Kalite Yönetim Sistemi” aday denetçisi/aday tetkik görevlisi/denetçi sertifikasına sahip olmak.

 

c) En az 8 yıllık mesleki deneyime sahip olmak.

 

ç) Personel belgelendirme kuruluşu denetimleri, uygunluk değerlendirme faaliyetleri veya yönetim sistemleri alanlarında denetçi olmak için gerekli olan en az 20 günlük denetim tecrübesine sahip olmak.

 

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen denetimlerde teknik uzman olarak sınav materyallerini ve sınav uygulamalarını incelemek ve denetlemek üzere sözleşme imzalanacak kişilerin ilgili ulusal yeterliliklerde tanımlanan değerlendirici ölçütlerini karşılayacak niteliklere sahip olması gerekir.

 

(3) Meslek standardı ve yeterlilik hazırlama, güncelleme, inceleme, değerlendirme ve görüş oluşturma çalışmalarında meslek-alan uzmanı olarak sözleşme imzalanacak kişilerin aşağıda belirtilen özel şartlardan en az birine sahip olması gerekir. Meslek standardı ve yeterliliğin kapsamına göre bu şartlardan hangisinin veya hangilerinin aranacağı Kurum tarafından belirlenir.

 

a) Meslek standardı ve/veya yeterliliği hazırlanacak ve/veya hazırlanan mesleklerde en az 10 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

 

b) Ortaöğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun ve asgari 7 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

 

c) İlgili alanda MYK Meslekî Yeterlilik Belgesi sahibi veya Ustalık Belgesi sahibi olmak ve asgari 7 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

 

ç) Üniversitelerin lisans veya ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun ve ilgili alanda asgari 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

 

d) Mesleki ve teknik eğitim veren kurum ve kuruluşların ilgili bölümlerinde veya üniversitelerin lisans veya ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinde asgari 5 yıl eğitmen olarak çalışmış olmak.

 

(4) Meslek standardı ve yeterlilik hazırlama ve güncelleme, meslek haritası oluşturma ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygulama konularında moderatör olarak sözleşme imzalanacak teknik uzmanların en az lisans düzeyinde diplomaya ve aşağıda belirtilen özel şartlardan en az birine sahip olması gerekir. Yürütülecek çalışmanın kapsamına göre bu şartlardan hangisinin veya hangilerinin aranacağı Kurum tarafından belirlenir.

 

a) Meslek haritalandırma, meslek standardı geliştirme ve iş analizi yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

 

b) Yeterlilik geliştirme ve ölçme ve değerlendirme yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

 

c) Meslek standardı ve yeterliliklere dayalı eğitim programı geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

 

ç) Bu fıkra kapsamında deneyim; yürütülecek çalışmanın konusuna göre asgari 5 yıl mesleki tecrübeyi ya da en az 10 meslek standardı/yeterlilik/eğitim programı geliştirmiş olmak.

 

(5) Sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme ile eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonu faaliyetlerinde teknik uzman olarak sözleşme imzalanacak kişilerin aşağıda belirtilen şartlardan en az birine sahip olması gerekir. Bu şartlardan hangisinin veya hangilerinin aranacağı Kurum tarafından belirlenir.

 

a) Mesleki, teknik eğitim fakülteleri veya eğitim fakültelerinin mesleki ve teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olmak ve ilgili alanda asgari 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

 

b) Herhangi bir eğitim fakültesi mezunu olup ölçme ve değerlendirme, eğitim yönetimi, teftişi ve ekonomisi, eğitim programları ve öğretimi veya bunlara benzer alanlarda en az tezli yüksek lisans yapmış olmak ve ilgili alanda asgari 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

 

c) En az lisans düzeyinde diplomaya sahip olmak ve eğitim alanında veya ölçme, değerlendirme ve belgelendirme alanlarında en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip olmak.

 

ç) Kalite yönetim sistemleri, akreditasyon, iç kontrol veya denetim konularında en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

 

d) Ulusal yeterliliklerde yer alan değerlendirici ölçütlerine sahip olmak.

 

e) Eğitim ve öğretim sektöründe akreditasyon faaliyetlerinde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

 

(6) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanması faaliyetlerinde teknik uzman olarak sözleşme imzalanacak kişilerin aşağıda belirtilen şartlardan en az birine sahip olması gerekir. Bu şartlardan hangisinin veya hangilerinin aranacağı Kurum tarafından belirlenir.

 

a) En az lisans düzeyinde diplomaya sahip olmak ve eğitim politikaları, program hazırlama, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme veya kalite güvencesi alanlarında en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip olmak.

 

b) Hayat boyu öğrenme ve ilişkili alanlarda tez, makale, bildiri, rapor çalışmalarından birini yapmış olmak.

 

c) Kurumca belirlenecek bir yabancı dilde YDS veya YDS eşdeğeri sınavlardan en az 70 puan almış olmak.

 

(7) Kurumun ana faaliyetleriyle ilgili uluslararası fonlarla desteklenecek projelerin proje fişi, operasyon tanımlama belgesi, iş tanımları ve benzer nitelikteki dokümanlarının hazırlanmasına ve bu projelerin uygulanmasına yönelik sözleşme imzalanacak teknik uzmanların aşağıda belirtilen özel şartları taşıması gerekir. Bu şartlardan hangisi ya da hangilerinin aranacağı Kurum tarafından belirlenir.

 

a) En az lisans düzeyinde diplomaya sahip olmak.

 

b) Eğitim-öğretim ve yeterlilik sistemleri alanında en az 10 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

 

c) Eğitim, istihdam, sosyal kalkınma alanlarının birinde en az iki proje fişi/operasyon tanımlama belgesi/iş tanımı dokümanlarını hazırlama tecrübesine sahip olmak.

 

ç) Ulusal yeterlilik sistemleri, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme, karşılıklı tanıma, eğitim kurumlarının akreditasyonu konularının en az birinde bilgi sahibi olmak.

 

d) Kurumca belirlenecek bir yabancı dilde YDS veya YDS eşdeğeri sınavlardan en az 70 puan almış olmak.

 

(8) Kurum gerektiğinde bu maddede belirtilen şartlar dışında ilave şartlar getirebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Teknik Uzman Havuzunun Oluşturulması

 

Teknik uzman havuzunun oluşturulması

 

MADDE 6 – (1) Teknik uzman havuzuna alıma ilişkin çağrının yer aldığı ilan ilgili hizmet birimlerinin talebi çerçevesinde Kurum internet sitesinde en az 7 gün süre ile yayımlanır. İlanda teknik uzmanlarda aranacak genel ve özel şartlar ile istisna sözleşmesi imzalanacak kişi sayısı, başvuru dönemi ve yöntemi açıkça belirtilir.

 

(2) Başvurular, Kurum Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından alınır.

 

(3) Başvuruların Kurum tarafından ilan edilen kriterleri taşıyıp taşımadığına ilişkin ön değerlendirmesi evrak üzerinden Kurum Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır. Ön değerlendirme sırasında kişilerden başvurusuyla ilgili açıklayıcı ve kanıtlayıcı ilave bilgi ve belgeler istenebilir.

 

(4) Ön değerlendirme sonucu başvurusu uygun bulunan istekliler ile mülakat yapılır.

 

(5) Mülakatlar, başkan ve üyeler ile yedek üyelerin Bakan Yardımcısının onayı ile belirlendiği üç kişiden oluşan Mülakat Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Gerekli görüldüğü durumlarda Bakan Yardımcısının onayı ile Mülakat Komisyonuna üç kişiye ilave olarak ilgili alanda teknik uzman da dâhil edilebilir.

 

(6) Başvuru sahiplerinin MYK ve ulusal yeterlilik sistemi hakkındaki bilgi düzeyi ile bu Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen şartlara sahip olup olmadığı Mülakat Komisyonunca değerlendirilir. Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve çoğunlukla karar alır. Oyların eşitliği halinde Komisyon Başkanının oyu yönünde karar oluşturulur. Komisyon uygun gördüğü hallerde mutat elektronik yöntemlerle uzaktan mülakat yapabilir. Komisyon tarafından uygun görülenler Bakan Yardımcısının onayı ile teknik uzman havuzuna dâhil edilir.

 

(7) Bakan Yardımcısınca onaylanan kişiler ile içeriği Kurum tarafından belirlenen istisna sözleşmesi imzalanır.

 

(8) Kişinin teknik uzman havuzuna dâhil edilmesi sözleşmenin imzalanacağı şartına bağlanamaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Görevlendirme, Performans Değerlendirme, İstisna Sözleşmesinin Yenilenmesi,

 

Feshi ve Mali Konular

 

Teknik uzmanların görevlendirilmesi

 

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren Kurum hizmetleri öncelikle Kurumda istihdam edilen meslekî yeterlilik uzmanı, uzman yardımcısı ve diğer personel eliyle yürütülür.

 

(2) Teknik uzman olarak kendisine ihtiyaç duyulan kişiler yürütecekleri işlere ve yetkinliklerine bağlı olarak aşağıdaki esaslara göre seçilip kendileriyle sözleşme imzalanır.

 

a) Teknik uzmanlarla sözleşme yapılabilmesi için yapılacak değerlendirmelerde; kişinin Kurum mevzuatı ve görevlendirilen konuya ilişkin güncel gelişmelere hâkimiyeti, mesleki ve Kurum faaliyetlerindeki tecrübesi, daha önce verilen görevler kapsamındaki işlerin hazırlık ve yürütümündeki başarısı, özen ve dikkati, temsil kabiliyeti, Kurum tarafından düzenlenen eğitim ve seminer programlarına katılıp katılmadıkları hususları dikkate alınır.

 

b) Teknik Uzmanlar Kurum Başkanının Oluru ile görevlendirilir.

 

(3) Denetim işi gördürülecek teknik uzmanlar tarafsızlık ilkelerini zedeleyecek veya çıkar çatışmasına sebebiyet verecek kuruluşların denetimlerinde yer alamazlar. Söz konusu kişiler olası çıkar çatışmasına sebebiyet verecek durumları Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

(4) Teknik uzmanların görev, yetki ve sorumlulukları istisna sözleşmesi ile belirlenir.

 

(5) Bir teknik uzmanın görevlendirme süresi bir takvim yılı içerisinde 60 günü geçemez.

 

Teknik uzmanların performanslarının değerlendirilmesi

 

MADDE 8 – (1) Teknik uzman havuzundan kendisiyle sözleşme imzalananlardan performansları olumsuz olarak değerlendirilenlerin durumu gerekçesi ile birlikte Kurum Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirilir.

 

(2) Performansı olumsuz değerlendirilen teknik uzmanlar yazılı olarak uyarılır. Uyarıya rağmen performansı üst üste iki kez olumsuz değerlendirilen teknik uzmanların istisna sözleşmesi feshedilir.

 

(3) Teknik uzman havuzuna alınanlar performanslarının gelişimi, denetimlerde uygulama birliğinin sağlanması ve yeniliklerden bilgi sahibi olabilmesi için gerekli görülen zamanlarda eğitime tabi tutulabilirler.

 

İstisna sözleşmesinin yenilenmesi ve feshi

 

MADDE 9 – (1) İstisna sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin işlemler sözleşmede belirlenir.

 

(2) Teknik uzmanların sözleşmeleri aşağıdaki durumların tespiti halinde Kurum Başkanının onayı ile feshedilir.

 

a) Teknik uzmanın başvuru ilanında belirtilen şartları sağlamadığının tespit edilmesi.

 

b) Teknik uzmanın performansının üst üste iki kez olumsuz değerlendirilmesi.

 

c) Teknik uzmanın kendisiyle sözleşme imzalandığı işler dışında Kurum adını kullandığının ya da Kurum adına faaliyette bulunduğunun tespit edilmesi.

 

ç) Teknik uzmanın sözleşmesinde yer alan hükümlere aykırı tutum ve davranışta bulunduğunun tespit edilmesi.

 

d) Teknik uzmanın verilen görevleri zamanında ve kısmen/tamamen yerine getirmemesi.

 

(3) Kurum adına yaptıkları işlerde çıkar sağladıklarının veya taraflı çalıştıklarının tespit edilmesi sonucu sözleşmeleri feshedilen teknik uzmanlar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem başlatılır.

 

Mali konular

 

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna sözleşmesi imzalanacak kişilere ödenecek günlük ücretin tutarı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 31 inci maddesi uyarınca Bakan tarafından belirlenir.

 

(2) İkametgâhları dışında başka şehirlerde iş yapacak kişilerin konaklama ve ulaşım giderleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca karşılanır, ancak bu kişilere ayrıca gündelik veya herhangi bir nam adı altında bir ödeme yapılmaz.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Çeşitli ve son hükümler

 

MADDE 11 – (1) Kendileri ile istisna sözleşmesi imzalanan kişiler tarafından yürütülen çalışmaların sonucunda elde edilen denetim raporu, nihai rapor, soru bankaları, ulusal meslek standardı, ulusal yeterlilik, inceleme raporları, proje dokümanları, sınav kayıtları gibi çıktıların bütün fikri ve sınaî hakları 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında Kuruma aittir; Kurum izni olmadan başka bir yerde kullanılamaz, kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.

 

(2) Bu Yönetmelik kapsamında elde edilen kişisel verilere ilişkin her türlü işlemde 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuata uygun hareket edilir.

 

(3) Bu Yönetmelikte yer almayan diğer konularda istisna sözleşmesi hükümleri geçerlidir.

 

(4) Bu Yönetmelik kapsamında sözleşme imzalama, istisna sözleşmesinin bitiminde Kurumda herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez.

 

Geçiş hükmü

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce teknik uzman havuzuna alınanlar ile 6 ncı maddede belirlenen şartlara bağlı kalınmaksızın Kurum Başkanının oluruyla istisna sözleşmesi imzalanabilir.

 

Yürürlük

 

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar