112
  • Alo Bilgi

Memurların Sağlık Raporlarına Göre Yapılan SGK İşlemleri

Uzun Süren Hastalıklar İle Maluliyet Uygulamasında Diğer Bilinmeyenler

Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlık sorunları ve hastalıklarına bağlı olarak yasal şartların bulunması hâlinde başta malullük aylığı olmak üzere duruma göre değişik ödenek, gelir ya da aylıklar bağlamaktadır.

Çalışanın veya işverenin talebi üzerine SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, 4/1-a (SSK) ve 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını, 4/1-c (memur ve memur gibi sigortalı sayılanlar) kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği SGK sağlık kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılmaktadır. Malul sayılanlara da yaş şartı olmadan aylık bağlanmaktadır.

 

 

Malulen emeklilikten vazgeçip başka göreve nakil

4/1-c kapsamındaki sigortalılardan malul olduklarına karar verilenler, yazılı talepte bulunmaları hâlinde, haklarında yasal maluliyet hükümleri uygulanmaksızın malullüklerinin mâni olmadığı başka vazife veya sınıflara nakil suretiyle tayinleri yapılmak üzere istifa etmiş sayılacaklardır. Bunların, istifa etmiş sayıldıktan sonra dahi, kanun hükümlerinin uygulanmasını isteme hakları mahfuzdur. Ancak, kurumlarında başka vazife ve sınıflara nakli mümkün olanlardan özel kanunlarına göre yükümlülük süresine tabi olanlar, bu yükümlülüklerini tamamlamadıkça veya malûliyetlerinin yeni vazifelerine de mâni olduğuna dair usulüne uygun yeniden rapor almadıkça bu haklarını kullanamayacaklardır.

 

 

Görevlerini yapamayacak hâlde olanlar

4/1-c kapsamındaki sigortalılardan, vazifelerini yapamayacak derecede hastalığa uğrayanlar, hastalıkları kanunlarında tayin edilen sürelerden (genel olarak Devlet Memurları Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yer alan süreler) fazla devam etmesi hâlinde, yine hastalıklarının mahiyetlerine ve doğuş sebeplerine göre malûl veya vazife malûlü sayılacaktır.

Tedavisinin imkânsız olduğu sağlık kurulu raporuyla belirlenen hastalıklara uğrayanlar, sıhhi izin müddetlerinin bitmesi beklenilmeksizin Kurum sağlık kurulunca “malul” veya “vazife malulü” sayılırlar.

Sıhhi izin süresini dolduranların başka sınıf ve vazifelere nakledilerek göreve devam etme imkânları bulunmamaktadır.

 

 

Memurların sağlık raporlarına göre yapılan SGK işlemleri

Devlet Memurları Kanunu uyarınca memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine;

  • Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde 18,
  • Diğer hastalık hallerinde ise 12,

Aya kadar izin verilecek olup, gerektiğinde bu süreler bir katına kadar uzatılabilecektir.

Memurların hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınmaktadır. Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılacaktır.

 

 

Subay ve astsubayların uzun tedavi gerektiren hastalığa yakalanması

TSK Kanunu uyarınca ise subay ve astsubaylar barışta ve savaşta hizmet yapamayacak şekilde hastalanan subaylar ve astsubaylar, hastalıkları geçici veya geçici olup sekel bırakan hastalıklardan ise, ay ve gün hesabı ile her bir hastalığı için toplam olarak ve fiilen iki yılı geçmemek üzere, nekahet tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemine tabi tutulacaktır. Ayrıca;

  • Kanser, her türlü kötü huylu tümör, verem, kronik böbrek yetmezliği ile akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartı ile tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilecektir.
  • Barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan subay ve astsubaylar belirtilen sürelere bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılacaktır.

 

 

Hastalıkları sebebiyle hastanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınmayacaktır. Sıhhi izin süresinin hesabında; ilk hastalık izninin alındığı tarihten itibaren bir yıldan fazla ara vermeden aynı hastalık nedeniyle alınan rapor süreleri toplanacaktır. Ayrı ayrı hastalıklar sebebiyle alınan rapor süreleri birleştirilmeyerek ayrı değerlendirilecek ve aynı hastalık sebebiyle son istirahat raporunun bitiminden 1 yıl geçtikten sonra alınan raporlar da toplama dâhil edilmeyecektir.

 

 

İsa Karakaş / Türkiye GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar