247
  • Alo Bilgi

Maluliyet Raporlarının MEDULA Sistemi Üzerinden Kaydı

SGK emeklilik çeşitlerinden biri olan malulen emeklilikte sigortalının çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybetmiş olması temel şarttır. Bununla birlikte SGK Sağlık Kurulunca malul sayılan sigortalıların malullük aylığından yararlanabilmeleri için;

  • En az 10 yıldır sigortalı olması ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğuna karar verilmiş ise sigortalılık süresi şartı aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,
  • Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması,
  • Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların ise kendi sigortalılığı nedeniyle Kuruma genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin borcu olmaması ile SGK’ya yazılı müracaatta bulunmuş olması

Şartlarının bulunması gerekmektedir.

 

 

Belirtilen emeklilik çeşidi SGK uygulamasında en kolay ve en erken emeklilik sağlayan emeklilik çeşitlerinin başında gelmektedir. Normal emeklilikte yaş şartı ve belirli bir süre prim ile sigortalılık şartları varken malulen emeklilikte bu şartlar yukarıda açıklandığı üzere son derece daha basit ve azdır. Keza yaş şartları ile emeklilikte en zor şart uzun yıllara beklemeyi gerektiren yaş şartını yerine getirmektir. Malulen emeklilikte ise herhangi bir yaş şartı bulunmamaktadır. Gereken prim de 20 yıl veya 25 yıl değil sadece 5 yıllık yani 1800 gün primdir.

 

 

Sevk masraflarını SGK karşılıyor

Sigortalıların veya işverenlerin malullük durumunun tespiti için SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk istemesi hâlinde, en az 1800 gün emeklilik primi bildirilmiş olması şartıyla sigortalıların sevkleri yapılmakla birlikte, bunlardan prim borcu olanların maluliyet tespitine ilişkin masrafları kendilerince karşılanmaktaydı. Yapılan değişiklikle birlikte 4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılardan, prim ve prime ilişkin her türlü borcu bulunanlardan, primi ödenmiş gün sayısı en az 1800 olanların sevk işlemleri yapılır ve buna ilişkin masraflar artık SGK tarafından karşılanmaktadır.

 

 

Şartların yerine getirilmesine göre sevk işlemleri

Sigortalıların mevcut raporlarının olması durumunda en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla dosyaları ilgili SGK sağlık kuruluna gönderilmektedir. 1800 prim gün sayısı şartını yerine getirmeyen sigortalıların;

  • 1800 prim gün şartının hizmet borçlanması ile tamamlanması hâlinde, borçlanma talepleri alınır ancak, borçlanma bedellerinin,
  • Primi ödenmiş gün sayısı 1800’den az olanların prim borçlarının,

ödenmesi beklenmeden sevk işlemleri yapılmakta ve sevk işlemlerine ilişkin her türlü masrafları kendilerince ödenmektedir. Ancak, bu sigortalıların malul sayılmaları ve aylık bağlama işlemi yapılmadan önce borçlanma tutarları ile prim borçlarını ödemeleri şartıyla, yaptıkları masraf tutarları sigortalının talep etmesi ve belgelemesi hâlinde, SGK’nın belirlediği miktarla sınırlı olmak üzere taraflarına ödenmektedir.

 

 

e-Maluliyet uygulaması dönemi

SGK’da e-Maluliyet uygulaması ile 4/1-a (SSK) ve 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalıların maluliyet işlemlerine ait başvuru ve ilgili takiplerin elektronik ortamda yapılması sağlanarak iş gücü ve zamandan tasarruf sağlanmıştır.

Bu uygulama kapsamında sağlıklı istatistiki bilgiler alınabilmekte ve raporlama yapılabilmektedir. Uygulamanın, Yüksek Sağlık Kurulu modülü tamamlanmış ve işletime açılmıştır. Tahsis uygulamalarının ihtiyaç duyduğu maluliyet karar bilgilerini elektronik ortamda almalarını temin etmek için web servis hazırlanmıştır. Ayrıca, SGK sağlık kurullarınca yapılan tespitler için gerekli olan sağlık kurulu raporu gibi ek belgelerin Eylül/2019 itibarıyla elektronik olarak kurullara intikaline başlanılmış ve işleme ilişkin süreçler önemli düzeyde iyileştirilmiştir.

 

 

Maluliyet raporlarının MEDULA sistemi üzerinden kaydı

Kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin hak ve yükümlülüklerinden haberdar olmaları için iş ve işlemlerini yürütürken kullanacakları erişim kanallarını tanımalarını sağlamak ve bu kanalların erişilebilirliklerinin artırılması amacıyla SGK tarafından değerlendirilen maluliyet raporlarının elektronik ortamda alınmasına yönelik altyapı çalışmaları kapsamında gerekli çalışmalar tamamlanmıştır.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar