220
  • Alo Bilgi

Koronavirüs sebebiyle elektrik ve doğalgaz faturaları ertelenecek mi?

Evet, gerçekten de Mart ayı başından bu yana çok zor günler yaşıyoruz. Nedenini mi merak ediyorsunuz, tabiki koronovirüs yüzünden!

 

 

Çin’de başlayarak birçok ülkeye yayılan koronovirüs (COVID-19) salgını, dünya ülkelerini olduğu gibi bizi de çok ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Üstelik ne kadar süreceği de belli değil. Bu durum insanlarımızda karamsarlığa ve moral bozukluğuna neden oluyor. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmese de, insanlarımızın büyük bir kısmı evlerine kapandı, sosyal hayatları fiilen sona erdi, telefonla yaşamları başladı. Sevindirici olan tek şey, insanlarımızın mizah yönü tavan yaptı, akşama kadar gelen komik video ve sözlere bakıp izleyip gülüyoruz. İyi ki mizah var.

 

 

Bu gibi olağanüstü durumlarda Devlet ve toplum olarak yapmamız gereken şey, öncelikle salgını engelleyerek insanlarımızın sağlığını korumak, ekonomik ve ticari hayatı ayakta tutmak, Devletimizi korumak, üretimi ve ticareti artırarak insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak.

 

 

Devletimiz, Başlangıç Olarak 100 Milyar Liralık bir Kaynak Paketini Devreye Aldı!

Geçtiğimiz hafta içerisinde Devletimiz salgının ekonomimize, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek amacıyla “Ekonomik İstikrar Kalkanı” adıyla 100 Milyar liralık bir kaynak paketini devreye aldı.

 

 

Kurumlarımız da Var Güçleriyle Çalışıyor Tedbir Alıyor!

Kurumlarımız Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında kendi görev alanına giren konularda gerekli tedbirleri ve önlemleri alıyorlar. Kendilerine yapılan talepleri değerlendirerek, imkanlar ölçüsünde bu talepleri karşılamaya çalışıyorlar. Gerçekten zorlu ve yorucu bir süreç. Bu süreçte görev alan arkadaşlarımıza Allah’tan kolaylıklar diliyorum.

 

 

Maliye, koronovirüs nedeniyle 1 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki süre için mücbir sebep ilan etti, bu sürede verilecek KDV ve muhtasar beyannameleri 27 Temmuz’a erteledi, bu beyanlara göre tahakkuk edecek vergilerin ödemesini ise 6 ay öteledi. E-hacizler durduruldu, tüm olumsuz şartlara rağmen KDV iadeleri hızlı bir şekilde yapılmaya devam ediyor.

 

 

Ticaret Bakanlığı, Şirketlerin Genel Kurul toplantılarının ertelenmesine kolaylık getirdi.

 

 

Adalet Bakanlığı, Nisan ayı sonuna kadar nafaka hariç tüm icra ve iflas takiplerini durdurdu!

 

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasını başlattı, şartlarınız da kolaylaştırmak için yasal değişiklik yaptı.

 

 

Türkiye Bankalar Birliği, bankalara, salgına yönelik alınan tedbirlerden dolayı gelir-gider dengesi geçici olarak etkilendiği için ek kredi ihtiyacı olan, borçlarını vadesinde ödemekte zorlanan, borçlarını ödemeye niyetli ancak edimlerini zamanında yerine getiremeyecek olan kurumsal firmaların, KOBİ’lerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi ve karşılanması, kredi koşullarının iyileştirilmesi, kredi kanallarının açık tutulması, vade, ödeme, taksit ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlanması, yapılandırma taleplerinin kısa sürede sonuçlandırılması konusunda tavsiye kararı aldı.

 

 

BDDK, bankalardan, reel sektörün likidite ve nakit ihtiyacına yönelik taleplerinin hızlıca karşılanmasını ve kredi limitlerinin kullandırılmasında kısıtlamaya gidilmemesini, kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma, makul faiz oranlarıyla yeniden yapılandırma yapmama gibi uygulamalardan özenle kaçınılmasını, COVID-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmalar ile gerçek kişilere ilave finansman desteği sağlanmasını ve bunlara kullandırılan kredilerin müşterilerin talebi halinde kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay süreyle ötelenmesi dahil gerekli kolaylıkların sağlanmasını istedi.

 

 

Bankalar ise, Bankalar Birliği ve BDDK’nın kararlarına uygun olarak işlem tesis etmeye, kredi taleplerini karşılamaya, mevcut kredileri makul şartlarla yapılandırmaya, firmalara ilave kredi desteği vermeye, gelen kredi taksitlerini ertelemeye vb. başladılar.

 

 

Koronavirüs Salgını ile İlgili Torba Yasa Çıkarıldı, Cumhurbaşkanımızın İmzasını Bekliyor!

Korovirüs salgınına karşı önemli sayılabilecek ekonomik tedbirlere ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 7226 sayılı Torba Yasa, dün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Cumhurbaşkanımızın imzasını müteakip Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek.

 

 

Yasa’da kamuoyunu yakından ilgilendiren çok önemli düzenlemeler bulunuyor.

 

 

Elektrik ve Doğalgaz Faturalarının Ertelenmesi Konusunda Cumhurbaşkanına Yetki Verildi !!!

7226 sayılı Kanunla yapılan en önemli düzenlemelerden birisi, elektrik ve doğalgaz faturalarının tahakkuk ve tahsilatlarının ertelenmesi ile ilgili.

 

 

Yapılan düzenleme ile, Cumhurbaşkanımıza,

– Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetler nedeniyle mağdur olan tüketicilerin ödemek zorunda oldukları elektrik ve doğalgaz faturalarını 1 yıla kadar erteleme,

– Erteleme durumunda elektrik ve doğalgaz dağıtım ve tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edecekleri gecikme zammının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanması yetkisi verildi.

 

 

Bu yetkinin verilmesiyle birlikte, koronovirüs salgını nedeniyle tüketicilerin elektrik ve doğalgaz tüketim faturalarının tahakkuk ve tahsilatlarının ertelenip ertelenmeyeceği konusu büyük bir merak uyandırdı. Özellikle yapılan bu düzenlemenin, virüsle ilgili tedbirlerin alındığı bir döneme denk gelmesi bu beklentileri artırdı. Bekleyelim, görelim. İyi ancak yetki kullanılırken çok dikkat edilmesi gereken bir düzenleme.

 

 

Mart-Haziran 2020 Dönemleri İşyeri Kirasının Ödenmemesi, Fesih Ve Tahliye Nedeni Olamayacak!

1 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar işleyecek olan iş yeri kiralarının ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi olmaktan çıkarıldı. Burada dikkat edilmesi gereken şey, bu düzenlemenin sadece 4 aylık bir süre için geçerli olması.

 

 

KGF’ye Aktarılacak Tutar, 25 Milyar Lira’dan 50 Milyar Lira’ya Çıkarıldı!

Hazine ve Maliye Bakanı’nın, Kredi Garanti Kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip DİBS ihraç etme yetkisi artırılarak, 25 milyar TL’den 50 Milyar TL’ye çıkarıldı.

 

 

Karşılıksız Çeklere Sicil Affı Geldi!

Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24 Mart 2020 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatanlar,  söz konusu borçlarının ödenmesi geciken kısmını 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamen ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde, sicil affından yararlanacaklar. Bu kişilerin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.

 

 

Karşılıksız Çeklere İlişkin Cezaların İnfazı Belirli Şartlarla Durduruldu!

24 Mart 2020’ye kadar karşılıksız çekten dolayı mahkum olanların cezalarının infazı, düzenleme yürürlüğe girer girmez duracak. Hükümlü, tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemesi ve kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verecek. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkeme hükmün infazının devamına karar verilecek. Hükümlü, taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde, ödemediği bu taksit sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek.

 

 

Konaklama Vergisi 2021 Yılı Başına Ertelendi!

1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan konaklama vergisinin yürürlüğü 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi.

 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maden Kanunu Kapsamındaki Mükellefler Bakımından Mücbir Sebep İlan Yetkisi Verildi.

 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na, mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması hâlinde Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Maden Kanunu kapsamındaki mali yükümlülüklerin ve/veya beyanların ertelenmesi ile mali yükümlülüklerin taksitlendirilmesi yetkisi verildi. Yapılan bu düzenleme son derece doğru ve yerinde. Çünkü, özellikle Çin ve İtalya’ya maden ihraç eden şirketler, virüs salgını nedeniyle ihracat yapamamış, bu nedenle de çok zor duruma düşmüşlerdi. Bu düzenleme, madencilere bir nebze de olsa rahat bir nefes aldırabilecek.

 

 

Turizm Arazilerine İlişkin Kira, İrtifak Hakkı, Kullanma İzni Ve Hasılat Payları İle Ecrimisillerin Ödeme Süreleri 6 Ay Ertelendi!

Turizm yatırımcıları ve işletmecilerinden, 1 Nisan 2020 – 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelendi. Bu alacaklara, ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmayacak.

 

 

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları Geçici Bir Süre İçin Kolaylaştırıldı!

30 Haziran 2020’ye kadar geçerli olmak üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün (daha önce 120 gündü) hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün (daha önce 600 gündü) sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacak. Kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde, “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” nedeniyle derhal haklı fesih halleri dışında, işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekiyor. Başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacak.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar